Formulare Acte - Model download gratuit Contract de ucenicie la locul de munca Modele Contracte - Modele Statute Acte constitutive - Modele Plangeri - Contracte Cadru - Download - oficial.ro

Cauta in site

Contract de ucenicie la locul de munca

Taburi primare

Download Model de Contract de ucenicie la locul de munca

Download formular Model de Contract de ucenicie la locul de munca in format pdf, word, doc,. Descarcati gratuit cea mai buna varianta de statute, procuri ,contracte , imputerniciri, cereri , decizii,autorizatii,coduri, legi, ordonante 2015

Formular Contract de ucenicie la locul de munca download gratis in format pdf, word, doc

Download gratuit formular Model Contract de ucenicie la locul de munca in format pdf, word, doc

CONTRACT DE UCENICIE LA LOCUL DE MUNCA

incheiat astazi.........................

la......................................

I. PARTILE CONTRACTANTE

1.1. S.C. .........................................., S.N.C/S.C.S./S.A./S.C.A./S.R.L., cu sediul social in...................., str. ....................., nr...., bloc...., scara...., etaj....,apartament......, judetul/sectorul ............, avand codul unic de inregistrare nr.............,atribut fiscal.................................. si numar de ordine in registrul comertului............./.........../..........., contul nr..............,..........., deschis la ....................,telefon ......................, fax ......................., reprezentata prin ..................., cu functia de...................., in calitate de angajator si sau

1.1. Asociatia/Fundatia/Uniunea/Federatia ......................................................, cu sediul in ........................., str. ...................... nr...., bloc...., scara....,etaj...., apartament...., judetul/sectorul................., inscrisa la................................,

in registrul ....................................., sub nr............................., pe baza certificatului de inscriere nr ..................., din ......................... avand contul nr....................., deschis la ............................., telefon ........................, fax ......................., reprezentata de ........................, cu functia de .........................., in calitate de angajator si sau

1.1. Asociatia familiala......................................................, cu sediul in......................................., str...................................., nr...., bloc...., scara...., etaj...., apartament......, judetul/sectorul....................., posesoarea autorizatiei nr........................, din......................., eliberata de........................., avand contul nr.........................., deschis la......................, telefon...................., fax............., reprezentata de......................, cu functia de......................, in calitate de angajator si sau

1.1. ......................................., cu domiciliul in....................., str................. nr...., bloc...., scara...., etaj...., apartament...., judetul/sectorul .........., posesorul/posesoarea autorizatiei nr.................., din ......................., eliberata de........................., persoana fizica care desfasoara activitate economica in mod independent, in calitate de angajator si

1.2. ............................................., cu domiciliul in....................... str..........................................nr...., bloc...., scara...., etaj...., apartament......,

judetul/sectorul........................, nascut la data de..........................., in................., judetul/sectorul ........................., fiul lui ................. si al ........................ avand actul de identitate seria ......... numarul ................, eliberat de ............................., codul numeric personal ..........................., in calitate de ucenic au convenit sa incheie prezentul contract de ucenicie la locul de munca, cu respectarea urmatoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Obiectul contractului il constituie obligatia ca angajatorul sa asigure ucenicului formarea profesionala in meseria .................................astfel: ......................................

2.2. In scopul prevazut la pct. 2.1, ucenicul se obliga sa urmeze cursurile de formare profesionala si sa munceasca in subordinea angajatorului respectiv.

2.3. In realizarea obiectului contractului este interzis ca ucenicul:

a) sa presteze munca in conditii grele, vatamatoare sau periculoase;

b) sa execute munca suplimentara;

c) sa efectueze munca de noapte.

2.4. Maistrul de ucenicie care urmeaza sa se ocupe de pregatirea ucenicului si de calificarea acestuia va fi ................................................, avand functia/meseria de ......................,in cadrul compartimentului ..................., care ar atestarea ........................................,necesara pentru pregatirea ucenicilor.

2.5. Aptitudinile ucenicului de a presta meseria pentru care este pregatit potrivit prevederilor prezentului contract vor face obiectul unei verificari finale pe care o va organiza angajatorul.

2.6. In cazul in care ucenicul a carui formare profesionala a facut obiectul unui contract de ucenicie la locul de munca devine salariatul angajatorului, nu va putea fi obligat sa suporte cheltuielile de formare facute de acesta.

III. DURATA CONTRACTULUI

3.1. Prezentul contract de ucenicie la locul de munca se incheie pe o durata determinata de.............luni/ani incepand cu data semnarii lui.

3.2. Partile convin, de comun acord, ca perioada prevazuta la pct. 3.1 este necesara si suficienta pentru obtinerea calificarii in meseria sus-mentionata.

IV. LOCUL DE MUNCA

4.1. Activitatea ucenicului se va desfasura la .................................................

V. FELUL MUNCII

5.1. Meseria in care ucenicul urmeaza sa-si efectueze stagiul este .............................., conform Clasificatiei Ocupatiilor din Romania aplicabile.

VI. DURATA MUNCII

6.1. Activitatea se desfasoara in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1991 privind stabilirea duratei timpului de munca de 6 ore pe zi si de 30 de ore pe saptamana pentru tinerii sub 18 ani.

6.2. Programul se desfasoara numai in timpul zilei, iar timpul necesar ucenicului pentru participarea la activitati care tin de pregatirea sa profesionala este inclus in programul normal de munca.

