Formulare Acte - Model download gratuit Act constitutiv societate in nume colectiv Modele Contracte - Modele Statute Acte constitutive - Modele Plangeri - Contracte Cadru - Download - oficial.ro

Cauta in site

Act constitutiv societate in nume colectiv

Taburi primare

Download Model de Act constitutiv societate in nume colectiv

Download formular Model de Act constitutiv societate in nume colectiv in format pdf, word, doc,. Descarcati gratuit cea mai buna varianta de statute, procuri ,contracte , imputerniciri, cereri , decizii,autorizatii,coduri, legi, ordonante 2015

Formular Act constitutiv societate in nume colectiv download gratis in format pdf, word, doc

Download gratuit formular Model Act constitutiv societate in nume colectiv in format pdf, word, doc

MODEL ORIENTATIV - ACT CONSTITUTIV SOCIETATE IN NUME COLECTIV

ACTIVITATE PRINCIPALA - Fabricarea produselor lactate

Subsemnatii:

- .................., CNP....................., nascut(a) in ......... la data .........., de cetatenie .........., domiciliat(a) in ............, str. .......... nr. ...., bl. ......, sc. ........, et. ...., ap. ...., sector/judet ......., posesor(oare) a C.I (sau pasaport) seria ................ nr. ......., eliberat de ........... a Mun./Or. ............. la data de ............

Si

- .................., CNP......................, nascut(a) in .............. la data .........., de cetatenie romana, domiciliat(a) in ............, str. ............ nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., sector/judet ..............., posesor(oare) a C.I (sau pasaport) seria ..... nr. ........, eliberat de ..................... a Mun./Or. ............ la data de ............

in concordanta cu dispozitiile Legii nr. 31/1990 republicata am hotarat constituirea societatii in nume colectiv ...............

CAPITOLUL I

DENUMIREA, FORMA JURIDICA, OBIECTUL, SEDIUL, DURATA SOCIETATII

Art. 1. - DENUMIREA SOCIETATII.

Denumirea societatii este S.C. "............" S.N.C., conform dovezii privind disponibilitatea firmei, inregistrata sub nr. ................ la Oficiul Registrul Comertului ................

In toate actele, facturile, actiunile, publicatiile si orice alte documente emanand de la societate, denumirea acesteia va fi urmata de cuvintele "Societate in nume colectiv" sau de initialele "S.N.C.", de sediu, codul unic de inregistrare, de capitalul social.

Denumirea si reprezentarea grafica a societatii (sigla) vor fi protejate pe cai legale.

Art. 2. - FORMA JURIDICA A SOCIETATII.

Societatea Comerciala ".........." S.N.C. este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate in nume colectiv. Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane cu stipulatiunile prezentului act constitutiv.

Ca persoana juridica, societatea este titulara de drepturi si obligatii si apare in proces in nume propriu.

Art. 3. - OBIECTUL SOCIETATII

Activitatea principala a societatii comerciale "................" S.N.C. este "Fabricarea produselor lactate" grupa CAEN 155.

Societatea desfasoara in secundar urmatoarele activitati:

- Fabricarea produselor lactate si a branzeturilor - cod CAEN 1561;

- Comert cu ridicata al produselor lactate, oualelor, uleiurilor si grasimilor comestibile - cod CAEN 5133.

Art. 4. - SEDIUL SOCIETATII

Societatea isi are sediul in ................, str. ............, nr. ....., sector/judet ........

Art. 5. - DURATA SOCIETATII

Durata societatii este nelimitata, incepand cu data inregistrarii la Registrul Comertului.

CAPITOLUL II

CAPITALUL SOCIAL

Art. 6. - Societatea are un capital social subscris de ........... lei (daca exista participare straina la capital se va mentiona valoarea totala in lei din care contributia la capitalul social in lei si in valuta, in dolari si in moneda efectiva in care s-a subscris).

Capitalul varsat este de ............. lei.

