Formulare Acte - Model download gratuit CONTRACT-CADRU DE DELEGAREA A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE SALUBRIZARE A LOCALITATILOR PRIN CONCESIUNE Modele Contracte - Modele Statute Acte constitutive - Modele Plangeri - Contracte Cadru - Download - oficial.ro

Cauta in site

CONTRACT-CADRU DE DELEGAREA A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE SALUBRIZARE A LOCALITATILOR PRIN CONCESIUNE

Taburi primare

Download Model de CONTRACT-CADRU DE DELEGAREA A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE SALUBRIZARE A LOCALITATILOR PRIN CONCESIUNE

Download formular Model de CONTRACT-CADRU DE DELEGAREA A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE SALUBRIZARE A LOCALITATILOR PRIN CONCESIUNE in format pdf, word, doc,. Descarcati gratuit cea mai buna varianta de statute, procuri ,contracte , imputerniciri, cereri , decizii,autorizatii,coduri, legi, ordonante 2015

Formular CONTRACT-CADRU DE DELEGAREA A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE SALUBRIZARE A LOCALITATILOR PRIN CONCESIUNE download gratis in format pdf, word, doc

Download gratuit formular Model CONTRACT-CADRU DE DELEGAREA A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE SALUBRIZARE A LOCALITATILOR PRIN CONCESIUNE in format pdf, word, doc

Model contract servicii publice salubrizare

CONTRACT-CADRU DE DELEGAREA A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE SALUBRIZARE A LOCALITATILOR PRIN CONCESIUNE

CAPITOLUL I

Parti contractante

Intre Consiliul Judetean/Consiliul Local/Institutia publica de interes local ......., cu sediul in ......., str. ....... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ....., ap. ...., judetul/sectorul ......, reprezentat/reprezentata prin .........., avand functia de ......, in calitate de concedent, pe de o parte,

si

Societatea Comerciala/Regia Autonoma (actul constitutiv al agentului economic) ........., codul unic de inregistrare ......., cu sediul principal in ........., str. ...... nr. ....., bl. ..., sc. ..., et. ...., ap. ..., judetul/sectorul ......., reprezentata prin .........., avand functia de ........, in calitate de concesionar,

la data de ........, la sediul concedentului (alt loc, adresa etc.) ......, in temeiul Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor si al Hotararii (Guvernului, consiliului judetean, orasenesc sau comunal) de aprobare a concesionarii nr. ......... din ....., s-a incheiat prezentul contract de concesiune.

CAPITOLUL II

Obiectul contractului de concesiune

Art. 1. - Obiectul contractului de concesiune este exploatarea serviciului public de salubrizare in conformitate cu obiectivele beneficiarului.

Art. 2. - Serviciile publice de salubrizare cuprind urmatoarele activitati:

a) precolectarea, colectarea, transportul si depozitarea reziduurilor solide, cu exceptia deseurilor toxice, periculoase si a celor cu regim special;

b) infiintarea si administrarea depozitelor ecologice de reziduuri si producerea de compost;

c) maturatul, spalatul cailor publice, intretinerea spatiilor verzi si a parcurilor;

d) curatarea si transportul zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei, inghet sau ninsoare;

e) preselectarea si organizarea reciclarii deseurilor;

f) dezinsectia, dezinfectia si deratizarea.

Art. 3. - Obiectivele concedentului sunt:

a) imbunatatirea conditiilor de viata ale cetatenilor prin promovarea calitatii si eficientei acestor servicii;

b) promovarea calitatii si eficientei acestor servicii;

c) dezvoltarea durabila a serviciilor;

d) protectia mediului inconjurator.

Art. 4. - Categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de concesionar in derularea concesiunii sunt urmatoarele:

a) bunuri de retur ..........................;

b) bunuri de preluare .......................;

c) bunuri proprii ........................... .

CAPITOLUL III

Dispozitii generale

Art. 5. - Contractul de concesiune are ca anexe obligatorii urmatoarele:

a) caietul de sarcini;

b) inventarul bunurilor proprietate publica si privata, aferente serviciului public de salubrizare;

c) procesul-verbal de predare-preluare a serviciului public de salubrizare delegat.

Art. 6. - (1) Autoritatile administratiei publice locale pastreaza prerogativele privind adoptarea politicilor si a strategiilor de dezvoltare a serviciilor publice de salubrizare, precum si dreptul de a urmari, de a controla si de a supraveghea indeplinirea obligatiilor privind realizarea serviciilor publice de salubrizare:

a) respectarea si indeplinirea obligatiilor contractuale asumate de operatorii de salubrizare;

b) calitatea serviciilor prestate/furnizate;

c) parametrii serviciilor furnizate/prestate;

d) modul de administrare, exploatare, conservare si mentinere in functiune, dezvoltare si/sau modernizare a infrastructurii edilitar-urbane aferente serviciilor publice de salubrizare, incredintata prin contractul de concesiune;

e) respectarea tarifelor pentru serviciile publice de salubrizare;

...................................................................

(2) Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodarie Comunala (A.N.R.S.C.) are sarcina de a monitoriza modul de respectare a obligatiilor stabilite in contractele de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localitatilor, in special cu privire la: respectarea indicatorilor de performanta, ajustarea periodica a tarifelor conform formulelor de ajustare, respectarea Legii concurentei nr. 21/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, asigurarea protectiei utilizatorilor si exploatarea eficienta a patrimoniului public si/sau privat afectat serviciilor.

(3) La incheierea contractelor de prestari de servicii se vor mentiona standardele, normativele, preturile si tarifele in vigoare la data incheierii contractelor.

CAPITOLUL IV

Termenul

Art. 7. - Durata contractului de concesiune este de ...... ani, incepand de la data de ....... .

Art. 8. - Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioada egala cu cel mult jumatate din durata sa initiala, prin acordul de vointa al partilor, care vor incheia un act aditional cu cel putin ........ ani/luni inainte de incetarea lui.

CAPITOLUL V

Redeventa

Art. 9. - Redeventa este de .... lei si va fi platita anual/lunar, in conformitate cu caietul de sarcini.

Art. 10. - Redeventa anuala/lunara se va indexa in fiecare an/luna cu nivelul mediu al indicatorului ratei inflatiei sau deflatiei, prevazuta in Buletinul Statistic de Preturi.

Art. 11. - Concesionarul are obligatia ca, in termen de 90 de zile de la data semnarii contractului, sa depuna cu titlu de garantie o suma fixa reprezentand o cota-parte din suma obligatiei de plata catre concedent, stabilita de acesta si datorata pentru primul an de activitate; garantia se depune de catre concesionar la o banca comerciala care are sediul sau filiale in localitatea ...., intr-un cont purtator de dobanda din care concedentul va putea preleva penalitatile si sumele datorate de concesionar in baza contractului.

Art. 12. - Aceasta suma cu titlu de garantie este de ........ lei.

CAPITOLUL VI

Plata redeventei

Art. 13. - Suma prevazuta la art. 10 va fi platita prin fila cec, ordin de plata, in contul nr. ....., deschis la ........ .

Art. 14. - Suma prevazuta la art. 10 se face pana la data de ....... a anului/lunii in curs, pentru anul/luna precedent/precedenta.

CAPITOLUL VII

Drepturile partilor

Drepturile concesionarului

Art. 15. - Operatorul are urmatoarele drepturi:

1. de a exploata, in mod direct, pe riscul si pe raspunderea sa, bunurile, activitatile si serviciile publice de salubrizare ce fac obiectul contractului de concesiune;

2. de a incasa tariful pentru serviciul public de salubrizare prestat;

3. de a intrerupe prestarea serviciului public de salubrizare, in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre autoritatea administratiei publice locale, conform legislatiei in vigoare;

4. de a initia modificarea si/sau completarea prezentului contract, in cazul modificarii reglementarilor si/sau a conditiilor tehnico-economice care au stat la baza incheierii acestuia;

5. de a aplica tariful aprobat sau actualizat in raport cu influentele asupra valorilor componentelor pretului de cost.

Drepturile concedentului

Art. 16. - Concedentul are urmatoarele drepturi:

1. de a inspecta bunurile concesionate, de a verifica stadiul de realizare a investitiilor, precum si modul in care este satisfacut interesul public prin realizarea serviciului public de salubrizare, verificand respectarea obligatiilor asumate prin contractul de concesiune;

2. de a modifica in mod unilateral partea reglementata a contractului de concesiune din motive exceptionale legate de interesul national sau local;

3. de a stabili programele de reabilitare, extindere si modernizare a dotarilor existente;

4. de a coordona proiectarea si executia lucrarilor de investitii in scopul realizarii acestora intr-o conceptie unitara, corelata cu programele de dezvoltare economico-sociala a localitatilor si de amenajare a teritoriului;

5. de a aproba studiile de fezabilitate privind reabilitarea, extinderea si modernizarea dotarilor publice aferente serviciilor publice de salubrizare;

6. de a realiza investitii de interes comun in domeniul infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor publice de salubrizare si/sau prin asociere intercomunala;

7. de a finanta realizarea de lucrari necesare serviciilor publice de salubrizare;

8. de a contracta si a garanta, in conditiile legii, imprumuturi pentru finantarea programelor de investitii din infrastructura aferenta serviciilor publice de salubrizare;

9. de a-si manifesta intentia de a dobandi bunurile de preluare si de a solicita concesionarului incheierea contractului de vanzare-cumparare cu privire la aceste bunuri.

In termen de ........ concedentul este obligat sa-si exercite dreptul de optiune sub sanctiunea decaderii.

