Formulare Acte - Model download gratuit Contract de prestari servicii (Prestatie artistica) Modele Contracte - Modele Statute Acte constitutive - Modele Plangeri - Contracte Cadru - Download - oficial.ro

Cauta in site

Contract de prestari servicii (Prestatie artistica)

Taburi primare

Download Model de Contract de prestari servicii (Prestatie artistica)

Download formular Model de Contract de prestari servicii (Prestatie artistica) in format pdf, word, doc,. Descarcati gratuit cea mai buna varianta de statute, procuri ,contracte , imputerniciri, cereri , decizii,autorizatii,coduri, legi, ordonante 2015

Formular Contract de prestari servicii (Prestatie artistica) download gratis in format pdf, word, doc

Download gratuit formular Model Contract de prestari servicii (Prestatie artistica) in format pdf, word, doc

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII PRESTATIE ARTISTICA

1. INTRE

- S.C._______________,cu sediul in ______________, reprezentat prin ______, in calitate de _____________, numita in continuare IMPRESAR, pe de o parte, si

- Dl./D-na. _________, domiciliat in __________posesor al B.I/C.I. seria _______, nr._____, numit in continuare ARTIST, pe de alta parte, a intervenit prezentul contract.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Prin prezentul contract, ARTISTUL_____ se angajeaza sa interpreteze _____,in spectacolul cu denumirea ______in perioada __________, in conditiile prezentului contract.

3. REMUNERATII SI CONDITII DE PLATA

Onorariul cuvenit ARTISTULUI potrivit prezentului contract este de ________ lei pentru fiecare spectacol.

Onorariul convenit la alin. 1 este datorat ARTISTULUI si pentru un numar de _____, repetitii.

Onorariul convenit potrivit alineatelor precedente va fi platit de catre IMPRESAR ARTISTULUI in cel mult ________zile de la data incheierii spectacolului.

4. DURATA SI LOCUL EXECUTARII CONTRACTULUI

Prezentul contract se incheie pe o durata de ______ luni, cu incepere de la data de ______

Spectacolele ___________ in care ARTISTUL va interpreta piesele din repertoriu vor fi prezentate pe scenele stabilite de IMPRESAR.

5. OBLIGATIILE IMPRESARULUI

Pe perioada executarii prezentului contract, IMPRESARUL se obliga:

a) Sa asigure ARTISTULUI conditiile necesare pentru interpretarea pieselor.

b) Sa obtina acordul ARTISTULUI cu privire la programarea spectacolelor, tinand seama la stabilirea datelor, de celelalte obligatii profesionale ale ARTISTULUI existente la data incheierii prezentului contract.

c) Sa comunice la sfarsitul fiecarei luni programarea spectacolelor pentru luna urmatoare.

d) Sa instiinteze ARTISTUL cu cel putin 24 de ore inainte, asupra modificarii orei sau locului la care vor avea loc repetitiile sau spectacolele programate, si sa obtina acordul ARTISTULUI, in acest sens.

e) Sa comunice numele ARTISTULUI la fiecare spectacol, prin orice materiale informatice sau publicitare referitoare la spectacol, elaborate de catre IMPRESAR, fie difuzarii prin mass media.

f) Sa indice numele ARTISTULUI pe toate afisele realizate pentru spectacol.

g) Sa recunoasca si sa garanteze respectarea tuturor drepturilor morale ale ARTISTULUI in conditiile stabilite prin lege.

h) Sa plateasca, la termenele fixate, onorariul net cuvenit ARTISTULUI.

i) Sa deduca, din onorariul brut convenit, toate impozitele si taxele datorate catre stat, nascute din executarea prezentului contract si sa le plateasa.

j) Sa obtina acordul ARTISTULUI cu privire la conditiile inlocuirii sale temporare, datorate imbolnavirii, indisponibilitatii temporare de munca sau altor cauze de forta majora (numele inlocuitorului, durata etc.)

k) Sa obtina acordul ARTISTULUI cu privire la inlocuirea unui partener direct.

l) Sa obtina acordul ARTISTULUI cu privire la datele si duratele turneelor sau altor deplasari efectuate pentru prezentarea specatacolului cu cel putin 15 zile inainte.

m) Sa convina cu ARTISTUL asupra conditiilor de efectuare a deplasarilor, transport, cazare.

n) Sa comunice ARTISTULUI in vederea obtinerii autorizarii prevazute de Legea nr. 8/1996 solicitarile privind:

- fixarea spectacolului;

