Formulare Acte - Model download gratuit Contract de utilizare a unui program pentru calculator Modele Contracte - Modele Statute Acte constitutive - Modele Plangeri - Contracte Cadru - Download - oficial.ro

Cauta in site

Contract de utilizare a unui program pentru calculator

Taburi primare

Download Model de Contract de utilizare a unui program pentru calculator

Download formular Model de Contract de utilizare a unui program pentru calculator in format pdf, word, doc,. Descarcati gratuit cea mai buna varianta de statute, procuri ,contracte , imputerniciri, cereri , decizii,autorizatii,coduri, legi, ordonante 2015

Formular Contract de utilizare a unui program pentru calculator download gratis in format pdf, word, doc

Download gratuit formular Model Contract de utilizare a unui program pentru calculator in format pdf, word, doc

CONTRACT DE UTILIZARE A UNUI PROGRAM PENTRU CALCULATOR

Incheiat astazi.................

la..............................

I. PARTILE CONTRACTANTE

1.1. S.C. .......................................... S.N.C./S.C.S./S.A./S.C.A./S.R.L. cu sediul social in ..............., str.......... nr. ...., bloc .....,scara ...., etaj ...., apartament ...., judetul/sectorul .................., avand codul unic de inregistrare nr............, atribut fiscal ............., numar de ordine in registrul comertului ....../......./......., contul nr....... deschis la ...................., telefon ................., fax................, reprezentata prin ...................., cu functia de ................., in calitate de autor si

1.2. S.C. ........................................... S.N.C./S.C.S./SA./S.CA./S.R.L. cu sediul social in ................, str.......... nr. ...., bloc ...., scara ...., etaj ...., apartament...., judetul/sectorul ...................., avand codul unic de inregistrare nr. ............, atribut fiscal .............., numar de ordine in registrul comertului ....../......./........, contul nr. ......... deschis la ................., telefon .........., fax ..........., reprezentata prin ................., cu functia de ..............., in calitate de utilizator

au convenit sa incheie prezentul contract, privind utilizarea unui program pentru calculator denumit, in continuare si "program soft", cu respectarea urmatoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Proiectarea unui program soft, compus din aplicatii informatice care urmeaza a fi folosit in scopul realizarii produsului denumit: ........................

2.2. Programul soft care va fi proiectat si realizat de autor constituie suportul soft al produsului mentionat la pct. 2.1.

2.3. In realizarea obiectului prezentului contract, autorul acorda utilizatorului dreptul de utilizare a programului soft pentru calculator, iar utilizatorul se obliga sa nu-l transmita altei persoane fizice sau juridice.

2.4. Cesiunea dreptului de utilizare a programului soft nu implica in nici un fel si transferul dreptului de proprietate asupra acestuia.

2.5. Utilizatorul poate face, fara autorizarea autorului, o copie de arhiva sau de siguranta a programului soft care face obiectul prezentului contract, in masura in care este necesar pentru siguranta utilizarii acestuia.

2.6. El poate, de asemenea, fara autorizarea autorului, sa observe, sa studieze sau sa testeze functionarea programului soft in scopul de a determina ideile si principiile care stau la baza oricarui element al acestuia, cu ocazia efectuarii oricaror operatiuni de incarcare in memorie, afisare, conversie, transmitere sau stocare a programului, operatiuni pe care este in drept sa le efectueze.

III. TERMENUL CONTRACTULUI

3.1. Efectuarea lucrarilor la programul care face obiectul prezentului contract, etapele si termenele de realizare a lor sunt urmatoarele:

Continutul etapelor

I. PROIECT DE ANSAMBLU

1. Identificarea cerintelor globale pentru realizarea aplicatiei

Data lansarii ...............

Termenele de livrare ........

2. Definirea arhitecturii functionale

Data lansarii ...............

Termenele de livrare ........

3. Stabilirea structurii bazei de date

Data lansarii ...............

Termenele de livrare ........

4. Proiectarea machetei de cautare, vizualizare etc. a datelor

Data lansarii ...............

Termenele de livrare ........

II. LUCRARI DE IMPLEMENTARE

1. Proiectarea machetelor de incarcare a datelor

Data lansarii ...............

Termenele de livrare ........

2. Proiectarea modului de import date („update")

Data lansarii ...............

Termenele de livrare ........

III. LUCRARI DE FINALIZARE

1. Stabilirea procedurilor de asigurare a integritatii datelor

Data lansarii ...............

Termenele de livrare ........

2. Realizarea interfetei cu utilizatorul (grafica si navigare)

Data lansarii ...............

Termenele de livrare ........

3. Elaborarea documentatiei de utilizare si de exploatare

Data lansarii ...............

Termenele de livrare ........

4. Adoptarea masurilor de securitate impotriva copierii ilegale a programului soft

Data lansarii ...............

Termenele de livrare ........

3.2. Partile au convenit ca la termenele intermediare (cele privind sfarsitul fiecarei etape) sa incheie procese-verbale de receptie, semnate de reprezentantii lor, prin care sa se ateste calitatea lucrarilor efectuate, eventualele imperfectiuni cu stipularea modului de remediere si termenele de rezolvare a lor.

IV. GARANTII

4.1. Autorul programului soft proiectat, realizat si livrat utilizatorului, garanteaza lucrarea pana la aparitia unei noi versiuni, dar nu mai mult de ..........

