Formulare Acte - Model download gratuit Conventie de furnizare de servicii medicale in asistenta medicala primara Modele Contracte - Modele Statute Acte constitutive - Modele Plangeri - Contracte Cadru - Download - oficial.ro

Cauta in site

Conventie de furnizare de servicii medicale in asistenta medicala primara

Taburi primare

Download Model de Conventie de furnizare de servicii medicale in asistenta medicala primara

Download formular Model de Conventie de furnizare de servicii medicale in asistenta medicala primara in format pdf, word, doc,. Descarcati gratuit cea mai buna varianta de statute, procuri ,contracte , imputerniciri, cereri , decizii,autorizatii,coduri, legi, ordonante 2015

Formular Conventie de furnizare de servicii medicale in asistenta medicala primara download gratis in format pdf, word, doc

Download gratuit formular Model Conventie de furnizare de servicii medicale in asistenta medicala primara in format pdf, word, doc

CONVENTIE DE FURNIZARE DE SERVICII MEDICALE IN ASISTENTA MEDICALA PRIMARA

I. Partile contractante

Casa de asigurari de sanatate .................., cu sediul in municipiul/

orasul .........., str. .......... nr. ....., judetul/sectorul .........,

telefon/fax .................., reprezentata prin presedinte - director

general ................................,

si

Unitatea sanitara de asistenta medicala primara .................., cu sau

fara punct de lucru secundar ............., reprezentat prin ............

cu certificatul de inregistrare in Registrul unic al cabinetelor medicale

nr. ............ sau actul de infiintare sau organizare nr. ............,

autorizatie sanitara de functionare pentru cabinet nr. ...............,

autorizatie sanitara de functionare pentru punctul de lucru secundar

nr. ..........., avand sediul cabinetului medical in municipiul/orasul/

comuna ........, str. ....... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ....,

ap. ...., judetul/sectorul ......., telefon ........., si sediul punctului

de lucru secundar in comuna ........., str. ......, nr. ..., telefon .....,

cont nr. .........., deschis la Trezoreria statului sau cont nr. .........

deschis la Banca ........., cod numeric personal al reprezentantului

legal........... sau codul fiscal .................., dovada asigurarii de

raspundere civila in domeniul medical, dovada de acreditare a unitatii

sanitare nr. ............, autorizatia de libera practica pentru personalul

angajat.

II. Obiectul conventiei

ART. 1

Obiectul prezentei conventii il constituie furnizarea de servicii medicale in asistenta medicala primara, conform Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2005 aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 52/2005 si normelor metodologice de aplicare a acestuia.

III. Servicii medicale furnizate

ART. 2

Serviciile medicale furnizate in asistenta medicala primara sunt cuprinse in pachetul de servicii de baza, in pachetul minimal de servicii medicale si in pachetul de servicii pentru persoanele care se asigura facultativ prevazute in anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2005 aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 52/2005.

IV. Durata conventiei

ART. 3

Prezenta conventie este valabila o perioada de maximum 3 luni de la data incheierii.

V. Obligatiile partilor

A. Obligatiile casei de asigurari de sanatate

ART. 4

Casa de asigurari de sanatate are urmatoarele obligatii:

a) sa incheie conventii numai cu furnizorii de servicii medicale, autorizati si acreditati si sa faca publica lista acestora pentru informarea asiguratilor;

b) sa controleze furnizarea serviciilor medicale, care fac obiectul conventiilor incheiate pe baza documentelor justificative corespunzatoare;

c) sa verifice prescrierea medicamentelor si recomandarea investigatiilor paraclinice de catre furnizorii de servicii medicale, in conformitate cu reglementarile in vigoare;

d) sa plateasca venitul medicilor de familie nou-veniti intr-o localitate;

e) sa asigure un sistem permanent de informare a asiguratilor asupra mijloacelor de pastrare a sanatatii, in vederea reducerii si evitarii cauzelor de imbolnavire;

f) sa utilizeze un sistem informatic unitar si confidential corespunzator asigurarii cel putin a unei evidente primare privind diagnosticul si terapia aplicata fiecarui asigurat;

g) sa monitorizeze numarul serviciilor medicale acordate de catre furnizorii cu care se afla in relatii contractuale.

h) sa informeze permanent furnizorii de servicii medicale asupra conditiilor de incheiere a conventiilor;

i) sa informeze asiguratii despre obligativitatea efectuarii controlului medical anual, prin toate mijloacele de care dispune.