CAPITOLUL VIII

Obligatiile partilor

Obligatiile concesionarului

Art. 17. - Concesionarul are urmatoarele obligatii:

1. sa obtina de la autoritatile competente:

a) autorizatia de functionare, potrivit legii;

b) autorizatia de operare eliberata de autoritatea administratiei publice locale;

c) autorizatia eliberata de autoritatea teritoriala pentru protectia mediului;

2. sa respecte angajamentele luate prin contractele de concesiune;

3. sa respecte prevederile Regulamentului-cadru de organizare si functionare a serviciilor publice de salubrizare a localitatilor;

4. sa serveasca toti utilizatorii din aria de acoperire pentru care au fost atestati in conditiile prevederilor regulamentului serviciului public de salubrizare;

5. sa respecte indicatorii de performanta stabiliti prin contractele de concesiune;

6. sa furnizeze autoritatilor administratiei publice locale si A.N.R.S.C. informatiile solicitate si sa asigure accesul la toate informatiile necesare in vederea verificarii si evaluarii functionarii si dezvoltarii serviciilor publice de salubrizare in conformitate cu clauzele contractului de delegare si cu prevederile legale in vigoare;

7. sa aplice metode performante de management care sa conduca la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurentiale oferite de normele legale in vigoare;

8. sa preia de la autoritatile administratiei publice locale, pe baza de proces-verbal de predare-preluare, patrimoniul, precum si personalul angajat aferent realizarii serviciilor de contractat;

9. sa efectueze serviciul public de salubrizare conform prevederilor caietului de sarcini, in conditii de calitate si eficienta;

10. sa fundamenteze si sa supuna aprobarii tarifele ce vor fi utilizate in activitatea de salubrizare;

11. sa nu subconcesioneze bunurile care fac obiectul concesiunii;

12. sa plateasca redeventa la valoarea prevazuta si la termenul stabilit in contractul de concesiune;

13. sa ia toate masurile necesare privind bunurile de retur, astfel incat, la incheierea contractului de concesiune, capacitatea concedentului de a realiza serviciul public de salubrizare sa fie cel putin egala cu cea existenta la data intrarii in vigoare a contractului;

14. sa fundamenteze necesarul anual de fonduri pentru investitii din surse proprii, precum si din diferenta de tarif pentru protectie sociala;

15. sa propuna concedentului scoaterea din functiune a mijloacelor fixe apartinand patrimoniului concesionat in baza legislatiei in vigoare;

16. sa transmita concedentului modificarile de patrimoniu aparute in cursul anului, precum si situatia patrimoniului public (cantitativ si valoric) la data de 31 decembrie a fiecarui an pentru inregistrarea in contabilitatea concedentului;

17. sa restituie bunurile de retur, in deplina proprietate, in mod gratuit si libere de orice sarcini, la incetarea contractului de concesiune;

18. la incetarea contractului de concesiune din alte cauze decat termenul, forta majora si intelegerea partilor, operatorul este obligat sa asigure continuitatea prestarii activitatii in conditiile stipulate in contractul de concesiune, pana la preluarea acesteia de catre concedent, dar nu mai mult de 90 de zile;

19. sa notifice cauzele de natura sa conduca la reducerea activitatii si masurile ce se impun pentru asigurarea continuitatii activitatii;

20. sa ia masurile necesare privind igiena, siguranta la locul de munca si normele de protectie a muncii;

21. sa predea la incheierea contractului de concesiune toata documentatia tehnico-economica referitoare la serviciul gestionat;

22. sa realizeze urmatoarele investitii:

a) bunurile aduse ca investitii (datele de identificare a acestora, datele tehnice): ...................................................

................................................................;

b) termenele de realizare a investitiilor.......................;

c) investitiile care nu se amortizeaza pe durata concesiunii ..................................................................;

d) avizele ce trebuie obtinute in cazul in care nu sunt afectate bunuri cu regim special .......................................

..................................................................;

e) standardele de calitate a activitatilor si serviciilor publice prestate ..................................................................;

23. sa respecte conditiile impuse de natura bunurilor, activitatilor sau serviciilor publice (protejarea secretului de stat, materiale cu regim special, conditii de siguranta in exploatare, protectia mediului, protectia muncii, conditii privind folosirea si protejarea patrimoniului etc.)

..................................................................;

24. la incetarea contractului de concesiune sa incheie cu concedentul un contract de vanzare-cumparare avand ca obiect bunurile de preluare prevazute ca atare in caietul de sarcini si stabilite prin prezentul contract de concesiune, in privinta carora concedentul si-a manifestat intentia de a le dobandi;

25. in termen de 90 de zile de la data incheierii contractului de concesiune, concesionarul este obligat sa depuna cu titlu de garantie o suma de ..... lei, reprezentand o cota-parte din suma datorata concedentului cu titlu de redeventa pentru primul an de activitate;

26. la incetarea contractului de concesiune din alte cauze decat prin ajungere la termen, excluzand forta majora, concesionarul este obligat sa asigure continuitatea prestarii activitatii sau serviciului public, in conditiile stipulate in contract, pana la preluarea acestuia de catre concedent;

27. in cazul in care concesionarul sesizeaza existenta sau posibilitatea existentei unei cauze de natura sa conduca la imposibilitatea realizarii activitatii ori serviciului public, va notifica de indata acest fapt concedentului, in vederea luarii masurilor ce se impun pentru asigurarea continuitatii activitatii sau serviciului public;

28. concesionarul este obligat sa continue exploatarea bunului, activitatii ori prestarea serviciului in noile conditii stabilite de concedent, in mod unilateral, potrivit art. 16 pct. 2, fara a putea solicita incetarea acestuia;

29. concesionarul va mentine un numar de .......... de angajati;

30. concesionarul se obliga sa plateasca ..........% din prima de asigurare.

Art. 18. - Clauze privind obligatiile concesionarului in conditiile caietului de sarcini anexat:

..............................................................

Obligatiile concedentului

Art. 19. - Concedentul are urmatoarele obligatii:

1. sa elaboreze si sa aprobe normele locale si regulamentele de functionare a prestatorilor de servicii care desfasoara activitati de salubrizare pe baza normelor-cadru prevazute de lege;

2. sa stabileasca si sa aprobe tarifele pentru serviciile publice de salubrizare, sa stabileasca subventia care se plateste de la bugetul local pentru acoperirea diferentei dintre costurile inregistrate de operatorul de salubrizare si sumele efectiv incasate ca urmare a prestarii serviciilor;

3. sa predea concesionarului la data intrarii in vigoare a contractului de concesiune toate bunurile, instalatiile, echipamentele si dotarile aferente intregii activitati, cu inventarul existent, libere de orice sarcini, pe baza de proces-verbal de predare-preluare;

4. sa notifice partilor interesate informatii referitoare la incheierea prezentului contract de concesiune;

5. sa faciliteze operatorului autorizarea lucrarilor si investitiilor pe domeniul public si privat, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare;

6. sa-si asume pe perioada derularii contractului de concesiune toate responsabilitatile si obligatiile ce decurg din calitatea sa de proprietar, cu exceptia celor transferate in mod explicit in sarcina operatorului prin contractele de concesiune;

7. sa ia toate masurile pentru inlocuirea bunurilor scoase din uz, in asa fel incat sa se pastreze capacitatea de a realiza serviciul public de salubrizare;

8. sa nu-l tulbure pe concesionar in exercitiul drepturilor rezultate din prezentul contract de concesiune;

9. sa nu modifice in mod unilateral contractul de concesiune, in afara de cazurile prevazute expres de lege;

10. sa notifice concesionarului aparitia oricaror imprejurari de natura sa aduca atingere drepturilor concesionarului.

CAPITOLUL IX

Cantitatea si calitatea serviciilor, indicatori de performanta

Art. 20. - (1) Indicatorii de performanta, cantitatea si calitatea serviciilor sunt prevazute in caietul de sarcini cuprins in anexa care face parte integranta din prezentul contract de concesiune.

(2) Indicatorii de performanta stabilesc conditiile ce trebuie respectate de operatori in asigurarea serviciilor publice de salubrizare.

(3) Indicatorii de performanta asigura conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca serviciile publice de salubrizare, avand in vedere:

a) continuitatea din punct de vedere cantitativ si calitativ;

b) adaptarea permanenta la cerintele utilizatorilor;

c) excluderea oricarei discriminari privind accesul la serviciile publice de salubrizare;

d) respectarea reglementarilor specifice din domeniul salubrizarii.

Art. 21. - Indicatorii de performanta pentru serviciul public de salubrizare se refera la:

a) situatia indeplinirii parametrilor din contractul de concesiune (orar de functionare pe ore si zile, ritmicitatea serviciului);

b) relatiile generale operator-utilizator;

c) situatia personalului: numar, structura, accidente de munca, stare de sanatate;

d) relatiile sociale patronat-sindicate;

e) starea tehnica a infrastructurii si a vehiculelor;

f) analiza comparativa a costurilor de exploatare;

g) stadiul de realizare a programului de investitii;

h) executia bugetului de venituri si cheltuieli;

i) accesul neingradit al autoritatilor administratiei publice centrale si locale, in conformitate cu competentele si atributiile legale ce le revin, la informatiile necesare stabilirii:

- modului respectarii si indeplinirii obligatiilor contractuale asumate;

- calitatii si eficientei serviciilor furnizate/prestate la nivelul indicatorilor de performanta stabiliti in contractele de concesiune;

- modului de administrare, exploatare, conservare si mentinere in functiune, dezvoltare si/sau modernizare a sistemelor publice din infrastructura edilitar-urbana, incredintata prin contractul de delegare a gestiunii;

- modului de formare si de stabilire a tarifelor pentru serviciile publice de salubrizare;

- stadiului de realizare a investitiilor;

- modului de respectare a parametrilor ceruti prin prescriptiile tehnice;

j) mentinerea unor relatii echitabile intre operator si utilizator prin rezolvarea operativa si obiectiva a problemelor, cu respectarea drepturilor si obligatiilor ce revin fiecarei parti.

Art. 22. - Indicatorii de performanta minimali, generali si garantati pentru serviciile publice de salubrizare sunt stabiliti in anexa nr. 1 la Regulamentul-cadru de organizare si functionare a serviciilor publice de salubrizare a localitatilor.

