Formulare Acte - Model download gratuit Contract de concesiune (model 2) Modele Contracte - Modele Statute Acte constitutive - Modele Plangeri - Contracte Cadru - Download - oficial.ro

Cauta in site

Contract de concesiune (model 2)

Taburi primare

Download Model de Contract de concesiune (model 2)

Download formular Model de Contract de concesiune (model 2) in format pdf, word, doc,. Descarcati gratuit cea mai buna varianta de statute, procuri ,contracte , imputerniciri, cereri , decizii,autorizatii,coduri, legi, ordonante 2015

Formular Contract de concesiune (model 2) download gratis in format pdf, word, doc

Download gratuit formular Model Contract de concesiune (model 2) in format pdf, word, doc

Model CONTRACT DE CONCESIUNE 2

- model orientativ -

I. Partile contractante

Intre ministerul/organul de specialitate al administratiei publice centrale/consiliul judetean/consiliul local/institutia publica de interes local .........................., cu sediul in ........................., reprezentat prin ...................., avand functia de .............................., in calitate de concedent, pe de o parte,

si..................................................................., persoana fizica (domiciliul, buletinul/cartea de identitate)/persoana juridica (actul constitutiv al agentului economic) .................................., cu sediul principal in ......................................................, reprezentat prin ..................., avand functia de ......................, in calitate de concesionar, pe de alta parte,

la data de .........................................,

la sediul concedentului (alt loc, adresa etc.) .........................,

in temeiul Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor si al hotararii (Guvernului, consiliului judetean, orasenesc sau comunal) de aprobare a concesionarii nr. ........ din ............., s-a incheiat prezentul contract de concesiune.

II. Obiectul contractului de concesiune

Art. 1. - (1) Obiectul contractului de concesiune este exploatarea unui bun, a unei activitati sau a unui serviciu public ..............................., situat in ..................................................................., in conformitate cu obiectivele concedentului.

(2) Obiectivele concedentului sunt:

a)......................................................................;

b)......................................................................;

c)......................................................................;

d)......................................................................

etc.

(3) In derularea contractului de concesiune, concesionarul va utiliza urmatoarele categorii de bunuri:

a) bunurile de retur: ...................................................;

b) bunurile de preluare: ................................................;

c) bunurile proprii: ................................................... .

III. Termenul

Art. 2. - (1) Durata concesiunii este de .............................. ani, incepand de la data de ........................................ .

(2) Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioada egala cu cel mult jumatate din durata sa initiala.

IV. Redeventa

Art. 3. - Redeventa este de ...................................... lei, platita anual/lunar, in conformitate cu caietul de sarcini (detalii cu privire la modul de plata).

V. Plata redeventei

Art. 4. - Plata redeventei se face prin conturile:

contul concedentului nr. ................................................,

deschis la Banca ........................................................;

contul concesionarului nr. .............................................,

deschis la Banca ....................................................... .

Neplata redeventei sau executarea cu intarziere a acestei obligatii conduce la .......................... .

VI. Drepturile partilor

Drepturile concesionarului

Art. 5. - (1) Concesionarul are dreptul de a exploata, in mod direct, pe riscul si pe raspunderea sa, bunurile, activitatile si serviciile publice ce fac obiectul contractului de concesiune.

(2) Concesionarul are dreptul de a folosi si de a culege fructele bunurilor care fac obiectul concesiunii, potrivit naturii bunului si obiectivelor stabilite de parti prin contractul de concesiune.

Drepturile concedentului

Art. 6. - (1) Concedentul are dreptul sa inspecteze bunurile concesionate, sa verifice stadiul de realizare a investitiilor, precum si modul in care este satisfacut interesul public prin realizarea activitatii sau serviciului public, verificand respectarea obligatiilor asumate de concesionar.

(2) Verificarea se va efectua numai cu notificarea prealabila a concesionarului si in urmatoarele conditii: ................................. .

