Formulare Acte - Model download gratuit Contract de concesiune a unor spatii cu destinatia de cabinete medicale (model-cadru) Modele Contracte - Modele Statute Acte constitutive - Modele Plangeri - Contracte Cadru - Download - oficial.ro

Cauta in site

Contract de concesiune a unor spatii cu destinatia de cabinete medicale (model-cadru)

Taburi primare

Download Model de Contract de concesiune a unor spatii cu destinatia de cabinete medicale (model-cadru)

Download formular Model de Contract de concesiune a unor spatii cu destinatia de cabinete medicale (model-cadru) in format pdf, word, doc,. Descarcati gratuit cea mai buna varianta de statute, procuri ,contracte , imputerniciri, cereri , decizii,autorizatii,coduri, legi, ordonante 2015

Formular Contract de concesiune a unor spatii cu destinatia de cabinete medicale (model-cadru) download gratis in format pdf, word, doc

Download gratuit formular Model Contract de concesiune a unor spatii cu destinatia de cabinete medicale (model-cadru) in format pdf, word, doc

Model de CONTRACT DE CONCESIUNE A UNOR SPATII CU DESTINATIA DE CABINETE MEDICALE

- model-cadru -

Incheiat astazi,........, la ..........

1. Partile contractante

1.1. Ministerul/organul de specialitate al administratiei publice centrale/

consiliul judetean/consiliul local/institutia publica de interes local ........

........................., cu sediul in ...................., reprezentat prin

................., avand functia de ...............,in calitate de concedent,

si

1.2. ....................... (domiciliat in .........., CNP .............)

medicul titular al cabinetului/reprezentantul legal al societatii civile medicale/

reprezentantul legal al unitatii medico-sanitare cu personalitate juridica .....

........., cu sediul social in ........., inregistrat la Registrul unic al

cabinetelor medicale ............ sub nr. ......... din .....................,

cod fiscal .............. din ............, avand contul deschis la ............,

in calitate de concesionar,

au convenit sa incheie prezentul contract de concesiune.

2. Obiectul contractului de concesiune

2.1. Obiectul contractului de concesiune il constituie exploatarea spatiului

(bunul imobil) in care functioneaza cabinetul medical ..............., situat in

............., format din ......... incaperi in suprafata totala de ....... mp,

conform schitei spatiului, care va constitui anexa nr. 1*) la contractul de

concesiune.

----------

*) Se elaboreaza de administratia publica locala.

2.2. Predarea-primirea obiectului concesiunii se va efectua pe baza de proces-

verbal care se va incheia pana la data de ........, care va constitui anexa nr. 2

la contractul de concesiune.

2.3. In cazul in care spatiul este concesionat catre 2 titulari de cabinet

medical (care il folosesc in regim de tura-contratura), acestia vor anexa la prezentul

contract de concesiune acordul lor de vointa privind impartirea timpului de folosinta

a spatiului.

2.4. Este interzisa subconcesionarea in tot sau in parte, unei terte persoane,

a spatiului care face obiectul prezentului contract de concesiune.

3. Termenul

3.1. Dura concesiunii este de ... ani, incepand de la data de .... .

3.2. Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioada egala cu

cel mult jumatate din durata sa initiala, astfel incat durata intregului contract

sa nu depaseasca 49 de ani.

4. Redeventa

4.1. Redeventa este de 1 euro/mp/an in primii 5 ani.

4.2. Dupa primii 5 ani nivelul minim al redeventei se va stabili de concedent,

pornind de la pretul pietei, sub care redeventa nu poate fi acceptata. Dupa negociere

cuantumul redeventei va fi prevazut intr-un act aditional semnat de ambele parti

contractante.

4.3. Plata redeventei se face prin conturile:

- contul concedentului nr. .................................,

deschis la Banca ...........................................;

- contul concesionarului nr. ...............................,

deschis la Banca ............................................

4.4. Pentru primii 5 ani, incepand din anul 2005, plata redeventei se va face

in primul trimestru al anului respectiv. Ulterior, termenul de plata a redeventei

se va stabili prin act aditional.

4.5. Plata integrala a redeventei pentru anul 2004 se va face pana la data de

31 decembrie.

4.6. Neplata redeventei in termenul prevazut la pct. 4.4 si 4.5 da dreptul

concedentului sa pretinda penalitati in cuantum de 0,25% din valoarea acesteia pe

zi de intarziere.

