Contracte de inchiriere

Modele contracte de inchiriere

Modele de contracte de inchiriere, model inchiriere imobil , model inchiriere apartament

Contract inchiriere imobil spatiu apartament model 3

Primul în calitate de proprietar închiriez, iar al doilea în calitate de chiriaş iau în chirie imobilul/spatiul/apartamentului situat la adresa ______ compus din ______ camere plus dependinţe, nemobilate / mobilate conform listei de inventar ce se va întocmi de către părţi la data intrării în imobil.


Contract de inchiriere spatiu comercial

CONTRACT DE INCHIRIERE SPATIU

I. PARTILE CONTRACTANTE

Art.1

Societatea comerciala ..........................., cu sediul in ...................., str....., nr. ......, jud......., inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. ........ ........, cod fiscal ...................., reprezentata de ..........., avand functia de ......., in calitate de LOCATOR,

si


Contract de inchiriere spatiu comercial

inchiriere spatiu comercial
II. OBIECTUL CONTRACTULUI

1. Obiectul contractului este folosinta spatiului comercial (bunului imobil constructie sau/si teren) in suprafata de.............mp.............situat in......................., str............., et...apartament....(cu precizarea numarului de camere, dependinte, curte, gradina etc si a suprafetelor dar si al modulului de folosinta: birouri, magazine, depozite etc.