Formulare Acte - Model download gratuit Act constitutiv societate pe actiuni Modele Contracte - Modele Statute Acte constitutive - Modele Plangeri - Contracte Cadru - Download - oficial.ro

Cauta in site

Act constitutiv societate pe actiuni

Taburi primare

Download Model de Act constitutiv societate pe actiuni

Download formular Model de Act constitutiv societate pe actiuni in format pdf, word, doc,. Descarcati gratuit cea mai buna varianta de statute, procuri ,contracte , imputerniciri, cereri , decizii,autorizatii,coduri, legi, ordonante 2015

Formular Act constitutiv societate pe actiuni download gratis in format pdf, word, doc

Download gratuit formular Model Act constitutiv societate pe actiuni in format pdf, word, doc

MODEL ORIENTATIV - ACT CONSTITUTIV SOCIETATE PE ACTIUNI

ACTIVITATE PRINCIPALA - Distributia si comercializarea combustibililor gazosi prin conducte

Se infiinteaza prin prezentul act constitutiv unic Societatea comerciala pe actiuni............... S.A., avand ca actionari fondatori,

Subsemnatii:

- .................., CNP......................., nascut(a) in ......... la data .........., de cetatenie .........., domiciliat(a) in .............., str. .......... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., sector/judet ..........., posesor(oare) a B.I (sau pasaport) seria ..... nr. ......., eliberat de ...................... a Mun./Or. ............. la data de ............

- .................., CNP......................., nascut(a) in ......... la data .........., de cetatenie .........., domiciliat(a) in .............., str. .......... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., sector/judet ..........., posesor(oare) a B.I (sau pasaport) seria ..... nr. ......., eliberat de ...................... a Mun./Or. ............. la data de .............

- .................., CNP......................., nascut(a) in ......... la data .........., de cetatenie .........., domiciliat(a) in .............., str. .......... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., sector/judet ..........., posesor(oare) a B.I (sau pasaport) seria ..... nr. ......., eliberat de ...................... a Mun./Or. ............. la data de .............

- .................., CNP......................., nascut(a) in ......... la data .........., de cetatenie .........., domiciliat(a) in .............., str. .......... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., sector/judet ..........., posesor(oare) a B.I (sau pasaport) seria ..... nr. ......., eliberat de ...................... a Mun./Or. ............. la data de .............

....................................................................

....................................................................

....................................................................

care am convenit in mod liber si de comun acord sa ne asociem si sa constituim, in calitate de asociati fondatori, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata, o societate, dupa cum urmeaza:

 

 

CAPITOLUL I

 

 

DENUMIREA, FORMA JURIDICA, SEDIUL, DURATA

ART. 1. - DENUMIREA

(1) Denumirea societatii este ............ S.A.

(2) In toate actele, facturile, scrisorile sau publicatiile emanand de la ............ S.A. se mentioneaza denumirea acesteia precedata sau urmata de cuvintele " societate comerciala pe actiuni" sau de initialele "S.A.", sediul, codul unic de inregistrare, numarul de inmatriculare in Registrul Comertului si capitalul social.

(3) Denumirea a fost verificata si rezervata la Registrul Comertului conform dovezii privind disponibilitatea firmei nr...... eliberata de Oficiul Registrului Comertului.

ART. 2. - FORMA JURIDICA

Societatea Comerciala ........... S.A., denumita in continuare ..........., este persoana juridica romana avand forma juridica de societate comerciala pe actiuni si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul act constitutiv.

ART. 3. - SEDIUL

(1) Sediul ........... S.A. se afla in ...................., str............, nr......, judetul/sectorul ...........

(2) Sediul ........... S.A. poate fi schimbat in alta localitate din Romania, pe baza hotararii adoptate de Adunarea Generala a Actionarilor, potrivit legii.

(3) .............S.A. poate infiinta filiale si/sau sucursale cu sau fara personalitate juridica, cu aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor, potrivit legii.

ART. 4. - DURATA

..............S.A. se constituie pentru o perioada nelimitata, cu incepere de la data inmatricularii in Registrul comertului.