6.3. Angajatorul are obligatia de a tine evidenta orelor de munca prestate de ucenic si va supune controlului inspectiei muncii aceasta evidenta ori de cate ori este solicitat.

6.4. Ucenicul nu va putea fi chemat la prestarea de munca suplimentara sau de munca de noapte decat dupa implinirea varstei de 18 ani in conditiile stabilite de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii.

VII. CONCEDIUL

7.1. Ucenicul are dreptul la un concediu de odihna de ...........zile lucratoare.

7.2. De asemenea, pana la implinirea varstei de 18 ani, ucenicul va beneficia de un concediu de odihna suplimentar de cel putin 3 zile lucratoare.

VIII. SALARIZAREA

8.1. Salariul de baza, lunar, brut este de..................lei.

8.2. Alte elemente constitutive:

a) sporuri:

1. ...........................................................%

2. ...........................................................%

etc.

b) indemnizatii:

1. .........................................................lei

2. .........................................................lei

etc.

c) alte adaosuri:

l. .........................................................lei

2. .........................................................lei

etc.

8.3. Orele suplimentare prestate in afara programului normal de lucru sau in zilele in care nu se lucreaza ori in zilele de sarbatori legale se compenseaza cu ore libere platite sau se platesc cu un spor de salariu conform contractului colectiv de munca aplicabil sau Legii nr. 53/2003 - Codul muncii.

IX. DREPTURI SI OBLIGATII ALE PARTILOR PRIVIND SECURITATEA SI SANATATEA IN MUNCA

9.1. Partile au urmatoarele drepturi si obligatii privind securitatea si sanatatea in munca:

a) echipament individual de protectie: .....................................................

b) echipament individual de lucru:.

c) materiale igienico-sanitare: .........

d) alimentatie de protectie: .............

e) alte drepturi si obligatii privind sanatatea si securitatea in munca:

l. .......................................................................................

2. .......................................................................................

etc.

X. ALTE CLAUZE

10.1. Clauza cu privire la formarea profesionala:

10.2. Clauza de neconcurenta: ...................

10.3. Clauza de confidentialitate: ..............

XI. DREPTURI SI OBLIGATII GENERALE ALE PARTILOR:

11.1. Ucenicul are, in principal, urmatoarele:

a) drepturi:

1. la salarizare pentru munca depusa;

2. la repaus zilnic si saptamanal;

3. la concediu de odihna anual;

4. la egalitate de sanse si de tratament;

5. la securitate si sanatate in munca;

6. la formare profesionala, in calitate de ucenic in meseria prevazuta de prezentul contract;

b) obligatii:

1. de a se pregati profesional, corespunzator meseriei alese, sub conducerea maistrului de ucenicie;

2. de a respecta disciplina muncii;

3. de fidelitate fata de angajator in activitatea de pregatire si calificare a sa;

4. de a respecta masurile de securitate si sanatate a muncii;

5. de a respecta secretul de serviciu.

11.2. Angajatorul are, in principal, urmatoarele:

a) drepturi:

1. sa stabileasca un maistru de ucenicie corespunzator meseriei alese de ucenic, atestat de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale;

2. sa exercite controlul asupra modului de pregatire a ucenicului;

3. sa constate savarsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiunile corespunzatoare, potrivit legii, contractului colectiv de munca aplicabil si regulamentului intern;

b) obligatii:

1. sa acorde ucenicului toate drepturile ce decurg din contractul de ucenicie la locul de munca, din contractul colectiv de munca si din dispozitile legii;

2. sa asigure, permanent, conditiile tehnice si organizatorice necesare calificarii profesionale a ucenicului;

3. sa informeze ucenicul asupra conditiilor de munca si asupra elementelor care privesc desfasurarea relatiilor de munca;

4. sa elibereze, la cerere, toate documentele care atesta calitatea de ucenic, la solicitarea acestuia;

5. sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale ucenicului.

XII. CONFLICTE DE MUNCA

12.1. Conflictele in legatura cu incheierea, executarea, modificarea si suspendarea sau incetarea prezentului contract de ucenicie la locul de munca vor fi solutionate de instanta judecatoreasca competenta material si teritorial, potrivit legii.

XIII. DISPOZITII FINALE

13.1. Prevederile prezentului contract de ucenicie la locul de munca se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii si ale contractului colectiv de munca aplicabil incheiat la nivelul angajatorului/grupului de angajatori/ramurii/national, inregistrat sub nr ............. din .............. la Directia Generala de Munca si Solidaritate Sociala a judetului/municipiului .............. /Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale.

13.2. Prezentul contract de ucenicie la locul de munca s-a incheiat in 3 (trei) exemplare, cate unul pentru fiecare parte si unul pentru Inspectoratul Teritorial de Munca...................

 

ANGAJATOR UCENIC

 

 

Reprezentant legal (Reprezentant legal)

Pe data de........................, prezentul contract individual de munca inceteaza in temeiul art.......... din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, in urma indeplinirii procedurii legale.

 

ANGAJATOR

Adauga comentarii, informatii despre model , formular

CAPTCHA
Aceasta intrebare este pentru a preveni trimiterea de spam

Atentie !!!

Informatiile privind Contract de ucenicie la locul de munca au un caracter informativ. Nu suntem raspunzatori daca actele necesare sau modele de documente s-au modificat sau nu sunt prezentate corect.

Daca aveti dv. informatii suplimentare despre Contract de ucenicie la locul de munca va rugam sa ni le trimiteti pentru a putea fi de ajutor altor persoane.

Va multumim !