Formulare Acte - Model download gratuit Contract de franchising Modele Contracte - Modele Statute Acte constitutive - Modele Plangeri - Contracte Cadru - Download - oficial.ro

Cauta in site

Contract de franchising

Taburi primare

Download Model de Contract de franchising

Download formular Model de Contract de franchising in format pdf, word, doc,. Descarcati gratuit cea mai buna varianta de statute, procuri ,contracte , imputerniciri, cereri , decizii,autorizatii,coduri, legi, ordonante 2015

Formular Contract de franchising download gratis in format pdf, word, doc

Download gratuit formular Model Contract de franchising in format pdf, word, doc

CONTRACT DE FRANCHISING

I. PARTILE CONTRACTANTE

Art.1

Societatea comerciala ......................, cu sediul in ..................., jud.............., inregistrata la ...............avand cont numarul ................, deschis la .........., reprezentata legal prin domnul/doamna ......................, cu functia ................, posesor buletin de identitate seria..........., nr..................., eliberat de Politia ...................., la data de .................., in calitate de FRANCHISOR

si

Societatea comerciala ....................., cu sediul in ..................., jud................, inregistrata la ...............avand cont numarul ................, deschis la..........., reprezentata legal prin domnul/doamna ......................, cu functia ................posesor buletin de identitate seria..........., nr..................., eliberat de Politia ...................., la data de .................., in calitate de FRANCHISEE

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.2

Franchisor-ul ii transmite lui franchisee dreptul de a vinde produsul (produsele) descrise mai jos, sub numele sau si il asista in desfacere prin intermediul magazinelor pe care franchisee le-a deschis in teritoriu...........................................;

Franchisor-ul desfasoara activitate specializata de .................. fiind cunoscut si avand o deosebita reputatie in ceea ce priveote marfa sii calitatea produsului (produselor):

....................................................prevazute in anexa nr. 1 la prezentul contract.

Art.3

Franchisee desface produsul/produsele ..................... prevazute in anexa nr. 1 la prezentul contract sub numele si in conformitate cu practica de afaceri a lui franchisor.

III. DEFINIREA TERMENILOR: PRODUSE, TERITORIU, MAGAZIN, PRET DE LIVRARE, SUB NUMELE

Art.4

Prin "produs/produse", partile contractante inteleg produsul/produsele nominalizate in anexa nr. 1 la prezentul contract.

Art.5

Prin "teritoriu", partile contractante inteleg aria geografica situata in ......................, in care franchisee isi poate desfasura activitatea in conditiile prezentului contract.

Art.6

Prin "magazine", partile contractante inteleg orice magazin pe care franchisee il deschide in teritoriu in conditiile prezentului contract.

Art.8

Prin "pret de livrare", partile contractante inteleg pretul la care franchisor livreaza produsul tertilor beneficiari, acest pret incluzand/neincluzand ........... (TVA, transport, asigurare etc.)

Art.8

Prin "sub numele" partile contractante inteleg numele comercial al franchisor-ului, inclusiv marci de fabrica, marci de comert, marci de servicii, sigle, embleme si/sau alte simboluri folosite pentru identificarea si promovarea produsului/produselor cu exceptia celor care nu au fost cesionate lui franchisee.

IV. DURATA CONTRACTULUI

Art.9

Contractul se incheie pe o durata de ...................., incepand cu data de ..............., pana la data de .................. .

Art.10

Prezentul contract poate fi reinnoit pentru perioade consecutive de ... ani daca, in termen de ................ luni inainte de expirarea fiecarei perioade, partile hotarasc continuarea lui.

