Formulare Acte - Model download gratuit Contract de prestari servicii (model 1) Modele Contracte - Modele Statute Acte constitutive - Modele Plangeri - Contracte Cadru - Download - oficial.ro

Cauta in site

Contract de prestari servicii (model 1)

Taburi primare

Download Model de Contract de prestari servicii (model 1)

Download formular Model de Contract de prestari servicii (model 1) in format pdf, word, doc,. Descarcati gratuit cea mai buna varianta de statute, procuri ,contracte , imputerniciri, cereri , decizii,autorizatii,coduri, legi, ordonante 2015

Formular Contract de prestari servicii (model 1) download gratis in format pdf, word, doc

Download gratuit formular Model Contract de prestari servicii (model 1) in format pdf, word, doc

model contract de prestari servicii

 

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII

 

1. PARTILE CONTRACTANTE

Art.1

S.C. .................................., cu sediul in ......................, inregistrata in Registrul Comertului ........................ sub nr................., reprezentata legal de catre domnul/doamna ............................., in calitate de CLIENT,

si

S.C. .................................., cu sediul in ......................, inregistrata in Registrul Comertului ......................... sub nr................., reprezentata legal de catre domnul/doamna ............................., in calitate de PRESTATOR, au convenit incheierea prezentului contract de prestari servicii.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.2

Prestatorul presteaza clientului urmatoarele servicii:........................ .........................................;

3. DURATA CONTRACTULUI

Art.3

Durata prezentului contract este de .......... luni/ani cu incepere de la ..................... pana la ......................

Art.4

Termenul contractului poate fi modificat cu acordul scris al ambelor parti, prin act aditional la prezentul contract, incheiat cu cel putin ...... zile inainte de data expirarii prezentului contract.

4. ONORARIUL CUVENIT

Art.5

Onorariul pe care clientul il datoreaza prestatorului pentru serviciile sale, este de ......... lei, platibil esalonat, la data de...... suma de.. lei, iar la data de....(respectiv ziua predarii lucrarilor) suma de .... lei (se poate stabili ca plata sa se faca prin raportare la o valuta convertibila, de exemplu echivalentul in lei al sumei de ... $ SUA).

Art.6

Valoarea reala se va calcula tinandu-se seama de valoarea medie a cursului leu/$.

5. MODALITATI DE PLATA

Art.7

Plata se va efectua prin numerar, cec sau ordin de plata in termen de maxim ....................... zile de la emiterea facturii.

6. TERMENUL DE EXECUTARE A SERVICIILOR

Art.8

Termenul de executare a lucrarii este data de .................. .

Art.9

Timpul de lucru este de .... ore zilnic (sau in zilele de ............... ale saptamanii) orele ......... .

7. OBLIGATIILE PARTILOR

Art.10

Prestatorul se obliga sa realizeze prestatia datorata clientului, la ................................................

Art.11

Clientul se obliga sa achite valoarea prestatiei la termenele stabilite in contract.

8. COMUNICARI / NOTIFICARI

Art.12

In interesul prezentului contract, orice notificare/comunicare intre parti va fi considerata valabil indeplinita daca va fi transmisa celeilalte parti la adresa mentionata in prezentul contract, in scris prin serviciul pootal, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire.

Art.13

In cazul unor situatii urgente, comunicarea poate fi facuta si telefonic, sub conditia inotiintarii reprezentantului legal al societatii.

Art.14

In cazul in care comunicarea/notificarea va fi sub forma de fax, comunicarea se considera primita de destinatar in prima zi lucratoare celei in care a fost expediata.

Art.15

Comunicarile/notificarile verbale nu sunt luate in considerare de nici una din parti daca nu sunt consemnate prin una din modalitatile mai sus prevazute.

9. RASPUNDEREA CONTRACTUALA

Art.16

Prestatorul se obliga sa raspunda material pentru pagubele produse din vina sa (pentru neexecutarea, executarea defectuoasa sau executarea partiala a obligatiilor sale) clientului, in timpul executarii serviciilor.

Art.17

In caz de executare defectuoasa sau partiala a obligatiilor contractuale, prestatorul va plati clientului daune in valoare de ..............lei.

