Formulare Acte - Model download gratuit Contract de distributie exclusiva Modele Contracte - Modele Statute Acte constitutive - Modele Plangeri - Contracte Cadru - Download - oficial.ro

Cauta in site

Contract de distributie exclusiva

Taburi primare

Download Model de Contract de distributie exclusiva

Download formular Model de Contract de distributie exclusiva in format pdf, word, doc,. Descarcati gratuit cea mai buna varianta de statute, procuri ,contracte , imputerniciri, cereri , decizii,autorizatii,coduri, legi, ordonante 2015

Formular Contract de distributie exclusiva download gratis in format pdf, word, doc

Download gratuit formular Model Contract de distributie exclusiva in format pdf, word, doc

CONTRACT DE DISTRIBUTIE EXCLUSIVA

1. PARTILE CONTRACTANTE

Art.1

Societatea comerciala ............................................................... cu sediul in .......................................... telefon ....................., fax ....................., inmatriculata la Registrul Comertului sub numarul ...................................., cod fiscal numarul ........................, avand contul numarul ................................. deschis la Banca ................................................, reprezentata de domnul /doamna ............................................................... care are functia de ..............., in calitate de VANZATOR

si

Societatea comerciala ............................................................... cu sediul in .......................................... telefon ....................., fax ....................., inmatriculata la Registrul Comertului sub numarul ...................................., cod fiscal numarul ........................, avand contul numarul ................................. deschis la Banca ................................................, reprezentata de domnul /doamna ............................................................... care are functia de ..............., in calitate de DISTRIBUITOR

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.2

Vanzatorul acorda distribuitorului dreptul de desfacere exclusiva a urmatoarelor produse: .............................., in cadrul teritoriului pe care l-am stabilit, sii anume ..........................., iar distribuitorul accepta acest drept, in conditiile stipulate mai jos. Pe durata acestui contract, vanzatorul il va aproviziona pe distribuitor in mod continuu si ritmic.

Art.3

Distribuitorul va desface produsele mentionate in prezentul contract, pentru aceasta fiind necesar sa depuna toate eforturile urmarind cresterea segmentului de piata ocupat cu aceste produse.

3. DEFINIREA TERMENILOR PRODUSE SI TERITORIU

Art.4

Prin produse, partile contractante inteleg, toate produsele nominalizate in prezentul contract.

Art.5

Prin teritoriu, partile contractante inteleg, aria geografica situata in ........................, in care distribuitorul va revinde produsele cumparate de la vanzator.

Vanzatorul nu va numi in teritoriu, pe toata durata contractului, un alt distribuitor pentru produsele nominalizate in contract.

De asemenea , vanzatorul va comunica distribuitorului orice cerere de oferta sau comanda provenita de la terti aflati in teritoriu.

In mod reciproc, distribuitorul va comunica vanzatorului orice comanda sau cerere de oferta primita de la tertii aflati in teritoriu.

4. DURATA CONTRACTULUI

Art.6

Contractul se incheie pe o durata de ........................., incepand cu data de ............., pana la data de ................... .

Art.7

Partile contractante pot conveni prelungirea prezentului contract, scop in care pot incheia un act aditional scris si semnat de ambele parti.

5. CANTITATI MINIME DE PRODUSE

Art.8

Distribuitorul va cumpara pe toata durata contractului, in etape (transe lunare /trimestriale /semestriale /anuale, etc.):

....................................................

Cantitatea/valoarea totala minima de produse cumparate de distribuitor va fi de ............................................

Art.9

In cazul in care produsele nu se vand, cantitatea prevazuta la articolul 8 din prezentul contract poate fi modificata prin acordul scris al partilor.

Art.10

In cazul in care produsele nu se vand, dupa ce partile au convenit la micoorarea cantitatii, vanzatorul are dreptul sa rezilieze prezentul contract fara interventia instantei judecatoreoti, cu conditia notificarii prealabile si acordarea unui preaviz de minimum .....:........ zile.

6. PRETUL SI MODALITATEA DE PLATA

Art.11

Preturile produselor sunt cele inscrise in prezentul contract. Preturile includ accize, taxe vamale, T`VA, cheltuieli de transport, expediere, incarcare, descarcare etc.

Preturile pot fi modificate numai prin acordul scris al partilor.

Oricare din partile contractante care solicita modificarea pretului se obliga sa notifice prealabil celeilalte parti, cu acordarea unui preaviz de ................................. zile.

Art.12

Distribuitorul va achita vanzatorului pretul produselor cumparate, astfel:

a). datele platii

.................................................................

b). locul platii.

.................................................................

c). modalitatea de plata:

.................................................................

7. OBLIGATIILE PARTILOR CONTRACTANTE

Art.13

Distribuitorul se obliga:

- sa cumpere produsele de la vanzator si sa le desfaca prin revanzare in nume si cont propriu;

- sa nu actioneze in numele vanzatorului si sa nu creeze obligatii in sarcina acestuia;

- sa transmita vanzatorului, lunar, pana la data de ...... ale fiecarei luni, un grafic care sa cuprinda volumul vanzarilor, stocul de produse, necesar de aprovizionat, etc.;

- sa asigure, in teritoriu, pe cheltuiala sa, reclama si publicitatea produselor cumparate de la vanzator;

- sa asigure cumparatorilor service (gratuit sau nu) pentru produsele cumparate de la vanzator;

- sa plateasca vanzatorului contravaloarea produselor cumparate, asa cum s-a obligat in art.12 din prezentul contract.

- sa nu desfaca produse identice sau similare cu cele care fac obiectul prezentului contract, cu exceptia situatiei in care a primit acordul scris de la vanzator;

- sa acorde cumparatorilor produselor aceleaoi garantii pe care distribuitorul le-a primit de la vanzator.

