Contracte cesiune

Contract de concesiune a unor spatii cu destinatia de cabinete medicale (model-cadru)

Model de CONTRACT DE CONCESIUNE A UNOR SPATII CU DESTINATIA DE CABINETE MEDICALE

- model-cadru -

Incheiat astazi,........, la ..........

1. Partile contractante

1.1. Ministerul/organul de specialitate al administratiei publice centrale/

consiliul judetean/consiliul local/institutia publica de interes local ........

........................., cu sediul in ...................., reprezentat prin

................., avand functia de ...............,in calitate de concedent,

si


Contract de concesiune (model 2)

Model CONTRACT DE CONCESIUNE 2

- model orientativ -

I. Partile contractante

Intre ministerul/organul de specialitate al administratiei publice centrale/consiliul judetean/consiliul local/institutia publica de interes local .........................., cu sediul in ........................., reprezentat prin ...................., avand functia de .............................., in calitate de concedent, pe de o parte,


Contract de cesiune drepturi de autor

MODEL CONTRACT CESIUNE DREPTURI DE AUTOR

 

1.PARTI

Art.1

Subsemnatul(a).........................................................................., cu domiciliul in localitatea ............, jud. ................................................, identificat cu B.I. seria..., nr.., eliberat de Politia ..., la data de .................., in calitate de cedent.


CONTRACT DE CESIUNE DE PARTI SOCIALE

MODEL CONTRACT DE CESIUNE DE PARTI SOCIALE

 

CONTRACT DE CESIUNE DE PARTI SOCIALE

 

   Incheiat intre subsemnaţii:

 

 

   1. Persoana X............., domiciliat în ............., str. ................., nr. ....., în calitate de cedent;

 

   2. Persoana Y............., domiciliat în ............., str. ................., nr. ....., în calitate de cedent;

 


Contract de cesiune de creanta

MODEL CONTRACT DE CESIUNE CREANTA

Art. 1. Partile contractante:

1. S.C. ............, cu sediul in ..............................., nr. inregistrare R.C., CUI........, prin director general ............, in calitate de CEDENT

si

2. ..................., cu sediul in ......................, nr. inregistrare R.C., CUI............. , prin director ................, in calitate de CESIONAR

2. Obiectul contractului si pretul cesiunii


Contract de cesiune

Model CONTRACT DE CESIUNE

S.C. .............., cu sediul in................ nr. inregistrare R.C.........., CUI ........., atribut fiscal R, tel/fax: ............, cont .............. deschis la B.C.R. sucursala..................... reprezentata prin director general ..................in calitate de producator si parte semnatara in contractul nr......... din ........, avizeaza favorabil prezentul

CONTRACT DE CESIUNE

nr. ...... din .......

Intre