Art.18

Partea care nu isi indeplineste obligatiile contractuale in termenele si modalitatile aratate in prezentul contract, este datoare catre cealalta parte o penalitate cuantificata de ......... % din valoarea obligatiei pentru fiecare zi de intarziere.

10. FORTA MAJORA

Art.19

Forta majora exonereaza de raspundere partile, in cazul neexecutarii partiale sau totale a obligatiilor asumate prin prezentul contract. Prin forta majora se intelege un eveniment independent de vointa partilor, imprevizibil si insurmontabil, aparut dupa incheierea contractului si care impiedica partile sa execute total sau partial obligatiile asumate.

Partea care invoca forta majora are obligatia sa o aduca la cunostinta celeilalte parti, in scris, in maximum 5 (cinci) zile de la aparitie, iar dovada fortei majore se va comunica in maximum 15 (cincisprezece) zile de la aparitie.

Data de referinta este data stampilei postei de expediere. Dovada va fi certificata de Camera de Comert si Industrie sau alt organism abilitat de legea statului care o invoca.

Partea care invoca forta majora are obligatia sa aduca la cunootinta celeilalte parti incetarea cauzei acesteia in maximum 15 (cincisprezece) zile de la incetare.

Daca aceste imprejurari si consecintele lor dureaza mai mult de 6 (sase) luni, fiecare partener poate renunta la executarea contractului pe mai departe. In acest caz, nici una din parti nu are dreptul de a cere despagubiri de la cealalta parte, dar ele au indatorirea de a-si onora toate obligatiile pana la aceasta data.

11. INCETAREA CONTRACTULUI

Art.20

Prezentul contract inceteaza in urmatoarele cazuri:

- partile convin de comun acord incetarea contractului;

- expirarea duratei contractului;

- neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a obligatiilor contractuale de catre una din parti;

- in caz de dizolvare, lichidare, faliment, retragerea autorizatiei de functionare a unuia din contractanti, caz in care contractul va fi considerat nul, partile insa fiind tinute a indestula datoriile uneia catre alta, datorii rezultate pana la momentul interventiei cauzei de disparitie.

12. CLAUZA DE ADAPTARE A CONTRACTULUI

Art.21

In cazul in care desfasurarea contractului este impiedicata de cauze independente de vointa partilor si care schimba conditiile contractuale in asa fel incat sa devina favorabile uneia din parti (atat de favorabile incat modificarile aduse sa schimbe in totalitate conditiile contractuale), partile vor recurge la numirea unui arbitru, care va solutiona diferendul, solutia data fiind opozabila partilor si/sau vor renegocia termenii si conditiile prezentului contract.

Art.22

In cazul interventiei unei asemenea cauze, partea care o invoca va trebui sa notifice catre cealalta parte, in termen de 5 zile de la aparitia respectivei cauze. Partea astfel avizata, va trebui ca in termen de 5 zile de la notificarea primeia, sa faca o propunere de solutionare, cu incercarea partilor de a adapta contractul la noile conditii.

Art.23

Atunci cand partile nu ajung la nici o solutie viabila, se va apela la constituirea si numirea unui arbitru care se va conforma prevederilor prezentului contract.

13. LITIGII

Art.24

Litigiile care se vor naste din prezentul contract sau in legatura cu prezentul contract, inclusiv cele referitoare la validitatea, interpretarea, executarea sau desfiintarea lui vor fi solutionate pe cale amiabila.

Art.25

Daca partile nu vor ajunge la o intelegere amiabila, atunci litigiile vor fi inaintate spre solutionare Curtii de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei.

Art.26

Curtea de Arbitraj va solutiona litigiile in conformitate cu regulamentul si regulile sale de procedura, pe baza prevederilor prezentului contract si a dreptului material roman.

Art.27

Litigiile se vor solutiona in ...........................

Art.28

Deciziile Curtii de Arbitraj vor fi definitive si obligatorii.

14. CLAUZE FINALE

Art.29

Prezentul contract s-a incheiat in ...................... exemplare, cate una pentru fiecare parte, astazi .................., fiind semnat si stampilat de catre parti pe fiecare pagina, producandu-si efectele de la data semnarii lui.