- sa comunice vanzatorului orice comanda sau cerere de oferta primita de la terti aflati in teritoriu.

Art.14

Vanzatorul se obliga:

- sa acorde distribuitorului dreptul de desfacere exclusiva a produselor vanzatorului in cadrul teritoriului stabilit in prezentul contract;

- sa aprovizioneze in mod continuu si ritmic pe distribuitor;

- sa nu numeasca un alt distribuitor pentru produsele nominalizate in contract, pe toata durata contractului;

- sa comunice distribuitorului orice cerere de oferta ori comanda provenita de la terti aflati in teritoriu;

- sa puna la dispozitia distribuitorului, in mod gratuit materiale publicitare in scopul promovarii produselor;

- sa livreze produsele comandate de distribuitor in cantitatile, calitatea si termenele pe care acesta le-a solicitat prin cereri scrise;

- sa asigure, pe cheltuiala distribuitorului, specialisti in instruirea personalului distribuitorului pentru vanzare, prezentare, etc.;

- sa garanteze produsele vandute, termenele de garantie fiind cele prevazute in prezentul contract.

8. CLAUZE DE NECONCURENTA

Art.15

Distribuitorul se obliga sa nu reprezinte sau sa vanda produse identice si/sau similare cu cele care fac obiectul prezentului contract.

Art.16

Distribuitorul se obliga sa pastreze secretul comercial, astfel incat sa nu prejudicieze cu nimic pe vanzator.

Art.17

Vanzatorul se obliga sa actioneze cu buna credinta si sa pastreze secretul comercial, astfel incat sa nu prejudicieze cu nimic pe distribuitor.

9. DREPTURILE DISTRIBUITORULUI PE DURATA CONTRACTULUI

Art.18

Vanzatorul transmite distribuitorului dreptul de folosinta, pe toata durata contractului, a urmatoarelor marci de comert/fabrica:

.....................................................

Aceste marci sunt si raman proprietatea exclusiva a vanzatorului.

Art.19

Dreptul de folosinta prevazut la art. 19 din prezentul contract inceteaza imediat ce inceteaza prezentul contract.

Art.20

Distribuitorul va folosi aceste marci numai pentru produsele care fac obiectul acestui contract si numai pentru reclama, publicitate, expozitii privitoare la aceste produse.

Art.21

Distribuitorul nu dobandeote nici un drept de proprietate industriala privitor la aceste produse.

10. CONFIDENTIALITATE

Art.22

Distribuitorul se obliga ca pe durata contractului sa nu divulge unei terte persoane, informatiile detinute si care au caracter secret.

11. RASPUNDEREA CONTRACTUALA

Art.23

Denuntarea unilaterala a contractului este interzisa sub sanctiunea de daune cu exceptia cazurilor expres prevazute de prezentul contract.

Art.24

Pentru nerespectarea totala sau partiala sau pentru executarea defectuoasa a vreuneia din clauzele contractuale, partea vinovata se obliga sa plateasca daune-interese.

Art.25

In cazul in care distribuitorul nu efectueaza plata la termenele contractuale, va plati vanzatorului penalitati de intarziere de ......... % /zi din suma datorata.

Art.26

In cazul in care vanzatorul nu respecta cantitatile, calitatea si termenele de livrare solicitate de catre distribuitor prin cereri scrise, vanzatorul va plati distribuitorului penalitati de ...... % /zi, calculate la valoarea respectivelor produse.

12. FORTA MAJORA

Art.27

Forta majora exonereaza de raspundere partile, in cazul neexecutarii partiale sau totale a obligatiilor asumate prin prezentul contract.

Prin forta majora se intelege un eveniment independent de vointa partilor, imprevizibil oi insurmontabil, aparut dupa incheierea contractului si care impiedica partile sa execute total sau partial obligatiile asumate.

Partea care invoca forta majora are obligatia sa o aduca la cunostinta celeilalte parti, in scris, in maximum 10 (zece) zile de la aparitie, iar dovada fortei majore, se va comunica in maximum 30 (treizeci) zile de la aparitie.

Partea care invoca forta majora are obligatia sa aduca la cunostinta celeilalte parti incetarea cauzei acesteia in maximum 10 (zece) zile de la incetare.

13. LITGII

Art.28

Litigiile care se vor naste din prezentul contract sau in legatura cu prezentul contract, vor fi solutionate pe cale amiabila..

Daca partenerii nu ajung la o intelegere amiabila, atunci litigiile vor fi inaintate spre rezolvare instantelor competente.

14. CESIUNEA CONTRACTULUI

Art.29

Cesionarea contractului este posibila numai cu acordul scris al partilor contractante.

15. DISPOZITIILE FINALE

Art.30

Contractul intra in vigoare la data semnarii de catre parti.

Art.31

Modificarile aduse prezentului contract, nu sunt valabile decat daca sunt semnate de ambele parti contractante.

Contractul a fost incheiat astazi ................, in 2 (doua) exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte contractanta.

VANZATOR, DISTRIBUITOR,

Adauga comentarii, informatii despre model , formular

CAPTCHA
Aceasta intrebare este pentru a preveni trimiterea de spam

Atentie !!!

Informatiile privind Contract de distributie exclusiva au un caracter informativ. Nu suntem raspunzatori daca actele necesare sau modele de documente s-au modificat sau nu sunt prezentate corect.

Daca aveti dv. informatii suplimentare despre Contract de distributie exclusiva va rugam sa ni le trimiteti pentru a putea fi de ajutor altor persoane.

Va multumim !