4.7. Neplata redeventei pentru o perioada de un an duce la rezilierea

contractului.

5. Drepturile partilor

5.1. Drepturile concesionarului

5.1.1. Concesionarul are dreptul de a exploata in mod direct, pe riscul si pe

raspunderea sa, bunul imobil care face obiectul prezentului contract de concesiune.

5.2. Drepturile concedentului

5.2.1. Concedentul are dreptul sa inspecteze bunul imobil concesionat, sa

verifice stadiul de realizare a investitiilor, precum si modul in care este satisfacut

interesul public prin realizarea activitatii sau serviciului public, verificand

respectarea obligatiilor asumate de concesionar.

5.2.2. Verificarea se va efectua numai cu notificarea prealabila a concesionarului

si in urmatoarele conditii:

..................................................................................

6. Obligatiile partilor

6.1. Obligatiile concesionarului

6.1.1. Concesionarul este obligat sa asigure exploatarea eficace in regim de

continuitate si de permanenta a bunului imobil care face obiectul concesiunii.

6.1.2. Concesionarul este obligat sa plateasca redeventa.

6.1.3. Concesionarul are obligatia de a restitui bunul concesionat, dupa

expirarea contractului de concesiune, in deplina proprietate, liber de orice

sarcina, inclusiv investitiile realizate, cel putin in conditiile in care a fost

preluat, in caz contrar urmand sa suporte contravaloarea daunelor produse.

6.1.4. Concesionarul poate investi in bunul imobil concesionat sau poate

realiza lucrari de modernizare a acestuia numai cu acordul concedentului.

6.1.5. In termen de 90 de zile de la data incheierii contractului de

concesiune concesionarul este obligat sa depuna, cu titlu de garantie, o suma

de........ lei, reprezentand o cota-parte din suma datorata concedentului cu

titlu de redeventa pentru primul an de activitate.

6.1.6. La incetarea contractului de concesiune din alte cauze decat prin

ajungere la termen, excluzand forta majora si cazul fortuit, concesionarul este

obligat sa asigure continuitatea prestarii activitatii sau serviciului public,

in conditiile stipulate in contract, pana la preluarea acesteia de catre concedent.

6.1.7. In cazul in care concesionarul sesizeaza existenta sau posibilitatea

existentei unei cauze de natura sa conduca la imposibilitatea realizarii activitatii

sau serviciului public, va notifica de indata acest fapt concedentului, in vederea

luarii masurilor ce se impun pentru asigurarea continuitatii activitatii sau

serviciului public.

6.1.8. Concesionarul are obligatia de a onora anumite solicitari ale

Ministerului Sanatatii, specifice sistemului sanitar (efectuare de garzi,

acordare de asistenta medicala de specialitate anumitor categorii de pacienti

etc.), care vor fi reglementate prin ordin al ministrului sanatatii.

6.2. Obligatiile concedentului

6.2.1. Concedentul este obligat sa nu il tulbure pe concesionar in exercitiul

drepturilor rezultate din prezentul contract de concesiune.

6.2.2. Concedentul nu are dreptul sa modifice in mod unilateral contractul de

concesiune, in afara de cazurile prevazute expres de lege si de prezentul contract.

6.2.3. Concedentul este obligat sa notifice concesionarului aparitia oricaror

imprejurari de natura sa aduca atingere drepturilor concesionarului, daca are

cunostinta despre aceasta.

7. Modificarea contractului

7.1. Concedentul poate modifica unilateral partea reglementara a prezentului

contract de concesiune, cu notificarea prealabila a concesionarului, din motive

exceptionale legate de interesul national sau local, dupa caz.

7.2.1. In cazul in care modificarea unilaterala a contractului de concesiune

ii aduce un prejudiciu, concesionarul are dreptul sa primeasca in mod prompt o

despagubire adecvata si efectiva.

7.2.2. In caz de dezacord intre concedent si concesionar cu privire la

valoarea despagubirii, aceasta va fi stabilita de instanta judecatoreasca

competenta.

7.2.3. Dezacordul dintre concedent si concesionar cu privire la despagubiri

nu poate sa constituie un temei pentru concesionar care sa conduca la sustragerea

de la obligatiile sale contractuale.