 

PRESTATOR,                               CLIENT,

formular contract prestari servicii

Adauga comentarii, informatii despre model , formular

CAPTCHA
Aceasta intrebare este pentru a preveni trimiterea de spam

Comentarii, informatii suplimentare despre model , formular, download

foarte bun

- Anonymous (neverificat) - 10 ani ago.

fs

- Anonymous (neverificat) - 10 ani ago.

foarte bun

- Anonymous (neverificat) - 10 ani ago.

foarte bun

- Anonymous (neverificat) - 10 ani ago.

bun

- Anonymous (neverificat) - 10 ani ago.

OK

- Anonymous (neverificat) - 8 ani ago.

ok

- Anonymous (neverificat) - 8 ani ago.

f bun

- ano (neverificat) - 7 ani ago.

Este foarte ok. facut

- Madalina (neverificat) - 7 ani ago.

Nu comentez

- Anonymous (neverificat) - 6 ani ago.

util....

- lenuta (neverificat) - 4 ani ago.

este ok

- Anonymous (neverificat) - 4 ani ago.

Perfect!

- Anonymous (neverificat) - 3 ani ago.

foarte bun

- Anonymous (neverificat) - 3 ani ago.

contract

- Stanescu Gheorghe (neverificat) - 3 ani ago.

no comment

- Anonymous (neverificat) - 3 ani ago.

nu comment

- Anonymous (neverificat) - 3 ani ago.

multumesc

- Anonymous (neverificat) - 3 ani ago.

As dori si eu un model

- zopotila (neverificat) - 2 ani ago.

As dori si eu un formular

- Zopo_online@yah... (neverificat) - 2 ani ago.

FUFRUD

- YRYD (neverificat) - 2 ani ago.

bun

- Anonymous (neverificat) - 2 ani ago.

bun

- Anonymous (neverificat) - 2 ani ago.

weqwe

- Anonymous (neverificat) - 2 ani ago.

sdsad

- asdsa (neverificat) - 2 ani ago.

Contract prestări servicii

- Spinu Ramona (neverificat) - 2 ani ago.

foarte bun

- Rares Alexa (neverificat) - 2 ani ago.

ok

- Anonymous (neverificat) - 2 ani ago.

wawsas

- awdss (neverificat) - 2 ani ago.

Contract cu firma Craiss

- HS Heltau (neverificat) - 2 ani ago.

fg

- Anonymous (neverificat) - 2 ani ago.

contr prest servicii

- REMUS (neverificat) - 2 ani ago.

f bun

- kiru gina (neverificat) - 2 ani ago.

bun

- cristian (neverificat) - 2 ani ago.

asas

- Anonymous (neverificat) - 1 an ago.

sqs

- Anonymous (neverificat) - 1 an ago.

ww

- Anonymous (neverificat) - 1 an ago.

bb

- Anonymous (neverificat) - 1 an ago.

Ok

- Anonymous (neverificat) - 1 an ago.

foarte bun

- x (neverificat) - 1 an ago.

DA

- Anonymous (neverificat) - 1 an ago.

ok

- Cirstian Ciprian (neverificat) - 1 an ago.

da

- stratica valeria (neverificat) - 1 an ago.

.

- Anonymous (neverificat) - 1 an ago.

dq

- Anonymous (neverificat) - 1 an ago.

11223364

- Anonymous (neverificat) - 1 an ago.

Ok

- Florin (neverificat) - 1 an ago.

jjj

- Anonymous (neverificat) - 1 an ago.

foarte bun

- Anonymous (neverificat) - 1 an ago.

bun

- MAZILU GRUP CAP... (neverificat) - 1 an ago.

Atentie !!!

Informatiile privind Contract de prestari servicii (model 1) au un caracter informativ. Nu suntem raspunzatori daca actele necesare sau modele de documente s-au modificat sau nu sunt prezentate corect.

Daca aveti dv. informatii suplimentare despre Contract de prestari servicii (model 1) va rugam sa ni le trimiteti pentru a putea fi de ajutor altor persoane.

Va multumim !