- adaptarea spectacolului;

- emiterea sau transmiterea prin radiofuziune ori prin televiziune a spectacolului nefixat pe un suport, retransmiterea prin mijloace fara fir, prin fir, prin cablu, prin satelit sau prin orice alt procedu similar.

o) Prevederile de la litera precedenta nu se aplica in cazul fotografierii sau fixarii pe orice tip de suport a unor secvente din spectacol, realizate la comanda sau din initiativa IMPRESARULUI in scopuri promotionale.

p) In toate aceste cazuri, IMPRESARUL este insa obligat sa obtina acordul ARTISTULUI, cu cel putin 24 ore inainte, cu privire la data, ora si locul la care acestea se vor realiza.

r) Fotografierea sau fixarea, pe orice tip de suport, a unor secvente din spectacol, pentru scopurile mentionate mai sus, se fac fie in cadrul programului fixat cu privire la renumerarea repetitiilor si spectacolelor, fie in afara acestui program, fiind considerate sedinte suplimentare, care urmeaza a fi renumerate suplimentar de catre IMPRESAR, astfel:

- pentru o perioada de pana la doua ore, cu 1/4 din onorariul cuvenit pentru un spectacol;

- pentru urmatoarele ore sau fractiuni dintr-o ora, cu 1/3 din suma convenita la pct. a)

- renumeratia totala pentru sedinta suplimentara nu va putea depasi 1/2 din onorariul convenit pentru un spectacol.

6. OBLIGATIILE ARTISTULUI

In executarea prezentului contract, ARTISTUL se obliga:

a) Sa interpreteze piesele din repertoriu la nivelul maxim al capacitatii sale.

b) Sa manifeste receptivitate si deschidere fata de orice puncte de vedere exprimate de IMPRESAR.

c) Sa manifeste respect fata de munca si persoana fiecaruia dintre colegii sai, ori cei cu care contracteaza IMPRESARUL.

d) Sa se abtina de la orice conflict si sa se adreseze direct conducerii IMPRESARULUI pentru rezolvarea oricarei probleme conflictuale.

e) Sa se prezinte cu cel putin 15 min. inainte de ora fixata, la data si locul stabilite pentru repetitii.

f) Sa se prezinte cu cel putin 1 ora inainte de ora inceperii, la data si locul stabilite pentru spectacol, repetitie generala sau sedinta de fotografiere.

g) Sa nu faca acte sau fapte de natura sa prejudicieze executarea cu buna credinta si intocmai a prezentului contract.

h) Sa utilizeze si sa pastreze cu grija materialele incredintate de IMPRESAR.

i) Sa instiinteze IMPRESARUL cu privire la indisponibilizarea sa, din cauza de boala sau forta majora, in maximum 2 ore de la producerea acesteia.

j) Sa participe la turnee sau orice alte deplasari organizate de IMPRESAR cu spectacolul ________________, in conditiile stipulate la art. 5.

k) Sa participe la orice actiuni promotionale privind spectacolul _______________, organizate de IMPRESAR sau la initiativa acestuia, pentru care si-a dat acordul (data, ora, loc de desfasurare).

l) Sa comunice IMPRESARULUI acordul sau, in termen de maximum 3 zile de la primirea solicitarii IMPRESARULUI.

m) Sa comunice IMPRESARULUI in scris, la data semnarii prezentului contract orice angajamente existente care pot afecta programarea repetitiilor sau spectacolelor, avand in vedere prevederile art. 5 c); lista acestor angajamente este anexata la contract si face parte integranta din din acestea.

n) Sa obtina acordul IMPRESARULUI, inainte de a contracta orice alte angajamente, care ar putea fi de natura sa il puna in imposibilitatea de a se conforma prevederilor clauzelor de mai sus.

o) Sa nu isi asume alte angajamente, ulterioare prezentului contract, de natura sa prejudicieze executarea cu buna-credinta si intocmai a acestuia.

p) Sa nu faca acte sau fapte de natura sa aduca atingere bunului nume al IMPRESARULUI sau al spectacolului.

6. RASPUNDEREA CONTRACTUALA

Fiecare parte raspunde fata de cealalta pentru pagubele cauzate din culpa sa.

