Formulare Acte - Model download gratuit Cerere Receptie Inscriere ANCPI ( Cartea Funciara ) Modele Contracte - Modele Statute Acte constitutive - Modele Plangeri - Contracte Cadru - Download - oficial.ro

Cauta in site

Cerere Receptie Inscriere ANCPI ( Cartea Funciara )

Taburi primare

Download Model de Cerere Receptie Inscriere ANCPI ( Cartea Funciara )

Download formular Model de Cerere Receptie Inscriere ANCPI ( Cartea Funciara ) in format pdf, word, doc,. Descarcati gratuit cea mai buna varianta de statute, procuri ,contracte , imputerniciri, cereri , decizii,autorizatii,coduri, legi, ordonante 2015

Formular Cerere Receptie Inscriere ANCPI ( Cartea Funciara ) download gratis in format pdf, word, doc

Download gratuit formular Model Cerere Receptie Inscriere ANCPI ( Cartea Funciara ) in format pdf, word, doc

Receptie Inscriere  imobil ANCPI ( Cartea Funciara )

 

                                                      CĂTRE,

OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ__________.

BIROUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ___________

 

Nr. de înregistrare _______/__________

 

CERERE DE RECEPŢIE ŞI ÎNSCRIERE

 

 

            Subsemnatul(a) _______________________________ domiciliat(ă) în localitatea ________________ str. ________________ nr.___, legitimat(ă) cu CI/BI seria __nr_________, CNP ____________________, tel./fax___________, e-mail:________prin mandatarul_________________________, vă rog să dispuneţi :

 

 

I. OBIECTUL RECEPŢIEI :

€ - prima înscriere (atribuire număr cadastral);

€ - înscrierea unei construcţii noi sau extinderea ei, pe o parcelă înscrisă în cartea funciară;

€ - modificarea limitei de proprietate;

€ - modificarea suprafeţei imobilului;

€ - descrierea dezmembrămintelor dreptului de proprietate;

€ - reconstituirea cărţii funciare pierdute, distruse sau sustrase.

 

 

II. OBIECTUL ÎNSCRIERII :

€ - întabularea * _______________________________________

€ - înscrierea provizorie ** _______________________________

€ - notarea *** ________________________________________

€ - radierea **** _______________________________________

           

 

IMOBILUL este identificat prin Cartea Funciară nr. _________ a comunei/ oraşului/ municipiului ___________________ şi numărul cadastral al imobilului__________, situat în str. ______________________., nr. ____, bl. ____, scara____, ap. ___, sector_____,   comuna/ oraş/ municipiu _____________________

 

 

ACTUL JURIDIC  care justifică cererea, anexat în original sau în copie legalizată : ____________

__________________________________________.

 

 

Solicit comunicarea răspunsului

 

prin poştă     □

la sediul biroului teritorial      □

Fax          □

 

 

           

S-a achitat tariful de: ____.________ lei prin chitanţa nr. _______/__________

cu codul nr. ___________

 

 

DATA                                                                                                                       SEMNĂTURA

 

 

 

 

*       Drept de proprietate, uz, uzufruct, abitaţie, servitute, concesiune, ipotecă, privilegiu etc.

**       Act sub condiţie suspensivă, hotărâre judecătorească care nu a rămas irevocabilă.

***      Incapacitate, act sub condiţie rezolutorie sau cu termen, locaţiunea, preemţiunea, promisiunea de înstrăinare, sechestrul judiciar şi          asigurator, schimbarea rangului ipotecii, acţiuni în justiţie asupra imobilului în cauză, orice alte fapte sau drepturi personale etc.

****                 Drepturi reale, ipotecă, privilegiu.

 

 

receptie inscriere imobil Cartea Funciara

Adauga comentarii, informatii despre model , formular

CAPTCHA
Aceasta intrebare este pentru a preveni trimiterea de spam

Atentie !!!

Informatiile privind Cerere Receptie Inscriere ANCPI ( Cartea Funciara ) au un caracter informativ. Nu suntem raspunzatori daca actele necesare sau modele de documente s-au modificat sau nu sunt prezentate corect.

Daca aveti dv. informatii suplimentare despre Cerere Receptie Inscriere ANCPI ( Cartea Funciara ) va rugam sa ni le trimiteti pentru a putea fi de ajutor altor persoane.

Va multumim !