B. Obligatiile furnizorului de servicii medicale

ART. 5

Furnizorul de servicii medicale are urmatoarele obligatii:

a) sa asigure in cadrul serviciilor furnizate potrivit pachetului de servicii de baza toate activitatile care sunt cuprinse in baremul de activitati practice obligatorii din curricula de pregatire in specialitatea medicina de familie si in concordanta cu competentele obtinute. De asemenea, au obligatia de a interpreta investigatiile necesare in stabilirea diagnosticului;

b) sa inscrie din oficiu copiii care nu au fost inscrisi pe lista unui medic de familie odata cu prima consultatie a copilului bolnav in localitatea de domiciliu sau, dupa caz, de resedinta a acestuia. Nou-nascutul va fi inscris pe lista medicului de familie care a ingrijit gravida, daca parintii nu au alta optiune exprimata in scris, imediat dupa nasterea copilului;

c) sa inscrie pe lista proprie gravidele neinscrise pe lista unui medic de familie la prima consultatie, in localitatea de domiciliu sau, dupa caz, de resedinta a acestora ori la solicitarea reprezentantilor din sistemul de asistenta medicala comunitara;

d) sa nu refuze inscrierea pe lista de asigurati a copiilor, la solicitarea parintilor, apartinatorilor legali sau la anuntarea de catre casa de asigurari de sanatate cu care au incheiat contract de furnizare de servicii ori de primarie, precum si la solicitarea reprezentantilor din sistemul de asistenta medicala comunitara sau a directiilor de protectie a copilului pentru copiii aflati in dificultate din centrele de plasament sau din familii substitutive;

e) sa respecte dreptul la libera alegere de catre asigurat a medicului de familie, a medicului specialist din ambulatoriu si a unitatii sanitare;

f) sa solicite asiguratilor, atat la inscrierea pe lista proprie cat si in conditiile prevazute de normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2005 aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 52/2005, documentele justificative care atesta calitatea de asigurat;

g) sa furnizeze tratamentul adecvat si sa prescrie medicamentele prevazute in Nomenclatorul de produse medicamentoase de uz uman, cu sau fara contributia personala a asiguratilor, precum si investigatii paraclinice numai ca o consecinta a actului medical propriu si numai pentru afectiuni care intra in competenta conform autorizatiei de libera practica. Medicamentele prescrise si investigatiile paraclinice recomandate trebuie sa fie in concordanta cu diagnosticul. Medicul de familie refuza transcrierea de prescriptii medicale pentru medicamente cu sau fara contributia personala a asiguratilor si investigatii paraclinice care sunt urmare a unor acte medicale prestate de alti medici. Exceptie fac situatiile in care pacientul urmeaza o schema de tratament pentru o perioada mai mare de 30 de zile calendaristice stabilita si initiata de medicul de specialitate aflat in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate, comunicata numai prin scrisoare medicala;

h) sa respecte criteriile de calitate a serviciilor medicale furnizate si a activitatii desfasurate;

i) sa informeze asiguratii despre pachetul de servicii de baza, pachetul minimal de servicii medicale si pachetul de servicii pentru persoanele asigurate facultativ, obligatiile furnizorului de servicii medicale in relatie contractuala cu casa de asigurari de sanatate precum si obligatiile asiguratului;

j) sa respecte confidentialitatea tuturor datelor si informatiilor privitoare la asigurati precum si intimitatea si demnitatea acestora;

k) sa raporteze caselor de asigurari de sanatate si directiilor de sanatate publica datele necesare pentru urmarirea desfasurarii activitatii in asistenta medicala, potrivit formularelor de raportare stabilite prin ordin al ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate;

l) sa respecte prevederile actelor normative privind raportarea bolilor si efectuarea vaccinarilor confirmata de directiile de sanatate publica;

m) sa intocmeasca bilet de trimitere catre alte specialitati sau in vederea internarii atunci cand este cazul si sa ataseze la acest bilet rezultatele investigatiilor paraclinice efectuate in regim ambulatoriu atunci cand acestea au fost necesare pentru a sustine si/sau a confirma diagnosticul mentionat pe biletul de trimitere si data la care au fost efectuate, care completeaza tabloul clinic pentru care se solicita internarea; medicul va mentiona pe biletul de trimitere ca a anexat rezultatele investigatiilor paraclinice si va informa asiguratul asupra obligativitatii de a le prezenta medicului caruia urmeaza sa i se adreseze;

