Formulare Acte - Model download gratuit Contract de management Modele Contracte - Modele Statute Acte constitutive - Modele Plangeri - Contracte Cadru - Download - oficial.ro

Cauta in site

Contract de management

Taburi primare

Download Model de Contract de management

Download formular Model de Contract de management in format pdf, word, doc,. Descarcati gratuit cea mai buna varianta de statute, procuri ,contracte , imputerniciri, cereri , decizii,autorizatii,coduri, legi, ordonante 2015

Formular Contract de management download gratis in format pdf, word, doc

Download gratuit formular Model Contract de management in format pdf, word, doc

CONTRACT DE MANAGEMENT

ARTICOLUL I

Partile contractante:

1. Domnul .................. , ministru al Ministerului ..................,

reprezentind Regia Autonoma .................., cu sediul in localitatea ......

....... , str. .............. nr. .........., sectorul/judetul ..............,

inmatriculata la Oficiul Registrului comertului ................. sub nr. ....

...., denumita in continuare regie autonoma.

2. a) *) Domnul (doamna) ..................., cetatean roman, domiciliat(a)

in localitatea ................., str. .............. nr. ..........., sectorul

/judetul ................. , avind actul de identitate .............. seria ...

..... nr. ........, eliberat de .............., denumit (denumiti)*) in

continuare manager (manageri)*) ;

sau

b) Societatea Comerciala ................., de nationalitate romana .........

cu sediul in localitatea ................, str. ............... nr. ..........,

judetul/sectorul ................., inmatriculata la Oficiul Registrului

comertului ............... sub nr. .........., reprezentata prin ............,

in baza .................., denumita in continuare manager.

*) In situatia in care contractul se incheie cu o echipa de manageri

persoane fizice, textul se completeaza pentru fiecare dintre acestia.

ARTICOLUL II

Obiectul contractului

Regia autonoma incredinteaza managerului organizarea, conducerea si gestionarea activitatii sale, pe baza unor obiective si criterii de performanta, in schimbul unei plati, potrivit celor convenite prin prezentul contract.

ARTICOLUL III

Durata contractului

Prezentul contract se incheie pe o durata de ......... (maximum 4 ani).

In conditiile indeplinirii de catre manager a obligatiilor asumate prin contract, la expirarea termenului prevazut, partile pot conveni prelungirea contractului.

ARTICOLUL IV

Drepturile si obligatiile managerului

A. Managerul are urmatoarele drepturi:

1. plata unei sume de ............. lei brut lunar, din fondul de salarii al regiei autonome, care sta la baza drepturilor cuvenite privind asigurarile sociale si pensia, stabilite conform legii.

Suma prevazuta mai sus se modifica ori de cite ori se indexeaza salariile;

2. participarea la profitul net al regiei autonome in cote stabilite conform pct. III din anexa nr. 2 la prezentul contract.

Managerul va fi platit din profitul net ramas dupa repartizarea din acesta a cotei de participare a salariatilor la profit si dupa varsarea la buget a cotei prevazute de lege.

3. concediu de odihna de ....... zile lucratoare, platit cu o indemnizatie stabilita ca medie zilnica a ultimei luni din suma prevazuta la pct. 1;

4. folosinta unui autoturism cu sofer, din dotarea regiei autonome, pentru deplasari in interesul serviciului;

5. asigurarea pentru accidente de munca, suportata de regia autonoma;

6. decontarea cheltuielilor de cazare, diurna, transport si a altor cheltuieli, cu documente justificative, pentru deplasarile in interes de serviciu in tara si in strainatate, la nivelul celor stabilite de lege pentru directorul general din organele de specialitate ale administratiei publice centrale, dar nu mai putin decit cele stabilite prin contractul colectiv de munca pentru salariatii regiei;

7. echipament de protectie corespunzator profilului de activitate al regiei autonome.

B. Managerul are urmatoarele obligatii:

1. sa aduca la indeplinire obiectivele si criteriile de performanta prevazute in anexa nr. 2 la prezentul contract.

