Cauta in site

Acte

Declaratie acordul parintilor pentru ieşirea din tara a minorului

DECLARATIE PRIVIND ACORDUL PARINTILOR PENTRU IESIREA DIN TARA A MINORULUI
INSOTIT DE O ALTA PERSOANA FÍZICA MAJORA ...
precizeaza, in detaliu, adresa din tara de destinatie, la care va locui minorul).
* Totodata, mentionam faptul ca minorul urmeaza/nu urmeaza a ramane pe teritoriul_______________
(se precizeaza statul pe teritoriul caruia urmeaza a ramane minorul), fiind incredintat


Decizie numire persoana transmitere Registrului general de evidenta a salariatilor

Decizie numire persoana auorizata pentru transmitere Registrului general de evidenta a salariatilor REVISAL

 

DECIZIA NR. ____________

din _____/_____/_____

 

 

 

pentru numirea persoanei autorizate pentru completarea si transmiterea Registrului general de evidenta a salariatilor

 

 

 


Decizie gestionare formulare cu regim special

Model Decizie gestionare formulare cu regim special

S.C. ……………………………………………. S.R.L.

Nr.inreg.ORC: J05/………/………., CUI: ………………………

Sediul: ………………………………………………………………

 

DECIZIE

 

Nr.............. din data de ..........................

 

 

 


Decizie de incetare a CIM prin demisie

Model Decizie de incetare a CIM prin demisie

SC ...................................................

Sediul .............................................

Reg.Com. ......................................

DECIZIA nr..... /  ___/___/_______

Administratorul SC ............................................. dl/d-na...........................................


Conventie de furnizare de servicii medicale in asistenta medicala primara

CONVENTIE DE FURNIZARE DE SERVICII MEDICALE IN ASISTENTA MEDICALA PRIMARA

I. Partile contractante

Casa de asigurari de sanatate .................., cu sediul in municipiul/

orasul .........., str. .......... nr. ....., judetul/sectorul .........,

telefon/fax .................., reprezentata prin presedinte - director

general ................................,

si

Unitatea sanitara de asistenta medicala primara .................., cu sau


Conventie civila de prestari servicii

CONVENTIE CIVILA DE PRESTARI SERVICII

I. Partile contractante:

1. S.C. .............................., cu sediul in .................... str. .................., nr. ....., telefon ............., cont virament nr. ....................., deschis la ...................... reprezentata prin ................... in calitate de ............, numita in prezentul contract angajator(beneficiar), si:


CONTRACT-CADRU DE DELEGAREA A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE SALUBRIZARE A LOCALITATILOR PRIN CONCESIUNE

Model contract servicii publice salubrizare

CONTRACT-CADRU DE DELEGAREA A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE SALUBRIZARE A LOCALITATILOR PRIN CONCESIUNE

CAPITOLUL I

Parti contractante

Intre Consiliul Judetean/Consiliul Local/Institutia publica de interes local ......., cu sediul in ......., str. ....... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ....., ap. ...., judetul/sectorul ......, reprezentat/reprezentata prin .........., avand functia de ......, in calitate de concedent, pe de o parte,

si