 

 

CAPITOLUL II

 

 

SCOPUL SI OBIECTUL DE ACTIVITATE

ART.5. - SCOPUL

...............S.A. are ca scop infiintarea, dezvoltarea si reabilitarea retelelor de distributie a gazelor naturale, infiintarea de centrale termice pentru producerea de agent termic, asigurarea aplicarii unei politici comerciale, in conformitate cu legislatia romana, in activitatea de distributie utilitati.

ART.6. - OBIECTUL DE ACTIVITATE

.....................S.A. are ca obiect de activitate:

Obiect principal de activitate:

- distributia si comercializarea combustibililor gazosi prin conducte COD CAEN 4022

Obiect secundar de activitate:

- intermedieri in comertul cu combustibili COD CAEN 5112

minerale, si produse chimice pentru industrie

CAPITOLUL III

CAPITALUL SOCIAL, STRUCTURA ACTIONARIATULUI SI ACTIUNI

ART. 7. - CAPITALUL SOCIAL SI STRUCTURA ACTIONARIATULUI

(1) Capitalul social al ..........S.A. subscris este de....................lei, varsat integral in numerar la data constituirii. Capitalul social este impartit in ........ actiuni nominative, fiecare avand o valoare nominala de ........ lei.

(2) Capitalul social este subscris si varsat in numerar de actionari dupa cum urmeaza:

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

(3) Aporturile in numerar varsate de actionari nu sunt purtatoare de dobanda.

(4) Orice bunuri, mobile sau imobile, inclusiv drepturi de proprietate intelectuala si drepturi de uzufruct, reprezentand aporturi in natura la capitolul social devin proprietatea Societatii Comerciale.

ART. 8. - ACTIUNI

(1) Actiunile sunt nominative, indivizibile si de aceeasi valoare nominala, acordand detinatorilor drepturi egale in conformitate cu Legea societatilor comerciale.

(2) Din oficiu sau la cererea actionarilor, Societatea Comerciala va emite certificate de actiuni care, pe langa, elementele impuse de Legea societatilor comerciale, vor contine si numarul, categoria si valoarea nominala a actiunilor, numarul de ordine al actiunilor si pozitia la care este inscris actionarul in Registrul Actionarilor.

(3) Prin hotarare a Adunarii Generale a Actionarilor, Societatea Comerciala poate majora capitalul social prin emitere de noi actiuni platite prin aporturi in numerar si/sau in natura.

(4) Adunarea Generala a Actionarilor poate hotari convertirea actiunilor din actiuni nominative in actiuni la purtator sau invers.

ART.9. - DREPTURI SI OBLIGATII IZVORAND DIN ACTIUNI

(1) Fiecare actiune subscrisa da dreptul actionarului care o detine la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor.

(2) Obligatiile Societatii Comerciale sunt garantate cu capitalul social si fiecare actionar raspunde doar pana la concurenta capitalului social subscris.

(3) Patrimoniul Societatii Comerciale nu va fi grevat de datorii sau alte obligatii personale ale actionarilor.

(4) Pe durata de functionare a Societatii Comerciale, creditorii actionarilor pot sa-si exercite drepturile doar impotriva dividendelor datorate actionarului in conformitate cu ultimul bilant contabil aprobat, sau impotriva cotei datorate acestuia in urma lichidarii. Detinerea in proprietate sau dobandirea de actiuni pe orice cai, in conformitate cu Legea societatilor comerciale, sunt supuse prevederilor prezentului Act Constitutiv.

 

 

ART. 10. - TRANSMITEREA DE ACTIUNI

 

 

(1) Dreptul de proprietate asupra oricaror sau tuturor actiunilor nominative se transmite prin declaratia facuta in Registrul Actionarilor, subscrisa de cedent si cesionar sau de mandatarii lor, si prin mentiunea facuta pe actiune. Declaratia va fi data in forma scrisa, cu dovedirea faptului ca drepturile de preferinta au fost respectate inainte de inscrierea in Registrul Actionarilor.

ART. 11. - DREPTURI DE PREFERINTA

(1) Actionarii au drepturi de preferinta, cu privire la orice transmitere de actiuni si/sau emiterea de noi actiuni in urma majorarii capitalului social al Societatii Comerciale (prin aporturi in numerar sau in natura), proportional cu numarul de actiuni (procentul din capitalul social) detinut initial.