(3) La incetarea contractului de concesiune prin ajungere la termen concedentul are dreptul sa isi manifeste intentia de a dobandi bunurile de preluare si de a solicita concesionarului incheierea contractului de vanzare-cumparare cu privire la aceste bunuri. In termen de ................. concedentul este obligat sa isi exercite dreptul de optiune, sub sanctiunea decaderii.

(4) Concedentul are dreptul sa modifice in mod unilateral partea reglementara a contractului de concesiune, din motive exceptionale legate de interesul national sau local.

VII. Obligatiile partilor - clauze stabilite in conditiile caietului de sarcini

Obligatiile concesionarului

Art. 7. - (1) Concesionarul este obligat sa asigure exploatarea eficace in regim de continuitate si de permanenta a bunurilor, activitatilor sau serviciilor publice care fac obiectul concesiunii, potrivit obiectivelor stabilite de catre concedent.

(2) Concesionarul este obligat sa exploateze in mod direct bunurile, activitatile sau serviciile publice care fac obiectul concesiunii.

(3) Concesionarul nu poate subconcensiona bunul ce face obiectul concesiunii.

(4) Concesionarul este obligat sa plateasca redeventa.

(5) Concesionarul este obligat sa asigure cresterea eficientei in urmatoarele modalitati:

a) ....................................................................;

b) .....................................................................

etc.

(6) Concesionarul este obligat sa realizeze urmatoarele investitii:

a) bunurile aduse ca investitii (datele de identificare a acestora, datele tehnice) ....................................................................;

b) termenele de realizare a investitiilor ...............................;

c) investitiile care nu se amortizeaza pe durata concesiunii ............;

d) avizele ce trebuie obtinute in cazul in care sunt afectate bunuri cu regim special ...............................................................;

e) standardele de calitate a activitatilor si serviciilor publice prestate ............................................................................ .

(7) Concesionarul este obligat sa respecte conditiile impuse de natura bunurilor, activitatilor sau serviciilor publice (protejarea secretului de stat, materiale cu regim special, conditii de siguranta in exploatare, protectia mediului, protectia muncii, conditii privind folosirea si conservarea patrimoniului etc.) ..........................................................

(8) La incetarea contractului de concesiune prin ajungere la termen concesionarul este obligat sa restituie concedentului, in deplina proprietate, bunurile de retur, in mod gratuit si libere de orice sarcini.

(9) La incetarea contractului de concesiune concesionarul este obligat sa incheie cu concedentul un contract de vanzare-cumparare avand ca obiect bunurile de preluare, prevazute ca atare in caietul de sarcini si stabilite prin prezentul contract de concesiune, in privinta carora concedentul si-a manifestat intentia de a le dobandi.

(10) In termen de 90 de zile de la data incheierii contractului de concesiune concesionarul este obligat sa depuna, cu titlu de garantie, o suma de ............ lei, reprezentand o cota-parte din suma datorata concedentului cu titlu de redeventa pentru primul an de activitate.

(11) La incetarea contractului de concesiune din alte cauze decat prin ajungere la termen, excluzand forta majora si cazul fortuit, concesionarul este obligat sa asigure continuitatea prestarii activitatii sau serviciului public, in conditiile stipulate in contract, pana la preluarea acesteia de catre concedent.

(12) In cazul in care concesionarul sesizeaza existenta sau posibilitatea existentei unei cauze de natura sa conduca la imposibilitatea realizarii activitatii sau serviciului public, va notifica de indata acest fapt concedentului, in vederea luarii masurilor ce se impun pentru asigurarea continuitatii activitatii sau serviciului public.

(13) Concesionarul este obligat sa continue exploatarea bunului, desfasurarea activitatii ori prestarea serviciului in noile conditii stabilite de concedent, in mod unilateral, potrivit art. 6 alin. (4) din prezentul contract de concesiune, fara a putea solicita incetarea acestuia.

(14) Concesionarul va mentine un numar de .............. angajati.

(15) Concesionarul se obliga sa plateasca ........ % din prima de asigurare.

(16) Alte clauze.

