Formulare Acte - Model download gratuit Contract cadru de inchiriere pentru suprafetele cu destinatia de locuinta Modele Contracte - Modele Statute Acte constitutive - Modele Plangeri - Contracte Cadru - Download - oficial.ro

Cauta in site

Contract cadru de inchiriere pentru suprafetele cu destinatia de locuinta

Taburi primare

Download Model de Contract cadru de inchiriere pentru suprafetele cu destinatia de locuinta

Download formular Model de Contract cadru de inchiriere pentru suprafetele cu destinatia de locuinta in format pdf, word, doc,. Descarcati gratuit cea mai buna varianta de statute, procuri ,contracte , imputerniciri, cereri , decizii,autorizatii,coduri, legi, ordonante 2015

Formular Contract cadru de inchiriere pentru suprafetele cu destinatia de locuinta download gratis in format pdf, word, doc

Download gratuit formular Model Contract cadru de inchiriere pentru suprafetele cu destinatia de locuinta in format pdf, word, doc

CONTRACT - CADRU DE INCHIRIERE

pentru suprafetele cu destinatia de locuinta*)

Intre ...., in calitate de proprietar, cu sediul in localitatea ...., str. ........... nr. ...., sectorul/judetul ...., reprezentat prin ...., in calitate de administrator al fondului imobiliar ce apartine domeniului public din patrimoniul Consiliului Local ...., si ...., legitimat/legitimata cu buletinul/cartea de identitate seria ....nr. ...., eliberat/eliberata de .... la data de ...., in calitate de chirias, in baza Legii locuintei nr. 114/1996, republicata, si a repartitiei nr. .... din ...., emisa de ...., a intervenit prezentul contract.

I. Obiectul inchirierii

Primul, in calitate de proprietar, inchiriaza, iar al doilea, in calitate de chirias, ia cu chirie locuinta din localitatea ...., str. .... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judetul/sectorul ...., compusa din .... camere in suprafata de .... mp (camera .... mp, camera .... mp, camera .... mp, camera .... mp), dependinte in suprafata de .... mp (baie .... mp, bucatarie .... mp, WC .... mp, debara .... mp, camara .... mp, boxa .... mp, hol .... mp, pod .... mp, pivnita .... mp, boxa ..... mp), .... mp curte (gradina) si .... mp terasa, folosite in exclusivitate, si .... , folosite in comun.

Locuinta care face obiectul inchirierii va fi folosita de chirias si de membrii familiei mentionati in comunicarea de inchiriere, astfel: .... chirias, .... sotie, .... fiu, .... fiica.

Locuinta descrisa la cap. I se preda in stare de folosinta, cu instalatiile si inventarul prevazute in procesul-verbal de predare-preluare incheiat intre subsemnatii, care face parte integranta din prezentul contract.

Termenul de inchiriere este .... ani (luni), cu incepere de la data de .... pana la data de .... .

II. Chiria aferenta locuintei inchiriate

Chiria lunara aferenta locuintei inchiriate este de .... , calculata in conformitate cu prevederile legale. Plata chiriei se suporta, corespunzator art. 44 alin. 2 din Legea locuintei nr. 114/1996, republicata, astfel:

- de catre chiriasi ...........lei**);

- de la bugetul local .... lei.

Chiria se datoreaza incepand cu data de .... si se achita in numerar la casieria .... .

Neplata la termen a chiriei atrage o penalizare de 0,5% asupra sumei datorate, pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu prima zi care urmeaza celei in care suma a devenit exigibila, fara ca majorarea sa poata depasi totalul chiriei restante.

In caz de neplata executarea silita se va face prin hotarare judecatoreasca prin care chiriasul va fi obligat sa achite chiria restanta, precum si dobanda si cheltuielile de judecata.

------------------

*) Utilizat pentru inchirierea locuintelor sociale si, dupa caz, a locuintelor de necesitate.

**) Cota-parte pe care o suporta chiriasul se va recalcula ori de cate ori apar modificari ale veniturilor acestuia, potrivit prevederilor art. 45 din Legea locuintei nr. 114/1996, republicata. Diferenta se va suporta din bugetul local. Se vor avea in vedere pentru acest calcul prevederile legale in vigoare cu privire la inchirierea locuintelor.

III. Obligatiile partilor privind folosirea si intretinerea spatiilor care fac obiectul contractului

a) Proprietarul se obliga:

- sa predea chiriasului locuinta in stare normala de folosinta;

- sa ia masuri pentru repararea si mentinerea in stare de siguranta in exploatare si functionalitate a cladirii pe toata durata inchirierii locuintei;

- sa intretina in bune conditii elementele structurii de rezistenta a cladirii, elementele de constructie exterioare ale cladirii (acoperis, fatada, imprejmuiri, pavimente, scari exterioare), curtile si gradinile, precum si spatiile comune din interiorul cladirii (casa scarii, casa ascensorului, holuri, coridoare, subsoluri); sa intretina in bune conditii instalatiile comune proprii cladirii (ascensor, hidrofor, instalatii de alimentare cu apa, de canalizare, instalatii de incalzire centrala si de preparare a apei calde, instalatii electrice si de gaze, centrale termice, crematorii, instalatii de colectare a deseurilor, instalatii de antena colectiva, telefonie etc.).