4.2. In cazul in care pe parcursul derularii etapelor de implementare a programului soft apar eventuale anomalii datorate autorului, acesta se obliga sa le inlature in cel mult.... ore/zile de la semnalarea lor de catre utilizator.

4.3. Se excepteaza de la prevederile pct. 4.1 si 4.2 anomaliile de introducere sau operare ale utilizatorului, inlaturarea acestora urmand a fi asigurata prin grija si pe cheltuiala acestuia, in cadrul activitatii de asistenta tehnica.

V. PRETUL CONTRACTULUI

5.1. Pretul contractului este de .... RON/EURO/USD, cuprinde/nu cuprinde T.V.A. si reprezinta:

a) valoarea pachetului de aplicatii informatice;

b) instruirea personalului in scopul incarcarii bazei de date;

c) asistenta tehnica in exploatare pana la data receptiei (semnarii procesului-verbal de receptie).

5.2. Plata pretului se va face in ziua in care programul soft este livrat de catre autor utilizatorului pe CD-ROM-ul matrita si receptionat de acesta din urma pe baza de proces-verbal.

VI. OBLIGATIILE PARTILOR

6.1. Autorul se obliga sa efectueze:

a) analiza de ansamblu a temei programului soft prezentata de utilizator;

b) proiectarea structurii de date;

c) proiectarea, cautarea si listarea programului;

d) proiectarea modului de import (up-date);

e) analiza de ansamblu;

f) elaborarea documentatiei de analiza, precum si a celei de utilizare si exploatare;

h) instruirea personalului utilizatorului (instalare, configurare si incarcare a datelor);

i) rezolvarea disfunctionalitatilor ce ar putea eventual aparea ca urmare a proiectarii

structurii, machetelor, modului de import date etc.

6.2. Utilizatorul se obliga:

a) sa furnizeze informatiile, datele si documentele necesare autorului pentru analize de ansamblu si de detaliu;

b) sa asigure timp de lucru pe tehnica sa de calcul pentru instalarea si testarea aplicatiilor in vederea realizarii fazelor de acceptare si de incheiere a procesului-verbal de predare-primire a produsului final de soft;

c) sa nu execute modificari, adnotari sau stersaturi in continutul programului soft fara acordul scris al autorului;

d) sa asigure incarcarea bazei de date prin mijloace proprii, dotarea materiala si forta de munca;

e) sa nu descompuna programul soft sub nici o forma si in nici un alt scop.

VII. CLAUZA PENALA

7.1. In cazul nerespectarii termenului de testare si livrare a CD-ROM-ului matrita, autorul se obliga la plata unei penalizari de .....% din pretul programului soft, pentru fiecare zi de

intarziere si daune-interese.

7.2. In cazul neefectuarii platii in termen, utilizatorul se obliga la plata unor penalizari de.....% din pretul programului soft, pentru fiecare zi de intarziere si daune-interese.

VIII. FORTA MAJORA

8.1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod necorespunzator - total sau partial - a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau/si executarea obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege.

8.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de ............... producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.

8.3. Daca, in termen de ..... (zile, ore) de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese.

IX. NOTIFICARILE INTRE PARTI

9.1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la sediul prevazut in partea introductiva a prezentului contract.

9.2. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire (A.R.) si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare.

9.3. Daca notificarea se trimite prin telefax, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediata.

9.4. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la alineatele precedente.

X. CLAUZA DE CONFIDENTIALITATE

10.1. Partile se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor, informatiilor si documentelor pe care le vor detine, ca urmare a executarii clauzelor prezentului contract, potrivit angajamentului anexa.

XI. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

11.1. Partile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila de catre reprezentantii lor.

11.2. In cazul in care rezolvarea eventualelor litigii nu este posibila pe cale amiabila, partile se vor adresa instantelor judecatoresti.

XII. INCETAREA CONTRACTULUI

12.1. Prezentul contract inceteaza:

a) la incheierea lucrarii, predarea ei utilizatorului si dupa efectuarea receptiei si semnarea procesului-verbal de receptie;

b) daca oricare dintre parti isi incalca obligatiile sale, dupa ce a fost avertizata de cealalta parte ca o noua incalcare va duce la incetarea contractului;

c) alte cauze prevazute de lege.

12.2. Rezilierea contractului nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente dintre parti.

12.3. Prevederile prezentului capitol nu inlatura raspunderea partii care, din culpa, a cauzat incetarea contractului.

XII. CLAUZE FINALE

13.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante.

13.2. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.

13.3. Prezentul contract s-a incheiat intr-un numar de ......... exemplare, din care .............. .

 

AUTOR                         UTILIZATOR

 

 

Adauga comentarii, informatii despre model , formular

CAPTCHA
Aceasta intrebare este pentru a preveni trimiterea de spam

Atentie !!!

Informatiile privind Contract de utilizare a unui program pentru calculator au un caracter informativ. Nu suntem raspunzatori daca actele necesare sau modele de documente s-au modificat sau nu sunt prezentate corect.

Daca aveti dv. informatii suplimentare despre Contract de utilizare a unui program pentru calculator va rugam sa ni le trimiteti pentru a putea fi de ajutor altor persoane.

Va multumim !