Formulare Acte - Model download gratuit Contract de consignatie si comision Modele Contracte - Modele Statute Acte constitutive - Modele Plangeri - Contracte Cadru - Download - oficial.ro

Cauta in site

Contract de consignatie si comision

Taburi primare

Download Model de Contract de consignatie si comision

Download formular Model de Contract de consignatie si comision in format pdf, word, doc,. Descarcati gratuit cea mai buna varianta de statute, procuri ,contracte , imputerniciri, cereri , decizii,autorizatii,coduri, legi, ordonante 2015

Formular Contract de consignatie si comision download gratis in format pdf, word, doc

Download gratuit formular Model Contract de consignatie si comision in format pdf, word, doc

CONTRACT DE CONSIGNATIE SI COMISION

1. PARTILE CONTRACTANTE

Art.1

S.C. .................., cu sediul in ................., str. ................., nr. ......, inregistrata la Registrul Comertului al ......................, sub nr......., reprezentata prin domnul/doamna .................. in calitate de CONSIGNANTA,

si

S.C. .................., cu sediul in ................., str. ................., nr. ......, inregistrata la Registrul Comertului al ......................, sub nr......., reprezentata prin domnul/doamna .................. in calitate de parte CONSIGNATARA.

 

 

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

 

 

Art.2

Obiectul consta in incheierea de catre CONSIGNATAR, cu terti, a unor contracte de vanzare-cumparare pentru vinderea unor bunuri mobile ale CONSIGNANTULUI. Pentru CONSIGNANT, aceste acte trebuie sa constituie fapte de comert.

Art.3

CONSIGNATARUL va plasa si vinde in ........................, urmatoarele marfuri trimise in consignatie de CONSIGNANT anual: (se va mentiona bunurile si sortimentul acestora, unitatea de masura, originea, cantitatea, pretul cuvenit CONSIGNANTULUI, comisionul cuvenit CONSIGNATARULUI, pretul de vanzare).Bunurile descrise mai sus sunt proprietatea CONSIGNANTULUI si raman in proprietatea acestuia.

Art.5

CONSIGNATARUL nu va plasa si nu va vinde articole similare de alta provenienta direct sau indirect.

Art.6

Bunurile predate ori furnizate CONSIGNATARULUI vor fi facturate pe numele acestuia cu mentiunea "marfuri date in consignatie", semnand de primirea lor pe duplicatul facturii.

4. OBLIGATII SI DREPTURI

Art.7

CONSIGNATARUL este obligat:

- sa tina un registru special relativ la situatia marfurilor si depozitului pe care il va pune la dispozitia consignantului;

- sa anunte imediat in scris pe consignant din momentul in care se va infiinta vreun sechestru pe marfurile date in consignatie.

- sa ia toate masurile pentru conservarea in buna stare a bunurilor ce i-au fost incredintate;

- sa comunice in scris consignantului viciile aparente si viciile ascunse ale bunurilor incredintate;

- sa vanda bunurile incredintate numai in conditiile stabilite in contract;

- sa il instiinteze pe consignant la urmatoarele termene ...... despre vanzarile facute;

- sa remita consignantului, la urmatoarele termene ....... pretul tuturor bunurilor vandute contra numerar, precum si toate sumele obtinute din incasarea creantelor rezultate din vanzarea acestor bunuri, pana la concurenta preturilor, precum si garantiile primite de la cumparator;

- sa restituie consignantului bunurile incredintate spre vanzare, daca nu au fost vandute in termenul stabilit in contract;

- sa suporte toate cheltuielile de conservare si desfacere a bunurilor predate in consignatie;

- sa nu savarseasca acte de concurenta neloiala impotriva consignantului.

Art.8

CONSIGNANTUL este obligat :

- sa predea consignatarului bunurile care vor fi vandute;

- sa plateasca consignatarului comisionul stabilit in contract;

Art.9

CONSIGNATARUL are dreptul:

- in cazul in care vanzarea se face pe credit, sa faca fata de debitori si fata de terti, in mod valabil, orice acte asupra creantei si va putea primi plata, urmari incasarea ei si lua orice masuri de asigurare;

- sa acorde credite numai comerciantilor din bransa, pe termen de maximum 60 de zile, pe baza de cambii acceptate sau bilete la ordin;

- sa refuze bunurile incredintate de consignant in cazul in care starea acestora este necorespunzatoare.