CAPITOLUL X

Tarife practicate si formulele de actualizare a acestora.

Modul de incasare a facturilor

Art. 23. .........................................................

CAPITOLUL XI

Incetarea contractului

Art. 24. - (1) Prezentul contract de concesiune inceteaza in urmatoarele situatii:

a) la expirarea duratei stabilite prin contractul de concesiune, daca partile nu convin, in scris, prelungirea acestuia in conditiile legii;

b) in cazul in care interesul national sau local o impune, prin denuntarea unilaterala de catre concedent, cu plata unei despagubiri juste si prealabile in sarcina concedentului;

c) in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre concesionar, prin reziliere, cu plata unei despagubiri in sarcina concesionarului;

d) in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre concedent, prin reziliere, cu plata unei despagubiri in sarcina concedentului;

e) la disparitia, dintr-o cauza de forta majora, a bunului concesionat sau in cazul imposibilitatii obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renuntare, fara plata unei despagubiri;

f) in cazul in care interesul local o impune, prin rascumpararea unei concesiuni, care se poate face numai prin act administrativ, la propunerea concedentului; in acest caz se va intocmi o documentatie tehnico-economica in care se va stabili pretul rascumpararii. In aceasta situatie de incetare a concesiunii nu se percep daune;

g) alte clauze de incetare a contractului de concesiune, fara a aduce atingere clauzelor si conditiilor reglementate de lege.

(2) La incetarea, din orice cauza, a contractului de concesiune, bunurile ce au fost utilizate de concesionar in derularea concesiunii vor fi repartizate dupa cum urmeaza:

a) bunuri de retur ....................;

b) bunuri de preluare .................;

c) bunuri proprii .................... .

CAPITOLUL XII

Clauze speciale privind mentinerea echilibrului contractual dat de rezultatele licitatiei si de prevenire a coruptiei

Art. 25. ........................................................

CAPITOLUL XIII

Clauze contractuale referitoare la impartirea responsabilitatilor de mediu intre concedent si concesionar

Art. 26. ........................................................

CAPITOLUL XIV

Politica de mentinere si recalificare a fortei de munca, precum si protectia acesteia pe durata valabilitatii contractului de concesiune

Art. 27. ........................................................

CAPITOLUL XV

Forta majora

Art. 28. - Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod necorespunzator, total sau partial, a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract de concesiune, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora.

Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti in termen de ............ producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.

Daca in termen de ...... de la producere evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract de concesiune fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese.

CAPITOLUL XVI

Rezilierea contractului de concesiune

Art. 29. .......................................................

CAPITOLUL XVII

Raspunderea contractuala

Art. 30 ........................................................

Nerespectarea dovedita de catre partile contractante a obligatiilor contractuale prevazute in prezentul contract de concesiune atrage raspunderea contractuala a partii in culpa.

Partea in culpa este obligata la plata penalitatilor prevazute in caietul de sarcini, iar daca acestea nu acopera paguba, pentru partea neacoperita este obligata suplimentar la daune-interese.

Partile contractante vor stabili in mod explicit care sunt penalitatile pentru neindeplinirea fiecareia dintre obligatiile asumate in prezentul contract.

CAPITOLUL XVIII

Litigii

Art. 31. - (1) Litigiile de orice fel ce decurg din executarea contractului de concesiune sunt de competenta instantei judecatoresti de drept comun.

(2) Pentru solutionarea eventualelor litigii partile pot stipula in contractul de concesiune clauze compromisorii.

CAPITOLUL XIX

Alte clauze

(de exemplu: clauze de reziliere conventionala, clauze penale)

Art. 32. .......................................................

CAPITOLUL XX

Acte normative de referinta

Art. 33. - Prezentul contract-cadru de concesiune are la baza urmatoarele documente de referinta:

a) Legea serviciilor publice de gospodarie comunala nr. 326/2001, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) Hotararea Guvernului nr. 373/2002 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodarie Comunala - A.N.R.S.C., cu modificarile si completarile ulterioare;

c) Ordonanta Guvernului nr. 87/2001 privind serviciile publice de salubrizare a localitatilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 139/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;

d) Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor;

e) Hotararea Guvernului nr. 216/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice-cadru de aplicare a Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, cu modificarile ulterioare;

f) Hotararea Guvernului nr. 162/2002 privind depozitarea deseurilor;

g) Hotararea Guvernului nr. 128/2002 privind incinerarea deseurilor;

h) Hotararea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase;

i) Hotararea Guvernului nr. 349/2002 privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje.

Art. 34. - Modificarea prezentului contract de concesiune se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante.

Concedentul poate modifica unilateral partea reglementara a prezentului contract de concesiune, cu notificarea prealabila a concesionarului, din motive exceptionale legate de interesul national sau local, dupa caz.

Prezentul contract de concesiune impreuna cu anexele care fac parte integranta din cuprinsul sau reprezinta vointa partilor.

Prezentul contract de concesiune intra in vigoare la data semnarii lui si a fost incheiat in ........ exemplare.

 

 

Concedent, Concesionar,

 

 

.............. ................

 

 

NOTA:

 

 

Art. 23, 25, 26, 27, 29, 30 si 32 vor fi completate in functie de interesele partilor si de situatia concreta, in conditiile legii.

 

 

ANEXA

 

 

-----

la contractul-cadru

-------------------

CAIET DE SARCINI-CADRU

pentru delegarea gestiunii serviciilor publice de

salubrizare a localitatilor

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

Art. 1. - (1) Prezentul caiet de sarcini a fost stabilit pe baza legislatiei in vigoare si precizeaza conditiile minime in care trebuie sa se desfasoare licitatia pentru delegarea de gestiune prin concesiune pentru serviciul public de salubrizare aferent unei localitati.

(2) Caietul de sarcini se intocmeste prin grija consiliului local competent care are obligatia de a hotari modul de gestiune si obligatia de a elabora studiul de oportunitate pentru stabilirea solutiei de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare, precum si documentele de pregatire a licitatiei.

(3) Caietul de sarcini si studiul de oportunitate se aproba prin hotarare a consiliului local.

Art. 2. - Caietul de sarcini este anexa la Contractul-cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localitatilor.

CAPITOLUL II

Obiectul concesiunii

A. Datele de identificare a serviciului public de salubrizare

Art. 3. - (1) Serviciul/serviciile public/publice de salubrizare care face/fac obiectul concesiunii este/sunt:

- .................................................

- ..................................................

- ................................................ .

(2) Autoritate concedenta a serviciului public de salubrizare este consiliul local/judetean al localitatii/judetului ........, situat in localitatea ........., str. ...... nr. ......, judetul/sectorul ............ .

B. Activitati ale serviciilor publice de salubrizare a localitatilor

SECTIUNEA 1

Precolectarea, colectarea, transportul si depozitarea deseurilor solide, cu exceptia celor toxice, periculoase sau cu regim special

1. Descrierea activitatilor

Art. 4. - Aceasta activitate presupune urmatorul ciclu de operatii:

a) precolectarea;

b) colectarea selectiva a deseurilor municipale, inclusiv a celor de ambalaje si a fractiei biodegradabile;

c) transportul deseurilor municipale;

d) verificarea/analiza deseurilor la intrarea in depozit;

e) sortarea deseurilor la depozit;

f) depozitarea deseurilor;

g) compactarea deseurilor;

h) monitorizarea factorilor de mediu la depozit;

i) cantarirea autogunoierei la intrarea si iesirea in/din depozit;

j) dezinfectarea autogunoierei.

2. Conditii tehnice

2.1. Precolectarea deseurilor municipale

Art. 5. - Precolectarea deseurilor municipale se face de catre producatorii acestora, in punctele de precolectare care vor fi dotate cu recipiente standardizate ce vor avea capacitatea de inmagazinare corelata cu numarul de utilizatori si ritmicitatea de ridicare. Punctele de precolectare vor fi amenajate astfel incat sa respecte normele sanitare si de protectie a mediului, fara a produce disconfort vecinatatilor, conform legislatiei in vigoare.

2.2. Colectarea deseurilor municipale

Art. 6. - (1) Colectarea deseurilor municipale se face numai din recipiente standardizate, prin descarcarea acestora in autogunoiere.

(2) Recipientele folosite de catre utilizatori vor fi standardizate si vor fi asigurate de catre operator prin dotare pe baza de contract de comodat pentru persoanele fizice si asociatiile de locatari/proprietari si prin inchiriere sau vanzare la agentii economici.

(3) Colectarea deseurilor municipale se face in autogunoiere, iar acestea vor fi incarcate astfel incat deseurile sa nu fie vizibile si sa nu existe posibilitatea imprastierii lor pe calea publica. Este interzis sa se rastoarne recipientele in curti, pe strada sau pe trotuare, in vederea reincarcarii deseurilor municipale in autogunoiere.

2.3. Transportul deseurilor municipale

Art. 7. - (1) Deseurile municipale se transporta cu autogunoiere, folosindu-se la maximum capacitatea de incarcare.

(2) Autogunoierele vor avea o stare tehnica si de intretinere corespunzatoare circulatiei pe drumurile publice, fara scurgeri de carburanti, lubrifianti sau lichide speciale, vor fi compatibile cu tipul recipientelor de precolectare, benele de incarcare vor fi etanse si vor fi personalizate cu o inscriptie, vizibila pe cel putin doua laturi ale sale si nu mai mica de 1 mp.

(3) Autogunoierele vor fi dotate cu dispozitive de agatare pentru transportul lopetilor sau al altor unelte utilizate la curatarea locului de lucru.

(4) Deplasarea de la zona de lucru catre depozit se efectueaza pe cel mai scurt traseu admis, fara stationari intermediare.

(5) Fiecare autogunoiera va detine licenta de executie emisa de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

2.4. Depozitarea deseurilor municipale

Art. 8. - (1) Deseurile municipale, dupa colectare, se depun numai in depozitele .......... care sunt special realizate in acest scop si care functioneaza cu respectarea prevederilor legislatiei in vigoare.