n) sa completeze corect si la zi formularele tipizate din sistemul informational al Ministerului Sanatatii cu datele corespunzatoare activitatii desfasurate;

o) sa respecte programul de lucra pe care sa-l afiseze la loc vizibil si sa-l comunice caselor de asigurari de sanatate si directiilor de sanatate publica;

p) sa anunte casa de asigurari de sanatate despre orice modificare privind conditiile obligatorii care au stat la baza incheierii conventiei si sa indeplineasca in permanenta aceste conditii pe durata derularii conventiei;

q) sa respecte prevederile actelor normative referitoare la sistemul asigurarilor sociale de sanatate; furnizorilor li se recomanda participarea la actiunile de instruire organizate de casele de asigurari de sanatate si de directiile de sanatate publica;

r) sa nu refuze acordarea asistentei medicale in caz de urgenta medico-chirurgicala ori de cate ori se solicita;

s) sa acorde servicii medicale tuturor asiguratilor fara nici o discriminare folosind formele cele mai eficiente de tratament;

t) sa acorde servicii medicale in regim de urgenta femeii gravide;

u) sa afiseze intr-un loc vizibil numele casei de asigurari de sanatate cu care se afla in relatie contractuala;

v) sa elibereze acte medicale, in conditiile stabilite in normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2005 aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 52/2005;

x) sa stabileasca programul de lucru si sarcinile de serviciu pentru personalul angajat;

y) sa acorde servicii medicale tuturor asiguratilor inscrisi, indiferent de casa de asigurari de sanatate la care este luat in evidenta asiguratul;

z) sa acorde cu prioritate, consultatii medicale personalului angajat in unitatile sanitare publice.

VI. Modalitati de plata

ART. 6

Modalitatile de plata in asistenta medicala primara pentru medicii nou-veniti sunt:

Medicii nou-veniti intr-o localitate beneficiaza de un venit format din:

a) o suma echivalenta cu media dintre salariul maxim si cel minim prevazute in sistemul sanitar bugetar pentru gradul profesional obtinut de medic, la care se aplica ajustarile prevazute in norme;

b) o suma necesara pentru cheltuieli de administrare si functionare a cabinetului medical, stabilite potrivit normelor.

Clauze speciale - se completeaza pentru fiecare cabinet medical si medic de familie nou-venit in componenta cabinetului medical cu care s-a incheiat conventia:

a) Medic de familie nou-venit

Nume ............................. Prenume .........................

Cod numeric personal ...............................................

Grad profesional ...................................................

Codul medicului ....................................................

Program de lucru ...................................................

Venitul lunar aferent medicului de familie nou-venit ........... lei

Sporul in conditiile in care isi desfasoara activitatea ........%.

Suma lunara aferenta cheltuielilor de administrare si functionare a cabinetului medical in care isi desfasoara activitatea medicul de familie nou-venit .......... lei.

Venitul lunar total aferent medicului de familie nou-venit ......... lei, platit la data de .................

b) Medic de familie nou-venit

Nume ........................ Prenume ...........................

Cod numeric personal ............................................

Grad profesional ................................................

Codul medicului .................................................

Program de lucru ................................................

Venitul lunar aferent medicului de familie nou-venit ........... lei

Sporul in conditiile in care isi desfasoara activitatea ......%.

Suma lunara aferenta cheltuielilor de administrare si functionare a cabinetului medical in care isi desfasoara activitatea medicul de familie nou-venit .............. lei.

Venitul lunar total aferent medicului de familie nou-venit ....... lei, platit la data de ...................

c) ................................................................

VII. Calitatea serviciilor

ART. 7

Serviciile medicale furnizate in baza prezentei conventii trebuie sa respecte criteriile de calitate elaborate de organismele abilitate de lege.

VIII. Raspunderea contractuala

ART. 8

Pentru neindeplinirea obligatiilor contractuale partea in culpa datoreaza celeilalte parti daune-interese.

IX. Clauza speciala

ART. 9

Orice imprejurare independenta de vointa partilor, intervenita dupa data semnarii conventiei si care impiedica executarea acestuia, este considerata ca forta majora si exonereaza de raspundere partea care o invoca. Sunt considerate ca forta majora, in sensul acestei clauze, imprejurari ca: razboi, revolutie, cutremur, marile inundatii, embargo.

