Cauta in site

Acte

Contract de tranzactie

Contract de tranzactie

 

Incheiat astazi...............

 

I. PARTILE CONTRACTANTE

 

 

1. Societatea Comerciala....................cu sediul in............................, telefon..............., fax................, inmatriculata la..........................., sub nr............., avand cont curent nr............., deschis la Banca................, si codul f1scal nr............, prin reprezentantii legali.............................si


Contract de transport

CONTRACT DE TRANSPORT

I. PARTILE CONTRACTANTE

Art.1

Societatea comerciala ....................................... cu sediul in ...................................... inregistrata la Registrul Comertului .......................... sub nr. ..............., avand contul numarul ................... deschis la Banca ................................................, codul fiscal nr. ..................... prin reprezentantii legali ..................................................., in calitate de EXPEDITOR

si


Contract de transmitere de know-how

CONTRACT DE TRANSMITERE DE KNOW-HOW

1. PARTILE CONTRACTULUI

Art.1

Societatea Comerciala ....................., cu sediul in ..................., str................, nr....., sectorul/judetul ..........., inmatriculata la Registrul Comertului ...................... sub nr............, reprezentata de catre ..........., in calitate de TITULAR

si


Contract de sponsorizare

CONTRACT DE SPONSORIZARE

Incheiat astazi, ..............., in localitatea .................

In temeiul Legii nr. 32/19 mai 1994, cu modificarile ulterioare si al Ordinului Ministrului Finantelor nr. 94/02 august 1994, s-a incheiat prezentul contract intre:

1. .......................................... cu sediul in ......................................... reprezentata prin domnul(a) ........................... in calitate de ......................... denumit in continuare SPONSOR.


Contract de servicii

Contract de servicii

nr. ........ data ........

I.1. Parti contractante

Intre

autoritatea contractanta ............ adresa sediu ................ telefon/fax ........ numar de inmatriculare .......... cod fiscal .......... cont trezorerie .................... reprezentata prin ...................... (denumirea conducatorului) .........., functie .............

in calitate de achizitor.

si intre