In acest scop managerul dispune de urmatoarele prerogative:

a) concepe si aplica strategii si politici de dezvoltare a regiei autonome;

b) selecteaza, angajeaza si concediaza personalul salariat;

c) negociaza contractul colectiv de munca si contractele individuale de munca;

d) reprezinta regia autonoma;

e) incheie acte juridice in numele si pe seama regiei autonome; actele juridice pentru care, potrivit legii, este necesara aprobarea ministerului sau a autoritatii executive a administratiei publice locale, le incheie numai potrivit acestei aprobari;

f) alte obligatii convenite intre parti;

2. sa prezinte trimestrial ministrului sau autoritatii executive a administratiei publice locale situatia economico-financiara a regiei autonome, modul de realizare a indicatorilor de performanta conveniti si alte documentatii solicitate, vizate si certificate de organele de verificare financiara;

3. sa constituie, in decurs de cel mult 12 luni de la data incheierii prezentului contract, o garantie baneasca pina la concurenta a doua venituri lunare prevazute la art. IV lit. A pct. 1. Suma respectiva se consemneaza intr-un cont purtator de dobinzi si se restituie, impreuna cu dobinzile aferente, la data incetarii prezentului contract, in conditiile realizarii integrale a acestuia.

Managerul este obligat sa completeze aceasta garantie baneasca ori de cite ori cuantumul venitului prevazut la art. IV lit. A pct. 1 se majoreaza.

ARTICOLUL V

Drepturile si obligatiile reprezentantului regiei autonome

A. Drepturi:

1. sa prezinte managerului indeplinirea obiectivelor si criteriilor de performanta prevazute in anexa nr. 2 la prezentul contract;

2. sa solicite managerului, trimestrial, prezentarea situatiei economico-financiare a regiei autonome, stadiul realizarii investitiilor, alte documente privind indeplinirea obiectivelor si criteriilor de performanta, vizate si certificate de organele de verificare financiara.

B. Obligatii:

1. sa asigure managerului deplina libertate in conducerea , organizarea si gestionarea activitatii regiei autonome, singurele limitari fiind cele prevazute de lege si de prezentul contract;

2. sa plateasca managerului toate drepturile banesti cuvenite potrivit art. IV lit. A pct. 1-3 din prezentul contract;

3. sa acorde managerului celelalte drepturi prevazute la art. IV lit. A pct. 4-6.

ARTICOLUL VI

Indicatori de referinta, obiectivele si criteriile de performanta

Indicatorii de referinta sint prevazuti in anexa nr. 1 la prezentul contract si au fost stabiliti pe baza bilantului incheiat la 31 decembrie 199....... Indicatorii de referinta se stabilesc pe baza datelor fiecarui bilant anual, modificindu-se corespunzator anexa nr. 1 la prezentul contract.

Obiectivele si criteriile de performanta la a caror realizare se obliga managerul sint prevazute in anexa nr. 2 la prezentul contract.

Pe parcursul executarii contractului, partile pot sa modifice, de comun acord, criteriile de performanta in scopul de a le adapta evolutiei conjuncturale.

ARTICOLUL VII

Loialitate, confidentialitate

Managerul este obligat sa-si foloseasca intreaga capacitate de munca in interesul regiei autonome, comportindu-se in activitatea sa ca un bun comerciant.

Managerului ii sint interzise orice activitati in beneficiul unor agenti economici concurenti din domeniul de activitate al regiei autonome sau care se afla in relatii comerciale cu regia.

Pe toata durata prezentului contract, managerul este obligat sa pastreze cu rigurozitate confidentialitatea asupra datelor si informatiilor referitoare la activitatea regiei autonome care au un astfel de caracter sau care sint prezentate cu acest caracter de catre minister sau autoritatea executiva a administratiei publice locale.

Aceasta obligatie se prelungeste pentru o perioada de 5 ani de la incetarea contractului de management.

ARTICOLUL VIII

Raspunderea partilor

Pentru neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor din prezentul contract, partile raspund potrivit legislatiei civile si comerciale. Forta majora apara partile de raspundere.

Raspunderea managerului este angajata pentru nerespectarea prevederilor legale, ale prezentului contract si a masurilor luate de ministru sau de autoritatea executiva a administratiei publice locale.