Aportul asociatilor la capital: ........................................... (se va inscrie numele si prenumele fiecarui asociat, valoarea aportului la capitalul social subscris, in lei si valuta, dupa caz, modalitatea de constituire si varsare a capitalului, valoarea bunurilor constituite ca aport in natura si modul de evaluare). Se specifica, de asemenea, in contract, situatia bunurilor aduse de asociati la constituirea societatii (in proprietatea acesteia, in folosinta sau inchiriate).

Intregul capital social subscris se va varsa pana la data de ............

CAPITOLUL III

ADMINISTRAREA, REPREZENTAREA SI CONTROLUL SOCIETATII

Art. 7. - Societatea este administrata si reprezentata de dl. .............., ales pentru un termen de 4 ani, cu posibilitatea revocarii sau realegerii.

Administratorul are urmatoarele atributii principale:

- coordoneaza activitatea societatii;

- reprezinta societatea in raporturile cu tertii, inclusiv cu autoritatile romane si straine;

- are drept de semnatura sociala si specimen de semnatura in banca;

- introduce sau renunta la actiunile in justitie;

- negociaza si incheie contracte de munca cu personalul salariat al societatii.

Cuantumul remunerarii administratorului se stabileste de asociati la inceputul fiecarui exercitiu financiar.

CAPITOLUL IV

RASPUNDEREA ASOCIATILOR

Art. 8. - Asociatul care, fara consimtamantul scris al celorlalti asociati, intrebuinteaza capitalul, bunurile sau creditul societatii in folosul sau sau in acela al unei alte persoane este obligat sa restituie societatii beneficiile ce au rezultat si sa plateasca despagubiri pentru daunele cauzate.

Art. 9. - Nici un asociat nu poate lua din fondurile societatii mai mult decat i s-a fixat pentru cheltuielile facute sau pentru cele ce urmeaza sa le faca in interesul societatii.

Asociatul care contravine acestei dispozitii este raspunzator de sumele luate si de daune.

Art. 10. - Asociatii sunt obligati nelimitat si solidar pentru operatiunile indeplinite in numele societatii de persoanele care o reprezinta.

Hotararea judecatoreasca obtinuta impotriva societatii este opozabila fiecarui asociat.

CAPITOLUL V

ACTIVITATEA SOCIETATII

Art. 11. - Angajarea, nivelul de salarizare, drepturile si obligatiile, precum si concedierea personalului societatii se stabilesc de catre conducerea executiva a societatii in baza contractelor individuale de munca, cu respectarea prevederilor legislatiei muncii, a regimului de asigurari sociale si a limitei minime de salarizare prevazute de lege.

Art. 12. - Exercitiul economico-financiar incepe la 1 ianuarie si se termina la 31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu incepe la data constituirii societatii.

Societatea va organiza si va conduce evidenta contabila prevazuta de legea romana, in conformitate cu normele Ministerului Finantelor din Romania.

Bilantul contabil si contul de beneficii si pierderi se supun aprobarii asociatilor, in termen de pana la 3 luni de la expirarea exercitiului financiar si inaintarea depunerii la organele competente.

Pentru aprobarea bilantului contabil este necesar votul asociatilor reprezentand majoritatea capitalului social.

Art. 13. - Profitul societatii se stabileste anual, prin bilantul contabil. Profitul impozabil se stabileste ca diferenta intre suma totala a veniturilor incasate si suma cheltuielilor efectuate pentru realizarea acestor venituri. Pentru determinarea acestui profit se va deduce din profitul anual fondul de rezerva.

Fondul de rezerva va fi de 5% din totalul beneficiului prevazut in bilantul anual, constituirea lui efectuandu-se pana la atingerea a 25% din capitalul social, conformitate cu prevederile legislatiei romane in vigoare.

Din profitul prevazut in bilant se scad impozitul anual (cu exceptia perioadei in care societatea este scutita de impozitul pe profit) si prelevarile pentru fondul de rezerva, rezultand astfel profitul cuvenit asociatilor.