Obligatiile concedentului

Art. 8. - (1) Concedentul este obligat sa nu il tulbure pe concesionar in exercitiul drepturilor rezultate din prezentul contract de concesiune.

(2) Concedentul nu are dreptul sa modifice in mod unilateral contractul de concesiune, in afara de cazurile prevazute expres de lege.

(3) Concedentul este obligat sa notifice concesionarului aparitia oricaror imprejurari de natura sa aduca atingere drepturilor concesionarului.

VII. Incetarea contractului de concesiune

Art. (9) - (1) Prezentul contract de concesiune inceteaza in urmatoarele situatii:

a) la expirarea duratei stabilite in contract, daca partile nu convin, in scris, prelungirea acestuia, in conditiile legii;

b) in cazul in care interesul national sau local o impune, prin denuntarea unilaterala de catre concedent, cu plata unei despagubiri juste si prealabile in sarcina concedentului;

c) in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre concesionar, prin reziliere, cu plata unei despagubiri in sarcina concesionarului;

d) in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre concedent, prin reziliere, cu plata de despagubiri in sarcina concedentului;

e) la disparitia, dintr-o cauza de forta majora, a bunului concesionat sau in cazul imposibilitatii obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renuntare, fara plata unei despagubiri;

f) in cazul in care interesul national sau local o impune, prin rascumpararea unei concesiuni, care se poate face numai prin act administrativ al organului care a aprobat concesionarea, la propunerea concedentului; in acest caz se va intocmi o documentatie tehnico-economica in care se va stabili pretul rascumpararii. In aceasta situatie de incetare a concesiunii nu se percep daune;

g) alte cauze de incetare a contractului de concesiune, fara a aduce atingere cauzelor si conditiilor reglementate de lege.

(2) La incetarea, din orice cauza, a contractului de concesiune bunurile ce au fost utilizate de concesionar in derularea concesiunii vor fi repartizate dupa cum urmeaza:

a) bunuri de retur ....................................................;

b) bunuri de preluare .................................................;

c) bunuri proprii .................................................... .

VIII. Clauze contractuale referitoare la impartirea responsabilitatilor de mediu intre concedent si concesionar

Art. 10. - .................................................................

IX. Raspunderea contractuala

Art. 11. - Nerespectarea de catre partile contractante a obligatiilor cuprinse in prezentul contract de concesiune atrage raspunderea contractuala a partii in culpa.

X. Litigii

Art. 12. - (1) Litigiile de orice fel ce decurg din executarea prezentului contract de concesiune sunt de competenta instantei judecatoresti de drept comun.

(2) Pentru solutionarea eventualelor litigii partile pot stipula in contractul de concesiune clauze compromisorii.

XI. Alte clauze (de exemplu: clauze de reziliere conventionala, clauze penale)

Art. 13. - ...................................................... .

XII. Definitii

Art. 14. - (1) Prin forta majora, in sensul prezentului contract de concesiune, se intelege o imprejurare externa cu caracter exceptional, fara relatie cu lucrul care a provocat dauna sau cu insusirile sale naturale, absolut invincibila si absolut imprevizibila.

(2) Prin caz fortuit se intelege acele imprejurari care au intervenit si au condus la producerea prejudiciului si care nu implica vinovatia paznicului juridic, dar care nu intrunesc caracteristicile fortei majore.

Prezentul contract de concesiune a fost incheiat in ...... exemplare.

 

 

Concedent,                             Concesionar,

 

 

...............                            ....................

 

 

Formulare CONTRACT CONCESIUNE

 

 

 

     
 
 
 

 

Adauga comentarii, informatii despre model , formular

CAPTCHA
Aceasta intrebare este pentru a preveni trimiterea de spam

Atentie !!!

Informatiile privind Contract de concesiune (model 2) au un caracter informativ. Nu suntem raspunzatori daca actele necesare sau modele de documente s-au modificat sau nu sunt prezentate corect.

Daca aveti dv. informatii suplimentare despre Contract de concesiune (model 2) va rugam sa ni le trimiteti pentru a putea fi de ajutor altor persoane.

Va multumim !