Norme metodologice privind introducerea sistemelor moderne de plată OUG. 193/2002

Normele metodologice privind introducerea sistemelor moderne de plată OUG. 193/2002 - Forma consolidată

Forma consolidată valabilă la data de 14 Mai 2015

HOTĂRÂRE nr. 1.253 din 24 octombrie 2003
privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată
EMITENT:
GUVERNUL

PUBLICAT ÎN:
MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 10 noiembrie 2003

Data Intrarii in vigoare: 10 Noiembrie 2003
-------------------------------------------------------------------------

Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 10 Noiembrie 2003 până la data selectată

  În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 4 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 250/2003, cu modificările ulterioare,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.
  ARTICOL UNIC
  Se aprobă Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 250/2003, cu modificările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
                 PRIM-MINISTRU
                 ADRIAN NASTASE
                Contrasemnează:
                ---------------
            p. Ministrul finanţelor publice,
                Gheorghe Gherghina,
                secretar de stat
  Bucureşti, 24 octombrie 2003.
  Nr. 1.253.
  ANEXA

                 NORME METODOLOGICE
       pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenta a
         Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea
            sistemelor moderne de plată

 CAP. I Dispoziţii generale

  ART. 1
  În sensul Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 250/2003, cu modificările ulterioare, denumita în continuare ordonanţa de urgenţă:
  1. serviciile de utilitate publică pentru care agenţii economici furnizori vor accepta încasări şi prin intermediul cardurilor de debit şi al cardurilor de credit sunt acele servicii prestate consumatorului final - persoana fizica, din următoarele domenii:
  a) energie electrica şi termica, gaze naturale;
  b) salubritate, apa-canal;
  c) telefonie fixa şi mobila;
  2. impozitele, taxele, amenzile, dobânzile, penalităţile de întârziere, penalităţile şi alte obligaţii de plată pentru care instituţiile publice vor accepta încasări şi prin intermediul cardurilor de debit şi al cardurilor de credit sunt cele datorate de persoanele fizice.
  ART. 2
  În sensul prezentelor norme metodologice, termenii de mai jos au următoarele semnificatii:
  1. persoane juridice beneficiare - agenţii economici furnizori de servicii de utilitate publică, instituţiile publice care încasează impozite, taxe, amenzi, dobânzi, penalităţi de întârziere, penalităţi şi alte obligaţii de plată, care accepta şi cardurile ca instrument de plată, potrivit art. 1 din ordonanţa de urgenţă;
  2. comercianţi - persoanele juridice care desfăşoară activităţi de comerţ cu amănuntul şi au realizat în anul precedent o cifra de afaceri mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro, la cursul de referinţa al Băncii Naţionale a României la data de 31 decembrie a anului respectiv;
  3. carduri - cardurile de debit şi cardurile de credit al căror posesor este o persoană fizica.
  ART. 3
  (1) Persoanele fizice pot achită cu carduri serviciile de utilitate publică, impozitele, taxele, amenzile, dobânzile, penalităţile de întârziere, penalităţile şi alte obligaţii de plată, precum şi obligaţiile de plată faţă de comercianţi, la următoarele terminale de plată electronice:
  a) terminalul pentru transferul electronic de fonduri la punctul de vânzare sau, după caz, de încasare, denumit în continuare POS;
  b) ghiseul automat de banca, denumit în continuare ATM;
  c) alte terminale şi echipamente care permit efectuarea de plati prin intermediul cardurilor, prevăzute în contractele încheiate cu băncile acceptante.
  (2) Obligaţiile de plată prevăzute la alin. (1) se pot achită cu carduri şi prin intermediul instrumentelor de plată cu acces la distanta, cum ar fi aplicatiile tip Internet-banking şi home-banking.
  ART. 4
  (1) Pentru a asigura efectuarea plăţilor cu carduri, persoanele juridice beneficiare şi comercianţii vor încheia contracte cu băncile acceptante de carduri, selectate, care vor efectua şi dotarea cu terminalele de plată.
  (2) Alegerea băncii acceptante de către persoanele juridice beneficiare se va efectua prin achiziţie publică, în condiţiile prevederilor legale în domeniul achiziţiilor publice.
  ART. 5
  În contractele încheiate cu băncile acceptante de carduri se vor prevedea obligaţiile de plată reprezentând impozitele, taxele, amenzile, dobânzile, penalităţile de întârziere, penalităţile şi alte obligaţii de plată, ce se pot achită la fiecare tip de terminal de plată prin intermediul cardurilor, instituţiile publice beneficiare având obligaţia de a informa plătitorul în acest sens.
  ART. 6
  Cheltuielile cu achiziţionarea şi instalarea terminalelor de plată se vor suporta de către băncile acceptante de carduri, potrivit prevederilor art. 2 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă.
  ART. 7
  Tipul terminalului sau terminalelor de plată prin intermediul cărora persoanele fizice îşi pot achită obligaţiile de plată cu carduri, precum şi cheltuielile cu administrarea şi operarea acestora se vor stabili prin contractele încheiate cu băncile acceptante, potrivit art. 4 alin. (1).
  ART. 8
