Formulare Acte - Model download gratuit CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA model revizuit Modele Contracte - Modele Statute Acte constitutive - Modele Plangeri - Contracte Cadru - Download - oficial.ro

Cauta in site

CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA model revizuit

Taburi primare

Download Model de CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA model revizuit

Download formular Model de CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA model revizuit in format pdf, word, doc,. Descarcati gratuit cea mai buna varianta de statute, procuri ,contracte , imputerniciri, cereri , decizii,autorizatii,coduri, legi, ordonante 2015

Formular CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA model revizuit download gratis in format pdf, word, doc

Download gratuit formular Model CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA model revizuit in format pdf, word, doc

Model contract individual de munca 2015 actualizat conform legii 12/2015 privind formalismul contractului individual de munca. Acest model de contract este o forma revizuita a modelului de CMI de aici

 

 

CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA

 

Nr._______ din data ___/___/_______
încheiat şi înregistrat sub nr. ____________________/____________ in registrul general de evidenţă a salariaţilor
 

 
A.Părţile contractului

            Angajator - Persoana juridică/fizică _______________________________________________, cu sediul/domiciliul în ________________________ _____________________________     _________________, înregistrată la Registrul comerţului/Grefa judecătoriei/Aautorităţile Administraţiei publice din _________________, sub numărul___________________, cod fiscal_________________________, telefon ________________ , reprezentată legal prin _______________________________   ,  în calitate de _________________________________,
şi
            salariatul/salariata – domnul/doamna _____________________________________ , domiciliat(ă) în localitatea ______________________, str. _________________________ nr. ____________, judeţul________________________ , posesor/posesoare al/a buletinului/cărţii de identitate/paşaportului seria _______, nr. _________________ , eliberat/eliberată de ________________________ la data de___/___/________, CNP ______________________________, autorizaţie de munca/permis şedere in scop de munca seria ________ nr. __________________ din data ___/___/___________,
           

            am încheiat prezentul contract individual de muncă în următoarele condiţii asupra cărora am convenit:

 
B.Obiectul contractului

_________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

 

C. Durata contractului:

a)         nedeterminată, salariatul/salariata ____________________________________ urmând să înceapă activitatea la data de ___/___/_______;
b)         determinată, de _______luni, pe perioada cuprinsă între data de ___/___/______ şi data de ___/___/______/pe perioada suspendării contractului individual de muncă al titularului de post.
c)         Pe data ___/___/______. prezentul contract încetează in temeiul art. _________. din Legea nr. 53-2003 - Codul Muncii, cu modificările si completările ulterioare în urma îndeplinirii procedurii legale.
 
 

D.Locul de muncă

1.         Activitatea se desfăşoară la (sectie/atelier/birou/serviciu/compartiment, etc.) __________________________________din sediul social/punct de lucru/alt loc de munca organizat al angajatorului _______________________________.
2.         În lipsa unui loc de muncă fix salariatul va desfăşura activitatea astfel_______________________________________________.

 
E.Felul muncii

            Funcţia/meseria __________________________________________________ conform Clasificării Ocupaţiilor din România;

 
F.Atribuţiile postului

            Atribuţiile postului sunt prevăzute în fişa postului, anexă la contractul individual de muncă.
 
     1.        Criteriile de evaluare[1] a activităţii profesionale a salariatului:
            ______________________________________________________________________________ .

 
G. Condiţii de muncă:

             1.Activitatea se desfăşoară în condiţii grele, vătămătoare sau periculoase, potrivit Legii nr. 31/1991
            2. Activitatea prestată se desfăşoară în condiţii normale/deosebite/speciale de muncă, potrivit Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare

 
H. Durata muncii:

1.         O normă întreagă, durata timpului de lucru fiind de ________ ore/zi ___________ ore/săptămână.
        a).        Repartizarea programului de lucru se face după cum urmează _______________ (ore zi/ore noapte/inegal);
        b).        Programul de lucru se poate modifica în condiţiile regulamentului intern/contractului colectiv de muncă aplicabil.

2.         O fracţiune de normă de ______________ ore/zi ,  ore/săptămână _________________________.
        a).        Repartizarea programului de lucru se face după cum urmează____________________________.(ore zi/ore noapte);
        b).        Programul de lucru se poate modifica în condiţiile regulamentului intern/contractului colectiv de muncă aplicabil.
        c).        Nu se vor efectua ore suplimentare cu excepţia cazurilor de forţă majoră sau pentru alte lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau înlăturării consecinţelor acestora.