(2) La depozitele amenajate vor fi acceptate numai deseurile municipale aduse in mijloace de transport autorizate.

(3) Operatorul depozitului elibereaza celui care preda deseurile o confirmare-tip, conform prevederilor Normativului tehnic privind depozitarea deseurilor - construirea, exploatarea, monitorizarea si inchiderea depozitelor de deseuri, aprobat prin Ordinul ministrului apelor si protectiei mediului nr. 1.147/2002.

3. Cantitatea de lucrari

Art. 9. - (1) Municipiul/orasul/localitatea ............. are ......... locuitori inregistrati in medie pe an, inclusiv flotantii, din care .....% la case si ......% in asociatii de locatari/proprietari.

(2) Cantitatea estimata de deseuri municipale care se ia in calculul ofertei este:

- deseuri municipale: 0,5-0,8 kg/locuitor/zi, echivalentul a ...... tone/zi, ..... tone/luna, ...... tone/an, din care: ....... tone/luna de la case individuale si ..... tone/luna de la asociatii de proprietari/locatari;

- deseuri asimilabile cu deseurile menajere, provenite de la agentii economici: ........ tone/luna, din care ...... tone/luna de la agenti economici cu profil alimentar si ...... tone/luna de la agenti economici cu profil nealimentar.

(3) Greutatea medie specifica a deseurilor este de ..... kg/mc.

(4) Natura deseurilor ce sunt colectate:

- deseuri menajere provenite din sectorul casnic;

- deseuri asimilabile celor menajere, provenite de la agenti economici.

(5) Colectarea acestor cantitati de deseuri se va face atat de la utilizatorii care au contract de prestare a serviciului de salubrizare, incheiat cu un operator autorizat, cat si de la persoanele scutite de la plata acestui serviciu conform legilor in vigoare.

4. Programul prestatiei

Art. 10. - (1) Activitatile prevazute la art. 4 vor fi executate in conformitate cu programele de prestatie ce se vor constitui ca anexa la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare.

(2) Programul de ridicare a deseurilor municipale va fi stabilit prin contractul de prestare a serviciului de salubrizare, ce se incheie intre operator si utilizator. La stabilirea frecventei de ridicare a deseurilor municipale se vor avea in vedere cantitatea medie de deseuri produsa zilnic de fiecare locuitor si mentinerea igienei la punctele de precolectare.

(3) La completarea formularului de oferta se va avea in vedere o frecventa de colectare a deseurilor municipale dupa cum urmeaza:

a) in anotimpul cald: 1 aprilie - 1 octombrie:

- zilnic, din zonele centrale si de la unitatile de alimentatie publica, unitatile sanitare, piete, cantine, restaurante, hoteluri, gradinite si crese;

- la cel mult doua zile, de la producatorii casnici;

b) in anotimpul rece: 1 octombrie - 1 aprilie:

- zilnic, din zonele centrale si de la unitatile de alimentatie publica, unitatile sanitare, piete, cantine, restaurante, hoteluri, gradinite si crese;

- la cel mult 3 zile, de la producatorii casnici.

(4) In fiecare luna, anexat la factura, operatorul va prezenta utilizatorului modificarea programului de efectuare a prestatiei pentru luna urmatoare, cu specificarea ritmului de colectare.

(5) Prestatia se va efectua de preferinta pe timp de zi, iar in functie de necesitati, dupa-amiaza si pe timp de noapte, cu acordul utilizatorului.

(6) Programul de prestatie pentru deseurile municipale va contine impartirea pe cantoane a zonei de autorizare, cu precizarea adreselor si a numarului de persoane ale fiecarui utilizator, a zilelor saptamanii in care se efectueaza prestatia, traseului fiecarui utilaj in fiecare zi, itinerarului catre depozitele de descarcare, a numarului total, tipului si capacitatii utilajelor in activitate zilnic si/sau in rezerva.

5. Conditii de calitate

Art. 11. - Prestatia va fi efectuata cu respectarea urmatoarelor conditii de calitate:

a) precolectarea deseurilor municipale se va face numai in recipiente standardizate si in numar suficient pentru depozitarea temporara a deseurilor intre doua ridicari;

b) dotarea locurilor de depozitare cu recipiente pentru colectarea selectiva a deseurilor municipale, inclusiv a celor de ambalaje si a fractiei biodegradabile;

c) personalul care deserveste autogunoierele sa nu lase resturi de deseuri pe platforma de precolectare/locul de amplasare a recipientelor;

d) operatorul sa comunice graficul de colectare utilizatorului;

e) sa fie respectat graficul stabilit de ridicare a deseurilor municipale;

f) dezinfectarea periodica a recipientelor de precolectare;

g) transportul deseurilor municipale sa se faca cu autogunoiere speciale, ce au o stare tehnica si de intretinere buna, personalizate cu numele operatorului;

h) deseurile municipale sa fie depozitate numai in depozitele autorizate;

i) autogunoierele sa fie dezinfectate de operator conform normelor sanitare in vigoare.

6. Dotari cu personal - utilaje

Art. 12. - Operatorul isi va dimensiona structura de personal, parcul de autospeciale, al utilajelor si echipamentelor pentru colectarea si transportul deseurilor municipale, in functie de cantitatea de lucrari estimate la art. 9, avand in vedere respectarea cu strictete a graficului de ridicare stabilit cu utilizatorul.

7. Tehnologii

Art. 13. - Operatorul va prezenta in documentatia de oferta conceptia proprie privind modalitatea de organizare si functionare a prestatiei de colectare si transport al deseurilor municipale, cu referire la utilajele din dotare folosite, la modul de asigurare a coeficientului de utilizare a acestora si la planul de operare a depozitului de deseuri.

8. Verificari, receptii, garantii

Art. 14. - (1) Concedentul va verifica permanent modul de efectuare a prestatiei de catre operator, intocmind zilnic rapoarte de constatare privind calitatea prestatiei si cantitatile de deseuri municipale transportate efectiv, in baza bonului de cantarire eliberat de depozit.

(2) In rapoartele de constatare zilnica concedentul va consemna si modul de rezolvare de catre operator a sesizarilor primite de la utilizatori si, eventual, penalitatile aplicate operatorului pentru deficientele constatate.

(3) La sfarsitul fiecarei luni se intocmeste un proces-verbal de receptie, semnat de ambele parti, care cuprinde constatarile din rapoartele zilnice.

(4) Operatorul raspunde de si garanteaza material si financiar buna desfasurare a prestatiei, calitatea si cantitatea stabilite.

(5) Operatorul va completa si va semna formularul de oferta, prezentat in anexa nr. .... la caietul de sarcini.

SECTIUNEA a 2-a

Maturatul si spalatul cailor publice

2.1. Descrierea activitatii

Art. 15. - (1) Activitatea de maturare si spalare a cailor publice se desfasoara in scopul aducerii domeniului public in stare de curatenie.

(2) Aceasta activitate presupune urmatorul ciclu de operatii:

a) maturatul carosabilului, trotuarelor, pietelor, locurilor de parcare, precum si al suprafetelor anexe ale spatiilor de circulatie, de odihna sau de agrement;

b) spalatul carosabilului si al trotuarelor;

c) stropitul carosabilului;

d) colectarea deseurilor stradale;

e) transportul deseurilor stradale;

f) cantarirea deseurilor stradale;

g) descarcarea deseurilor stradale in depozitele autorizate;

h) dezinfectarea autospecialelor folosite la transportul deseurilor stradale de catre operator.

(3) Natura deseurilor stradale ce trebuie colectate: deseurile rezultate din maturarea manuala, razuitul la rigola, golirea cosurilor pentru hartii, depuneri de deseuri in locuri nepermise, diferite obiecte aruncate pe strada, inclusiv animalele moarte.

(4) Colectarea deseurilor stradale se va efectua de pe suprafetele domeniului public specificate in anexa nr. ...... .

(5) Domeniul public ce urmeaza a fi mentinut in stare salubra cuprinde toata suprafata carosabilului si a trotuarelor, pasajele subterane, pasajele supraterane, pietele publice specificate in anexa nr. ...... .

(6) Mentinerea in stare salubra a domeniului public se realizeaza prin efectuarea tuturor activitatilor specificate la art. 15 alin. (2).

2.2. Conditii tehnice

2.2.1. Maturatul manual

Art. 16. - (1) Maturatul manual se efectueaza pe intreaga suprafata a strazilor si trotuarelor, pietelor, locurilor de parcare, suprafetelor anexe ale spatiilor de circulatie, de odihna sau de agrement.

(2) Aceasta activitate se desfasoara in perioada de la 1 martie la 15 noiembrie, perioada ce se poate modifica in functie de conditiile meteorologice, pe baza unui act aditional la Contractul-cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localitatilor.

(3) Maturatul manual se efectueaza atat ziua, cat si noaptea, dar nu cand ploua.

(4) Activitatea se desfasoara in zona de autorizare, pe strazile si cu frecventele de lucru prevazute in anexa nr. ..... .

(5) Prestatia consta in efectuarea urmatoarelor operatiuni:

a) maturatul propriu-zis al carosabilului si al trotuarelor cu maturi de nuiele sau de plastic; urma maturii sa fie uniforma si sa nu ridice praf;

b) precolectarea deseurilor stradale: hartii, pungi, cutii, sticle din plastic, resturi vegetale in europubele;

c) depozitarea deseurilor stradale in eurocontainere de 1,1 mc;

d) golirea cosurilor pentru hartii in saci de plastic sau europubele;

e) spalarea cosurilor pentru hartii si a eurocontainerelor amplasate pe domeniul public;

f) descarcarea deseurilor stradale in autogunoiere si transportul zilnic al acestora la urmatoarele depozite autorizate: .................... .