Art.10

CONSIGNANTUL are dreptul:

- sa dispuna oricand de bunurile date in consignatie;

- de a relua si ridica oricand, integral sau partial, bunurile incredintate, fara preaviz, indiferent daca contractul a fost incheiat pe o durata determinata;

- de a controla si verifica, oricand, bunurile incredintate consignatarului si de a proceda la inventarierea lor;

- sa modifice oricand, in mod unilateral, conditiile de vanzare, modificari care sunt obligatorii pentru consignatar, din momentul in care i-au fost aduse la cunostinta in scris.

Art.11

Pentru orice comunicari judiciare sau extrajudiciare, partile contractante isi aleg domiciliile mentionate in preambulul prezentului contract.

5. PRETUL SI MODALITATILE DE PLATA

Art.12

Pretul marfurilor va fi semnat de catre consignant prin factura de consignatie si tot ceea ce va putea obtine consignatarul peste acest pret de revanzarea marfurilor, reprezinta comisionul sau.

Art.13

Revanzarea marfurilor se va face de catre consignatar, pe riscul si raspunderea sa, pretul fiindu-i achitat in numerar conform facturii de consignatie si in modul specificat mai jos.

Art.14

Decontul si regularizarea situatiei marfurilor se vor face de consignatar la inceputul fiecarei luni, avand obligatia ca pentru marfurile vandute in cursul lunii precedente decontului, sa remita pretul cel mai tarziu in ... zile de la data decontului.

Prin acordarea acestui termen nu se modifica natura conventiei intre parti in ce priveote marfurile ce sunt si raman proprietatea consignantului si sunt incredintate consignatarului cu titlu de depozit.

6. DURATA CONTRACTULUI

Art.15

Durata prezentului contract este de ... ani, incepand de la data de ..........., pana la data de ............ , putand fi prelungit prin acordul scris al partilor contractante cu cel putin ... zile inainte de expirare.

Art.16

Daca CONSIGNATARUL nu isi va indeplini obligatiile mentionate, prezentul contract se reziliaza de drept fara somatie, punerea in intarziere sau orice alta formalitate prealabila din partea CONSIGNANTULUI, acesta fiind in drept sa ridice toate marfurile date in consignatie

7. RASPUNDEREA CONTRACTUALA

Art.17

Partea care isi executa cu intarziere obligatiile contractuale va plati penalitati de intarziere de ....% din valoarea obligatiei pentru fiecare zi de intarziere.

Art.18

Partea care nu isi executa obligatiile contractuale, va plati daune-interese in cuantum de ...........

8. FORTA MAJORA

Art.19

Forta majora exonereaza de raspundere partile in cazul neexecutarii partiale sau totale a obligatiilor asumate prin prezentul contract. Prin forta majora se intelege un eveniment independent de vointa partilor, imprevizibil si insurmontabil, aparut dupa incheierea contractului si care impiedica partile sa execute total sau partial obligatiile asumate.

Partea care invoca forta majora are obligatia sa o aduca la cunostinta celeilalte parti, in scris, in maximum ........................... zile de la aparitie, iar dovada fortei majore, impreuna cu avertizare asupra efectelor si intinderii posibile a fortei majore, se va comunica in maximum 10 (zece) zile de la aparitie.

Partea care invoca forta majora are obligatia sa aduca la cunostinta celeilalte parti incetarea cauzei acesteia in maximum 10 (zece) zile de la incetare.

9. LITIGII

Art.20

Litigiile care se vor naste din prezentul contract sau in legatura cu prezentul contract, vor fi solutionate pe cale amiabila.

Art.21

Daca partile nu vor ajunge la o intelegere amiabila, atunci litigiile vor fi inaintate spre solutionare .................................................................................................

10. ALTE CLAUZE

Art.21................................................

Prezentul contract de consignatie s-a incheiat azi, ..........., in .... exemplare, din care ... exemplare pentru CONSIGNANT si ... exemplare pentru CONSIGNATAR.

 

 

CONSIGNANT                                                        CONSIGNATAR

 

 

 

 

Etichete

Adauga comentarii, informatii despre model , formular

Comentarii, informatii suplimentare despre model , formular, download

ok

- Anonymous (neverificat) - 3 ani ago.

ok

- Anonymous (neverificat) - 3 ani ago.

Atentie !!!

Informatiile privind Contract de consignatie si comision au un caracter informativ. Nu suntem raspunzatori daca actele necesare sau modele de documente s-au modificat sau nu sunt prezentate corect.

Daca aveti dv. informatii suplimentare despre Contract de consignatie si comision va rugam sa ni le trimiteti pentru a putea fi de ajutor altor persoane.

Va multumim !