(2) Actionarii trebuie sa fie notificati in scris cu cel putin 30 de zile inainte de orice transmitere de actiuni avuta in vedere sau in termen de 5 zile de la luarea oricarei hotarari in Adunarea Generala a Actionarilor in privinta unei majorari de capital. In ambele situatii, notificarile vor fi transmise pe fax sau prin trimitere postala inregistrata. Notificarea va contine toate detaliile necesare cu privire la transmiterea de actiuni si majorarea de capital, cum ar fi numarul de actiuni, pretul pe actiuni, numele cedentului.

(3) Actionarii trebuie sa-si exercite drepturile de preferinta in termen de 30 de zile de la data notificarii, prin confirmare scrisa adresata Adunarii Generale a Actionarilor prin fax sau prin trimitere postala inregistrata. Acestia pot renunta la drepturile lor e preferinta la orice data ulterioara primirii unei astfel de notificari.

ART. 12. - REDUCEREA SAU MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL

(1) Capitalul social poate fi redus in conformitate cu Legea societatilor comerciale si cu prezentul Act constitutiv prin:

- diminuarea numarului de actiuni;

- reducerea valorii nominale a actiunilor, dar numai pana la valoarea minima legala;

- dobandirea propriilor actiuni, urmata de anularea lor;

- alte procedee prevazute in Legea societatilor comerciale.

(2) Capitalul social poate fi redus numai cu indeplinirea urmatoarelor conditii:

- respectarea stricta a limitei minime a capitalului social prevazute de Legea societatilor comerciale;

- notificarea motivelor reducerii si a procedeelor utilizate pentru efectuarea ei;

- trecerea a doua luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a hotararii de reducere.

(3) Capitalul social al Societatii Comerciale se poate majora, in afara de alte metode prevazute de Legea societatilor comerciale, si prin urmatoarele metode:

- emiterea de noi actiuni in schimbul unor contributii in natura (care include, fara a se limita la terenuri, drepturi de proprietate intelectuala, drepturi de uzufruct si alte aporturi in natura ale actionarilor) si/sau in numerar;

- majorarea valorii nominale a actiunilor existente in schmbul unor noi aporturi la capitalul social in numerar si/sau in natura;

- prin incorporarea rezervelor, cu exceptia rezervelor legale, precum si beneficiilor sau a primelor de emisiune;

- compensarea unor creante lichide exigibile asupra societatii cu actiuni ale acesteia.

(4) Hotararea de majorare a capitalului social va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei.

(5) In cazul in care capitalul social se majoreaza prin aporturi in natura, Consiliul de Administratie va numi unul sau mai multi experti pentru a evalua aporturile.

(6) Dupa depunerea raportului de expertiza, Consiliul de Administratie, avand in vedere concluziile expertilor, poate hotari majorarea capitalului social.

(7) Hotararea Consiliului de Administratie trebuie sa contina o descriere a aportului in natura, numele persoanelor ce le efectueaza si numarul de actiuni ce vor fi emise in schimb.

(8) Actiunile emise vor fi oferite pentru subscriere, in primul rand celorlalti actionari proportional cu numarul de actiuni pe care acestia le detin. Actionarii trebuie sa isi exercite dreptul de preferinta in termenul stabilit de Consiliul de Administratie.

(9) Hotararea Consiliului de Administratie referitoare la majorarea capitalului social are efect numai in masura in care a fost adusa la indeplinire in termen de un an de la data adoptarii sale.

(10) Actiunile emise in schimbul aportului in numerar trebuie sa fie platite, la data subscrierii, in proportie de cel putin 30% din valoarea lor nominala si, integral, in termen de cel mult 1 an de la data la care Consiliul de Administratie a luat hotararea majorarii capitalului.

(11) In acelasi termen vor trebui platite actiunile emise in schimbul aporturilor in natura.

 

 

CAPITOLUL IV

 

 

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

STRUCTURA, RESPONSABILITATI, NOTIFICARI, ORGANIZARE, DREPTURI DE VOT

ART. 13. - STRUCTURA SI RESPONSABILITATILE ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR

(1) Adunarea Generala a Actionarilor este organul de conducere al ........... S.A., care decide asupra activitatii sale.

