Formulare Acte - Model download gratuit Contract de donatie teren Modele Contracte - Modele Statute Acte constitutive - Modele Plangeri - Contracte Cadru - Download - oficial.ro

Cauta in site

Contract de donatie teren

Taburi primare

Download Model de Contract de donatie teren

Download formular Model de Contract de donatie teren in format pdf, word, doc,. Descarcati gratuit cea mai buna varianta de statute, procuri ,contracte , imputerniciri, cereri , decizii,autorizatii,coduri, legi, ordonante 2015

Formular Contract de donatie teren download gratis in format pdf, word, doc

Download gratuit formular Model Contract de donatie teren in format pdf, word, doc

CONTRACT DE DONATIE TEREN

I. PARTILE

Art.1

Subsemnatul(a)................................., domiciliat in..........., str......... nr...., bl........, ap....., jud...................., posesor al B.I. cu seria........, nr............., eliberat de Politia ....................., la data de .................., in calitate de DONATOR.

Subsemnatul(a)................................., domiciliat in..........., str......... nr...., bl........, ap....., jud...................., posesor al B.I. cu seria........, nr............., eliberat de Politia ....................., la data de .................., in calitate de DONATAR.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.2

Transmiterea de catre donator, cu titlu gratuit, a dreptului de proprietate asupra terenului situat in ............................., str......................... , nr............, descris in Anexa la prezentul contract, proprietatea donatorului, dupa cum rezulta si din Certificatul de sarcini nr..............., emis de Notariatul de pe langa Judecatoria ..........................sii Certificatul fiscal emis de Administratia Financiara a .............

Art.3

Donatorul va preda terenul prevazut in contract, in termen de ............ zile de la data autentificarii prezentului contract.

III. OBLIGATII

Art.4

Obligatiile donatorului:

- sa predea donatarului terenul la data prevazuta in contract.

- sa garanteze pentru viciile ascunse ale bunului donat.

- sa garanteze pentru evictiune, indiferent daca evictiunea provine din fapta unui tert.

IV. RASPUNDEREA CONTRACTUALA

Art.5

In caz de evictiune sau daca bunul donat are vicii ascunse, donatorul datoreaza cu titlu de daune interese suma de .............lei.

In cazul in care donatorul nu preda la termen terenul, acesta datoreaza cu titlu de penalitati de intarziere suma de.......... lei/zi.

V. FORTA MAJORA

Art.6

Forta majora exonereaza partile de raspundere in cazul executarii necorespunzatoare sau cu intarziere a obligatiilor asumate prin prezentul contract.

Prin forta majora se intelege un eveniment independent de vointa partilor, imprevizibil oi insurmontabil, aparut dupa incheierea contractului si care impiedica partile sa-oi execute obligatiile asumate.

VI. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

Art.7

Orice litigiu decurgand din sau in legatura cu acest contract, se va solutiona de catre instantele judecatoreoti competente.

 

Prezentul contract s-a incheiat la data de.................., in ............. exemplare.

 

 

 

DONATOR                      DONATAR

 

 

Etichete

Adauga comentarii, informatii despre model , formular

CAPTCHA
Aceasta intrebare este pentru a preveni trimiterea de spam

Comentarii, informatii suplimentare despre model , formular, download

Multumesc pentru model

- dan (neverificat) - 2 ani ago.

donatie

- Anonymous (neverificat) - 2 ani ago.

Atentie !!!

Informatiile privind Contract de donatie teren au un caracter informativ. Nu suntem raspunzatori daca actele necesare sau modele de documente s-au modificat sau nu sunt prezentate corect.

Daca aveti dv. informatii suplimentare despre Contract de donatie teren va rugam sa ni le trimiteti pentru a putea fi de ajutor altor persoane.

Va multumim !