Formulare Acte - Model download gratuit Contract de cesiune brevet de inventie Modele Contracte - Modele Statute Acte constitutive - Modele Plangeri - Contracte Cadru - Download - oficial.ro

Cauta in site

Contract de cesiune brevet de inventie

Taburi primare

Download Model de Contract de cesiune brevet de inventie

Download formular Model de Contract de cesiune brevet de inventie in format pdf, word, doc,. Descarcati gratuit cea mai buna varianta de statute, procuri ,contracte , imputerniciri, cereri , decizii,autorizatii,coduri, legi, ordonante 2015

Formular Contract de cesiune brevet de inventie download gratis in format pdf, word, doc

Download gratuit formular Model Contract de cesiune brevet de inventie in format pdf, word, doc

MODEL DE CONTRACT DE CESIUNE BREVET DE INVENTIE
 

I. PARTILE CONTRACTANTE

Art.1

Subsemnatul ..........................., domiciliat in .............., str. ........, nr. ..., posesor al B.I./C.I. seria ..., nr. ........., eliberat de Politia ................. la data de ............, in calitate de cedent

S.C. .................................., cu sediul in ..............., inregistrata la Registrul Comertului ................, cod fiscal nr. ......, cont curent nr. ........ deschis la Banca ........................., reprezentata prin .................. in calitate de cesionar.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.2

Obiect al contractului il constituie cesionarea unui brevet de inventie;

III. DURATA CONTRACTULUI

Art.3

Prezentul contract se incheie pe o perioada de ... ani, incepand cu data de ....... si pana la data de ........

Art.4

Partile, de comun acord, pot prelungi oricand pe parcursul executarii prezentului contract durata acestuia.

IV. INTINDEREA DREPTURILOR

Art.5

Cesiunea drepturilor asupra brevetului de inventie sus-mentionat are caracter total si poarta asupra intregului teritoriu pe care inventia este protejata.

V. PRETUL

Art.6

Cesionarul va plati cedentului suma de ............ lei. Suma se va plati lunar/anual, la data de ............. a lunii/anului.

VI. DREPTURI SI OBLIGATII

Art.7

Drepturile cedentului

- sa primeasca integral si la termenele stipulate in contract remuneratia datorata de cesionar;

- sa perfectioneze inventia, pe parcursul contractului, cedentul avand dreptul la o remuneratie suplimentara, stabilita de comun acord intre parti, in cazul in care cesionarul solicita si transmiterea drepturilor asupra perfectionarii inventiei;

- sa exploateze brevetul dupa incetarea prezentului contract.

Art.8

Obligatiile cedentului

- sa asigure cesionarului exploatarea brevetului de inventie pe toata durata prezentului contract;

- sa puna la dispozitia cesionarului know-how-ul legat de exploatarea inventiei;

- sa acorde cesionarului asistenta tehnica necesara exploatarii inventiei;

- sa respecte caracterul exclusiv si total al cesiunii.

Art.9

Drepturile cesionarului

Drepturile izvorate din brevetul de inventie sunt enumerate in art. 34 din Legea nr.64/1991:

- pentru produse: fabricarea, comercializarea, oferirea spre vanzare, folosirea, importul sau stocarea in vederea comercializarii, oferirii spre vanzare sau folosirii;

- pentru procedee sau metode: folosirea acestora in functie de caracterul total sau partial al cesiunii, sunt transmise unul sau mai multe din drepturile enumerate mai sus;

- sa beneficieze de know-how si asistenta tehnica din partea cedentului;

- sa actioneze in contrafacere orice persoana care are drepturile nascute din brevetul de inventie.

Art.10

Obligatiile cesionarului

- sa plateasca integral si la termenele stabilite remuneratia datorata cedentului;

- sa nu instraineze drepturile ce fac obiectul prezentei cesiuni;

- sa exploateze inventia pe toata durata prezentului contract;

- sa inceteze orice act de exploatare a brevetului dupa expirarea termenului prevazut in prezentul contract.

VII. RASPUNDEREA CONTRACTUALA

Daca cedentul nu asigura comisionarului know-how si asistenta tehnica, impiedicand astfel exploatarea brevetul de inventie, datoreaza suma de ............. lei, cu titlul de daune-interese.

Daca exercitarea drepturilor cesionate este tulburata de vreun fapt al cedentului sau al unui tert, cedentul datoreaza suma de .............. lei, cu titlu de daune-interese.

Daca brevetul de inventie este anulat, cedentul datoreaza suma de ............ lei, cu titlu de daune-interese.

Daca cesionarul plateste cu intarziere remuneratia cedentului, datoreaza suma de ............. lei/zi, cu titlu de penalitati de intarziere.

Daca cesionarul nu exploateaza brevetul de inventie datoreaza suma de ............ lei, cu titlu de daune-interese.

Daca cesionarul instraineaza vreunul din drepturile dobandite, suma de ............ lei cu titlu de daune interese.

In cazul in care o parte nu-si executa obligatiile asumate prin prezentul contract, cealalta parte poate considera contractul desfiintat, dar numai dupa punerea in intarziere a partii care refuza sa-si execute obligatiile, in formele prevazute de lege.

VIII. FORTA MAJORA

Art.11

Forta majora exonereaza partile de raspundere in cazul executarii necorespunzatoare sau cu intarziere a obligatiilor asumate prin prezentul contract.

Prin forta majora se intelege un eveniment independent de vointa partilor, imprevizibil si insurmontabil, aparut dupa incheierea contractului si care impiedica partile sa-si execute obligatiile asumate.

IX. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

Art.12

Orice litigiu decurgand din sau in legatura cu acest contract, inclusiv referitor la validitatea, interpretarea, executarea ori desfiintarea prezentului contract se va solutiona de catre instantele judecatoresti competente.

Prezentul contract s-a incheiat la data de .............., in ... exemplare.

CEDENT                                          CESIONAR

 

 

Formular contract de cesiune brevet de inventie
     
 
 
 

 

 

Adauga comentarii, informatii despre model , formular

CAPTCHA
Aceasta intrebare este pentru a preveni trimiterea de spam

Comentarii, informatii suplimentare despre model , formular, download

Am semnat contracte de cesiune si doresc sa vad daca sunt corect intocmite si respecta interesele inventatorilor. Doresc sa cunos conditiile in care brevetele cesionate pot fi vandute la terrti si ce drepturi aru autorii breveteului
Multumesc
Patrascu

- Patrascu Ionel ... (neverificat) - 6 ani ago.

Atentie !!!

Informatiile privind Contract de cesiune brevet de inventie au un caracter informativ. Nu suntem raspunzatori daca actele necesare sau modele de documente s-au modificat sau nu sunt prezentate corect.

Daca aveti dv. informatii suplimentare despre Contract de cesiune brevet de inventie va rugam sa ni le trimiteti pentru a putea fi de ajutor altor persoane.

Va multumim !