(2) Adunarea Generala a Actionarilor poate fi: Ordinara sau Extraordinara. In ambele cazuri, ele pot fi tinute la sediul Societatii Comerciale sau in orice alt local, dupa cum este indicat in convocare.

(3) Adunarea Generala Ordinara se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult trei luni de la incheierea exercitiului financiar, sau in orice alt interval de timp prevazut de lege, si are urmatoarele responsabilitati:

- discuta, aproba sau modifica bilantul contabil, dupa ascultarea raportului administratorilor si cenzorilor, stabileste dividendul;

- alege Consiliul de Administratie si cenzorii ( inclusiv cenzorul independent, dupa caz) sau sa- i revoce;

- fixeaza remuneratia administratorilor si cenzorilor;

- decide asupra atributiilor Consiliului de Administratie si ii incheie mandatul;

- stabileste bugetul de venituri si cheltuieli, programul de activitati pentru exercitiul financiar urmator;

- decide asupra infiintarii sau desfiintarii de filiale, sucursale sau puncte de lucru ale Societatii Comerciale;

- decide asupra actionarii in judecata a membrilor Consiliului de Administratie si a cenzorilor pentru pagubele create Societatii Comerciale ca rezultat al actiunilor acestora;

- decide asupra oricaror alte subiecte care se afla in competenta acesteia;

- decide cu privire la investitii in alte societati comerciale si cu privire la atribuirea profitului si pierderilor provenind din astfel de investitii.

(4) Pentru validitatea deliberarilor Adunarii Generale Ordinare este necesara prezenta actionarilor, in persoana sau prin reprezentant, care detin cel putin 95% din actiunile societatii, iar hotararile sa fie luate de actionarii ce detin nu mai putin de 91% din capitalul social emis de Societatea Comerciala.

(5) Daca Adunarea Generala Ordinara nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor de la paragraful anterior, adunarea ce se va intruni, dupa o a doua convocare, poate sa delibereze asupra problemelor puse la ordinea de zi a celei dintai adunari, oricare ar fi partea de capital social reprezentata de actionarii prezenti, cu majoritate simpla;

(6) Adunarea Generala Extraordinara se intruneste ori de cate ori este necesar, cu exceptia cazului in care este altfel prevazut in Legea societatilor comerciale, pentru a decide asupra urmatoarelor:

a) schimbarea formei juridice a Societatii Comerciale;

b) mutarea sediului Societatii Comerciale;

c) schimbarea obiectului de activitate;

d) majorarea capitalului social;

e) reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiunea de noi actiuni;

f) conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta.

g) decide asupra oricaror alte subiecte care se afla in competenta acesteia.

(7) Pentru validitatea deliberarilor Adunarii Generale Extraordinare sunt necesare:

- la prima convocare, prezenta actionarilor care detin cel putin 95% din actiunile societatii, in persoana sau prin reprezentant, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de actionari ce detin nu mai putin de 91% din capitalul social;

- la convocarile urmatoare, prezenta actionarilor reprezentand 50% din capitalul social, iar hotararile sa fie luate cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin 30% din capitalul social.

(8) Actionarii reprezentand intregul capital social pot, in cazul in care niciunul dintre ei nu obiecteaza, sa tina o adunare generala si sa adopte hotarari care sunt de competenta acesteia, fara a respecta formalitatile cerute pentru convocarea unei adunari.

ART. 14. - CONVOCAREA ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR

(1) Adunarea Generala a Actionarilor este convocata de Consiliul de Administratie sau cenzori, dupa caz, de cate ori este necesar, prin trimiterea unei scrisori recomandate la domiciliul sau sediul social al actionarilor, cu cel putin 15 zile inainte ca adunarea sa aiba loc.

(2) Convocarea va cuprinde locul, data si ordinea de zi a Adunarii Generale, iar cand in ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea Actului Constitutiv, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.

(3) Convocarea primei Adunari Generale poate sa contina si locul, data si ora la care se va tine a doua Adunare Generala in cazul in care prima adunare nu poate fi tinuta. In orice situatie, a doua Adunare Generala a Actionarilor trebuie tinuta in termen de o luna de la data formularii cererii.

