Formulare Acte - Model download gratuit Contract de concesiune (model 3) Modele Contracte - Modele Statute Acte constitutive - Modele Plangeri - Contracte Cadru - Download - oficial.ro

Cauta in site

Contract de concesiune (model 3)

Taburi primare

Download Model de Contract de concesiune (model 3)

Download formular Model de Contract de concesiune (model 3) in format pdf, word, doc,. Descarcati gratuit cea mai buna varianta de statute, procuri ,contracte , imputerniciri, cereri , decizii,autorizatii,coduri, legi, ordonante 2015

Formular Contract de concesiune (model 3) download gratis in format pdf, word, doc

Download gratuit formular Model Contract de concesiune (model 3) in format pdf, word, doc

MODEL DE CONTRACT DE CONCESIUNE 3

Nr. ...../............

Acest contract de concesiune nr. ...... a fost incheiat astazi .............. intre:

Administratia zonei libere organizata ca regie autonoma si infiintata prin Hotarirea Guvernului nr. ......... din ............., avind sediul central in ................., reprezentata prin ............, numita in continuare concedent, pe de o parte, si ............... organizata ca ........ si infiintata prin ..........., avind sediul central in ..........., reprezentata prin ..........., numita in continuare concesionar, pe de alta parte.

Urmare licitatiei organizate de concedent in data de ........., partile au convenit incheierea prezentului contract privind concesionarea parcelei in suprafata de ........ mp, situata in incinta zonei libere .............. platforma ......... .

1. Obiectul contractului

1.1. Obiectul prezentului contract il constituie concesionarea terenului/constructiei de ........ mp, situat in incinta zonei libere, platforma ......, parcela ........, pentru desfasurarea activitatilor de .......... .

1.2. Caracteristicile parcelei/constructiei sint detaliate in caietul de sarcini (anexa nr. .....), care face parte integranta din contract.

1.3. Predarea-primirea terenului/constructiei se face pe baza procesului-verbal prezentat in anexa nr. .......... la acest contract.

2. Durata concesiunii

2.1. Concedentul cedeaza si concesionarul preia in concesiune parcela/constructia pe o durata de ......... ani, incepind cu data semnarii procesului-verbal de predare-primire si a eliberarii licentei de lucru in zona libera.

2.2. Durata de concesionare, poate fi redusa sau marita numai prin acordul scris al partilor, durata maxima neputind depasi limitele stabilite prin Legea nr. 84/1992, respectiv 50 de ani.

3. Obligatiile partilor

3.1. Prin prezentul contract concedentul se obliga sa puna la dispozitia concesionarului parcela/constructia in suprafata de ........ mp, impreuna cu inventarul complet si liber de orice sarcini, cu data inceperii concesiunii, stipulata in procesul-verbal de predare-primire, in conformitate cu pct. 2.1. de mai sus.

3.2. Concedentul are obligatia sa asigure:

3.2.1. intretinerea in buna stare de functionare a facilitatilor privind energia electrica, apa si alte utilitati;

3.2.2. intretinerea cailor rutiere de acces, a drumurilor, cailor ferate etc.

3.3. De asemenea, concedentul se obliga sa-l sprijine pe concesionar, la solicitarea acestuia, in desfasurarea unor activitati legate de buna executie a prezentului contract, cu respectarea prevederilor acestuia si a legislatiei in vigoare.

3.4. Concesionarul se obliga sa exploateze parcela/constructia cu diligenta maxima, pentru a conserva si a dezvolta valoarea acesteia pe toata durata concesiunii.

3.5. Concesionarul este de acord sa despagubeasca pe concedent pentru orice pagube produse din culpa sa, in conditiile stabilite prin prezentul contract si prin caietul de sarcini.

3.6. De asemenea, concesionarul are obligatia:

3.6.1. sa plateasca redeventele in suma si la termenele prevazute la pct. 5.2. din prezentul contract;

3.6.2. sa nu desfasoare nici un fel de alte activitati decit cele prevazute in prezentul contract si pentru care au fost eliberate licente;

3.6.3. sa sprijine Administratia zonei libere in desfasurarea activitatilor de ordin administrativ (intretinere, salubrizare, depoluare, aplicarea normelor de protectie etc.);

3.6.4. sa puna la dispozitia organelor de control toate evidentele si informatiile solicitate de acestea si care se refera la activitatile desfasurate;

3.6.5. sa respecte intocmai regulamentele zonei libere, precum si normele si instructiunile privind salubrizarea, depoluarea, protectia mediului inconjurator etc.

3.7. La expirarea duratei concesiunii, concesionarul are obligatia de a preda toate bunurile ce au facut obiectul concesiunii si cele ce au rezultat in urma investitiilor facute de el, gratuit si libere de orice sarcini.

La sfirsitul concesiunii, concedentul are facultatea de a prelua pe baza de contract: materialele aprovizionate si alte obiecte mobiliare ramase la dispozitia concesionarului, instalatii ce nu sint destinate pentru uzul exclusiv al concesiunii, precum si alte bunuri ce se vor conveni intre parti, la preturi actualizate.

