Procuri

Procura speciala pensie

Formular Model procura speciala pensie
Subsemnatul _____ ...
pentru mine să: ______( întocmească dosarul de pensie, deschidă contul curent, încasarea pensiei pentru plăţi curente şi restante, semnarea extrasului de cont).
Pentru aducerea la îndeplinire a prezentului mandat, mandatarul meu va semna pentru mine şi în numele meu oriunde va fi necesar,


Procura generala procurarea de acte de studii stare civila

Model procura generală pentru procurarea de acte de studii sau stare civilă
formular consular procurare acte de studii sau acte de stare civila

să mă reprezinte în faţa instituţiilor publice şi faţă de particulari, pentru a-mi susţine drepturile şi interesele în legătură cu eliberarea şi ridicarea actului (de stare civilă/studii).


Procura vanzare autoturism

Procura vanzare autoturism
Model formular consular procura speciala de vanzare autoturisme
Pentru aceasta, mandatarul meu va îndeplini toate formalităţile legate de vânzarea autoturismului descris, reprezentându-mă în faţa organelor administrative, inclusiv Biroul Poliţiei rutiere din jud.___, administraţia financiară locală, RAR, semnând în numele meu şi pentru mine, oriunde va fi necesar,


Procura speciala vanzare imobile

Formular consular model procură speciala vanzare imobile

Pentru aceasta, mandatarul meu mă va reprezenta în faţa organelor administrative, judecătoreşti, a notarului public şi a particularilor în vederea semnării contractului în formă autentică de vânzare-cumpărare primind preţul înstrăinării bunului.


Procura judiciara

Formular Model Procura judiciara

pentru a mă reprezenta cu puteri depline la ________(instanţa), în cauză având ca obiect___, înregistrată pe rol la __, dosar nr. __.
Mandatarul meu va intenta acţiunea şi o va semna, va primi toate actele de procedură, inclusiv hotărârile judecătoreşti, va putea realiza orice tranzacţie, va putea renunţa la acţiune, va putea declara şi va putea renunţa la orice cale de atac, mă va reprezenta la toate instanţele care vor judeca această cauză atât la fond


Procura ( imputernicire ) Persoana din strainatate pentru persoana din Romania

!!! Acest tip de procura ( imputernicire ) se face la Ambasadă, Consulat Român din strainatate sau Notar din din strainatate care are apostila de la Haga. In cazul ambasadei, consulatului nu este nevoie de a traduce procura in limba tarii de origine.
Acest tip de procura poate fi utilizat in tara fara a avea nevoie de apostila
PROCURA SPECIALA GENERALA
Subsemnatul ______, domiciliat in ______ identificat cu ______ seria _______ nr.____________, eliberat de _____
împuternicesc prin prezenta


Procura ridicare pensie din cont

Procura de ridicare a pensiei din cont curent

Subsemnatul .......
Împuternicesc prin prezenta pe .....
Să mă reprezinte, cu depline puteri, în faţa Oficiului de pensii competent, precum şi în faţa celorlalte autorităţi ale administraţiei publice, pentru întocmirea tuturor formalităţilor de stabilire/recalculare a pensiei pentru limită de vârstă.


Procura generala de administrare inclusiv vanzare cumparare

 

Procura generala de administrare inclusiv vanzare cumparare

 

Subsemnatul …………………………………………………………. cetăţean ………………………………………., născut la data de …………………………….., în localitatea ……………………………….., de sex ……………….., căsătorit/necăsătorit, domiciliat în ……………………………………, str. ……………………………………………… nr. ………………., bloc …….., scară …….., etaj …….., apart. ………, sector/judeţ ………………………………, posesor al …………………………., seria ……….. nr. ………………………. eliberat de …………………………….. la data de ………………………………………….., cod numeric personal ……………………………………………..,