(4) Actionarii reprezentand intreg capitalul social, daca nici unul dintre ei nu obiecteaza, pot tine Adunarea Generala a Actionarilor si pot adopta hotarari de competenta adunarii fara a respecta toate formalitatile cerute pentru convocarea Adunarii Generale a Actionarilor.

ART. 15. - ORGANIZAREA ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR

(1) Adunarea Generala a Actionarilor va fi prezidata de Presedintele Consiliului de Administratie, iar in absenta acestuia de Vicepresedinte.

(2) Adunarea Generala a Actionarilor va alege dintre actionarii prezenti 1-3 secretari care vor verifica lista de prezenta a actionarilor, vor indeplini toate formalitatile prevazute de Legea societatilor comerciale cu privire la tinerea adunarilor generale si vor intocmi procesul verbal al adunarii.

(3) Atat la Adunarea Generala Extraordinara cat si la cea Ordinara, actionarii pot fi reprezentati, daca acestia doresc, de alti actionari sau de terte parti, in baza unei procuri speciale care trebuie depusa in original in termenul prevazut de lege sau de prezentul Act Constitutiv. Consiliul de Administratie poate stabili continutul unei astfel de procuri speciale, in conformitate cu Legea societatilor comerciale.

(4) Membrii Consiliului de Administratie si functionarii societatii nu pot reprezenta pe actionari, sub sanctiunea nulitatii hotararii, daca, fara votul acestora, nu s- ar fi obtinut majoritatea ceruta.

(5) Procesul verbal a Adunarii generale a actionarilor va fi semnat de presedinte si de secretar, va contine toate informatiile prevazute de Legea societatilor comerciale si va fi trecut in registrul Adunarii generale.

(6) Pentru a fi opozabile tertilor, hotararile adunarii generale vor fi depuse la Registrul Comertului si vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV. In conformitate cu legea societatilor comerciale si cu prezentul act constitutiv, hotararile luate de adunarea generala a actionarilor sunt obligatorii chiar si pentru actionarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.

ART. 16. - EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT

Hotararile vor fi adoptate prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea sau revocarea membrilor consiliului de administratiei si a cenzorilor si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea membrilor consiliului de administratie.

 

 

CAPITOLUL V

 

 

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

ORGANIZARE SI INDATORIRI

ART. 17. - ORGANIZARE

(1) Societatea comerciala este administrata de un consiliu de administratie, compus din 5 membri revocabili si care pot fi realesi. Mandatul consiliului de administratie este de 4 ani.

(2) Consiliul de administratie al S.C. ..........S.A. are urmatoarea componenta:

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

(3) Pentru primul mandat, in calitate de presedinte al consiliului de administratie este ales .....................

(4) Membrii consiliului de administratie trebuie sa depuna o garantie egala cu valoarea nominala a 10 actiuni inainte de inceperea mandatului sau, altfel, se considera ca au demisionat.

ART. 18. - INDATORIRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

(1) Principalele indatoriri ale consiliului de administratie:

- sa prezinte Adunarii Generale Ordinare a actionarilor raportul financiar precedent, bilantul contabil, contul de profit si pierdere si schita de program si de buget pentru exercitiul financiar curent;

- sa stabileasca politici in ceea ce priveste personalul incadrat al societatii;

- sa numeasca Consiliul director, sa negocieze remuneratia membrilor acestuia, sa revoce persoanele numite in consiliul director, inclusiv directorul general si sa decida in privinta actionarii in judecata a directorului general pentru daunele create societatii;

- sa aprobe structura organizatorica a societatii comerciale, numarul de angajati si functiile lor si normele de stabilire a depratamentelor executive si de productie;

- sa decida asupra chestiunilor legate de protectia muncii, protectia impotriva incendiilor, protectia mediului, protectia civila, etc;

- sa decida asupra chestiunilor legate de conservarea mijloacelor fixe sau de instrainare a mijloacelor fixe complet amortizate;

- sa adopte regulamentele societatii, dupa caz;

- sa stabileasca o strategie de marketing si tactici de aplicare;

