Contracte comodat

Modele contracte comodat

Modele de contracte de comodat, model comodat auto, model comodat locuinta

CONTRACT DE COMODAT LOCUINTA

CONTRACT DE COMODAT LOCUINTA ( imobil)

 

Intre subsemnatii:

 

________________________________________ ,  cetatean român, domiciliat in  ________________________ ,  posesor al BI/CI ___________, in calitate de comodant,

si

________________________ domiciliat in ________________________ posesor al BI/CI ___________,, in calitate de comodatar,

 

a intervenit prezentul contract de comodat in urmatoarele conditii :

 


CONTRACT DE COMODAT AUTO

    CONTRACT DE COMODAT AUTO

Intre subsemnatii:
____________________________________________, cetatean român, domiciliat in ________________________, posesor al BI/CI ___________, in calitate de comodant,
si
SC________________________SRL, cu sediul in _________________, inregistrata la ORC sub nr.________________, prin reprezentant __________________________, domiciliat in ________________________ , in calitate de comodatar,


Contract de comodat

Model de contract de comodat

CONTRACT DE COMODAT

Art. 1. PARTILE

.................................................................., cu domiciliul in localitatea ............, str. ......, nr..., bl. ..., ap..., jud. ......, identificat cu B.I. seria..., nr.., eliberat de Politia ..., la data de .................., in calitate de COMODANT