Formulare Acte - Model download gratuit Act constitutiv societate comerciala cu raspundere limitata cu asociat unic (IV) Modele Contracte - Modele Statute Acte constitutive - Modele Plangeri - Contracte Cadru - Download - oficial.ro

Cauta in site

Act constitutiv societate comerciala cu raspundere limitata cu asociat unic (IV)

Taburi primare

Download Model de Act constitutiv societate comerciala cu raspundere limitata cu asociat unic (IV)

Download formular Model de Act constitutiv societate comerciala cu raspundere limitata cu asociat unic (IV) in format pdf, word, doc,. Descarcati gratuit cea mai buna varianta de statute, procuri ,contracte , imputerniciri, cereri , decizii,autorizatii,coduri, legi, ordonante 2015

Formular Act constitutiv societate comerciala cu raspundere limitata cu asociat unic (IV) download gratis in format pdf, word, doc

Download gratuit formular Model Act constitutiv societate comerciala cu raspundere limitata cu asociat unic (IV) in format pdf, word, doc

MODEL ORIENTATIV - ACT CONSTITUTIV SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA CU ASOCIAT UNIC

ACTIVITATE PRINCIPALA - Fabricarea bauturilor alcoolice distilate

CAPITOLUL I

Art.l. Subsemnatul....................nascut la data de.........., in............, domiciliat in................., identificat cu .............seria.......nr.........eliberat de...........la data de...........CNP....................., asociat fondator, am hotarat sa infiintez o societate comerciala, potrivit dispozitiilor Legii nr.31/1990, republicata, in conditiile prevazute de prezentul act constitutiv

CAPITOLUL II - Denumirea, forma juridica si sediul societatii

Art.2. Denumirea societatii este Societatea comerciala "..........." SRL. In orice act, scrisoare sau publicatie emanand de la societate, se va mentiona denumirea, forma juridica, sediul, codul unic de inregistrare si capitalul social.

Art.3. Societatea comerciala are forma juridica de societate comerciala cu raspundere limitata.

Art.4. Sediul principal al societatii este in Romania, localitatea.........jud./sect.

Sediul va putea fi schimbat in alt loc din Romania, pe baza hotararii Adunarii generale a asociatilor, potrivit legii.

CAPITOLUL III - Scopul si obiectul de activitate al societatii

Art.5. Scopul societatii este efectuarea, cu respectarea legislatiei romane, de activitati in conformitate cu obiectul de activitate stabilit prin prezentul Act constitutiv.

Art.6. Societatea are ca obiect de activitate urmatoarele:

Domeniul principal de activitate al societatii:

159 - Fabricarea bauturilor

Activitatea principala:

1591 - Fabricarea bauturilor alcoolice distilate

Activitati secundare

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

CAPITOLUL IV - Capitalul social

Art.7. Capitalul social al societatii este in valoare de.........lei, subscris si varsat integral in numerar de catre asociatul unic fondator, pana la data depunerii prezentului Act constitutiv la registrul comertului in vederea inregistrarii societatii.

Art.8. Capitalul social poate fi majorat prin aport, in numerar si in natura, pe baza hotararii Adunarii generale a asociatilor, cu respectarea prevederilor legale cu privire la constituirea societatii.

CAPITOLUL V - Numarul si valoarea nominala a partilor sociale

Art.9. Capitalul social este impartit in 20 parti sociale cu valoare nominala de 100.000 lei fiecare.

CAPITOLUL VI - Adunarea Generala

Art.10. Adunarea generala a asociatilor este organul de conducere al societatii comerciale. Adunarea generala este legal constituita si adopta hotarari valabile cu cvorumul si majoritatea prevazute de Legea nr. 31/1990 republicata.

Adunarile generale ale asociatilor au, potrivit legii, urmatoarele atributii principale:

a) aleg administratorii si cenzorii societatii, ii descarca de gestiune si ii revoca;

b) stabilesc indemnizatia si garantia administratorilor si a cenzorilor;

c) analizeaza si se pronunta asupra gestiunii administratorilor;

d) aproba bugetul de venituri si cheltuieli si programul de activitate pe exercitiul viitor;

e) aproba bilantul contabil, contul de profit si pierderi si repartizarea beneficiilor;

f) hotarasc cu privire la contractarea de imprumuturi bancare;

g) hotarasc infiintarea si desfiintarea de sucursale, filiale si agentii, depozite, unitati de desfacere, si orice alte sedii secundare, in conditiile legii;

h) aproba orice modificare a Actului constitutiv;

i) adopta oricare alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea Adunarii generale.