- sa decida asupra incheierii de acte juridice prin care societatea comerciala sa dobandeasca, sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe sau sa constituie drept garantie bunuri aflate in patrimoniul societatii a caror valoare nu este mai mare de jumatate din valoarea contabila a activelor societatii la data incheierii actului notarial;

- sa aprobe imprumuturi pe termen scurt, mediu si lung a caror valoare nu depaseste jumatate din valoarea activelor societatii la data aprobarii imprumutului;

- sa primeasca de la actionari confirmarile scrise referitoare la exercitarea drepturilor lor de preferinta, sa depuna aceste confirmari la Adunarea Generala a Actionarilor;

- orice alte indatoriri stabilite de adunarile generale extraordinare si ordinare ale actionarilor.

 

 

CAPITOLUL VI

 

 

CENZORI, CENZORUL EXTERN INDEPENDENT

ART. 19. - CENZORI, CENZORUL EXTERN INDEPENDENT

Societatea comerciala va avea 3 cenzori si 3 supleanti , alesi pe o perioada de 3 ani. Acestia pot fi realesi.

Cel putin unul dintre cenzori va fi contabil autorizat in conditiile legii sau expert contabil. Cenzorii vor fi desemnati in prima adunare generala a actionarilor.

Cenzor extern independent:

............................................

Principalele indatoriri ale cenzorilor sunt:

- in timpul exercitiului fiscal, sa verifice gestiunea bunurilor mobile si imobile ale societatii, contabilitatea si registrul de casa, existenta titlurilor sau valorilor care sunt proprietatea societatii sau au fost primite in gaj, cautiune sau depozit si sa informeze consiliul de administratie despre neregulile descoperite;

- la sfarsitul exercitiului fiscal, sa prezinte un raport scris asupra bilantului si a contului de profit si pierderi;

- sa convoace adunarea generala ordinara sau extraordinara a actionarilor in cazurile in care aceasta nu a fost convocata de consiliul de administratie;

- sa ia parte la adunarea generala ordinara, sa constate regulat depunerea garantiei din partea membrilor consiliului de administratie;

- sa verifice procedura de lichidare a societatii comerciale.

Intinderea si efectele raspunderii cenzorilor sunt determintate de regulile mandatului si de Codul Civil.

CAPITOLUL VII

ACTIVITATEA SOCIETATII COMERCIALE

ART. 20. - EXERCITIUL FISCAL

Exercitiul fiscal incepe la 1 ianuarie si ia sfarsit la 31 decembrie a fiecarui an. Primul exercitiu fiscal incepe la data inmatricularii societatii comerciale. Cheltuielile suportate inainte de inmatricularea societatii se vor amortiza incepand cu primul exercitiu fiscal, in conformitate cu legea romana.

ART. 21. - PERSONALUL ANGAJAT AL SOCIETATII COMERCIALE

Nivelul salarizarii angajatilor, pe baza functiilor ocupate de acestia, va fi stabilit si va putea fi modificat de catre consiliul de administratie, in conformitate cu legislatia muncii.

Drepturile si obligatiile personalului angajat sunt stabilite de Consiliul de administratie.

ART. 22. - CONTABILITATEA SI BILANTUL CONTABIL

Societatea comerciala va conduce contabilitatea in lei, va intocmi bilantul anual si contul de profit si perderi, in conformitate cu legea contabilitatii si cu normele metodologice emise de autoritatile competente. Contabilizarea operatiunilor efectuate in valuta se va face atat in lei cat si in valuta.

Bilantul contabil anual si contul de profit si pierdere vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, va fi depus la Registrul Comertului si va fi inregistrat la autoritatile fiscale in termenele si conditiile stipulate de legea societatilor comerciale.

