Formulare Acte - Model download gratuit Contract de prestari servicii (model 7) Modele Contracte - Modele Statute Acte constitutive - Modele Plangeri - Contracte Cadru - Download - oficial.ro

Cauta in site

Contract de prestari servicii (model 7)

Taburi primare

Download Model de Contract de prestari servicii (model 7)

Download formular Model de Contract de prestari servicii (model 7) in format pdf, word, doc,. Descarcati gratuit cea mai buna varianta de statute, procuri ,contracte , imputerniciri, cereri , decizii,autorizatii,coduri, legi, ordonante 2015

Formular Contract de prestari servicii (model 7) download gratis in format pdf, word, doc

Download gratuit formular Model Contract de prestari servicii (model 7) in format pdf, word, doc

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII

Incheiat intre:

S. C. ................ S.A., cu sediul in ........., str. ......., nr. ...., judetul ............., inregistrata la Registrul Comertului sub nr. .............., avand cod fiscal ................... si cont nr. .............. deschis la ................ in calitate de PRESTATOR, reprezentata prin ..............

si

S. C. ................ S.R.L., cu sediul in ........., str. ......., nr. ...., judetul ............., inregistrata la Registrul Comertului sub nr. .............., avand cod fiscal ................... si cont nr. .............. deschis la ................ in calitate de BENEFICIAR, reprezentata prin ..............

a intervenit prezentul contract de prestari servicii in urmatoarele conditii.

Art. 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul prezentului contract consta in executarea de catre prestator a urmatoarelor lucrari: publicarea in ziarul ............ cu aparitie saptamanala a unui modul format 1/4, color, in pagina a .......

Art. 2. TERMENUL CONTRACTULUI

Contractul se incheie pentru o perioada de ..... luni

Art. 3. VALOAREA CONTRACTULUI

Beneficiarul se obliga sa plateasca prestatorului pentru serviciile prestate suma de .............. (TVA inclus), plata facandu-se in lei la cursul ............. din ziua efectuarii platii.

Plata se face lunar, prin ordin de plata in termen de ..... zile de la emiterea facturii de catre prestator.

Art. 4. OBLIGATIILE PRESTATORULUI

Prestatorul se obliga:

a) sa execute in termenul stabilit lucrarile ce constituie obiectul prezentului contract.

b) sa informeze in scris beneficiarul in maxim 24 de ore de la primirea comenzii, in cazul imposibilitatii publicarii reclamei in conditiile solicitate in comanda scrisa sau in cazul eventualelor neconcordante privind dimensiunea machetei;

c) sa nu intervina asupra graficii sau continutului materialelor publicitare comandate;

d) sa pastreze in bune conditii suporturile cu continutul materialelor si sa le returneze beneficiarului in cazul in care acesta le solicita;

e) sa nu insereze alaturat materialele publicitare referitoare la firme sau produse aflate in concurenta directa;

f) sa trimita beneficiarului cate un exemplar din fiecare numar in care a aparut macheta.

Art. 5. OBLIGATIILE BENEFICIARULUI

a) sa puna la dispozitia executantului, pana la data de ............... macheta grafica sau materialele necesare realizarii machetei grafice.

b) sa plateasca pentru serviciile prestate, la termenele fixate prin contract. Daca plata nu se va efectua la termenul stabilit, se vor percepe penalizari de ..... % pentru fiecare zi de intarziere.

Art. 6. RASPUNDEREA CONTRACTUALA

Pentru neexecutarea in totalitate a obligatiunilor prevazute in contract, conditia rezolutorie este subinteleasa (art. 1020 C. civ.)

Cu toate acestea contractul nu va fi desfiintat de drept ci va permite celui care si-a indeplinit obligatia sa aleaga intre executarea conventiei sau sa ceara desfiintarea cu daune interese.

Desfiintarea se va cere intotdeauna inaintea justitiei (art. 1021 C. civ.).

Pentru neexecutarea in parte, ori pentru executarea in mod necorespunzator a obligatiilor, partea indreptatita poate cere despagubiri sau penalitati (art. 1066 C. civ.).

Art. 7. FORTA MAJORA

Forta majora si cazul fortuit apara de raspundere partea care o invoca, in conditiile legii. In cazul intreruperii difuzarii reclamei, partile vor stabili de comun acord data redifuzarii.

Art. 8. REZILIEREA

Rezilierea prezentului contract se poate face cu acordul partile pe cale amiabila. Fiecare parte isi rezerva dreptul de a rezilia unilateral contractul in cazul in care partenerul nu respecta angajamentele luate. In cazul in care rezilierea nu e posibila pe cale amiabila, aceasta este de competenta instantelor judecatoresti.

Art. 9. DISPOZITII FINALE

Modificarea prezentului contract poate fi facuta numai in scris, prin acordul ambelor parti. Prezentul contract impreuna cu modificarile si anexele sale, reprezinta vointa partilor si inlatura orice intelegerea orala dintre acestea, anterioara sau ulterioara lui.

Prezentul contract a fost negociat si incheiat astazi ..................., in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

 

PRESTATOR,                                                     BENEFICIAR,

Adauga comentarii, informatii despre model , formular

CAPTCHA
Aceasta intrebare este pentru a preveni trimiterea de spam

Comentarii, informatii suplimentare despre model , formular, download

Bun

- AB (neverificat) - 5 ani ago.

Atentie !!!

Informatiile privind Contract de prestari servicii (model 7) au un caracter informativ. Nu suntem raspunzatori daca actele necesare sau modele de documente s-au modificat sau nu sunt prezentate corect.

Daca aveti dv. informatii suplimentare despre Contract de prestari servicii (model 7) va rugam sa ni le trimiteti pentru a putea fi de ajutor altor persoane.

Va multumim !