Managerul raspunde civil si comercial pentru daunele produse regiei autonome prin orice act al sau contrar intereselor acesteia, prin acte de gestiune imprudenta, prin utilizarea abuziva sau neglijenta a fondurilor regiilor autonome.

In cazul in care sint indicii privind savirsirea unei infractiuni in legatura cu executarea contractului de management, ministrul sau autoritatea executiva a administratiei publice locale are obligatia sesizarii de indata a organelor competente, cu suspendarea contractului de management.

ARTICOLUL IX

Modificarea contractului

Prevederile prezentului contract pot fi modificate prin acordul scris al ambelor parti.

De asemenea, partile vor adopta contractul corespunzator reglementarilor legale intervenite ulterior incheierii acestuia si care ii sint aplicabile.

ARTICOLUL X

Incetarea contractului

Prezentul contract inceteaza prin:

a) expirarea perioadei pentru care a fost incheiat, iar partile nu l-au renegociat in vederea prelungirii;

b) revocarea managerului de catre ministru sau autoritatea administratiei publice locale, in cazul neindeplinirii obligatiilor din contract;

c) renuntarea managerului la mandatul incredintat in situatia neasigurarii conditiilor prevazute in contract ori in alte situatii intemeiate;

d) acordul partilor;

e) intervenirea unui caz de incompatibilitate;

f) decesul sau punerea sub interdictie judecatoreasca a managerului;

g) insolvabilitatea, falimentul;

h) transformarea, divizarea sau fuziunea regiei autonome.

In cazurile prevazute la lit. b) si c), partea in cauza va acorda un preaviz de cel putin 30 de zile.

ARTICOLUL XI

Litigii

Litigiile izvorite din incheierea, executarea, modificarea, incetarea si interpretarea clauzelor prezentului contract, nerezolvate pe cale amiabila, sint de competenta ........................*).

ARTICOLUL XII

Alte clauze

Managerul are dreptul sa solicite mediere, consultanta si alte masuri de protectie din partea ministerului sau autoritatii executive a administratiei publice locale, in solutionarea situatiilor conflictuale cu sindicatele si alte organizatii.

La incetarea mandatului, regia autonoma este obligata ca la cererea fostului manager - persoana fizica de cetatenie romana - sa-i asigure un loc de munca in regia autonoma pe o perioada de cel putin 6 luni in conformitate cu pregatirea sa profesionala.

ARTICOLUL XIII

Dispozitii finale

Prevederile prezentului contract se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 66/1993, cu dispozitiile referitoare la administratori cuprinse in Legea nr. 31/1990, precum si cu prevederile Codului comercial, Codului civil, ale Legii nr. 15/1990, ale Ordonantei Guvernului nr. 15/1993 si altor acte normative in materie.

Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul contract de management.

Prezentul contract de management se depune pentru inregistrare la Oficiul Registrului comertului in a carui raza teritoriala se afla sediul regiei autonome.

 

 

Reprezentantul regiei autonome, Manager,

 

 

 

 

*) Se completeaza cu una dintre optiunile: instante judecatoresti sau arbitraj.

 

 

ANEXA 1 (la contractul de management)

Indicatori de referinta

Se completeaza cu indicatorii economico-financiari stabiliti de comisie, in conformitate cu art. 12 din Legea nr. 66/1993 si cu art. 5 din normele metodologice (realizati in exercitiul economico-financiar din anul anterior incheierii contractului) si care corespund cu obiectivele si criteriile de performanta care se negociaza in conditiile prevazute la art. 6 din normele metodologice.

Indicatorii de referinta se actualizeaza anual pe baza datelor din bilantul anual aprobat.

ANEXA 2 (la contractul de management)

Obiective si criterii de performanta

Obiectivele si criteriile de performanta se stabilesc, prin negociere si prin rapoarte la indicatorii de referinta, prevazuti in anexa nr. 1 la contractul de management.

In aceasta anexa se stabilesc si stimulentele materiale pentru manager. In acest scop se negociaza si se convin, in mod explicit, unul sau mai multe criterii de performanta, dintre cele prevazute in prezenta anexa, precum si modalitatea de calcul al stimulentelor, in functie de performanta efectiv realizata la criteriile convenite.