 
I.Concediul

            Durata concediului anual de odihnă[2] este de ________________________________ zile lucrătoare, în raport cu durata muncii (normă întreagă, fracţiune de normă).
            De asemenea, beneficiază de un concediu suplimentar de ____________ zile .

 
J.Salarizare:

1.         Salariul de bază lunar brut: _____________________________ lei;
2.         Alte elemente constitutive:
        a).        sporuri ____________________________;
        b).        indemnizaţii _______________________;
            b1).       Prestaţii suplimentare in bani _______________________ .
            b2).       Modalitatea prestaţiilor suplimentare in natura _______________________.
        c).        alte adaosuri________________________;
3.         Orele suplimentare prestate în afara programului normal de lucru sau în zilele în care nu se lucrează ori în zilele de sărbători legale se compensează cu ore libere plătite sau se plătesc cu un spor la salariu, conform contractului colectiv de muncă aplicabil sau Legii nr. 53/2003 - Codul muncii.
4.         Data/datele la care se plăteşte salariul este/sunt ___/___/_______ .

 
K.Drepturi şi obligaţii ale părţilor privind sănătatea şi securitatea în muncă:

a).        echipament individual de protecţie ____________________________;
b).        echipament individual de lucru _______________________________;
c).        Materiale igienico-sanitare ___________________________________;
d).        alimentaţie de protecţie ______________________________________;
e).        alte drepturi şi obligaţii privind sănătatea şi securitatea în muncă _____________________________ .

 
L.Alte clauze:

a).        perioada de proba este de __________________________ zile calendaristice;
b).        perioada de preaviz în cazul concedierii este de ____________________ zile lucrătoare, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii sau contractului colectiv de muncă;
c).        perioada de preaviz în cazul demisiei este de __________________________ zile lucrătoare, conform Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, cu modificările si completările ulterioare sau Contractului colectiv de muncă aplicabil;
d).        în cazul în care salariatul urmează să-şi desfăşoare activitatea în străinătate, informaţiile prevăzute la art.18 alin.(1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii se vor regăsi şi în contractul individual de muncă;
e).        alte clauze.

 
M.Drepturi şi obligaţii generale ale părţilor:

 
1.         Salariatul are, în principal, următoarele drepturi:
a)         dreptul la salarizare pentru munca depusă;
b)         dreptul la repaus zilnic şi săptămânal;
c)         dreptul la concediu de odihnă anual;
d)         dreptul la egalitate de şanse şi de tratament;
e)         dreptul la securitate şi sănătate în muncă;
f)          dreptul la acces la formare profesională.
 
2.         Salariatului îi revin, în principal, următoarele obligaţii:
a)         obligaţia de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini atribuţiile ce îi revin conform fişei postului;
b)         obligaţia de a respecta disciplina muncii;
c)         obligaţia de fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu;
d)         obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în unitate;
e)         obligaţia de a respecta secretul de serviciu.
 
3.         Angajatorul are, în principal, următoarele drepturi:
a)         să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalităţii lor;
b)         să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;
c)         să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare, potrivit legii, contractului colectiv de muncă aplicabil şi regulamentului intern.
d)         sa stabilească obiectivele de performanta individuala a salariatului;
 
4.         Angajatorului în revin, în principal, următoarele obligaţii:
a)         să înmâneze salariatului un exemplar din contractul individual de muncă, anterior începerii activitatii;
a1)        să acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de muncă, din contractul colectiv de muncă aplicabil şi din lege;
b)         să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de muncă şi condiţiile corespunzătoare de muncă;
c)         să informeze salariatul asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care privesc desfăşurarea relaţiilor de muncă;
d)         să elibereze, la cerere, un document care sa ateste calitatea de salariat a solicitantului, respectiv activitatea desfasurata de acesta, durata activitatii, salariul, vechimea in munca, in meserie si specialitate;
e)         să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului;

 
N.Dispoziţii finale

 

            Prevederile prezentului contract individual de muncă se completează cu dispoziţiile Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii şi ale contractului colectiv de muncă aplicabil încheiat la nivelul angajatorului/grupului de angajatori/ramurii/naţional, înregistrat sub nr. ____________________/_________________ la Inspectoratul Teritorial de Munca a judeţului/municipiului ___________________________________ /Ministerul Muncii şi Solidarităţii sociale.
            Orice modificare privind clauzele contractuale în timpul executării contractului individual de muncă impune încheierea unui act adiţional la contract, conform dispoziţiilor legale, cu excepţia situaţiilor in care o asemenea modificare este prevăzuta in mod expres de lege.
            Prezentul contract individual de muncă s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

 
O.Conflictele în legătură cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea prezentului contract individual de muncă sunt soluţionate de către instanţa judecătorească competentă material şi teritorial, potrivit legii.

