Formulare Acte - Model download gratuit Act constitutiv Fundatie Modele Contracte - Modele Statute Acte constitutive - Modele Plangeri - Contracte Cadru - Download - oficial.ro

Cauta in site

Act constitutiv Fundatie

Taburi primare

Download Model de Act constitutiv Fundatie

Download formular Model de Act constitutiv Fundatie in format pdf, word, doc,. Descarcati gratuit cea mai buna varianta de statute, procuri ,contracte , imputerniciri, cereri , decizii,autorizatii,coduri, legi, ordonante 2015

Formular Act constitutiv Fundatie download gratis in format pdf, word, doc

Download gratuit formular Model Act constitutiv Fundatie in format pdf, word, doc

FUNDATIA .....................................

ACT CONSTITUTIV

I. DENUMIREA, FORMA JURIDICA, DURATA SI SEDIUL FUNDATIEI

Art. 1

Fundatia ....................... este persoana juridica romana, fara scop lucrativ, apolitica, non-guvernamentala si non-profit, infiintata in temeiul Ordonantei Guvernului nr. 26/2000.

Art. 2

Durata de functionare a fundatiei este nelimitata.

Art. 3

Sediul fundatiei este in .................... Fundatia poate infiinta filiale in tara.

II. SCOPUL SI ACTIVITATILE FUNDATIEI

Art. 4

Fundatia ............... este o institutie avand drept scop organizarea unor activitati de .........................

Art. 5

Pentru realizarea acestui scop, fundatia va desfasura urmatoarele activitati:.............................................................................................................

.............................................................................................................

III. MEMBRII FUNDATIEI

Art. 6

Membrul fondator al fundatiei este : ..........................., cetatean roman, ................., avand calitatea de presedinte al Consiliului director.

Fondatorii sunt obligati sa constituie patrimoniul social de fondare, in masura de a asigura cel putin partial scopul pentru care au solicitat inscrierea fundatiei si sa asigure prin profilul moral si profesional cresterea prestigiului fundatiei.

Art. 7

Membrii aderenti sunt persoanele care adera la fundatie ulterior constituirii sale legale, in conditiile prezentului statut.

Membru aderent poate fi orice persoana fizica/juridica legal constituita, cu deplina capacitate de exercitiu si folosinta, romana sau straina.

Art. 8

Membru de onoare poate fi orice persoana fizica romana sau straina, care se poate bucura de o apreciere deosebita din partea membrilor fondatori si aderenti ai fundatiei, datorita activitatii sale profesionale.

Art. 9

Primirea de noi membri in cadrul fundatiei se face prin semnarea unei adeziuni, dupa aprobarea acesteia de catre Consiliului director.

IV. DREPTURILE MEMBRILOR

Art. 10

Membrul fondator al fundatiei are urmatoarele drepturi:

- de a participa la sedintele Consiliului director;

- de a pune in discutie, prin includerea pe ordinea de zi a sedintei Consiliului director, a oricarui subiect care are legatura cu activitatea fundatiei;

- de a vota asupra oricaror probleme puse in discutia Consiliului director, in cadrul sedintelor acestui organ;

- de a-si exprima dezacordul fata de hotararile Consiliului director;

- de a accede, in urma votului Consiliului director, in oricare din functiile din cadrul organului executiv;

- de a cere, pe cheltuiala proprie, sa i se puna la dispozitie copii dupa actele fundatiei (hotarari, decizii, regulamente etc.);

- de a participa la toate actiunile organizate de fundatie;

- de a beneficia si de a folosi, exclusiv in scopul indeplinirii actiunilor statutare ale fundatiei, mijloacele aflate in patrimoniul fundatiei;

- de a fi recompensat cu sume banesti sau alte stimulente pentru activitatea sa, prin hotararea Consiliului director - de a renunta la calitatea de membru.

Art. 11

Membrii de onoare ai fundatiei au urmatoarele drepturi:

- de a participa, fara drept de vot, la sedintele Consiliului director;

- de a participa la toate actiunile organizate de fundatie;

- de a fi informati asupra tuturor actiunilor organizate de fundatie;

- de a beneficia si de a folosi, exclusiv in scopul indeplinirii obiectivelor fundatiei, mijloacele aflate in patrimoniul acesteia;

- de a renunta la calitatea de membru.