  Pentru instalarea şi funcţionarea terminalelor de plată tip POS, persoanele juridice beneficiare şi comercianţii vor asigura liniile de comunicaţie necesare.
  ART. 9
  (1) Persoanele juridice beneficiare şi comercianţii vor stabili, prin contractele încheiate cu băncile acceptante, schimburile de informaţii necesare între cele doua părţi pentru funcţionarea corespunzătoare a sistemului de încasări prevăzut la art. 1 din ordonanţa de urgenţă.
  (2) Persoanele juridice beneficiare sunt obligate sa comunice persoanelor fizice, la solicitarea acestora, informaţii cu privire la obligaţiile de plată.
  ART. 10
  (1) Pentru plăţile efectuate cu carduri prin intermediul POS, băncile acceptante vor asigura eliberarea unei chitanţe de la terminalul de plată, care reprezintă pentru deţinătorul de card dovada efectuării plăţilor respective, iar operatorul de la ghiseul la care este montat POS va elibera un document care cuprinde defalcarea sumei totale plătite la POS pe obligaţii de plată şi data efectuării plăţii.
  (2) Documentul care cuprinde defalcarea sumei totale plătite la POS, prevăzut la alin. (1), se editează în doua exemplare, care vor fi semnate atât de către posesorul de card, cat şi de operatorul de la ghiseu, din care un exemplar se înmânează posesorului de card.
  ART. 11
  În cazul plăţilor efectuate cu card prin intermediul ATM, pentru fiecare tranzacţie efectuată plătitorul intră în posesia unei chitanţe eliberate de ATM, care reprezintă pentru acesta dovada efectuării plăţii.
  ART. 12
  Din momentul eliberării chitantelor prevăzute la art. 10 alin. (1) şi la art. 11 răspunderea pentru virarea sumelor plătite cu card în contul persoanelor juridice beneficiare, în termenul stabilit de prezentele norme metodologice, revine băncilor acceptante.
  ART. 13
  (1) Datele stocate în reţelele de plati prin intermediul cardurilor au statut de date cu caracter personal în sensul art. 3 lit. a) din Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.
  (2) Orice posesor de card, în relaţia cu persoanele juridice beneficiare şi cu comercianţii, are acces exclusiv la informaţiile privind propria persoana.
  ART. 14
  (1) Sumele reprezentând obligaţiile de plată prevăzute la art. 1 pct. 2 vor fi transferate de către băncile acceptante într-un cont tranzitoriu al băncii - analitic cont beneficiar în aceeaşi zi sau, în cazul plăţilor efectuate după o anumită ora stabilită prin contract, cel târziu în prima zi lucrătoare de la achitarea acestor sume de către persoanele fizice prin intermediul cardurilor.
  (2) Băncile acceptante au obligaţia virarii totalului sumelor cuvenite instituţiilor publice beneficiare într-un cont de disponibilitati deschis pe numele instituţiilor respective la Trezoreria Statului, în ziua lucrătoare următoare celei în care s-a făcut înregistrarea sumelor respective în contul tranzitoriu prevăzut la alin. (1).
  (3) În cazul plăţilor efectuate prin intermediul cardurilor prin ATM sau prin aplicaţii tip Internet-banking şi home-banking ori la alte terminale sau echipamente de plată, concomitent cu virarea sumelor cuvenite instituţiilor publice beneficiare în contul de disponibilitati distinct deschis la Trezoreria Statului, băncile acceptante vor transmite acestora sub forma electronică, pe suport magnetic şi/sau în forma letrica, după caz, toate informaţiile cu privire la plati, stabilite în contractele încheiate. Pentru plăţile efectuate la POS instalate la sediile instituţiilor publice, toate informaţiile necesare cu privire la plata sunt consemnate în documentul care prevede defalcarea sumei, eliberat la ghiseu de operator potrivit art. 10, băncile acceptante neavând obligaţia de a transmite instituţiilor publice beneficiare alte informaţii suplimentare.
  (4) În termen de maximum doua zile lucrătoare de la încasarea sumelor în contul de disponibilitati prevăzut la alin. (2), instituţiile publice beneficiare au obligaţia virarii acestor sume în conturile de venituri bugetare corespunzătoare.
  (5) Instituţiile publice au obligaţia de a efectua zilnic operaţiunile specifice de închidere de zi pentru tranzacţiile efectuate prin POS/imprinter, prevăzute în contractele încheiate, la nivelul tuturor terminalelor de plată pe care le gestionează.
  ART. 15
  Obligaţia bugetară se considera plătită la datele stabilite prin reglementările legale în vigoare, referitoare la colectarea creanţelor bugetare.
  ART. 16
  Sumele reprezentând obligaţiile de plată pentru serviciile de utilitate publică vor fi virate în contul persoanelor juridice beneficiare în aceeaşi zi sau cel mai târziu a doua zi lucrătoare de la achitarea acestor sume de către persoanele fizice prin intermediul cardurilor, în cazul în care plăţile se fac după o anumită ora stabilită prin contractele încheiate cu băncile acceptante de carduri.
  ART. 17
  Băncile acceptante au obligaţia sa informeze persoanele fizice posesoare de carduri în legătură cu termenul maximal în care se sting obligaţiile de plată, în cazul achitării acestora prin intermediul cardurilor.
             --------------
 

Comentarii

<a href="https://doctor24doxycycline.shop">buying doxycycline</a>

- buying doxycycl... (neverificat) - 6 luni ago.

Adaugă comentariu nou

CAPTCHA
Aceasta intrebare este pentru a preveni trimiterea de spam
Legislatie Formulare Acte - Legea Norme metodologice privind introducerea sistemelor moderne de plată OUG. 193/2002 - oficial.ro