ART. 23. - REGISTRELE SOCIETATII COMERCIALE

In afara evidentelor prevazute de legislatia romaneasca in materie, societatea comerciala va tine si urmatoarele evidente:

1. un registru al actionarilor in care se vor mentiona, dupa caz, numele, prenumele, domiciliul actionarilor, persoane fizice, denumirea si sediul actionarilor persoane juridice, care detin actiunile inregistrate precum si situatia platilor pentru aceste actiuni;

2. un registru al sedintelor si lucrarilor Adunarii Generale a Actionarilor;

3. un registru al sedintelor si lucrarilor Consiliului de administratie;

4. un registru al activitatilor si concluziilor cenzorilor in timpul exercitarii mandatului lor;

5. un registru al obligatiilor in care se vor mentiona numarul obligatiunilor emise, rascumparate si numele si prenumele si domiciul detinatorilor de obligatiuni, persoane fizice sau denumirea sau sediul social al detinatorilor persoane juridice.

Completarea registrelor prevazute la pct. 1,2,3 si 5 de mai sus vor cadea in sarcina consiliului de administratie iar completarea registrului prevazut la pct.4 va cadea in sarcina cenzorilor.

ART. 24. - PROFIT, FONDURI DE REZERVA, ALTE FONDURI

Dividendele obtinute de societatea comerciala vor fi platite in conformitate cu hotararea Adunarii Generale a Actionarilor si cu numarul de actiuni detinute de fiecare actionar. Din profiturile obtinute se pot constitui fonduri pentru modernizare, cercetare si dezvoltare de noi produse, investitii, reparatii si pentru alte scopuri stabilite de adunarea generala a actionarilor sau de consiliul de adminstratie, dupa caz. De asemnea, din profitul obtinut, un procent de cel putin 5% va fi utilizat anual pentru constituirea unui fond de rezerva, pana cand acest fond de rezerva atinge limita de o cincime din capitalul social.

Pierderile vor fi suportate de actionari, proportional cu contributia lor la capitalul social.

 

 

CAPITOLUL VIII

 

 

DIZOLVAREA, LICHIDAREA, LITIGII

ART. 25. - DIZOLVAREA SOCIETATII COMERCIALE

In afara altor cazuri prevazute de legea societatilor comerciale si de actul constituitv, oricare dintre situatiile de mai jos poate duce la dizolvarea societatii:

a. imposibilitatea realizarii obiectului de activitate al societatii;

b. hotararea Adunarii Generale a Actionarilor de dizolvare a societatii;

c. falimentul societatii;

d. reducerea capitalului social sub limita minima prevazuta de legea Societatilor Comerciale;

e. reducerea numarului actionarilor sub limita minima prevazuta de legea Societatilor Comerciale;

f. societatea a fost declarata nula.

Prevederile de la literele d si e nu se aplica daca:

- in termen de 9 luni de la stabilirea pierderilor sau a reducerii de capital, acesta este reintregit sau este redus la suma ramasa sau la limita minima legala, sau societatea isi schimba forma juridica si capitalul social existent corespunde;

- in acelasi termen specificat mai sus, numarul minim de actionari este completat.

Dizolvarea societatii va fi inscrisa in Registrul comertului si publicat in Monitorul Oficial al Romaniei .

Din momentul dizolvarii, Consiliul de administratie nu poate intreprinde noi operatiuni, in caz contrar, ei sunt raspunzatori doar pentru operatiunile pe care le-au intreprins.

Interdictia prevazuta la paragraful precedent se aplica din ziua expirarii termenului fixat, pentru durata societatii ori pana la data la care dizolvarea a fost decisa de Adunarea Generala a actionarilor sau declarata prin sentinta judecatoreasca, dupa caz.

La cererea Camerei de Comert si Industrie sau a oricarei persoane interesate, Tribunalul va putea pronunta dizolvarea societatii, in cazurile in care:

- societatea comerciala nu mai are organe statutare sau acestea nu se mai pot intruni;

- societatea comerciala nu a depus timp de 3 ani consecutiv, bilantul sau alte acte care, potrivit legii, se depun la Registrul Comertului;

- societatea comerciala si-a incetat activitatea sau nu are sediul cunoscut ori asociatii au disparut sau nu au domiciliul sau resedinta cunoscuta.

Dispozitiile anterioare nu sunt aplicabile in cazul in care societatea comerciala a fost in inactivittate temporara anuntata organelor fiscale si inscrisa in Registrul Comertului. Durata inactivitatii nu poate depasi 3 ani.