V.OBLIGATIILE MEMBRILOR

Art. 12

Membrii fundatiei au urmatoarele obligatii:

- de a achita cotizatia stabilita prin actele fundatiei;

- de a se supune hotararilor si deciziilor organelor fundatiei;

- de a nu folosi bunurile fundatiei in scopuri personale sau contrare hotararilor sau deciziilor organelor fundatiei;

- de a se abtine de la orice fel de declaratii sau actiuni publice personale care ar prejudicia in vreun fel imaginea fundatiei;

- de a participa si de a se implica activ in actiunile initiate de fundatie, cu exceptia membrilor de onoare;

- de a nu initia actiuni, fara imputernicire din partea unuia din organismele fundatiei, care ar putea implica in vreun fel fundatia.

Art. 13

In cazul neindeplinirii uneia sau mai multor obligatii prevazute la articolul precedent, sau in actele elaborate ulterior de catre fundatie, in baza prezentului statut, membrii fundatiei sunt raspunzatori, sub toate formele pe care le imbraca raspunderea, pentru daunele produse, sau care le-ar fi putut produce fundatiei prin fapta lor.

Art. 14

Incetarea calitatii de membru are loc:

- la cerere;

- prin deces sau punere sub interdictie;

- prin suspendare temporara decisa de Consiliul director si inmanata in scris respectivului membru, in cazul savarsirii unor fapte indreptate impotriva intereselor fundatiei. Orice membru al fundatiei are drept de contestatie la masura suspendarii, in cadrul Consiliului director;

- prin excluderea definitiva, hotarata exclusiv de Consiliul director, pentru fapte culpabile savarsite impotriva intereselor fundatiei.

Motivarea hotararii este obligatorie.

VI. ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA FUNDATIEI

Art. 15. Organele fundatiei sunt:

a) consiliul director;

b) comisia de cenzori.

Art. 16. Consiliul director al fundatiei este organul de conducere si de administrare al acesteia. Consiliul director asigura realizarea scopului si obiectivelor fundatiei, exercitand urmatoarele atributii:

a) stabilirea strategiei generale si a programelor fundatiei;

b) aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a situatilor financiare anuale;

c) alegerea si revocarea cenzorului sau, dupa caz, a membrilor comisiei de cenzori;

d) infiintarea de filiale;

e) incheierea de acte juridice, in numele si pe seama fundatiei;

f) executarea bugetului de venituri si cheltuieli;

g) aprobarea organigramei si a strategiei de personal ale fundatiei;

h) modificarea statutului fundatiei;

i) indeplinirea oricaror alte atributii prevazute in lege sau in statut.

Consiliul director isi elaboreaza un regulament intern de functionare.

Art. 17. Consiliul director se compune din __________(cel putin 3)membri desemnati de fondator sau, dupa caz, de fondatori, la momentul constituirii fundatiei.

Art. 18. Comisia de cenzori este alcatuita dintr-un numar________ de membri (numarul trebuie sa fie impar).

Art. 19. Comisia de cenzori are urmatoarele atributii:

a) verifica modul in care este administrat patrimoniul fundatiei;

b) intocmeste rapoarte si le prezinta Consiliului director;

c) poate participa la sedintele consiliului director fara drept de vot;

d) indeplineste orice alte atributii prevazute in statut sau stabilite de consiliul director.

Art. 20

Pentru a fi valide, actele Consiliului director trebuie adoptate prin prezenta a cel putin jumatate plus unu din totalitatea membrilor (cu exceptia mebrilor onorifici), iar hotararile se adopta prin votul favorabil al majoritatii absolute a celor prezenti.

VII. MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV AL FUNDATIEI

Art. 21. Modificarea actului constitutiv fundatiei se face prin inscrierea modificarii in Registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa judecatoriei.

Art. 22. Cererea de inscriere a modificarii va fi insotita de procesul-verbal al Consiliului director, in forma autentificata, iar in cazul modificarii sediului, de procesul-verbal al sedintei Consiliului director, in forma autentificata.

Art. 23. Demersurile pentru autentificarea procesului-verbal si inscrierea modificarii se intreprind de Consiliul director. Pentru efectuarea formalitatilor la notarul public nu este necesara prezenta altor persoane decat aceea a membrilor Consiliului director.

