Contracte

Modele contracte

Modele contracte, model contract vanzare cumparare , modele contracte inchiriere, model contract comodat , model prestari servicii

CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA model revizuit

Model contract individual de munca 2015 actualizat conform legii 12/2015 privind formalismul contractului individual de munca. Acest model de contract este o forma revizuita a modelului de CMI de aici

 

 

CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA

 

Nr._______ din data ___/___/_______
încheiat şi înregistrat sub nr. ____________________/____________ in registrul general de evidenţă a salariaţilor
 


Contract inchiriere imobil spatiu apartament model 3

Primul în calitate de proprietar închiriez, iar al doilea în calitate de chiriaş iau în chirie imobilul/spatiul/apartamentului situat la adresa ______ compus din ______ camere plus dependinţe, nemobilate / mobilate conform listei de inventar ce se va întocmi de către părţi la data intrării în imobil.


CONTRACT DE COMODAT LOCUINTA

CONTRACT DE COMODAT LOCUINTA ( imobil)

 

Intre subsemnatii:

 

________________________________________ ,  cetatean român, domiciliat in  ________________________ ,  posesor al BI/CI ___________, in calitate de comodant,

si

________________________ domiciliat in ________________________ posesor al BI/CI ___________,, in calitate de comodatar,

 

a intervenit prezentul contract de comodat in urmatoarele conditii :

 


CONTRACT DE COMODAT AUTO

    CONTRACT DE COMODAT AUTO

Intre subsemnatii:
____________________________________________, cetatean român, domiciliat in ________________________, posesor al BI/CI ___________, in calitate de comodant,
si
SC________________________SRL, cu sediul in _________________, inregistrata la ORC sub nr.________________, prin reprezentant __________________________, domiciliat in ________________________ , in calitate de comodatar,


Promisiune unilaterala de vanzare

PROMISIUNE UNILATERALA DE VANZARE

I. PARTILE

Art.1

Subsemnatul ......................, domiciliat in.............., str............, nr...., bl...., ap...., posesor al B.I. cu seria...., nr........, in calitate de promitent.

Subsemnatul ......................, domiciliat in.............., str............, nr...., bl...., ap...., posesor al B.I. cu seria...., nr........, in calitate de beneficiar al promisiunii.

II. OBIECT

Art.2


Procesul verbal de compensare

SERVICIUL DE COMPENSARE: .............

 

 

 

PROCES-VERBAL AL SEDINTEI NR. ... ... ...

 

 

Lista cuprinzand persoanele juridice care intra in compensare din grupa nr. ........ din data: ..../........./....

Valoarea maxima ce poate fi compensata: .........................

Valoarea compensata: ............................................

..............................................................................

Codul Denumirea Numele si Seria si numarul

fiscal agentului prenumele ordinului


Decizie numire persoana transmitere Registrului general de evidenta a salariatilor

Decizie numire persoana auorizata pentru transmitere Registrului general de evidenta a salariatilor REVISAL

 

DECIZIA NR. ____________

din _____/_____/_____

 

 

 

pentru numirea persoanei autorizate pentru completarea si transmiterea Registrului general de evidenta a salariatilor

 

 

 


Decizie de incetare a CIM prin demisie

Model Decizie de incetare a CIM prin demisie

SC ...................................................

Sediul .............................................

Reg.Com. ......................................

DECIZIA nr..... /  ___/___/_______

Administratorul SC ............................................. dl/d-na...........................................


Conventie de furnizare de servicii medicale in asistenta medicala primara

CONVENTIE DE FURNIZARE DE SERVICII MEDICALE IN ASISTENTA MEDICALA PRIMARA

I. Partile contractante

Casa de asigurari de sanatate .................., cu sediul in municipiul/

orasul .........., str. .......... nr. ....., judetul/sectorul .........,

telefon/fax .................., reprezentata prin presedinte - director

general ................................,

si

Unitatea sanitara de asistenta medicala primara .................., cu sau


Conventie civila de prestari servicii

CONVENTIE CIVILA DE PRESTARI SERVICII

I. Partile contractante:

1. S.C. .............................., cu sediul in .................... str. .................., nr. ....., telefon ............., cont virament nr. ....................., deschis la ...................... reprezentata prin ................... in calitate de ............, numita in prezentul contract angajator(beneficiar), si:


CONTRACT-CADRU DE DELEGAREA A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE SALUBRIZARE A LOCALITATILOR PRIN CONCESIUNE

Model contract servicii publice salubrizare

CONTRACT-CADRU DE DELEGAREA A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE SALUBRIZARE A LOCALITATILOR PRIN CONCESIUNE

CAPITOLUL I

Parti contractante

Intre Consiliul Judetean/Consiliul Local/Institutia publica de interes local ......., cu sediul in ......., str. ....... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ....., ap. ...., judetul/sectorul ......, reprezentat/reprezentata prin .........., avand functia de ......, in calitate de concedent, pe de o parte,

si