Beneficiul sau eventuale pierderi se vor repartiza intre asociati astfel: ... ............ .............. ....................................................

CAPITOLUL VI

DIZOLVARE SAU LICHIDARE

Art. 14. - Societatea se dizolva in urmatoarele cazuri:

- prin falimentul societatii

- declararea incapacitatii unuia dintre asociati

- excluderea sau retragerea unui asociat.

In cazul decesului unuia dintre asociati, societatea va continua cu mostenitorii acestuia.

Dizolvarea societatii se va inscrie in Registrul Comertului si se va publica in Monitorul Oficial.

Art. 15. - Lichidarea societatii se va face in baza hotararii asociatilor de dizolvare a societatii, de catre unul sau mai multi lichidatori numiti de acesta.

Pana la intrarea in functie a lichidatorilor, administratorul isi continua mandatul, fara a mai putea intreprinde insa noi operatiuni.

Lichidatorii au aceeasi raspundere ca si administratorul societatii. Ei sunt datori, indata dupa intrarea in functie, ca, impreuna cu acesta sa faca un inventar, sa evalueze bunurile societatii si sa incheie un bilant care sa reflecte situatia exacta a activului si pasivului social, si sa le semneze.

Lichidatorii vor primi si pastra patrimoniul societatii, registrele si actele acesteia, si vor tine un registru cu toate operatiile lichidarii in ordine cronologica.

Lichidatorii isi indeplinesc mandatul sub controlul cenzorului.

Lichidatorii vor putea.

- sa apara in fata instantelor judecatoresti;

- sa incheie tranzactii cu creditorii societatii;

- sa execute si sa termine operatiunile de comert referitoare la lichidare;

- sa vanda prin licitatie publica imobilele si orice avere mobiliara a societatii;

- sa lichideze si sa incaseze creantele societatii.

Lichidatorii care efectueaza noi operatiuni ce nu sunt necesare scopului lichidarii sunt raspunzatori personal si solidar fata de terti pentru executarea acestora.

Din sumele rezultate dupa lichidare vor fi indestulati mai intai creditorii privilegiati si apoi ceilalti creditori.

Dupa aceea lichidatorii vor intocmi si prezenta spre aprobare asociatilor bilantul de lichidare dupa care le vor plati acestora beneficiul de lichidare.

Dupa terminarea lichidarii, lichidatorii vor cere radierea societatii din registrul comertului si vor inmana asociatilor registrul si actele societatii, pe care acestia le va pastra timp de 5 ani.

CAPITOLUL VII

LITIGII

Art. 16. - Litigiile dintre societate si persoanele fizice si juridice romane, izvorate din raporturi contractuale, vor fi supuse solutionarii instantelor competente potrivit legii romane.

CAPITOLUL VIII

DISPOZITII FINALE

Art. 17. - Modificarea prezentului act constitutiv este posibila numai in baza hotararii asociatilor, cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990 republicata.

Redactat si dactilografiat la BIROUL NOTARULUI PUBLIC ............... in 4 exemplare, azi data autentificarii.

SEMNATURILE ASOCIATILOR:

. ......................

. ......................

 

 

 

 

 

Adauga comentarii, informatii despre model , formular

CAPTCHA
Aceasta intrebare este pentru a preveni trimiterea de spam

Comentarii, informatii suplimentare despre model , formular, download

testt

- test (neverificat) - 10 ani ago.

Atentie !!!

Informatiile privind Act constitutiv societate in nume colectiv au un caracter informativ. Nu suntem raspunzatori daca actele necesare sau modele de documente s-au modificat sau nu sunt prezentate corect.

Daca aveti dv. informatii suplimentare despre Act constitutiv societate in nume colectiv va rugam sa ni le trimiteti pentru a putea fi de ajutor altor persoane.

Va multumim !