Art. 24. Mentiunea privitoare la schimbarea sediului se va opera atat in Registrul asociatiilor si fundatiilor de la grefa judecatoriei in a carei circumscriptie se afla vechiul sediu, cat si in Registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa judecatoriei in a carei circumscriptie se afla noul sediu.

 

 

VIII. PATRIMONIUL

 

 

Art. 25

Patrimoniul fundatiei este format din totalitatea drepturilor si obligatiilor cu caracter economic apartinand fundatiei, ca persoana juridica distincta.

Art. 26

Patrimoniul fundatiei se compune din suma de ................... lei.

Art. 27

Veniturile fundatiei constau sau provin din:

- .........................................;

- .........................................;

Art. 28

Activitatea economico-financiara se raporteaza prin bilant anual Consiliului director al fundatiei si se organizeaza conform legii.

Art. 29

Fundatia poate deschide conturi in lei si in valuta in orice banca din tara sau strainatate conform legilor in vigoare.

Art. 30

Intregul patrimoniu va fi evidentiat si pastrat in conformitate cu legislatia romana in materie, pe numele fundatiei si va fi folosit exclusiv pentru realizarea obiectivelor fundatiei.

IX. DIZOLVAREA SI LICHIDAREA FUNDATIEI

Art. 31. Fundatia se dizolva:

a) de drept;

b) prin hotararea judecatoriei.

Art. 32. Fundatia se dizolva de drept prin imposibilitatea realizarii scopului pentru care a fost constituita, daca in termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop, precum si in situatia imposibilitatii constituirii Consiliului director in conformitate cu statutul fundatiei, daca aceasta situatie dureaza mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului, Consiliul director trebuia constituit.

Art. 33. Constatarea dizolvarii se realizeaza prin hotararea judecatoriei in a carei circumscriptie se afla sediul fundatiei.

Art. 34. Dizolvarea fundatiei prin hotarare judecatoreasca se face in conditiile art. 56 din Ordonanta Guvernului nr. 26 din 30 ianuarie 2000, care se aplica in mod corespunzator.

Art. 35. Lichidarea fundatiei se va face cu respectarea dispozitiilor legale din Ordonanta Guvernului nr. 26 din 30 ianuarie 2000, care se aplica in mod corespunzator.

Art. 36. Intregul activ al fundatiei se va atribui, dupa lichidare, unei alte fundatii sau societati nepatrimoniale avand un obiect de activitate similar sau apropiat celui al fundatiei lichidate, dupa cum va hotari Consiliul director, cu respectarea prevederilor legii.

X. DISPOZITII FINALE

Art. 37. Fundatia isi poate constitui filiale, ca structuri teritoriale, pe baza hotararii autentificate a Consiliului director, prin care le este alocat cate un patrimoniu.

Art. 38. Filiala este condusa de un Consiliu director propriu, alcatuit din cel putin 3 membri.

Art. 39. Fundatia se poate asocia cu alte organizatii de profil sau adera la alte organizatii cu obiective similare, din tara sau strainatate.

Art. 40. Dispozitiile prezentului statut se completeaza cu legile in vigoare.

Art. 41. Consiliul director isi elaboreaza un regulament intern de functionare.

Art. 42. Fundatia dispune de cont bancar, stampila, sigiliu, insigna si emblema, proprii.

Art. 43. Membrul fondator va face toate demersurile in vederea dobandirii de catre aceasta fundatie a personalitatii juridice, prin inscrierea in Registrul asociatiilor si fundatiilor.

MEMBRUL FONDATOR AL FUNDATIEI,

 

 

 
     
 
 
 

 

 

Adauga comentarii, informatii despre model , formular

CAPTCHA
Aceasta intrebare este pentru a preveni trimiterea de spam

Comentarii, informatii suplimentare despre model , formular, download

e foarte bine

- Anonymous (neverificat) - 7 ani ago.

e foarte bine

- Anonymous (neverificat) - 7 ani ago.

super tatre

- Anonymous (neverificat) - 7 ani ago.

model ft util

- Anonymous (neverificat) - 4 ani ago.

Atentie !!!

Informatiile privind Act constitutiv Fundatie au un caracter informativ. Nu suntem raspunzatori daca actele necesare sau modele de documente s-au modificat sau nu sunt prezentate corect.

Daca aveti dv. informatii suplimentare despre Act constitutiv Fundatie va rugam sa ni le trimiteti pentru a putea fi de ajutor altor persoane.

Va multumim !