2.2.2. Maturatul mecanizat

Art. 17. - (1) Maturatul mecanizat se realizeaza cu autoperii colectoare, echipate cu perii cilindrice si/sau circulare care actioneaza pe toata latimea strazilor.

(2) Se matura intreaga suprafata a carosabilului si a trotuarelor care permit acest lucru. Activitatea se desfasoara in zona de autorizare, pe strazile si cu frecventele de lucru prevazute in anexa nr. ....... .

(3) Activitatea se desfasoara ziua sau noaptea, dar nu cand ploua. Durata sezonului de lucru este de la topirea zapezii si pana la caderea primei ninsori.

(4) Prestatia consta in efectuarea urmatoarelor operatiuni:

a) maturatul mecanic efectiv al suprafetelor de salubrizat;

b) golirea cosurilor de hartii prin tubul aspirator;

c) descarcarea deseurilor colectate in urmatoarele depozite autorizate:

.......................................... .

2.2.3. Intretinerea curateniei

Art. 18. - (1) Activitatea de intretinere a curateniei consta in colectarea prin procedee manuale a depunerilor grosiere normale sau accidentale de pe suprafetele salubrizate - carosabil si trotuare.

(2) Intretinerea se executa de regula in zonele care in prealabil au fost salubrizate. Lucrarea se efectueaza pe toata durata anului, conform programului intocmit de operator, exceptie facand zilele cand drumurile publice sunt acoperite cu zapada.

(3) Prestatia consta in efectuarea urmatoarelor operatiuni:

a) colectarea deseurilor grosiere in europubele;

b) golirea cosurilor de gunoi in saci de plastic sau europubele;

c) incarcarea deseurilor din sacii de plastic sau europubele in autogunoiere si transportul zilnic al acestora la urmatoarele depozite autorizate:

........................................... .

2.2.4. Razuitul rigolelor

Art. 19. - (1) Activitatea de razuit rigole se executa pe toata durata anului, ori de cate ori este nevoie, exceptand sezonul rece cand carosabilul este acoperit cu zapada sau gheata.

(2) Razuitul rigolelor este o lucrare de necesitate determinata de cauze obiective, accidentale (ploi torentiale ce favorizeaza transport de aluviuni), avarii la retelele subterane, lucrari de constructii etc.

(3) Razuitul rigolelor consta in indepartarea noroiului, nisipului, prafului sau a deseurilor vegetale de pe o portiune de 0,75 m de la bordura spre axul median al strazii, in zona de autorizare, pe strazile si cu frecventele de lucru prevazute in anexa nr. ..... .

(4) Prestatia consta in efectuarea urmatoarelor operatiuni:

a) curatatul rigolelor cu razul sau lopata;

b) strangerea in gramezi a noroiului, nisipului, pamantului sau prafului rezultat din razuire;

c) incarcatul gramezilor in europubele;

d) golirea europubelelor in autogunoiere si transportul zilnic al reziduurilor la urmatoarele depozite autorizate: ................. .

2.2.5. Spalatul strazilor

Art. 20. - (1) Lucrarea consta in spalatul suprafetei strazilor, aleilor si trotuarelor cu furtunul racordat la o cisterna sau la hidranti si se efectueaza numai in zilele in care temperatura minima nu este inferioara valorii de 5øC.

(2) Spalatul se face cu jet puternic, dupa executarea maturatului. Pentru a se obtine o calitate cat mai buna a acestei prestatii se pot folosi solutii speciale (detergenti) si utilaje dotate cu perii.

(3) Activitatea se desfasoara in zona de autorizare, pe strazile si cu frecventele de lucru prevazute in anexa nr. ...... .

2.2.6. Stropitul carosabilului

Art. 21. - (1) Stropitul carosabilului se executa in perioada de la 1 aprilie pana la 1 octombrie, perioada ce poate fi modificata in functie de conditiile meteorologice reale, si se practica pe suprafetele in prealabil salubrizate.

(2) Stropitul consta in dispersarea apei pe suprafata carosabilului, pentru evitarea formarii prafului si crearea unui climat favorabil imbunatatirii gradului de confort si igiena citadin.

(3) Lucrarea se efectueaza numai cu utilaje specializate. In timpul operatiei se va evita stanjenirea circulatiei pietonale sau stropirea cladirilor, vitrinelor ori a altor dotari.

(4) Activitatea se desfasoara in zona de autorizare, pe strazile si cu frecventele de lucru prevazute in anexa nr. ........ .

(5) Prestatia consta in efectuarea urmatoarelor operatiuni:

a) incarcarea cisternei cu apa de la urmatoarele puncte de alimentare: .........., avizate de catre operatorul serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare;

b) stropitul efectiv al carosabilului.

SECTIUNEA a 3-a

Curatarea si transportul zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau de inghet

3.1. Descrierea activitatii

Art. 22. - Activitatea se executa ziua sau noaptea, in functie de necesitate, are ca scop mentinerea in stare practicabila a arterelor de circulatie si cuprinde urmatorul ciclu de operatii:

a) curatatul manual al zapezii;

b) curatatul, incarcatul mecanizat si pluguitul;

c) combaterea poleiului;

d) curatarea gurilor de scurgere.

3.2. Conditii tehnice

3.2.1. Curatatul manual al zapezii

Art. 23. - (1) Activitatea se executa ziua sau noaptea, in functie de necesitate. Prestatia consta in strangerea zapezii in gramezi, la distante de 10-15 m in zone unde nu se stanjeneste circulatia auto sau pietonala si nu sunt afectate utilitatile domeniului public.

(2) Curatarea manuala a ghetii se executa prin spargere sau taiere, cu dispozitive si scule speciale.

3.2.2. Curatatul, incarcatul mecanizat si pluguitul

Art. 24. - (1) Curatatul mecanizat al zapezii consta in periatul mecanic al zapezii, pluguitul zapezii, incarcatul, transportul si descarcatul zapezii in urmatoarele locuri autorizate: .................... .

(2) Prin periatul mecanic al zapezii se intelege indepartarea acesteia de pe suprafetele de circulatie cu ajutorul periilor metalice montate pe autovehicule.

(3) Pluguitul se aplica pe strazi unde grosimea stratului de zapada depaseste in general 10 cm; nu se aplica pe strazi cu denivelari.

(4) Arterele de circulatie vor fi practicabile in termen de 4 ore de la incetarea ninsorii.

(5) Incarcatul si transportul zapezii se vor face cu vehicule adecvate, pana la asigurarea conditiilor optime de circulatie rutiera si pietonala.

3.2.3. Combaterea poleiului

Art. 25. - (1) Activitatea se face cu scopul maririi coeficientului de aderenta al autovehiculelor fata de drum si se desfasoara in zona de autorizare, pe strazile si cu frecventele de lucru prevazute in anexa nr. ...... .

(2) Combaterea poleiului se face astfel:

a) cu amestec de sare si nisip;

b) cu emulsie de sare.

(3) Prestatia se face cu utilaje speciale sau manual si se efectueaza in special pe pante, poduri, in intersectii, statiile mijloacelor de transport in comun, piete, pe artere de circulatie situate in apropierea cursurilor de apa ori a lacurilor.

3.2.4. Curatarea gurilor de scurgere

Art. 26. - (1) Pentru colectarea apelor meteorice se foloseste reteaua de canalizare care este in exploatarea si intretinerea ........... .

(2) Operatorul va curata de zapada - gheata gurile de scurgere in reteaua de canalizare pentru a se asigura scurgerea apei rezultate in urma topirii zapezii.

3.3. Cantitati de lucru

Art. 27. - (1) Se va salubriza un numar de ....... strazi, conform anexei nr. ....., cu o lungime totala de .... m, cu o suprafata totala de salubrizat a carosabilului si trotuarelor de ...... mp, din care suprafata trotuarelor este de ...... mp, iar suprafata carosabilului este de ..... mp.

(2) Suprafetele de salubrizat, cantitatea de deseuri stradale rezultate de pe acestea si din cosurile de gunoi stradale, precum si numarul gurilor de scurgere de pe domeniul public de salubrizat, care vor fi luate in calcul de operator la prezentarea ofertei, sunt prezentate in anexa nr. ... .

(3) Cantitatile rezultate conform anexei nr. .... vor fi luate in calcul de catre operator la completarea formularului de oferta.

(4) Alte detalii cu privire la fiecare strada se vor prezenta operatorului la inceperea lucrarilor.

3.4. Programul prestatiei

Art. 28. - Programul prestatiei se va stabili de operator, care va avea in vedere ca suprafetele domeniului public cuprinse in program sa fie zilnic in stare de curatenie prin executarea tuturor lucrarilor necesare conform sectiunii 2 si prezentei sectiuni - in functie de sezon -, si va fi adus la cunostinta concedentului inainte de inceperea lucrarilor astfel programate.

3.5. Conditii de calitate

Art. 29. - Domeniul public (carosabil-trotuare) pentru care se contracteaza acest serviciu se considera salubrizat cand arata zilnic salubru prin efectuarea lucrarilor necesare, enumerate mai jos, cu o frecventa adecvata in acest scop (prevazuta in programul de prestatie intocmit de operator), in functie de sezon si de gradul de aglomeratie urbana:

- maturat manual;

- intretinerea curateniei pe strazi si trotuare;

- maturat mecanizat;

- curatatul rigolelor prin razuire manuala;

- stropitul aleilor si al arterelor de circulatie;

- spalatul mecanizat al partii carosabile si al trotuarelor prin jet de apa de la autocisterna;

- spalatul manual cu furtunul montat la autocisterna;

- curatatul mecanizat al zapezii;

- curatatul manual al zapezii;

- combaterea poleiului prin imprastierea antiderapantului, manual, din autobasculante si remorci;

- combaterea poleiului prin imprastierea antiderapantului, mecanizat, din utilaje speciale;

- colectarea, incarcarea si transportul reziduurilor rezultate dupa salubrizarea stradala, din cosurile si din eurocontainerele stradale;

- curatarea gurilor de scurgere.

