Formulare Acte - Model download gratuit Contract individual de munca pentru munca la domiciliu Modele Contracte - Modele Statute Acte constitutive - Modele Plangeri - Contracte Cadru - Download - oficial.ro

Cauta in site

Contract individual de munca pentru munca la domiciliu

Taburi primare

Download Model de Contract individual de munca pentru munca la domiciliu

Download formular Model de Contract individual de munca pentru munca la domiciliu in format pdf, word, doc,. Descarcati gratuit cea mai buna varianta de statute, procuri ,contracte , imputerniciri, cereri , decizii,autorizatii,coduri, legi, ordonante 2015

Formular Contract individual de munca pentru munca la domiciliu download gratis in format pdf, word, doc

Download gratuit formular Model Contract individual de munca pentru munca la domiciliu in format pdf, word, doc

CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA PENTRU MUINCA LA DOMICILIU

 

(VARIANTA: MUNCA LA DOMICILIU)

Incheiat astazi...........

la .......................

INREGISTRAT

la Inspectoratul Teritorial de Munca

........................in registrul

general de evidenta a salariatilor sub

nr.............. din.................

I. PARTILE CONTRACTULUI

1.1. S.C........................................ S.N.C./S.C.S./S.A./S.C.A./S.R.L./, cu sediul social in............................... str.................... nr...., bloc...., scara...., etaj...., apartament...., judetul/sectorul......................., avand codul unic de inregistrare nr..............., atribut fiscal ............... si numar de ordine in registrul comertului............./.........../............, contul nr. ............., deschis la.............., telefon ..........., fax.........., reprezentata prin ...................cu functia de................ in calitate de angajator

1.1. Asociatia/Fundatia/Uniunea/Federatia..........., cu sediul in............. str........... nr...., bloc...., scara...., etaj...., apartament......, judetul/sectorul ..................., inscrisa la................, in registrul ............., sub nr. ..................., pe baza certificatului de inscriere nr....................... din................ avand contul nr. ....... deschis la .................., telefon..........., fax........., reprezentata de .................., cu functia de ................., in calitate de angajator si sau

1.1. Asociatia familiala............................, cu sediul in.............., str. ............ nr...., bloc...., scara...., etaj...., apartament...., judetul/sectorul.................., posesorul/posesoarea autorizatiei nr.................., din .............., eliberata de .........................., avand contul nr.................., deschis la ......................, telefon................, fax............., reprezentata de ..................., cu functia de .............., in calitate de angajator si sau

1.1. ...................................., cu domiciliul in ............., str. ................... nr...., bloc...., scara...., etaj...., apartament...., judetul/sectorul ..........., posesorul/posesoarea autorizatiei nr............., din ..........., eliberata de...................................., persoana fizica care desfasoara activitate economica in mod independent, in calitate de angajator si

1.2. ....................................., cu domiciliul in............, str. ................ nr...., bloc...., scara...., etaj...., apartament ...., judetul/sectorul ................, avand cartea/buletinul de identitate/pasaportul seria ...., nr..........., eliberata/eliberat de ............, la data de................, codul numeric personal ............., permis de munca seria....., nr............, din ........, in calitate de angajat au convenit sa incheie prezentul contract individual de munca pe durata nedeterminata/ determinata, pentru munca la domiciliu.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Obiectul contractului il constituie.............

III. DURATA CONTRACTULUI

3.1. Prezentul contract individual de munca se incheie pe perioada nedeterminata, pentru o durata saptamanala de lucru ................................ sau

3.1. Prezentul contract individual de munca se incheie pe o perioada de ....... luni, cuprinsa intre data de .................... si data de.......................

IV. LOCUL DE MUNCA

4.1. Activitatea se desfasoara la domiciliul salariatului, indicat in cap. I.

V. FELUL MUNCII

5.1. Functia/meseria pe care o va desfasura salariatul este ...........................................

VI. ATRIBUTIILE POSTULUI

6.1. Atributiile postului sunt prevazute in fisa postului, anexa la prezentul contract individual de munca.

VII. CONDITII DE MUNCA

7.1. Activitatea se desfasoara in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1991 privind stabilirea duratei timpului de munca sub 8 ore pe zi pentru salariatii care lucreaza in conditii deosebite - vatamatoare, grele sau periculoase.

sau

7.1. Activitatea prestata se desfasoara in conditii normale/deosebite/speciale de munca potrivit Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale (modificata).

VIII. DURATA MUNCII

8.1. Durata muncii salariatului este de o norma intreaga, durata timpului de lucru fiind de ....... ore/zi sau..... ore/saptamana, repartizarea programului de lucru efectuandu-se dupa cum urmeaza:

a) ...............ore/zi;

b) ...............ore/noapte;

c) ...............ore inegal astfel: ........,........

8.2. Programul de lucru este urmatorul:...............

8.3. Programul de lucru se poate modifica de catre salariat care are obligatia de a-l incunostinta, in prealabil, pe angajator.

8.4. Nu se vor efectua ore suplimentare, cu exceptia cazului de forta majora sau pentru alte lucrari destinate prevenirii producerii unor accidente sau inlaturarii consecintelor acestora.

IX. CONCEDIUL

9.1. Durata concediului anual de odihna este de .............. zile lucratoare, In raport cu durata

muncii.

9.2. De asemenea, salariatul beneficiaza de un concediu suplimentar de.........zile lucratoare.

X. SALARIZARE

10.1. Salariul de baza, lunar, brut este de.............. lei.

10.2. Alte elemente constitutive:

a) sporuri:

.................... ....%

.................... ....%

etc.

b) indemnizatii:

.................... ..lei

.................... ..lei

etc.

c) alte adaosuri:

.................... ..lei

.................... ..lei

etc.