Adunarea generala a asociatilor va fi convocata de administratori ori de cate ori va fi nevoie, in conformitate cu dispozitiile Actului constitutiv, cu cel putin 5 zile inainte de data stabilita, prin telefon, fax sau scrisoare simpla.

Cel putin de odata pe an, Adunarea generala a asociatilor va fi convocata pentru analiza si aprobarea bilantului contabil si contului de profit si pierderi.

In perioada in care societatea va functiona cu asociat unic, acesta va exercita toate atributiunile Adunarii generale.

CAPITOLUL VII - Administrarea, reprezentarea si controlul societatii

Art.ll. Societatea este administrata si reprezentata de catre asociatul unic. Administratorul societatii are puterile si raspunderile prevazute de Legea nr.31/1990, republicata.

Art.12. Gestiunea societatii este controlata de asociatul unic.

CAPITOLUL VIII - Durata societatii

Art.13. Durata societatii este nelimitata, incepand de la data inregistrarii societatii in Registrul Comertului.

CAPITOLUL IX - Repartizarea beneficiilor si pierderilor

Art.14. Profitul si pierderile rezultate din activitatea societatii, vor fi repartizate, pe baza bilantului contabil, pe destinatii, potrivit legii, de catre asociatul unic.

CAPITOLUL X - Evidenta contabila si bilantul contabil

Art.15. Exercitiul economico-fmanciar incepe de la 1 ianuarie si se va incheia la 31 decembrie al fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data inregistrarii societatii.

Art.16. Societatea comerciala va organiza si va conduce contabilitatea in conformitate cu reglementarile legale, va intocmi anual bilantul contabil, contul de profit si pierderi, cu respectarea Normelor Metodologice elaborate de Ministerul Finantelor.

CAPITOLUL XI - Sedii secundare

Art.17. Societatea poate infiinta filiale, sucursale, agentii, reprezentante, puncte de lucru sau alte asemenea unitati, situate si la alte adrese si localitati din tara si strainatate, in conditiile legii.

CAPITOLUL XII - Dizolvarea si lichidarea societatii. Litigii

Art.18. Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii:

a) imposibilitatea realizarii obiectului societatii;

b) declararea nulitatii societatii;

c) hotararea Adunarii generale a asociatilor;

d) reducerea capitalului social sub minimul legal;

e) deschiderea procedurii lichidarii judiciare;

f) in caz de deces al asociatului unic, daca succesorii sai legali nu continua activitatea.

Dizolvarea societatii are ca efect deschiderea procedurii de lichidare, potrivit legii.

Dizolvarea societatii trebuie sa fie inscrisa in Registrul Comertului si publicata in Monitorul Oficial.

Art.19. In caz de dizolvare, societate va fi lichidata in conditiile legii.

CAPITOLUL XIII - Dispozitii finale

Art.20. In cazul in care asociatul unic va coopta in societate alti asociati, statutul va fi modificat in mod corespunzator prin acte aditionale.

Prevederile prezentului Act Constitutiv se completeaza cu dispozitiile legale referitoare la societatile comerciale.

SEMNATURA ASOCIATULUI UNIC

--------------------------

 
     
 
 
 

Adauga comentarii, informatii despre model , formular

CAPTCHA
Aceasta intrebare este pentru a preveni trimiterea de spam

Atentie !!!

Informatiile privind Act constitutiv societate comerciala cu raspundere limitata cu asociat unic (IV) au un caracter informativ. Nu suntem raspunzatori daca actele necesare sau modele de documente s-au modificat sau nu sunt prezentate corect.

Daca aveti dv. informatii suplimentare despre Act constitutiv societate comerciala cu raspundere limitata cu asociat unic (IV) va rugam sa ni le trimiteti pentru a putea fi de ajutor altor persoane.

Va multumim !