3.6. Dotari cu personal-utilaje

Art. 30. - Operatorul isi va dimensiona personalul, parcul de autospeciale, al utilajelor si al echipamentelor pentru colectarea si transportul deseurilor stradale, in functie de volumul de lucrari estimate in sectiunea 2 si in prezenta sectiune, avand in vedere ca suprafetele domeniului public cuprinse in programul de prestatii sa fie zilnic in stare de curatenie prin exercitarea tuturor lucrarilor necesare - in functie de anotimp -, in scopul obtinerii si mentinerii calitatii cerute conform prevederilor prezentului capitol.

3.7. Tehnologii

Art. 31. - Operatorul va prezenta in documentatia de oferta conceptia proprie privind modalitatea de organizare si functionare a prestatiei de salubrizare a domeniului public si de transport al deseurilor stradale, cu referire la utilajele din dotare folosite, la modul de asigurare a coeficientului de utilizare a acestora, facilitatile oferite etc.

3.8. Verificari, receptii, garantii

Art. 32. - (1) Concedentul va verifica permanent modul de efectuare a prestatiei, intocmind zilnic rapoarte de constatare, confirmate si de operator, privind cantitatea si calitatea prestatiei, cantitatile de deseuri stradale transportate efectiv si stabilite in baza bonului de cantarire eliberat de depozit pentru utilajele desemnate sa transporte astfel de deseuri.

(2) In rapoartele de constatare zilnica concedentul va consemna si modul de rezolvare de catre operator a sesizarilor primite de la concedent si, eventual, penalitatile aplicate operatorului pentru deficientele constatate.

(3) La sfarsitul fiecarei luni se intocmeste un proces-verbal de receptie, semnat de ambele parti, care cuprinde constatarile din rapoartele zilnice.

(4) Operatorul raspunde de si garanteaza material si financiar buna desfasurare a lucrarilor, calitatea si cantitatea stabilite prin programul de prestatie.

(5) Operatorul va completa si va semna formularul de oferta, prezentat in anexa nr. ........ la caietul de sarcini.

3.9. Deszapezirea

3.9.1. Descrierea lucrarilor

Art. 33. - (1) Deszapezirea consta in efectuarea unor lucrari specifice de indepartare a zapezii sau ghetii si de combatere a poleiului in scopul asigurarii circulatiei autovehiculelor si pietonilor in conditii de siguranta.

(2) Pentru realizarea acestui complex de lucrari se folosesc mijloace mecanice specializate sau generale si forta de munca umana.

(3) Operatorul de servicii va avea experienta in domeniu si va fi dotat cu utilaje performante. Toate utilajele de deszapezire trebuie sa fie dotate cu mijloace moderne de comunicare (statii de emisie-receptie, telefoane mobile).

(4) Programul de deszapezire va fi stabilit de autoritatea administratiei publice locale.

3.9.2. Programe de executie

Art. 34. - (1) Programul de deszapezire va fi supus aprobarii organelor autoritatii publice locale pana la data de 1 octombrie si se va pune in aplicare sub directa sa coordonare.

(2) Programul va fi elaborat pentru arterele de circulatie principale si secundare, ce sunt cuprinse in anexa nr. ....., si va cuprinde o parte descriptiva si una grafica.

(3) Programul va cuprinde algoritmul lucrarilor de deszapezire care va trebui respectat cu strictete. In prima urgenta vor fi executate lucrari de deszapezire pe arterele care asigura accesul la institutii publice, fabrici de paine, facilitatile operatorilor de servicii publice, institutii de invatamant.

(4) Operatorul serviciilor trebuie sa fie integral pregatit de interventie directa (utilaje, materiale, forta de munca, programe de lucru) pana cel tarziu in data de 15 noiembrie a fiecarui an. Dotarea cu utilaje trebuie sa acopere intreaga gama de lucrari ce urmeaza a fi executate conform programului aprobat.

(5) Operatorul serviciilor va lua toate masurile pentru a fi gata de actiune la o ora de la primirea dispozitiei de lucru si in doua ore la intreaga capacitate programata. Primele actiuni vor viza combaterea formarii poleiului pe arterele in panta, poduri, in intersectii mari de circulatie, piete, statii pentru pietoni.

(6) Arterele principale de circulatie vor fi practicabile in termen de 4 ore de la incetarea ninsorii.

(7) La nevoie va fi asigurata functionarea fara intrerupere a utilajelor de deszapezire prin organizarea activitatii pe schimburi.

(8) Confirmarea prestatiei de deszapezire se va face in baza planului de lucrari aprobat si a fiselor zilnice de lucru ce vor fi intocmite de operator si confirmate de concedent.

3.9.3. Conditii financiare de executie a lucrarilor

Art. 35. - (1) Operatorul serviciilor va incasa lunar de la concedent, in baza contractului de prestatie, contravaloarea prestatiei efectuate (manopera, utilaje, materiale) si confirmate de concedent.

(2) Tarifele pentru materiale se vor alege de catre operator si vor fi cele mai avantajoase din minimum 3 oferte care vor fi prezentate concedentului inaintea selectarii ofertelor, pana in data de 15 octombrie a fiecarui an.

SECTIUNEA a 4-a

Dezinsectia, dezinfectia si deratizarea

4.1. Descrierea activitatii

Art. 36. - Activitatea presupune urmatorul ciclu de operatii:

a) stabilirea obiectivelor unde urmeaza sa se aplice procedura;

b) stabilirea materialelor si a substantelor ce urmeaza a fi folosite;

c) stabilirea utilajelor si a echipamentelor folosite;

d) stabilirea echipamentelor de protectie;

e) confirmarea prestatiei.

Art. 37. - Dezinsectia se efectueaza in urmatoarele locuri:

- cladiri ale institutiilor publice;

- parti comune ale cladirilor tip condominii, case;

- canale in care sunt amplasate retele de alimentare cu apa, de canalizare, termoficare;

- parcuri, cimitire, maluri de lac;

- piete, targuri, oboare, balciuri;

- zone demolate si neconstruite;

- pe suprafetele parcurilor, cimitirelor, spatiilor verzi si malurilor de lac;

- in subsoluri uscate, umede sau inundate.

Art. 38. - Dezinfectia se efectueaza in urmatoarele locuri:

- rampe de gunoi;

- gropi de gunoi;

- ghene de gunoi la cladirile tip condominii;

- platforme de gunoi special amenajate;

- mijloace de transport in comun;

- unitati de invatamant si sanitare aflate in subordinea autoritatilor administratiei publice locale;

- in locurile in care exista focare declarate care pun in pericol sanatatea oamenilor si animalelor.

Art. 39. - Deratizarea se efectueaza in urmatoarele locuri:

- cladiri ale institutiilor publice;

- parti comune ale cladirilor tip condominii, case;

- canale in care sunt amplasate retele de alimentare cu apa, de canalizare, termoficare;

- parcuri, cimitire, maluri de lac;

- piete, targuri, oboare, balciuri;

- zone demolate si neconstruite;

- pe suprafetele parcurilor, cimitirelor, spatiilor verzi si malurilor de lac;

- in subsoluri uscate, umede sau inundate.

4.2. Executarea lucrarii

Art. 40. - (1) Activitatile se vor efectua conform normelor aprobate de autoritatea administratiei publice locale. Materialele ce se folosesc si consumurile specifice sunt specificate in anexa nr. .... .

(2) Produsele ce se vor utiliza vor fi avizate de Ministerul Sanatatii pentru profilaxia sanitar-umana.

(3) Lucrarile se vor executa astfel incat sa nu provoace daune de orice natura obiectivului unde se aplica procedura si nu vor afecta viata si sanatatea oamenilor.

(4) Inainte de inceperea lucrarilor in teren operatorul va anunta utilizatorul pe baza unui preaviz de executie.

4.3. Cantitati de lucrari

Art. 41. - Activitatile de dezinsectie, dezinfectie si deratizare se vor aplica la un numar de .... cladiri ale institutiilor publice, la un numar de ... condominii, case, la un numar de .... canale ale retelelor de alimentare cu apa, de canalizare, termoficare, la un numar de .... parcuri, la un numar de ..... cimitire, la un numar de .... piete, targuri, oboare, balciuri si pe o suprafata de ..... mp, reprezentand suprafetele parcurilor, cimitirelor, spatiilor verzi, malurilor de lac. Cladirile si suprafetele ce vor fi luate in calcul la prezentarea ofertei sunt specificate in anexa nr. .... .

4.4. Programul prestatiei

Art. 42. - (1) Programul prestatiei se va stabili de operator avandu-se in vedere numarul de cladiri si suprafete specificate la art. 41 si va fi adus la cunostinta concedentului inainte de inceperea lucrarilor astfel programate.

(2) Lucrarile se vor efectua conform procedurilor stabilite pentru fiecare tip de activitate. Pentru fiecare tip de lucrare efectuata se va intocmi bon de lucru.

4.5. Dotari cu personal si utilaje

Art. 43. - Operatorul isi va dimensiona personalul, parcul de autospeciale, al utilajelor si al echipamentelor pentru efectuarea lucrarilor, in functie de cantitatile de lucrari estimate la art. 41.

4.6. Tehnologii

Art. 44. - Operatorul va prezenta in documentatia de oferta conceptia proprie privind modalitatea de organizare si functionare a prestatiei, cu referire la utilajele din dotare folosite, la modul de asigurare a coeficientului de utilizare a acestora, facilitatile oferite etc.

4.7. Verificari, receptii, garantii

Art. 45. - (1) Concedentul va verifica permanent modul de efectuare a prestatiei, intocmind zilnic rapoarte de constatare, confirmate si de operator, privind cantitatea si calitatea prestatiei, cantitatile de materiale si substante folosite si stabilite in baza bonului de lucru eliberat de operator.

(2) In rapoartele de constatare zilnica concedentul va consemna si modul de rezolvare de catre operator a sesizarilor primite de la concedent si, eventual, penalitatile aplicate operatorului pentru deficientele constatate.

