Formulare Acte - Model download gratuit Contract de prestari servicii pentru activitati de informatica Modele Contracte - Modele Statute Acte constitutive - Modele Plangeri - Contracte Cadru - Download - oficial.ro

Cauta in site

Contract de prestari servicii pentru activitati de informatica

Taburi primare

Download Model de Contract de prestari servicii pentru activitati de informatica

Download formular Model de Contract de prestari servicii pentru activitati de informatica in format pdf, word, doc,. Descarcati gratuit cea mai buna varianta de statute, procuri ,contracte , imputerniciri, cereri , decizii,autorizatii,coduri, legi, ordonante 2015

Formular Contract de prestari servicii pentru activitati de informatica download gratis in format pdf, word, doc

Download gratuit formular Model Contract de prestari servicii pentru activitati de informatica in format pdf, word, doc

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII PENTRU ACTIVITATI DE INFORMATICA

Nr. ..... din .............

I. Partile contractante:

Art. 1.

Intre: S.C. ............................, cu sediul in .............., str. ............, nr. ..., cod postal: ......., tel./fax ............., cont nr. ............... deschis la ......................, reprezentata prin ........................., in calitate de executant

si

..............................., localitatea ..................., str. ................, nr. ..., cod fiscal ............., cont ............... deschis la ........................, reprezentata prin ........................., in calitate de beneficiar,

s-a incheiat urmatorul contract:

II. Obiectul contractului:

Art. 2.

Executantul se obliga sa asigure:

a. - in regim de abonament lunar - asistenta tehnica necesara intretinerii urmatoarelor produse informatice realizate si instalate la beneficiar de specialistii sai: ........................................................;

b. - in urma comenzilor beneficiarului - adaptarea, modificarea sau reproiectarea produselor informatice mentionate mai sus sau proiectarea si implementarea unor produse informatice noi.

III. Durata contractului:

Art. 3.

Contractul se incheie pe perioada: ..........................

IV. Valoarea contractului:

Art. 4.

Valoarea contractului este de: ..............................

V. Obligatiile partilor contractante:

Art. 5.

Executantul se obliga:

- sa asigure buna functionare a produselor informatice enumerate la art. 2 litera a din prezentul contract, conform specificatiilor prevazute in contractele/comenzile pe baza carora s-au realizat si pus in functiune produsele, in conditiile respectarii cerintelor de exploatare de catre beneficiar, fara schimbarea algoritmilor sau alte modificari de ordin functional generate de modificarea cerintelor beneficiarului sau de reglementarile noi impuse de legislatie (legi, ordonante, hotarari de guvern etc.), acestea facand obiectul celor prevazute la art. 2 litera b;

- sa se incadreze obligatoriu in conditiile minimale prevazute pentru buna derulare a fiecarei lucrari in parte;

- sa raspunda cu promptitudine cerintelor beneficiarului conform conditiilor prevazute la art. 5 din prezentul contract;

- sa asigure pe perioada de valabilitate a contractului instruirea personalului beneficiarului in vederea asigurarii exploatarii corecte a lucrarilor.

Art. 6.

Beneficiarul se obliga:

- sa asigure intocmirea dispozitiilor de plata catre executant, in fiecare luna, pana cel tarziu la data de .... ale lunii, pentru activitatea de asistenta tehnica prevazuta la art. 2 litera a, respectiv pana cel mai tarziu la data de .... ale lunii ulterioare celei in care s-au efectuat prestatiile, pentru activitatile prevazute de art. 2 litera b;

- sa imputerniceasca persoanele competente care sa participe la avizarea, omologarea, receptia rezultatelor obtinute sau la solicitarea executantului, pentru avizarea solutiilor intermediare;

- sa puna la dispozitia executantului lucrarile care intra in competenta sa pentru realizarea celor prevazute in contract, iar in caz de intarziere sa accepte amanarea termenelor stabilite prin contract, corespunzator intarzierilor respective (daca este vina beneficiarului);

- sa asigure conditiile necesare indeplinirii sarcinilor care-i revin luand masuri operative pentru inlaturarea dificultatilor care apar pe parcursul desfasurarii lucrarilor;

- sa asigure accesul la documentele necesare si conditiile corespunzatoare de lucru pentru echipa executantului;

- sa asigure informatiile si datele solicitate de executant raspunzand de corectitudinea lor si sa le predea la termenul stabilit potrivit cerintelor executantului;

- pe parcursul derularii contractului sa nu efectueze modificari sau adaptari la obiectivele preluate fara acordul scris al executantului.

VI. Executarea contractului

Art. 7.

Cererile de schimbare a solutiilor avizate sau solicitarile de lucrari suplimentare prezentate de beneficiar vor fi analizate de executant si in caz de acceptare, vor fi tratate ca lucrari noi, pentru care se vor intocmi acte aditionale sau contracte/comenzi noi cu stipularea conditiilor si resurselor.

Art. 8.

Beneficiarul poate sa verifice pe parcursul executarii contractului, modul in care executantul indeplineste clauzele convenite prin prezentul contract.

VII. Decontarea lucrarilor

Art. 9.

Beneficiarul este obligat sa-si asigure mijloacele financiare necesare pentru achitarea valorilor prevazute in contract.

Art. 10.

Decontarea lucrarilor se va face pe parcursul derularii contractului, conform facturilor emise de executant in baza proceselor verbale de receptie semnate de ambele parti.

VIII. Modificarea contractului

Art. 11.

Patile pot adopta (modifica, completa), de comun acord, clauzele contractului.

Art. 12.

Adaptarea (modificarea, completarea) contractului in functie de modificarile aduse se face prin act aditional.

IX. Raspunderea contractuala

Art. 13

Neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a contractului atrage pentru partea in culpa plata de penalitati si despagubiri.

Forta majora apara de raspundere partea care o invoca, in conditiile legii.

X. Alte clauze

1. Proiectantul isi rezerva dreptul de autor asupra lucrarilor informatice realizate.

2. Nerespectarea de catre beneficiar a conditiilor prevazute de art. 6 litera a atrage dupa sine plata unor penalitati de ...% din valoarea lucrarii executate, pentru fiecare zi de intarziere.

XI. Dispozitii finale

Art. 14

Prezentul contract s-a incheiat la data de ............, in 2 exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

Actele aditionale la contract se vor incheia in acelasi numar de exemplare.

 

Executant,                                       Beneficiar,

 

 

.................                                       ..................

Adauga comentarii, informatii despre model , formular

Comentarii, informatii suplimentare despre model , formular, download

S

- Anonymous (neverificat) - 4 ani ago.

ok

- Anonymous (neverificat) - 3 ani ago.

ok

- Octavian (neverificat) - 3 ani ago.

document ok

- Anonymous (neverificat) - 3 ani ago.

d

- Anonymous (neverificat) - 3 ani ago.

ok

- Anonymous (neverificat) - 3 ani ago.

Comentariu

- Gigi (neverificat) - 2 ani ago.

Multumesc

- Anonymous (neverificat) - 2 ani ago.

Multumesc

- Anonymous (neverificat) - 2 ani ago.

Multumesc

- Anonymous (neverificat) - 2 ani ago.

Atentie !!!

Informatiile privind Contract de prestari servicii pentru activitati de informatica au un caracter informativ. Nu suntem raspunzatori daca actele necesare sau modele de documente s-au modificat sau nu sunt prezentate corect.

Daca aveti dv. informatii suplimentare despre Contract de prestari servicii pentru activitati de informatica va rugam sa ni le trimiteti pentru a putea fi de ajutor altor persoane.

Va multumim !