4. Valoarea contractului

4.1. Valoarea prezentului contract poate fi constituita fie ca:

a) suma fixa (avind in vedere ca durata concesionarii poate ajunge la 50 de ani, se va insera o clauza de indexare a sumelor in functie de procentul anual al inflatiei, chiar daca pretul este in valuta);

b) redeventa procentuala in bani;

c) redeventa procentuala in natura.

4.2. Suma de ........... se calculeaza incepind cu data de .......... .

5. Conditii si termene de plata

5.1. Plata redeventelor se va face prin cec, dispozitie de plata, in natura sau prin orice alta modalitate ce urmeaza a fi convenita de catre parti.

Contul concedentului nr. .......... deschis la ......... .

Contul concesionarului nr. ........ deschis la ......... .

5.2. Concedentul si concesionarul convin ca redeventele sa fie platite dupa cum urmeaza: ...............................................................................

( Se mentioneaza termenele de plata pe toata durata concesiunii. )

6. Raspunderea contractuala

6.1. In cazul in care concesionarul intirzie plata redeventelor din vina sa, concedentul va aplica o penalizare de 0,01% din valoarea totala a contractului pentru fiecare zi de intirziere.

6.2. Daca aceasta intirziere este mai mare de 15 zile, concedentul va aplica o penalizare de 1% pe saptamina din valoarea totala a contractului.

6.3. In cazul in care intirzierea va fi mai mare de 12 luni, concedentul are dreptul, in baza unei notificari scrise de catre concesionar, sa incaseze garantia de buna executie a contractului.

De asemenea, concedentul poate rezilia contractul cu respectarea conditiilor legale.

6.4. Valoarea totala a penalizarilor nu poate depasi 20-25% din valoarea intregului contract.

7. Garantii

7.1. In termen de ............ zile de la data semnarii prezentului contract, ........... se obliga sa depuna garantia bancara la o banca ce urmeaza sa fie convenita de parti si agreata de banca concedentului.

7.2. Aceasta garantie va fi de .........% din valoarea totala a contractului si va fi valabila pe toata perioada de derulare a contractului. Valoarea garantiei nu va fi mai mica decit valoarea celei depuse pentru participarea la licitatie.

8. Forta majora si arbitrajul

8.1. In cazul in care una dintre parti nu-si indeplineste obligatiile din prezentul contract, invocind forta majora, aceasta este obligata sa notifice celeilalte parti, in scris, in termen de ...... zile de la aparitia motivului invocat, inceputul si sfirsitul respectivului caz de forta majora. Notificarea va fi insotita de o confirmare a autoritatilor competente care sa certifice realitatea si exactitatea faptelor si datelor continute in respectiva nota. Partea care nu va respecta aceste clauze isi va asuma toate riscurile si consecintele ce decurg.

Prin forta majora se intelege toate evenimentele neprevazute sau prevazute dar inevitabile care apar dupa incheierea contractului si care impiedica indeplinirea obligatiilor asumate.

8.2. Intirzierea sau neexecutarea obligatiilor asumate din motiv de forta majora nu atrag dupa sine, pentru nici una dintre parti, penalizari, alte compensatii sau participari in compensatii de la cealalta parte. Perioada de executare a contractului va fi prelungita cu perioada pentru care a fost invocata forta majora.

8.3. Partile vor depune toate diligentele pentru a rezolva pe cale amiabila eventualele controverse sau neintelegeri rezultate din contractul de concesiune.

8.4. Toate litigiile care nu au fost rezolvate pe cale amiabila vor fi solutionate de catre instantele judecatoresti romane competente si, eventual, prin arbitraj, potrivit legii.

9. Alte termene si conditii

9.1. Acest contract poate fi modificat numai cu acordul scris al partilor.

9.2. Partile convin ca termenele si clauzele acestui contract sint confidentiale, fiecare dintre parti obligindu-se sa nu divulge tertilor nici o informatie aferenta acestuia fara acordul celeilalte parti.

9.3. Daca una dintre parti reziliaza unilateral contractul (fara o cauza justa), aceasta va fi tinuta sa compenseze daunele ce rezulta.

10. Dispozitii finale

.............................................................................................................................................................................................................................................

Acest contract a fost incheiat in limba ..............., in .... exemplare, cite un exemplar pentru fiecare parte.

....................... .....................

Semnat in localitatea ................., la data de ...............

     
 
 formular contract concesiune
 

Adauga comentarii, informatii despre model , formular

CAPTCHA
Aceasta intrebare este pentru a preveni trimiterea de spam

Comentarii, informatii suplimentare despre model , formular, download

multumesc mult pentru ajutor.

- mihaila irina (neverificat) - 9 ani ago.

multumesc mult.

- mihaila irina (neverificat) - 9 ani ago.

Atentie !!!

Informatiile privind Contract de concesiune (model 3) au un caracter informativ. Nu suntem raspunzatori daca actele necesare sau modele de documente s-au modificat sau nu sunt prezentate corect.

Daca aveti dv. informatii suplimentare despre Contract de concesiune (model 3) va rugam sa ni le trimiteti pentru a putea fi de ajutor altor persoane.

Va multumim !