(3) La sfarsitul fiecarei luni se intocmeste un proces-verbal de receptie, semnat de ambele parti, care cuprinde constatarile din rapoartele zilnice.

(4) Operatorul raspunde de si garanteaza material si financiar buna desfasurare a lucrarilor, calitatea si cantitatea stabilite prin programul de prestatie.

(5) Operatorul va completa si va semna formularul de oferta, prezentat in anexa nr. .... la caietul de sarcini.

SECTIUNEA a 5-a

Infiintarea si administrarea depozitelor ecologice de deseuri

5.1. Descrierea activitatii

Art. 46. - (1) Infiintarea si administrarea unui depozit ecologic si a unei statii de transfer se fac in conditii de protectie a mediului si sanatatii populatiei si tinand cont de prevederile Strategiei si Planului national de gestionare a deseurilor.

(2) Infiintarea depozitului ecologic va avea ca scop prevenirea sau reducerea efectelor negative asupra mediului, in special poluarea apelor de suprafata, subterane, a solului, aerului, inclusiv efectul de sera, precum si a oricarui risc pentru sanatatea populatiei, pe intreaga durata de viata a depozitului, cat si dupa expirarea acesteia.

5.2. Conditii tehnice de infiintare si exploatare a unui depozit ecologic

Art. 47. - (1) La alegerea amplasamentului unui depozit se va tine seama de:

a) planurile de urbanism general si planurile de urbanism zonal;

b) Strategia si Planul national de gestionare a deseurilor;

c) clasa depozitului care se intentioneaza sa se realizeze;

d) amplasamentul favorabil realizarii obiectivului;

e) tipurile de deseuri ce vor fi acceptate la depozitare.

(2) Criteriile ce trebuie respectate la alegerea amplasamentului sunt precizate in anexa nr. .... .

(3) Distantele minime de amplasare fata de anumite repere sunt stabilite pentru fiecare caz, pe baza unui studiu de impact asupra mediului si sanatatii oamenilor, si sunt precizate in anexa nr. ...... .

(4) Proiectul unui depozit trebuie sa respecte cerintele prezentate in anexa nr. ......, proiectantul asumandu-si raspunderea ca depozitul nu va prezenta riscuri pentru factorii de mediu. Proiectul depozitului contine si inchiderea depozitului, inclusiv suma necesara pentru inchidere.

(5) Depozitul trebuie sa fie dimensionat astfel incat sa permita depozitarea zilnica a ..... tone de deseuri pe o perioada de .... ani, fiind/nefiind necesare lucrari de extindere pe perioada de derulare a concesiunii, acestea constand din urmatoarele lucrari: .................... .

(6) Inventarul complet al componentelor depozitului, statiei de transfer, din punct de vedere cantitativ si valoric, precum si caracteristicile tehnice, dimensionale si de exploatare ale acestor componente sunt cuprinse in anexa nr. ................ .

(7) Operatorul isi va constitui "Fondul de inchidere si monitorizare postinchidere", avand la baza costul calculat din proiect al inchiderii depozitului.

SECTIUNEA a 6-a

Preselectarea, organizarea reciclarii deseurilor si valorificarea deseurilor refolosibile

Art. 48. - (1) In circuitul deseurilor este/nu este prevazuta activitatea de preselectare la producator/selectare in depozite speciale/selectare in depozitul final, care se realizeaza in recipiente de colectare pe sortimente la producator ......../platforme de selectare specializate amplasate in ...../punct de selectare in depozitul final/alte masuri de selectare care constau in separarea urmatoarelor materiale: sticla/textile/carton, hartie/PET-uri/alte materiale reciclabile nominalizate care se separa pentru valorificare, reprezentand ....% din cantitatea produsa, reprezentand pe categoriile selectate .... kg/tone/h, .... kg/tone/24h, fiind/nefiind necesare urmatoarele ...... dezvoltari ale capacitatilor de selectare separata si valorificare, pe perioada de derulare a concesiunii ...... .

(2) Platformele/instalatiile de selectare sunt amplasate in ....... si constau din ........, amplasate astfel: ....................... .

(3) Platformele/instalatiile de selectare au/nu au urmatoarele avize ........ din cele cerute de organele de sanatate publica si de cele pentru protectia mediului.

(4) Materialele separate in actiunea de preselectare si selectare a deseurilor se valorifica pe categorii astfel:

a) ............. tone/an ............... lei;

b) ............. tone/an ............... lei;

c) ............. tone/an ............... lei;

d) ............. tone/an ............... lei.

(5) Sumele incasate prin valorificarea acestor materiale se vor folosi pe perioada de derulare a concesiunii pentru urmatoarele destinatii:

..................................................................

..................................................................

..................................................................

(6) Inventarul complet al componentelor sistemului de preselectare, reciclare si valorificare a deseurilor din punct de vedere cantitativ si valoric, precum si caracteristicile tehnice, dimensionale si de exploatare ale acestor componente sunt cuprinse in anexa nr. .......... .

SECTIUNEA a 7-a

Producerea de compost

Art. 49. - (1) Deseurile menajere organice, separate de restul deseurilor, se trateaza si se proceseaza intr-o statie speciala de compost, cu tratare aeroba/anaeroba de tip ......., avand capacitatea de procesare de .......... tone/h, ...... tone/24h si care trateaza .......% din cantitatea de deseuri organice, fiind/nefiind necesare lucrari de extindere pe perioada de derulare a concesiunii, acestea constand in urmatoarele lucrari:

..................................................................

..................................................................

(2) Statia de producere a compostului este amplasata intr-o cladire/mai multe cladiri cu urmatoarele caracteristici geometrice ............., iar compostul se depoziteaza/se valorifica astfel: ......................... si are/nu are urmatoarele avize ............. cerute de organele de sanatate publica si de cele pentru protectia mediului.

(3) Inventarul complet al componentelor statiei de producere a compostului din punct de vedere cantitativ si valoric, precum si caracteristicile tehnice, dimensionale si de exploatare ale acestor componente sunt cuprinse in anexa nr. ........... .

SECTIUNEA a 8-a

Incinerarea deseurilor

Art. 50. - (1) Incinerarea deseurilor municipale se realizeaza printr-o instalatie de ardere sau de oxidare a deseurilor de tip ..............., cu recuperare/fara recuperare de energie termica/electrica, avand capacitatea de procesare de ........ tone/h, ...... tone/24h si care trateaza .... % din cantitatea de deseuri, fiind/nefiind necesare lucrari de extindere pe perioada de derulare a concesiunii, acestea constand in urmatoarele lucrari:

................................................................

................................................................

................................................................

(2) Statia de incinerare a deseurilor este amplasata intr-o cladire/mai multe cladiri cu urmatoarele caracteristici principale: .......................... si are/nu are urmatoarele avize .................... cerute de organele de sanatate publica si de cele pentru protectia mediului.

(3) In statia de incinerare se/nu se produce energie termica/electrica la valoarea de ....... Gcal/24h, ...... Mw/h, aceasta fiind folosita/valorificata astfel: .......................................................

............................................................

(4) Inventarul complet al componentelor statiei de incinerare a deseurilor din punct de vedere cantitativ si valoric, precum si caracteristicile tehnice, dimensionale si de exploatare ale acestor componente sunt cuprinse in anexa nr. ........ .

CAPITOLUL III

Conditii de exploatare a serviciilor publice de salubrizare a localitatilor

A. Conditii tehnice

Art. 51. - Serviciile publice de salubrizare a localitatilor trebuie sa asigure prestarea serviciului in regim de continuitate pentru toti utilizatorii din aria de autorizare, cu respectarea conditiilor tehnice specifice fiecarei activitati.

B. Obiective de exploatare

Art. 52. - Obiectivele pe care trebuie sa le atinga serviciul public de salubrizare care face obiectul concesiunii sunt urmatoarele:

a) imbunatatirea conditiilor de viata ale cetatenilor;

b) promovarea calitatii si eficienta activitatilor de salubrizare;

c) dezvoltarea durabila a serviciilor;

d) protectia mediului inconjurator, cu evidentierea masurilor de protectie a mediului pe etape de dezvoltare, in concordanta cu programul de adaptare la normele Uniunii Europene.

C. Obiective de ordin economic

Art. 53. - (1) Serviciul public de salubrizare va urmari sa se realizeze un raport calitate/cost cat mai bun pentru perioada de derulare a contractului de concesiune si un echilibru intre riscurile si beneficiile asumate prin contract.

(2) Structura si nivelul tarifelor practicate vor reflecta costul efectiv al prestatiei si vor fi in conformitate cu prevederile legale.

D. Obiective de mediu

Art. 54. - (1) Pe perioada derularii contractului de concesiune se vor respecta conditiile impuse de avizul de mediu nr. ....... .

(2) Pe toata perioada derularii contractului de concesiune, operatorul va implementa conditionarile ce se stabilesc prin acte normative emise de autoritatile de mediu competente conform unor programe de conformare la cerintele de mediu.

CAPITOLUL IV

Sarcinile autoritatilor administratiei publice locale si ale operatorilor in domeniul investitiilor

Art. 55. - (1) Finantarea lucrarilor se asigura, dupa caz, din urmatoarele surse:

a) fonduri proprii ale operatorului si alocatii de la bugetul local, in valoare de ..... miliarde lei, pentru realizarea obiectivelor ......., cu termen de realizare ..................;

b) credite bancare in valoare de ......... miliarde lei, garantate de catre autoritatile administratiei publice locale sau de catre stat, pentru realizarea obiectivelor ........., cu termen de realizare ........;

c) sprijin nerambursabil in valoare de ........ miliarde lei, obtinut prin aranjamente bi- sau multilaterale conform programului ......, pentru realizarea obiectivelor ......., cu termen de realizare .............;

d) fonduri speciale in valoare de ...... miliarde lei, constituite pe baza unor taxe locale instituite in conditiile legii, pentru realizarea obiectivelor ........, cu termen de realizare ...........;

e) contributia de capital privat a operatorului, in valoare de ..... miliarde lei, pentru obiectivele ........, cu termen de punere in functiune .........;

f) fonduri transferate de la bugetul de stat, in valoare de ........ miliarde lei, pentru realizarea obiectivelor ........, cu termen de punere in functiune ........, fondurile fiind ca participare la cofinantarea programului extern ...... sau pentru realizarea programului de urgenta privitor la ...... ori a programului cu caracter social ................;

g) din economii in valoare de ......... miliarde lei, rezultate din dotarea cu urmatoarele echipamente de performanta: ........................

