Contracte

Modele contracte

Modele contracte, model contract vanzare cumparare , modele contracte inchiriere, model contract comodat , model prestari servicii

Contract de export (comanda)

CONTRACT DE EXPORT

(comanda)

Nr......... Referinta cumparatorului

Data ..........

Furnizor:..................... CUMPARATOR.......................

Adresa:....................... Adresa:..........................

Notify:....................... Tara cumparatorului: ............

Mod de expediere.............. Conditia de livrare/descarcare...

Port incarcare................ INCOTERMS 1990...................

Port descarcare............... INCOTERMS 1990 ..................


Contract de export

................................. S.A. (S.R.L.)

Intreprinderea de Comert Exterior

Loc..........., Str...............

Telefon ........... fax ..........

CONTRACT DE EXPORT

nr........ din .........

 

---------------------------------------------------------------------------

 

Destinatar................. Cumparator.......................

Adresa..................... Adresa,tara......................

tara....................... Tara de plata....................


Contract de editare

CONTRACT DE EDITARE

 

I. PARTILE CONTRACTANTE:

S.C. ......................... , cu sediul in ............, str. ............., nr. ..., inregistrata la Registrul Comertului .................. cu nr. ......, reprezentata de ..................., in calitate de ................., denumita in cele ce urmeaza EDITOR

si

........................., domiciliat in .............., str. ............, nr. ..., bl. ..., ap. ..., judetul/sectorul ............., denumit in cele ce urmeaza BENEFICIAR,


Contract de donatie teren

CONTRACT DE DONATIE TEREN

I. PARTILE

Art.1

Subsemnatul(a)................................., domiciliat in..........., str......... nr...., bl........, ap....., jud...................., posesor al B.I. cu seria........, nr............., eliberat de Politia ....................., la data de .................., in calitate de DONATOR.


Contract de donatie (model 2)

CONTRACT DE DONATIE

 

 

Subsemnatul(a) ..............., domiciliat(a) in ............., str. ............., nr. ..., bl. ..., ap. ..., declar ca:

 

 

DONEZ lui ............, domiciliat(a) in ............., str. .............., nr. ..., bl. ..., ap. ..., imobilul proprietatea mea, constand in: ................................................................................................................................................................, in suprafata de ........., avand ca vecini:

- la N. .................;


Contract de donatie (model 1)

CONTRACT DE DONATIE BUN MOBIL

I. PARTILE

Art.1

Subsemnatul(a)................................., domiciliat in..........., str......... nr...., bl........, ap....., jud...................., posesor al B.I. cu seria........, nr............., eliberat de Politia ....................., la data de .................., in calitate de DONATOR.


Contract de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat

CONTRACT - CADRU DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT DE INTERES LOCAL

CAP. I

Partile contractante

Intre ................................., cu sediul in ....................,

(autoritatea contractanta)

telefon/fax ............, numar de inregistrare ............................,

cod fiscal/cod unic de inregistrare ................, cont nr. .............

deschis la Trezoreria ..................., reprezentata prin ...............,


Contract de consultanta

CONTRACT DE CONSULTANTA

1. PARTILE CONTRACTANTE

Art.1

Societatea comerciala .........................., cu sediul in ................., str. ................., nr. ..., inregistrata la Registrul Comertului ...................... sub numarul ..........., avand contul nr. ........., deschis la Banca ......................., codul fiscal nr. ........., prin reprezentantul legal ............................, in calitate de consultant

si


Contract de constituire a dreptului de uzufruct

CONTRACT DE CONSTITUIRE A DREPTULUI DE UZUFRUCT

I. PARTILE

Art.1

Subsemnatul .............................., domiciliat in ............, str. .............., nr......, bl......, ap....., jud. ..........................., posesor al B.I. cu seria ..., nr.........., eliberat de Politia ......................................., la data de .........................................., in calitate de PROPRIETAR.


Contract de consignatie si comision

CONTRACT DE CONSIGNATIE SI COMISION

1. PARTILE CONTRACTANTE

Art.1

S.C. .................., cu sediul in ................., str. ................., nr. ......, inregistrata la Registrul Comertului al ......................, sub nr......., reprezentata prin domnul/doamna .................. in calitate de CONSIGNANTA,

si


Contract de confidentialitate anexa contract munca

CONTRACT DE CONFIDENTIALITATE
ANEXA LA CONTRACTUL DE MUNCA

NR_________ DIN_______________

Incheiat intre:

S.C. .............................................................................. inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J...../.........../.............., Cod Fiscal R..........................., denumita in continuare Societate

 si


Contract de confidentialitate

Contract de confidentialitate^1)

Incheiat astazi..........

la.......................

Intre:

- S.C. ..............S.N.C./S.C.S./S.A./S.C.A./S.R.L., cu sediul social in................. str................. nr...., bloc...., scara....., etaj...., apartament...., judetul/sectorul.........., avand codul unic de inregistrare nr....., atribut fiscal............. si numar de ordine in registrul comertului ....../....../......, reprezentata prin.........., cu functia de............in calitatea de angajator si

sau


Contract de concesiune a unor spatii cu destinatia de cabinete medicale (model-cadru)

Model de CONTRACT DE CONCESIUNE A UNOR SPATII CU DESTINATIA DE CABINETE MEDICALE

- model-cadru -

Incheiat astazi,........, la ..........

1. Partile contractante

1.1. Ministerul/organul de specialitate al administratiei publice centrale/

consiliul judetean/consiliul local/institutia publica de interes local ........

........................., cu sediul in ...................., reprezentat prin

................., avand functia de ...............,in calitate de concedent,

si