V. OBLIGATIILE PARTILOR

Art.11

Franchisee se obliga:

- sa desfaca produsul (produsele) prevazute in anexa nr. 1 la prezentul contract sub numele si in conformitate cu practica de afaceri a lui franchisor;

- sa deschida in termen de ... zile de la data semnarii prezentului contract, primul magazin amplasat la adresa ..............................;

- sa deschida in termen de ... zile de la data semnarii prezentului contract inca ... magazine amplasate la adresele: .......................................;

- sa transmita lui franchisor fotografii de buna calitate privind cladirea fiecarui magazin, impreuna cu vecinatatile, cu cel putin 30 zile inainte de achizitionare; in cazul in care franchisor-ul are obiectii in ceea ce priveote cladirea sau vecinatatile, franchisee nu va achizitiona magazinul;

- sa transmita, dupa ce a primit avizul favorabil de la franchisor, toate actele incheiate in legatura cu achizitionarea magazinului impreuna cu planul de organizare al spatiului achizitionat;

- sa respecte design-ul stabilit de franchisor, inclusiv indicatiile privitoare la mobilier, decoruri, etc.;

- sa urmareasca frecventarea de catre personal a cursului de instruire organizat de franchisor;

- sa plateasca cheltuielile de cazare, transport si salarizare personalului instruit;

- sa utilizeze know-how-ul si informatiile primite numai in scopul deschiderii de magazine si desfacerii activitatii acestora;

- sa utilizeze marcile transmise numai in legatura cu produsele convenite si numai in stilurile, formele, culorile si marimile autorizate, in scris de franchisor;

- la incetarea contractului sa inceteze folosirea marcilor cedate si sa restituie franchisor-ului toate documentele referitoare la marcile respective;

- sa nu includa in numele sau comercial nici un nume sau marca din cele care fac obiectul prezentului contract;

- sa aduca la cunostinta franchisor-ului orice atingere sau contestare la adresa marcilor cesionate, savarsite de terti in teritoriu si sa ia masurile corespunzatoare;

- sa foloseasca magazinele numai pentru vanzarea produselor furnizate de franchisor;

- sa desfasoare intreaga activitate sub numele comercial/marca Franchisorului;

- sa asigure personalului, pe cheltuiala sa, uniforme cu emblema Franchisor-ului;

- sa faca cunoscut tertilor si consumatorilor faptul ca este Franchisee al Franchisor-ului ....................;

- intreaga activitate desfasurata se va face in contul si pe cheltuiala sa

- sa aiba o atitudine cinstita, corecta si civilizata fata de partenerii de afaceri si consumatori si sa rezolve cu solicitudine si buna credinta orice reclamatie provenita de la acestia;

- sa informeze permanent si imediat pe Franchisor asupra schimbarilor ce survin pe plan legislativ, administrativ si de afaceri, in teritoriu;

- sa comande cu ... zile inainte de data deschiderii fiecarui magazin cantitatea de produse necesara desfasurarii unei activitati rentabile;

- sa se asigure cu un stoc de produse care sa permita o activitate continua;

- sa vanda produsele la preturi care sa nu ...................;

- sa achite franchisor-ului contravaloarea produselor, sa plateasca redeventa lunara si sa suporte contravaloarea cheltuielilor de transport si asigurare a produselor.

Art.12

Franchisor-ul se obliga:

- sa-i transmita lui franchisee dreptul de a vinde produsul (produsele) sub numele sau si sa il asiste in desfacere prin intermediul magazinelor pe care franchisee le are deschise in teritoriu;.

- sa puna gratuit la dispozitia lui Franchisee design-ul corespunzator si instructiunile necesare privitoare la mobilier si decorare, conform planului de organizare a spatiului de desfacere pe care l-a avizat sau a planului modificat;

- in termen de .... zile de la data semnarii prezentului contract sa trimita ... specialisti care sa asigure instruirea si pregatirea personalului de conducere si executie al magazinului conform cu politica sa comerciala;

- cheltuielile privind cazarea, transportul si salarizarea specialistilor sunt in sarcina Franchisor-ului;

- sa asigure anual pregatirea unui numar de ............... salariati in tehnici si metode de distribuire a produselor, la sediul lui Franchisee;

- sa puna la dispozitia lui Franchisee, pana la data de ................, gratuit, know-how operational tehnic si administrativ, precum si manualele de utilizare si de service a produsului/produselor, tehnicile de marketing, modul de pregatire a personalului, dreptul de autor pentru aceste manuale apartinand Franchisor-uIui;

- sa transmita pana la data de ......... lui Franchisee dreptul de folosinta exclusiva in limitele teritoriului, a marcilor legate de produsele care fac obiectul acestui contract;

- sa nu foloseasca nici o alta marca sau nume pentru produsele respective, altele decat cele care au fost cesionate lui Franchisee;

- sa verifice prin persoane imputernicite, magazinele deschise de Franchisee;

- sa nu numeasca, pe durata contractu1ui, un alt Franchisee sau distribuitor pentru produsele ce fac obiectul prezentului contract;

- sa garanteze produsele conform termenelor inscrise in anexa nr. 2.

