Formulare Acte - Model download gratuit Contract de mandat (model 1) Modele Contracte - Modele Statute Acte constitutive - Modele Plangeri - Contracte Cadru - Download - oficial.ro

Cauta in site

Contract de mandat (model 1)

Taburi primare

Download Model de Contract de mandat (model 1)

Download formular Model de Contract de mandat (model 1) in format pdf, word, doc,. Descarcati gratuit cea mai buna varianta de statute, procuri ,contracte , imputerniciri, cereri , decizii,autorizatii,coduri, legi, ordonante 2015

Formular Contract de mandat (model 1) download gratis in format pdf, word, doc

Download gratuit formular Model Contract de mandat (model 1) in format pdf, word, doc

CONTRACT DE MANDAT

I. PARTILE

 

 

Art.1

Subsemnatul(a)..................., domiciliat in ................., str ...................... nr ........, bl ...., ap ..........., posesor al B.I. cu seria ........., nr ......................, in calitate de MANDATANT;

Subsemnatul(a) ......................., domiciliat in ........................., str ............... nr ...., bl ...., ap ......., posesor al B.I. cu seria ......., nr ....................., in calitate de MANDATAR.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.2

Incheierea de catre mandatar in numele si pe seama mandantului a urmatoarelor acte juridice:

.............................................................................................................................................

Art.3

Plata remuneratiei stipulata in prezentul contract.

III. DURATA CONTRACTULUI

Art.4

Prezentul contract se incheie pe o perioada de .......... luni/ani, incepand cu data de ................ si pana la data de.................

IV. PRETUL CONTRACTULUI

Art.5

In schimbul incheierii actelor juridice mentionate mandantul va achita mandatarului suma de............... lei, la data de ...............

V. SUBSTITUIREA MANDATARULUI

Art.6

Mandatarul nu-si poate substitui o terta persoana in vederea indeplinirii obligatiilor asumate decat cu acordul scris prealabil din partea mandantului.

VI. CONTINUTUL CONTRACTULUI

Art.7

Drepturile mandatarului

Mandatarul are dreptul sa pretinda plata remuneratiei la data stabilita in contract.

Mandatarul are dreptul sa pretinda restituirea tuturor cheltuielilor ocazionate de indeplinirea mandatului.

Art.8

Obligatiile mandatarului

Mandatarul are obligatia de a-si indeplini mandatul cu diligenta unui bun proprietar.

Mandatarul are obligatia de a preda eventualele bunuri sau sume de bani primite cu ocazia executarii mandatului.

Mandatarul are obligatia in masura in care isi substituie in vederea executarii mandatului un tert sa raspunda pentru faptele acestuia.

Art.9

Drepturile mandantului

Mandantul are dreptul sa pretinda executarea intocmai a mandatului.

Mandantul are dreptul sa pretinda predarea eventualelor bunuri sau sume de bani ce vor intra in posesia mandatarului cu ocazia executarii mandatului.

Art.10

Obligatiile mandantului

Mandantul este obligat sa plateasca mandatarului remuneratia stipulata in contract.

Mandantul are obligatia sa restituie mandatarului toate cheltuielile efectuate cu ocazia executarii mandatului.

VII. RASPUNDEREA CONTRACTUALA

Art.11

In cazul in care mandatarul nu executa mandatul, acesta datoreaza, cu titlu de daune, suma de ........ lei.

Art.12

Prin executarea mandatului nu se intelege incheierea actelor juridice stipulate in contract, ci doar depunerea tuturor diligentelor in vederea incheierii actelor juridice respective.

Art.13

In cazul in care mandatarul nu executa, in mod culpabil, obligatia de predare a bunurilor sau a sumelor de bani pe care le primeste in timpul executarii mandatului, acesta datoreaza cu titlul de penalitati de intarziere suma de ............. lei/zi. Penalitatile se vor calcula incepand cu ziua urmatoare celei in care mandatarul a primit bunurile sau sumele de bani cuvenite mandantului.

Art.14

In cazul in care mandantul executa cu intarziere obligatiile banesti, datoreaza cu penalitati de intarziere suma de .......... lei/zi.

Art.15

In cazul in care una din parti nu-si executa obligatiile asumate prin prezentul contract, cealalta parte poate considera contractul desfiintat de drept, dar nu mai inainte de punerea debitorului in intarziere, in formele prevazute de lege.

VIII. FORTA MAJORA

Art.16

Forta majora exonereaza partile de raspundere in cazul executarii necorespunzatoare sau cu intarziere a obligatiilor asumate prin prezentul contract.

Prin forta majora se intelege un eveniment independent de vointa partilor, imprevizibil si insurmontabil, aparut dupa incheierea contractului si care impiedica partile sa-si execute obligatiile asumate.

IX. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

Art.17

Orice litigiu decurgand din sau in legatura cu acest contract, inclusiv referitor la validitatea, interpretarea, executarea ori desfiintarea prezentului contract, se va solutiona de catre instantele judecatoresti competente.

Prezentul contract s-a incheiat la data de .............., in ....... exemplare.

 

 

MANDANT, MANDATAR,

 

 

Adauga comentarii, informatii despre model , formular

CAPTCHA
Aceasta intrebare este pentru a preveni trimiterea de spam

Comentarii, informatii suplimentare despre model , formular, download

Doresc sa descarc in format word Contract de mandat

- Dobre Dan (neverificat) - 6 ani ago.

KGKHGKHGBGJB,B,JMN

- Anonymous (neverificat) - 1 an ago.

Da

- Anonymous (neverificat) - 6 luni ago.

dada

- Anonymous (neverificat) - 5 luni ago.

a

- Anonymous (neverificat) - 4 luni ago.

Atentie !!!

Informatiile privind Contract de mandat (model 1) au un caracter informativ. Nu suntem raspunzatori daca actele necesare sau modele de documente s-au modificat sau nu sunt prezentate corect.

Daca aveti dv. informatii suplimentare despre Contract de mandat (model 1) va rugam sa ni le trimiteti pentru a putea fi de ajutor altor persoane.

Va multumim !