................................................................

Economiile obtinute se folosesc pentru realizarea urmatoarelor obiective:

................................................................

................................................................

(2) Investitiile efectuate de operator pentru reabilitarea, modernizarea si dezvoltarea serviciilor publice de salubrizare se vor amortiza pe perioada de derulare a contractului de concesiune, conform urmatorului program:

................................................................

................................................................

(3) Investitiile straine in serviciile publice de salubrizare beneficiaza de toate facilitatile legale in vigoare in momentul incheierii contractului de concesiune. Facilitatile obtinute se vor mentiona in contractul de delegare a gestiunii si vor fi valabile pe perioada ............... .

(4) Investitiile care se realizeaza din fonduri proprii ale investitorilor raman in proprietatea acestora pe perioada derularii contractului de concesiune, urmand ca la incetarea contractului acestea sa se repartizeze astfel

................................................................

CAPITOLUL V

Clauze financiare si de asigurari

Art. 56. - (1) Investitiile mentionate la art. 55 se supun obligatiilor si clauzelor impuse de finantatori pentru fiecare modalitate de finantare.

(2) Prin aceste clauze se stabilesc modalitatile de returnare a creditelor, termenele de rambursare, perioada de amortizare, standardele de calitate ale bunurilor aduse ca investitii, modalitatile de preluare a bunurilor care au facut obiectul investitiilor, clauze referitoare la pastrarea patrimoniului incredintat pe perioada concesiunii si la predarea bunurilor de retur la sfarsitul concesiunii, astfel incat la incheierea contractului capacitatea concedentului de realizare a serviciului sa fie cel putin egala cu cea existenta la data intrarii in vigoare a contractului.

(3) Caietul de sarcini va cuprinde obligativitatea operatorului de a incheia si onora contractele de asigurari pentru mijloacele din patrimoniul public, conform legislatiei in vigoare privind asigurarile.

CAPITOLUL VI

Regimul bunurilor utilizate de operator in derularea concesiunii

Art. 57. - (1) Bunurile din patrimoniul public, enuntate in cap. II - Obiectul concesiunii, se preiau pe baza de proces-verbal de predare-preluare.

(2) Operatorul este obligat sa efectueze intretinerea, reparatiile curente si accidentale, precum si cele capitale ce se impun la bunurile din patrimoniul public, conform programului din anexa nr. ...... .

(3) Operatorul va scoate din functiune mijloacele fixe apartinand patrimoniului concesionat, in baza legislatiei in vigoare, conform programului din anexa nr. ....., si va inlocui aceste mijloace conform programului din anexa nr. ....... .

(4) Operatorul va transmite anual situatia patrimoniului public la 31 decembrie si modificarile privind acest patrimoniu pentru a fi inscrise in contabilitatea concedentului.

(5) La incetarea contractului de concesiune, bunurile de retur se restituie concedentului, in mod gratuit si libere de orice sarcina.

6) La incetarea contractului de concesiune, operatorul va incheia cu concedentul un contract de vanzare-cumparare avand ca obiect bunurile de preluare din caietul de sarcini asupra carora concedentul si-a manifestat intentia de a le dobandi, care au o valoare de ....... miliarde lei si care reprezinta ........ si sunt cuprinse detaliat in anexa nr. ....... .

CAPITOLUL VII

Obligatiile privind protectia mediului

Art. 58. - (1) In caietul de sarcini se mentioneaza obligatiile privind protectia mediului, care decurg direct din prestarea serviciilor publice de salubrizare, precum si cele derivate din activitatile conexe serviciului, cum ar fi exploatarea utilajelor si a parcului auto.

(2) Acolo unde nu se pot indeplini prevederile acordurilor autoritatilor de mediu, se va conveni cu acestea un program de conformare, care se va introduce, cu termene scadente de realizare, in caietele de sarcini.

CAPITOLUL VIII

Durata concesiunii

Art. 59. - (1) Durata pentru care se concesioneaza serviciile publice de salubrizare a localitatilor este de ....... ani.

(2) Pe durata stabilita la alin. (1) se interzice operatorului subconcesionarea serviciului public de salubrizare.

CAPITOLUL IX

Redeventa

Art. 60. - (1) Redeventa este de ...... lei, platita anual/trimestrial/lunar.

(2) Plata redeventei se face astfel: ............................

.................................................................

(3) Neplata redeventei sau executarea cu intarziere a acestei obligatii conduce la: ...............................................

................................................................

................................................................

CAPITOLUL X

Cuantumul garantiilor datorate de operator

Art. 61. - In termen de 90 de zile de la data incheierii contractului de concesiune, concesionarul se obliga sa ii plateasca concedentului o garantie in valoare de ........ lei, reprezentand o cota-parte din suma datorata concedentului cu titlu de redeventa pentru primul an de activitate.

Art. 62. - (1) Pentru participarea la licitatie se fixeaza o garantie in valoare de ...... lei.

(2) Garantia de participare la licitatie se supune conditionarilor stabilite la art. 23 din Normele metodologice-cadru de aplicare a Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 216/1999, cu modificarile ulterioare.

CAPITOLUL XI

Clauze referitoare la incetarea delegarii de gestiune

Art. 63. - Incetarea delegarii de gestiune prin concesiune se face in urmatoarele situatii:

a) in cazul in care operatorului i se retrage autorizatia de functionare sau aceasta nu este prelungita dupa expirarea termenului;

b) la expirarea duratei stabilite prin contractul de concesiune, daca partile nu convin, in scris, prelungirea acestuia, in conditiile legii;

c) in cazul in care interesul national sau local o impune, prin denuntarea unilaterala de catre concedent, cu plata unei despagubiri juste si prealabile in sarcina concedentului;

d) in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre concesionar, prin reziliere, cu plata unei despagubiri in sarcina concesionarului;

e) in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre concedent, prin reziliere, cu plata unei despagubiri in sarcina concedentului;

f) la disparitia, dintr-o cauza de forta majora, a bunului concesionat sau in cazul imposibilitatii obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renuntare, fara plata unei despagubiri;

g) in cazul in care interesul national o impune, prin rascumpararea unei concesiuni, care se poate face prin act administrativ al organului care a aprobat concesionarea, la propunerea concedentului; in acest caz se va intocmi o documentatie tehnico-economica in care se va stabili pretul rascumpararii. In aceasta situatie de incetare a concesiunii nu se percep daune;

h) in cazul in care concesionarul nu detine autorizatiile legale sau cand acestea ori licenta sunt retrase.

CAPITOLUL XII

Clauze referitoare la personalul angajat si la protectia sociala

Art. 64. - (1) Personalul actual angajat in sistemul serviciilor publice de salubrizare a localitatilor este in numar de .......... salariati, a carui structura completa, pe obiective si pe profesii, este prezentata in anexa nr. ......... .

(2) Personalul existent acopera ......... % din necesarul de personal, fiind/nefiind necesara o suplimentare de personal.

(3) Preluarea personalului angajat se face in conditiile stipulate in contractul colectiv de munca care este valabil pana la data de ........ si care prevede urmatoarele in privinta personalului angajat:

................................................................

................................................................

(4) Disponibilizarile de personal pot fi facute in conditiile stipulate in contractul colectiv de munca, mentionate la art. ..... din acest contract de munca.

CAPITOLUL XIII

Dispozitii finale

Art. 65. - (1) La licitatiile organizate pentru concesionarea serviciilor publice de salubrizare a localitatilor pot participa numai operatori atestati de catre A.N.R.S.C.

(2) Ofertantul ........ prezinta copia de pe licenta A.N.R.S.C. nr. .../..., prin care dovedeste ca este atestat de autoritatea competenta.

Art. 66. - (1) Caietul de sarcini este pus in vanzare de catre autoritatea administratiei publice locale ..... la sediul sau ......... si la urmatoarele sedii: ............, prevazute in anuntul publicitar.

(2) Pretul caietului de sarcini a fost stabilit de autoritatea administratiei publice locale ......... la valoarea de ...... lei.

(3) Modalitatile de plata pentru achizitionarea caietului de sarcini sunt urmatoarele: .............................................

...............................................................

Art. 67. - (1) Conditiile prevazute in caietul de sarcini sunt minimale pentru desfasurarea licitatiei pentru concesionarea serviciilor publice de salubrizare.

(2) Ofertantii pot oferi si alte conditii preconizate a fi favorabile unei bune desfasurari a activitatii acestui serviciu.

Art. 68. - Caietul de sarcini-cadru se foloseste impreuna cu Regulamentul-cadru si Contractul-cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localitatilor.

Adauga comentarii, informatii despre model , formular

CAPTCHA
Aceasta intrebare este pentru a preveni trimiterea de spam

Atentie !!!

Informatiile privind CONTRACT-CADRU DE DELEGAREA A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE SALUBRIZARE A LOCALITATILOR PRIN CONCESIUNE au un caracter informativ. Nu suntem raspunzatori daca actele necesare sau modele de documente s-au modificat sau nu sunt prezentate corect.

Daca aveti dv. informatii suplimentare despre CONTRACT-CADRU DE DELEGAREA A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE SALUBRIZARE A LOCALITATILOR PRIN CONCESIUNE va rugam sa ni le trimiteti pentru a putea fi de ajutor altor persoane.

Va multumim !