VI. PRETUL, REDEVENTA, MODALITATI DE PLATA

Art.13

Preturile produsului/produselor sunt cele inscrise in anexa nr. 1 la prezentul contract si acesta include:.....................................

Preturile pot fi modificate numai prin acordul scris al partilor.

Oricare parte contractanta care solicita modificarea pretului se obliga sa notifice prealabil celeilalte parti cu acordarea unui preaviz de ... zile.

Art.14

Franchisee se obliga sa achite Franchisor-ului pretul produselor astfel:

a) - datele platii ...............................;

b) - locul platii ................................;

c). - modalitatea de plata ........................;

Art.15

Franchisee va plati lunar Franchisor-ului pana la data de ........... ale fiecarei luni un procent lunar de .... % din valoarea produselor cumparate si receptionate lunar, aceasta reprezentand redeventa cuvenita Franchisor-ului.

Plata redeventei se face prin .................... la ....................

VII. GARANTII

Art.16

Franchisor-ul garanteaza produsele conform termenelor de garantie inscrise in anexa nr. 2.

Art.17

Franchisor-ul se obliga sa asigure pe cheltuiala sa, prin grija lui Franchisee, service pentru produsele necorespunzatoare.

Punctul de service va fi organizat conform instructiunilor Franchisor-ului, in teritoriu, la sediul lui Franchisee si va fi utilizat numai pentru produsele ce fac obiectul prezentului contract. Franchisor-ul va transmite documentatia privind service-ul in termen de ... zile de la deschiderea primului magazin.

VIII. CLAUZE DE NECONCURENTA

Art.18

Franchisee se obliga sa nu reprezinte sau sa vanda produse identice si/sau similare cu cele care fac obiectul prezentului contract.

Art.19

Fanchisor se obliga sa actioneze cu buna credinta si sa pastreze secretul comercial, astfel incat sa nu prejudicieze cu nimic pe Franchisee.

Art.20

Franchisee se obliga sa actioneze cu buna credinta si sa pastreze secretul comercial astfel incat sa nu prejudicieze cu nimic pe Franchisor.

IX. INCETAREA FURNIZARII PRODUSELOR

Art.21

In cazul in care produsele nu se vand, Franchisor va inceta furnizarea de produse.

Art.22

Franchisor va inceta furnizarea de produse si in situatia in care, verificand magazinele, constata ca Franchisee nu respecta conditiile prezentului contract sau conditiile sanitare, igienice, administrative din magazinele din teritoriu si ii stirbeste numele comercial.

X. CONFIDENTIALITATE

Art.23

Franchisee se obliga ca pe durata contractului sa nu divulge unei terte persoane, informatiile detinute si care au caracter secret.

XI. RASPUNDEREA CONTRACTUALA

Art.24

Denuntarea unilaterala a contractului este interzisa sub sanctiunea de daune, cu exceptia cazurilor expres prevazute de prezentul contract.

Art.25

Pentru neexecutarea sa executarea necorespunzatoare a vreuneia din clauzele contractuale, partea vinovata se obliga sa plateasca daune in valoare de ............. .

Art.26

In cazul in care Franchisee nu efectueaza plata la termenele contractuale va plati Franchisor-ului penalitati de intarziere de ....% din suma datorata, pe zi intarziere.

Art.27

In cazul in care Franchisor-ul nu respecta cantitatile, calitatea si termenele de livrare solicitate de Franchisee prin inscrisuri, Franchisor va plati lui Franchisee penalitati de ...% pe zi, calculate la valoarea respectivului lot de produse.