ART. 26. - LICHIDAREA

In cazul lchidarii societatii comerciale si repartizarea patrimoniului social, se aplica urmatoarele reguli:

- pana la preluarea functiei de lichidatori, consiliul de administratie poate continua mandatul;

- actul de numire a lichidatorilor sau sentinta care ii tine locul si orice act ulterior, care ar aduce schimbari in persoana acestora, trebuie depuse la Registrul comertului si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei.

Dupa indeplinirea acestor formalitati, lichidatorii vor depune semnatura lor in Registrul Comertului si vor exercita aceasta functie.

Adunarea generala a actionarilor va numi lichidatori prin decizia adoptata cu majoritate necesara amendarii actului constitutiv.

In cazul in care majoritatea mai sus mentionata nu a fost intrunita, lichidatorii vor fi numit de Tribunal, pe baza de cerere depusa de oricare dintre membrii consiliului de administratie sau actionari.

Sub rezerva acordarii de puteri speciale de catre lege sau adunarea generala a actionarilor, cu aceeasi majoritate ca in cazul numrii lor , lichidatorii sunt obligati:

- sa stea in judecata si sa fie actionati in interesul lichidarii;

- sa execute si sa termine operatiunile de comert referitoare la lichidare;

- sa vanda prin licitatie publica, imobilele si bunurile mobile ale societatii; vanzarea bunurilor nu se va putea face in bloc;

- sa faca tranzactii;

- sa lichideze si sa incaseze creantele societatii, chiar in caz de faliment al debitorilor, dand chitanta;

- sa contracteze obligatii cambiale, sa faca imprumuturi neipotecare si sa indeplineasca orice alte acte necesare lichidarii.

Lichidatorii vor actiona sub controlul cenzorilor.

Lichidatorii sunt obligati sa tina un registru care sa contina toti pasii parcursi pentru lichidare, in ordinea lor cronologica.

Lichidatorii nu pot plati actionarilor nici o suma in contul partilor ce li s-ar cuveni din lichidare, inaintea achitarii creditelor societatii.

Dupa incheierea socotelilor si a repartitiei , registrele si documentele societatii se vor depune la registrul comertului unde vor fi pastrate timp de 5 ani si vor fi accesibile pentru orice pertsoana interesata cu conditia obtinerii in prealabil, a aprobarii Tribunalului.

ART. 27. - LITIGII, LEGEA APLICABILA

Toate litigiile izvorand din executarea si interpretarea acestui act constitutiv vor fi rezolvate de instantele romane competente in raza carora isi are sediul societatea comerciala, in coformitate cu legislatia romaneasca.

In cazul in care oricare din prevederile acestui act constitutiv vor fi declarate ilegale sau neaplicabile de instanta comeptenta, restul termenilor, clauzelor si conditiilor raman valabile si in vigoare in limitele specificate de legea aplicabila.

ART. 28. - DISPOZITII FINALE

Toate intelegerile dintre actionari, scrise sau verbale, inainte de data semnarii acestui act vor fi inlocuite de prevederile prezentului act constituitv.

Capitolul IX DIVERSE

ART. 29. - NOTIFICARI

Toate notificarile actionarilor vor fi facute in scris si vor fi trimise la adresele precizate in preambulul actului consitutiv.

ART. 30. - ACTE ADITIONALE

Toate actele aditionale la prezentul act constitutiv vor di decise de adunarea generala a actionarilor care va desemna persoana care va semna respectivul act aditional in fata notarului public.

Prezentul act constituitv a fost semnat in ...........exemplare, in limba romana, din care ......exemplare au fost inmanate partilor azi, ........., data autentificarii, iar unul a fost depus la arhiva biroului notarial.

 

 

 

 

Adauga comentarii, informatii despre model , formular

CAPTCHA
Aceasta intrebare este pentru a preveni trimiterea de spam

Atentie !!!

Informatiile privind Act constitutiv societate pe actiuni au un caracter informativ. Nu suntem raspunzatori daca actele necesare sau modele de documente s-au modificat sau nu sunt prezentate corect.

Daca aveti dv. informatii suplimentare despre Act constitutiv societate pe actiuni va rugam sa ni le trimiteti pentru a putea fi de ajutor altor persoane.

Va multumim !