b) Chiriasul se obliga:

- sa efectueze lucrarile de intretinere, de reparatii sau de inlocuire a elementelor de constructii si instalatii din folosinta exclusiva;

- sa repare sau sa inlocuiasca elementele de constructii si instalatii deteriorate din folosinta comuna, ca urmare a folosirii lor necorespunzatoare, indiferent daca acestea sunt in interiorul sau in exteriorul cladirii; daca persoanele care au produs degradarea nu sunt identificate, cheltuielile de reparatii vor fi suportate de cei care au acces sau folosesc in comun elementele de constructii, instalatii, obiectele si dotarile aferente;

- sa asigure curatenia si igienizarea in interiorul locuintei si la partile de folosinta comuna pe toata durata contractului de inchiriere;

- sa comunice in termen de 30 de zile proprietarului orice modificare produsa in venitul net al familiei sale, sub sanctiunea rezilierii contractului de inchiriere;

- sa predea proprietarului, la mutarea din locuinta, locuinta in stare de folosinta si curatenie si cu obiectele de inventar trecute in procesul-verbal de predare-preluare intocmit la preluarea locuintei.

IV. Nulitatea si rezilierea contractului

Sunt nule de drept clauzele incluse in contract care:

- obliga chiriasul sa recupereze sau sa plateasca in avans proprietarului orice suma cu titlu de reparatie in sarcina proprietarului;

- prevad responsabilitatea colectiva a chiriasilor in caz de degradare a elementelor de constructii si instalatii, a obiectelor si dotarilor aferente spatiilor comune, cu exceptia celor mentionate la cap. III pct. b), astfel cum sunt acestea formulate;

- impun chiriasilor sa faca asigurari de daune;

- exonereaza proprietarul de obligatiile ce ii revin potrivit prevederilor legale;

- autorizeaza proprietarul sa obtina venituri din nerespectarea clauzelor contractului de inchiriere.

Rezilierea contractului de inchiriere inainte de termenul stabilit se face:

a) la cererea chiriasului, cu conditia notificarii prealabile intr-un termen minim de 30 de zile;

b) la cererea proprietarului, atunci cand:

- chiriasul nu a achitat chiria cel putin 3 luni consecutive;

- venitul net lunar pe familie, realizat in 2 ani fiscali consecutivi, depaseste cu peste 20% nivelul minim prevazut la art. 42 din Legea locuintei nr. 114/1996, republicata, iar chiriasul nu a achitat valoarea nominala a chiriei in termen de 90 de zile de la comunicare;

- chiriasul a pricinuit insemnate stricaciuni locuintei, cladirii in care este situata aceasta, instalatiilor, precum si oricaror alte bunuri aferente lor sau a instrainat fara drept parti ale acestora;

- chiriasul are un comportament care face imposibila convietuirea sau impiedica folosirea normala a locuintei;

- chiriasul nu a respectat clauzele contractuale si/sau prevederile art. 49 din Legea locuintei nr. 114/1996, republicata;

c) chiriasul nu si-a achitat obligatiile ce ii revin din cheltuielile comune pe o perioada de 3 luni, daca acestea au fost stabilite prin contractul de inchiriere in sarcina chiriasului.

Evacuarea chiriasului se face numai pe baza unei hotarari judecatoresti irevocabile si chiriasul este obligat sa plateasca chiria prevazuta in contract pana la data executiei efective a hotararii de evacuare.

Contractul inceteaza in termen de 30 de zile de la data parasirii domiciliului de catre titularul contractului sau de la data inregistrarii decesului, daca persoanele indreptatite prin lege nu au solicitat locuinta.

V. Clauze speciale: .......................................................

(conditii de inchiriere si de eliberare a locuintei de necesitate etc.)

Prezentul contract s-a incheiat astazi, .... , in 3 exemplare, cate unul pentru fiecare parte si un exemplar pentru organele fiscale teritoriale.

Proprietar,                                       Chirias,

...........                                            ........

 

 

...............................*)

 

 

------------------

*) Denumirea unitatii specializate care raspunde de urmarirea investitiilor.

 

Etichete

Adauga comentarii, informatii despre model , formular

CAPTCHA
Aceasta intrebare este pentru a preveni trimiterea de spam

Comentarii, informatii suplimentare despre model , formular, download

ok

- Anonymous (neverificat) - 9 ani ago.

Atentie !!!

Informatiile privind Contract cadru de inchiriere pentru suprafetele cu destinatia de locuinta au un caracter informativ. Nu suntem raspunzatori daca actele necesare sau modele de documente s-au modificat sau nu sunt prezentate corect.

Daca aveti dv. informatii suplimentare despre Contract cadru de inchiriere pentru suprafetele cu destinatia de locuinta va rugam sa ni le trimiteti pentru a putea fi de ajutor altor persoane.

Va multumim !