XII. FORTA MAJORA

Art.28

Forta majora exonereaza de raspundere partile,in cazul neexecutarii partiale sau totale a obligatiilor asumate prin prezentul contract. Prin forta majora se intelege un eveniment independent de vointa partilor, imprevizibil si insurmontabil, aparut dupa incheierea contractului si care impiedica partile sa execute total sau partial obligatiile asumate.

Partea care invoca forta majora are obligatia sa o aduca la cunostinta celeilalte parti, in scris, in maximum 10 (zece) zile de la aparitie, iar dovada fortei majore se va comunica in maximum 30 (treizeci) zile de la aparitie.

Partea care invoca forta majora are obligatia sa aduca la cunostinta celeilalte parti incetarea cauzei acesteia in maximum 10 (zece) zile de la incetare.

XIII. INCETAREA CONTRACTULUI

Art.29

Prezentul contract inceteaza in urmatoarele cazuri:

- neexecutarea unei obligatii esentiale pentru acest contract;

- declararea pentru una din parti a falimentului sau incapacitatii de plata;

- incalcarea de catre o parte contractanta a obligatiilor asumate dupa ce a fost avertizata de catre cealalta parte ca o noua incalcare va conduce la rezilierea contractului;

- in cazul in care beneficiarul distribuie produse de la societati concurente, situatie care atrage si raspunderea materiala pentru daunele produse;

- daca persoane reprezentative din cadrul beneficiarului au fost condamnate penal.

Art.30

In cazul incetarii efectelor prezentului contract, franchisee este obligat sa:

- restituie, pe cheltuiala sa , franchisorului toate produsele aflate in stoc si care nu au fost integral platite;

- plateasca toate sumele datorate franchisorului, chiar daca asemenea sume au o scadenta ulterioara datei incetarii contractului.

XIV. LITIGII

Art.31

Litigiile care se vor naste din prezentul contract sau in legatura cu prezentul contract vor fi solutionate pe cale amiabila.

Art.32

Daca partile nu vor ajunge la o intelegere amiabila, atunci litigiile vor fi inaintate spre solutionare instantelor competente.

XV. ALTE CLAUZE

Art.33

In cazul in care o clauza sau o parte din prezentul contract va fi declarata nula, clauzele ramase valabile vor continua sa-si produca efectele, cu exceptia cazurilor in care clauza sau partea anulata va contine o obligatie esentiala.

Sunt considerate esentiale urmatoarele obligatii ...................(se indica obligatiile respective).

XVI. CESIUNEA CONTRACTULUI

Art.34

Partile contractante nu vor cesiona drepturile si obligatiile ce le revin in baza acestui contract unei terte persoane, fara acordul scris al celeilalte parti.

Acordul va fi comunicat celeilalte parti in termen de maximum ... zile de la data cand i s-a cerut consimtamantul.

In caz ca cedentul nu raspunde an termenul stabilit, se considera ca cedatul nu consimte la cedarea contractului.

XVII. DISPOZITIILE FINALE

Art.35

Prezentul contract are urmatoarele anexe:

- anexa nr. 1 (produse, preturi, ...........................)

- anexa nr. 2 (termene de garantie ........................)

Art.36

Contractul intra in vigoare la data semnarii de catre parti.

Art.37

Modificarile aduse prezentului contract nu sunt valabile decat daca rezulta expres din acte semnate de ambele parti contractante.

Prezentul contract a fost incheiat astazi ................. in limba ...................... in ... exemplare cu aceeasi putere valabila, cate ......... exemplare pentru fiecare parte contractanta.

 

FRANCHISOR,                                     FRANCHISEE,

 

 

 

model contract franciza

 

 

Etichete

Adauga comentarii, informatii despre model , formular

CAPTCHA
Aceasta intrebare este pentru a preveni trimiterea de spam

Atentie !!!

Informatiile privind Contract de franchising au un caracter informativ. Nu suntem raspunzatori daca actele necesare sau modele de documente s-au modificat sau nu sunt prezentate corect.

Daca aveti dv. informatii suplimentare despre Contract de franchising va rugam sa ni le trimiteti pentru a putea fi de ajutor altor persoane.

Va multumim !