10.3. Orele suplimentare prestate in afara programului normal de lucru sau in zilele in care nu se lucreaza ori in zilele de sarbatori legale se compenseaza cu ore libere platite sau se platesc cu un spor la salariu, conform contractului colectiv de munca aplicabil sau Legii nr. 53/2003 - Codul muncii.

XL DREPTURI SI OBLIGATII ALE PARTILOR PRIVIND SECURITATEA SI SANATATEA IN MUNCA

11.1. Partile au urmatoarele drepturi si obligatii privind securitatea si sanatatea in munca:

a) echipament individual de protectie: .............

b) echipament individual de lucru: .................

c) materiale igienico-sanitare: ....................

d) alimentatie de protectie:........................

e) alte drepturi si obligatii privind sanatatea si securitatea in munca:

1. .......................... ......................

2. .................................................

etc.

XII. ALTE CLAUZE

12.1. Perioada de proba este de ........... zile.

12.2. Perioada de preaviz:

a) in cazul preavizului este de ........... zile;

b) in cazul demisiei este de .............. zile,

conform prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii/contractului colectiv de munca.

12.3. Clauza cu privire la formarea profesionala: ................

12.4. Clauza de neconcurenta: ........................

12.5. Clauza de mobilitate: ..........................

12.6. Clauza de confidentialitate: ...................

XIII. DREPTURI SI OBLIGATII GENERALE ALE PARTILOR

13.1. Salariatul se bucura de toate drepturile recunoscute prin lege si prin contractele colective de munca aplicabile salariatilor al caror loc de munca este la sediul angajatorului si are, in principal, urmatoarele:

a) drepturi:

1. la salarizare pentru munca depusa;

2. la repaus zilnic si saptamanal;

3. la concediu de odihna anual;

4. la egalitate de sanse si de tratament;

5. la securitate si sanatate in munca;

6. la formare profesionala in conditiile actelor aditionale;

b) obligatii:

1. de a realiza norma de munca/de a-si indeplini atributiile ce-i revin, conform fisei postului;

2. de a respecta disciplina muncii;

3. de fidelitate fata de angajator in executarea atributiilor de serviciu;

4. de a respecta masurile de securitate si sanatate a muncii in unitate;

5. de a respecta secretul de serviciu.

13.2. Angajatorul are, in principal, urmatoarele:

a) drepturi:

1. sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitatii lor;

2. sa verifice activitatea salariatului in ceea ce priveste respectarea programului de lucru si indeplinirea sarcinilor si atributiilor de serviciu;

3. sa constate savarsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiunile corespunzatoare, potrivit legii, contractului colectiv de munca aplicabil si regulamentului intern;

b) obligatii:

1. sa acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractul individual de

munca din contractul colectiv de munca si din dispozitiile legii;

2. sa asigure permanent conditiile tehnice si organizatorice avute in vedere la elaborarea normelor de munca si conditiile corespunzatoare de munca;

3. sa asigure transportul la si de la domiciliul salariatului, dupa caz, al materiilor prime si materialelor pe care le utilizeaza in activitate, precum si al produselor finite pe care le realizeaza;

4. sa informeze salariatul asupra conditiilor de munca si asupra elementelor care privesc desfasurarea relatiilor de munca;

5. sa elibereze, la cerere, toate documentele care atesta calitatea de salariat, la solicitarea acestuia;

6. sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale salariatilor.

XIV. CONFLICTE DE MUNCA

14.1. Conflictele in legatura cu incheierea, executarea, modificarea si suspendarea sau incetarea prezentului contract individual de munca vor fi solutionate de instanta judecatoreasca competenta material si teritorial, potrivit legii.

XV. DISPOZITII FINALE

15.1. Prevederile prezentului contract individual de munca se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii si ale contractului colectiv de munca aplicabil, incheiat la nivelul angajatorului /grupului de angajatori/ramurii/national, inregistrat sub nr. ....... din ....................... la Directia Generala de Munca si Solidaritate Sociala a judetului/municipiului ...................... /Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale.

15.2. Orice modificare privind clauzele contractuale in timpul executarii contractului individual de munca impune incheierea unui act aditional la acesta, conform dispozitiilor legale.

15.3. Prezentul contract individual de munca s-a incheiat in 3 (trei) exemplare, cate unul pentru fiecare parte si unul pentru Inspectoratul Teritorial de Munca................................ .

ANGAJATOR SALARIAT

Reprezentant legal

Pe data de...................... prezentul contract individual de munca inceteaza in temeiul art. .... din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, in urma indeplinirii procedurii legale.

ANGAJATOR

 

 

 
     
 
  model Contract individual de munca pentru munca la domiciliu
 

 

 

Adauga comentarii, informatii despre model , formular

CAPTCHA
Aceasta intrebare este pentru a preveni trimiterea de spam

Comentarii, informatii suplimentare despre model , formular, download

foarte bun

- Anonymous (neverificat) - 6 ani ago.

Multumesc

- Gogu (neverificat) - 1 an ago.

foarte bun

- romica (neverificat) - 1 an ago.

Atentie !!!

Informatiile privind Contract individual de munca pentru munca la domiciliu au un caracter informativ. Nu suntem raspunzatori daca actele necesare sau modele de documente s-au modificat sau nu sunt prezentate corect.

Daca aveti dv. informatii suplimentare despre Contract individual de munca pentru munca la domiciliu va rugam sa ni le trimiteti pentru a putea fi de ajutor altor persoane.

Va multumim !