Decizii

Hotarare AGA privind diverse operatiuni

Hotarare AGA pentru diverse operatiuni hotarare AGA activitate de creditare bancara

 

HOTARAREA ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR/ACTIONARILOR
S.C. _____________ S.R.L./S.A. („SOCIETATEA”)
J_____________, CUI _____________
NR. _____________ din data de ___/___/_____

In sedinta Adunarii Generale a Asociatilor Societatii din data de ___/___/_____, legal convocata conform prevederilor statutare si ale Legii nr.31/1990, republicata, cu modificiarile si completarile ulterioare, asociatii/actionarii:


Decizie gestionare formulare cu regim special

Model Decizie gestionare formulare cu regim special

S.C. ……………………………………………. S.R.L.

Nr.inreg.ORC: J05/………/………., CUI: ………………………

Sediul: ………………………………………………………………

 

DECIZIE

 

Nr.............. din data de ..........................