8. Incetarea contractului de concesiune

8.1. Prezentul contract de concesiune inceteaza in urmatoarele situatii:

a) la expirarea duratei stabilite in prezentul contract, daca partile nu

convin in scris prelungirea acestuia, in conditiile legii;

b) in cazul in care interesul national sau local o impune, prin denuntarea

unilaterala de catre concedent, cu plata unei despagubiri juste si prealabile

in sarcina concedentului;

c) in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre concesionar,

prin reziliere unilaterala de catre concedent, cu plata unei despagubiri in

sarcina concesionarului;

d) in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre concedent,

prin rezilierea unilaterala a contractului de catre concesionar, cu plata de

despagubiri in sarcina concedentului;

e) la disparitia, dintr-o cauza de forta majora, a bunului concesionat sau

in cazul imposibilitatii obiective a concesionarului de a-l exploata, prin

renuntare, fara plata unei despagubiri;

f) schimbarea destinatiei spatiilor dupa concesionare atrage rezilierea de

drept a contractului de concesiune;

g) concesionarul poate denunta unilateral contractul de concesiune pentru

motive personale, notificand concedentul cu 60 de zile inainte de data

denuntarii;

h) in cazul in care titularul cabinetului medical nu mai desfasoara

activitate medicala.

9. Raspunderea contractuala

9.1. Nerespectarea de catre partile contractante a obligatiilor cuprinse

in prezentul contract de concesiune atrage raspunderea contractuala a partii

in culpa.

10. Forta majora

10.1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea

la termen si/sau de executarea in mod necorespunzator, total sau partial, a

oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract de concesiune,

daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a

fost cauzata de forta majora, astfel cum este definita in lege.

10.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte

parti, in termen de .... (zile, ore) de la producerea evenimentului, si sa ia

toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.

10.3. Daca in termen de ..... (zile, ore) de la producere evenimentul

respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa isi notifice incetarea de plin

drept a prezentului contract de concesiune fara ca vreuna dintre ele sa pretinda

daune-interese.

11. Notificari

11.1. In acceptiunea partilor contractante orice notificare adresata de una

dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la

adresa/sediul prevazut in prezentul contract de concesiune.

11.2. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa

prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire si se considera primita de

destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare.

11.3. Daca notificarea se trimite prin telex sau prin fax, ea se considera

primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediata.

11.4. Notificarile verbale nu se iau in considerare.

12. Litigii

12.1. In cazul in care rezolvarea neintelegerilor nu este posibila pe cale

amiabila, ele vor fi supuse spre solutionare instantei competente.

13. Clauze finale

13.1. Orice modificare a prezentului contract de concesiune se face numai

prin act aditional semnat de ambele parti contractante.

13.2. Prezentul contract de concesiune, impreuna cu anexele ....., care fac

parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice

alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.

13.3. Prezentul contract de concesiune a fost incheiat in .... exemplare, din

care .... astazi ..............., data semnarii lui.

Concedent, Concesionar,

............... .................

ANEXA

la contractul de concesiune

PROCES - VERBAL

Incheiat astazi..........

I. Parti

Intre:

1. ..................................................., reprezentat prin

(cabinetul medical)

...........................................................................,

(se vor inscrie si datele de identificare a cabinetului)

in calitate de ....................... primitor,

si

2. .............................................. prin reprezentant legal

(datele de identificare)

..................................................., in calitate de predator.

II. Obiectul procesului-verbal

Obiectul prezentului proces-verbal il constituie predarea si, respectiv,

primirea urmatorului spatiu: ................................................

.............................................................................

.............................................................................

Predator, Primitor,

............ .............

     

Formular contract concesiune a unor spatii cu destinatia de cabinete medicale
 
 
 

Adauga comentarii, informatii despre model , formular

CAPTCHA
Aceasta intrebare este pentru a preveni trimiterea de spam

Comentarii, informatii suplimentare despre model , formular, download

-

- Sorin (neverificat) - 8 ani ago.

foarte util!

- Anonymous (neverificat) - 7 ani ago.

F util

- Anonymous (neverificat) - 7 ani ago.

Atentie !!!

Informatiile privind Contract de concesiune a unor spatii cu destinatia de cabinete medicale (model-cadru) au un caracter informativ. Nu suntem raspunzatori daca actele necesare sau modele de documente s-au modificat sau nu sunt prezentate corect.

Daca aveti dv. informatii suplimentare despre Contract de concesiune a unor spatii cu destinatia de cabinete medicale (model-cadru) va rugam sa ni le trimiteti pentru a putea fi de ajutor altor persoane.

Va multumim !