I. Obiective

In functie de situatia concreta a fiecarei regii autonome si de strategia propusa se vor urmari:

1. evolutia volumului de activitate (cifra de afaceri, volumul productiei);

2. evolutia rezultatelor financiare (cresterea profitului, diminuarea pierderilor);

3. prioritati ale restructurarii (eforturi si efecte, volume de investitii, surse de finantare);

4. imbunatatirea pozitiei pe piata interna si externa (balanta de import-export, unde este cazul).

NOTA:

Obiectivele vizeaza strategia regiilor autonome, aprobata de ministere sau de autoritatea executiva a administratiei publice locale pe durata contractului si sint necuantificabile.

II. Criteriu de performanta

Profit brut

1. Rata profitului = -------------------- X 100(%)

Cifra de afaceri

2. Potentialul

de dezvolta- Prelevari din profit pentru fondul de dezvoltare

re/crestere = --------------------------------------------------X100(%)

Fond de rulment = (Active circulante - obligatii)

3. Perioada de Creante = (Debitori + Facturi neincasate)

recuperare a = -----------------------------------------X 365 (zile)

creantelor Cifra de afaceri

Obligatii

4. Perioada de rambursare a datoriilor = -------------------- X 365 (zile)

Cifra de afaceri

Cifra de afaceri

5. Rotatia stocurilor = --------------------------------------------(zile)

Total stocuri - Facturi neincasate

Cifra de afaceri

6. Productivitatea muncii = ----------------------------(mii lei/salariu)

Nr. total personal

Salarii directe

7. Ponderea salariilor in costuri = -----------------------------(%)

Costuri directe de productie

8. Cresterea exportului

9. Cresterea valorii adaugate nete

10. Rata lichiditatii generale mai mare de 100

11. Reducerea nivelului poluarii

12. Cresterea nivelului de protectie a muncii.

NOTA:

Criteriile de performanta se determina pe baza indicatorilor de referinta. In functie de specificul regiei autonome, comisia va negocia numarul criteriilor de performanta si, dupa caz, valoarea acestora sau indicii de evaluare a acestora fata de anul precedent. De asemenea, comisia va negocia ponderea fiecarui criteriu in aplicarea rezultatelor (suma ponderilor fiind 1).

III. Stabilirea cotei de participare la profit a managerului

Cota de participare a managerului la profitul net al regiei autonome va fi determinata prin inmultirea coeficientului global de realizare a indicatorilor de performanta cu cota maxima de participare la profit.

Coeficientul global de realizare a indicatorilor de performanta se calculeaza prin insumarea coeficientului de realizare a fiecarui indicator de performanta.

Coeficientul de realizare a fiecarui criteriu de performanta se determina prin inmultirea gradului de indeplinire a nivelului negociat al criteriului respectiv cu coeficientul de pondere a acestuia.

Cota maxima de participare a managerului la profitul net va fi stabilita dupa cum urmeaza:

a) daca regia autonoma a realizat profit in anul de referinta, prin aplicarea la profitul net realizat a procentului maxim de participare, determinat astfel:

-------------------------------------------------------------------------------

Rata de rentabilitate (profit net/capital Procentul maxim de partici-

social) in anul de referinta pare la profitul net

-------------------------------------------------------------------------------

0 - 5% 10%

5 - 15% 7%

peste 15% 4%

-------------------------------------------------------------------------------

b) daca regia autonoma a inregistrat pierderi in anul de referinta, cota de participare a managerului la profitul net se determina astfel:

- pentru fiecare milion lei diminuare de pierdere (pina la acoperirea pierderilor din anul de referinta) se va plati 150.000 lei;

- pentru fiecare milion lei profit net (ramas dupa acoperirea pierderilor din anul de referinta) se va plati 100.000 lei.

 

 

Adauga comentarii, informatii despre model , formular

CAPTCHA
Aceasta intrebare este pentru a preveni trimiterea de spam

Atentie !!!

Informatiile privind Contract de management au un caracter informativ. Nu suntem raspunzatori daca actele necesare sau modele de documente s-au modificat sau nu sunt prezentate corect.

Daca aveti dv. informatii suplimentare despre Contract de management va rugam sa ni le trimiteti pentru a putea fi de ajutor altor persoane.

Va multumim !