 

 
 
 
 
Angajator,                                                    Salariat,____________________________

______________________________                       Semnatura______________________________
                                                                                                                           

                                               Reprezentant legal,                                               Data …………………….                                                                                
 
______________________________                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.........................................................................
(am primit un exemplar)
 
 
 
Nume si prenume …………………………………….
Semnatura………………   Data …………………….

 

[1] Conform politicii de evaluare a personalului si manualului privind evaluarea personalului.
[2] Durata concediului anual de odihnă se calculeaza in functie de prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii (cu modificarile si completarile ulterioare).

 

 

 formular contract munca mai 2015

mod de completare al contractului individual de munca  - complectarea modelului cadru CMI

Adauga comentarii, informatii despre model , formular

CAPTCHA
Aceasta intrebare este pentru a preveni trimiterea de spam

Comentarii, informatii suplimentare despre model , formular, download

buna

- Anonymous (neverificat) - 3 ani ago.

c

- Anonymous (neverificat) - 3 ani ago.

ÎMPRUMUTURI ONLINE ÎNTRE PERSOANE FIZICE FĂRĂ COMISIOANE O ECHIPĂ FOARTE DINAMICĂ ESTE LA LUCRU.
Sunteți în căutarea unui împrumut pentru a vă relansa activitățile, fie pentru realizarea unui proiect, fie pentru că aveți nevoie de bani din alte motive?
Chiar dacă sunteți înregistrat în țara dvs. și nu aveți acces la finanțare, vă rugăm să contactați acest e-mail: poulaintherese4@gmail.com pentru a afla condițiile de acordare a creditelor și finanțărilor fără probleme și pentru a spune adio problemelor financiare.
Vă rugăm să rețineți domeniile în care vă putem ajuta să vă realizați proiectele sau să vă scăpați de probleme.
Financiar
Împrumuturi pentru investiții
Împrumuturi personale

Ps: Vă rugăm să rețineți că lucrăm pentru a vă satisface, puteți urmări dosarul online pentru a cunoaște evoluția acestuia.
Vă rugăm să ne contactați prin e-mail: poulaintherese4@gmail.com

- Therese Poulain (neverificat) - 1 an ago.

super bun .. multumim frumos :D

- Anonymous (neverificat) - 1 an ago.

<a href=https://taxi-sochi-aeroport.ru>Такси Сочи аэропорт</a> предлагает комфортный и экономичный способ доехать до вашего рейса. Заказывая такси заранее, вы можете избежать стресса, связанного с поиском транспорта в последний момент. Многие компании предлагают установленные тарифы, что позволяет заранее знать цену поездки. Это особенно выгодно, если вы путешествуете с большим багажом или детьми. Шоферы такси в Сочи хорошо ориентируются в городе и окрестностях, обеспечивая быстрое и безопасное прибытие в аэропорт.

- sochbug (neverificat) - 1 lună ago.

<a href="https://remonttelefonovmob.ru">ремонт телефонов</a>

- Richardenvic (neverificat) - 1 lună ago.

Шелом всем!

Рассчитываю разделиться находкой для цельных, кто увлекается новенькими технологиями. Сайт https://yug-element.ru/internet/ публикует наиболее свежие равно интересные ткани что касается IT-технологиях. ЯЗЫК них является рубрики сверху энный вкус: Авто, Шоу-бизнес а также аналитика, Звук и электроакустика, Царство безграничных возможностей, Камеры, Консоли, Мультимедиа, Электрорадионавигация, Ноутбуки, Окраина. ant. центр, Планшеты также многое другое.

Разве что хотите фигурировать в направленности крайних новинок и еще получать качественные обзоры новых девайсов, рекомендую приходить на https://yug-element.ru/internet/ Отличный ресурс чтобы абсолютно всех, кто смотрит согласен развитием технологий и собирается гнездиться в тренде!

- Kelvinref (neverificat) - 1 săptămână ago.

Atentie !!!

Informatiile privind CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA model revizuit au un caracter informativ. Nu suntem raspunzatori daca actele necesare sau modele de documente s-au modificat sau nu sunt prezentate corect.

Daca aveti dv. informatii suplimentare despre CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA model revizuit va rugam sa ni le trimiteti pentru a putea fi de ajutor altor persoane.

Va multumim !