In cazul in care spectacolul nu se realizeaza din culpa IMPRESARULUI, acesta este tinut sa plateasca ARTISTULUI urmatoarele:

- daca nu s-a efectuat nici o repetitie, o suma echivalenta cu onorariul datorat pentru acestea, dar nu mai putin decat pentru 5 spectacole;

- daca au fost efectuate repetitii, o suma echivalenta cu onorariul datorat pentru acestea, dar nu mai putin decat pentru 5 spectacole;

- in toate celelalte situatii, o suma echivalenta cu onorariul cuvenit pentru cele 15 spectacole garantate de IMPRESAR.

ARTISTUL poate cere organelor jurisdictionale competente, cu titlu de despagubire, contravaloarea contractelor sau a altor angajamente pe care poate dovedi ca i-au fost oferite si le-a refuzat dupa semnarea prezentului contract, in vederea executarii acestuia.

In cazul in care spectacolul nu este produs din culpa exclusiva a ARTISTULUI, acesta este tinut sa plateasca IMPRESARULUI totalitatea cheltuielilor efectuate de IMPRESAR in scopul desfasurarii spectacolului.

In cazul anularii unui spectacol, din culpa IMPRESARULUI acesta este tinut sa plateasca ARTISTULUI onorariul convenit, inclusiv orice cheltuieli de deplasare, dovedite cu acte justificative.

Daca spectacolul a fost programat in deplasare, ARTISTUL este tinut si la plata urmatoarelor cheltuieli aferente deplasarii IMPRESARULUI chiria salii, cheltuieli de publicitate locala, transport, cazare, diurne si onorariile cuvenite colaboratorilor.

IMPRESARUL este tinut sa plateasca ARTISTULUI penalitati de intarziere in valoare de ___% din onorariul convenit, in situatiile in care nu si-a respectat obligatiile asumate, potrivit art. 5.

ARTISTUL este tinut sa plateasca IMPRESARULUI penalitati de intarziere in valoare de ___% din onorariul convenit, in situatiile in care nu si-a respectat obligatiile asumate, potrivit art. 6.

IMPRESARUL este in drept sa solicite organelor jurisdictionale competente obligarea ARTISTULUI la plata de daune pentru prejudiciile cauzate IMPRESARULUI in situatia in care ARTISTUL nu si-a respectat obligatiile asumate prin prezentul contract.

ARTISTUL este in drept sa solicite organelor jurisdictionale competente obligarea IMPRESARULUI la plata de daune pentru prejudiciile pe care acesta le-a cauzat prin nerespectarea clauzelor stipulate in prezentul contract.

8. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

Eventualele neintelegeri ivite intre parti ca urmare a executarii prezentului contract se vor solutiona pe cale amiabila.

In caz de litigiu, partile aleg de comun acord competenta instantelor de drept comun.

9. ALTE CAUZE

Partile se angajeaza sa asigure confidentialitatea asupra tratativelor purtate in vederea incheierii acestui contract, precum si asupra acelor clauze care, prin natura lor, nu sunt de notorietate publica.

Cu privire la art. 5 lit. f), partile convin de comun acord ca numele ARTISTULUI sa fie trecut pe afis in urmatoarele conditii: (locul, ordinea, dimensiunea literelor, modalitatea de acordare a bunulu de tipar pentru imaginea fotografica).

Forta majora exonereaza de raspundere partea care o invoca, potrivit legii.

Prevederile prezentului contract se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 8/1996 si ale Codului civil.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul contract astazi ___________________.

 

 

IMPRESAR, __________                                                ARTIST, ___________

 

 

Adauga comentarii, informatii despre model , formular

CAPTCHA
Aceasta intrebare este pentru a preveni trimiterea de spam

Comentarii, informatii suplimentare despre model , formular, download

thx

- Anonymous (neverificat) - 9 ani ago.

thx

- Anonymous (neverificat) - 9 ani ago.

fain

- robi (neverificat) - 8 ani ago.

Foarte bine

- Anonymous (neverificat) - 6 ani ago.

bun

- Anonymous (neverificat) - 6 ani ago.

ses

- Anonymous (neverificat) - 6 ani ago.

Thx

- Anonim (neverificat) - 2 ani ago.

xfg

- Anonymous (neverificat) - 1 an ago.

fgdfgfgd

- Anonymous (neverificat) - 1 an ago.

Atentie !!!

Informatiile privind Contract de prestari servicii (Prestatie artistica) au un caracter informativ. Nu suntem raspunzatori daca actele necesare sau modele de documente s-au modificat sau nu sunt prezentate corect.

Daca aveti dv. informatii suplimentare despre Contract de prestari servicii (Prestatie artistica) va rugam sa ni le trimiteti pentru a putea fi de ajutor altor persoane.

Va multumim !