Partea care invoca forta majora trebuie sa anunte cealalta parte in termen de 5 zile de la data aparitiei respectivului caz de forta majora si, de asemenea, de la incetarea acestui caz.

Daca nu procedeaza la anuntarea in termenele prevazute mai sus a inceperii si incetarii cazului de forta majora, partea care il invoca suporta toate daunele provocate celeilalte parti prin neanuntarea in termen.

X. Incetarea si rezilierea conventiei

ART. 10

Conventia se reziliaza de plin drept, printr-o notificare scrisa a caselor de asigurari de sanatate, in termen de 10 zile calendaristice de la data constatarii, in urmatoarele situatii:

a) daca furnizorul de servicii medicale nu incepe activitatea in termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data semnarii conventiei de furnizare de servicii medicale;

b) daca din motive imputabile furnizorului acesta isi intrerupe activitatea pe o perioada mai mare de 30 de zile calendaristice;

c) ridicarea de catre organele in drept a autorizatiei sanitare de functionare a furnizorului, expirarea termenului de valabilitate a acesteia sau incetarea acreditarii furnizorului;

d) nerespectarea obligatiilor contractuale, constatata cu ocazia controlului efectuat de institutiile abilitate sa efectueze acest control;

e) neanuntarea casei de asigurari de sanatate cu privire la orice modificare in legatura cu conditiile care au stat la baza incheierii conventiei de furnizare de servicii medicale in termen de 10 zile lucratoare;

f) refuzul furnizorului de servicii medicale de a pune la dispozitia organelor de control actele de evidenta a serviciilor furnizate.

ART. 11

Conventia inceteaza cu data la care a intervenit una dintre urmatoarele situatii:

a) furnizorul de servicii medicale se muta din teritoriul de functionare;

b) incetare prin faliment, dizolvare, lichidare, desfiintare sau reprofilare, dupa caz;

c) incetarea definitiva a activitatii casei de asigurari de sanatate;

d) acordul de vointa al partilor;

e) denuntarea unilaterala a conventiei de catre reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale sau al casei de asigurari de sanatate, printr-o notificare scrisa, cu 30 de zile calendaristice anterior datei de la care se doreste incetarea conventiei;

f) a survenit decesul titularului cabinetului medical individual;

g) medicul titular al cabinetului medical individual renunta sau pierde calitatea de membru al Colegiului Medicilor din Romania.

ART. 12

Situatiile prevazute la art. 10 si la art. 11 lit. b), c), f), g) se constata de catre casa de asigurari de sanatate din oficiu, prin organele sale abilitate sau la sesizarea oricarei persoane interesate.

Situatiile prevazute la art. 11 lit. a) se notifica casei de asigurari de sanatate cu cel putin 30 de zile inaintea datei de la care se doreste incetarea conventiei.

XI. Corespondenta

ART. 13

Corespondenta legata de derularea prezentei conventii se efectueaza in scris, prin scrisori recomandate cu confirmare de primire, prin fax sau direct la sediul partilor.

Fiecare parte contractanta este obligata ca in termen de 3 zile din momentul in care intervin modificari ale datelor ce figureaza in prezenta conventie sa notifice celeilalte parti contractante schimbarea survenita.

XII. Modificarea conventiei

ART. 14

In conditiile aparitiei unor noi acte normative in materie, care intra in vigoare pe durata derularii prezentei conventii, clauzele contrare se vor modifica si se vor completa in mod corespunzator.

ART. 15

Daca o clauza a acestei conventii ar fi declarata nula, celelalte prevederi ale conventiei nu vor fi afectate de aceasta nulitate. Partile convin ca orice clauza declarata nula sa fie inlocuita printr-o alta clauza care sa corespunda cat mai bine cu putinta spiritului conventiei.

Daca expira termenul de valabilitate a autorizatiei sanitare pe durata prezentei conventii, toate celelalte prevederi ale conventiei nu vor fi afectate de nulitate, cu conditia reinnoirii autorizatiei sanitare pe toata durata de valabilitate a conventiei.

XIII. Solutionarea litigiilor

ART. 16

(1) Litigiile nascute in legatura cu incheierea, executarea, modificarea si incetarea ori alte pretentii decurgand din prezenta conventie vor fi supuse unei proceduri prealabile de solutionare pe cale amiabila.

(2) Litigiile nesolutionate conform alin. (1) sunt de competenta Comisiei Centrale de Arbitraj, care va solutiona cauza potrivit legii.

ART. 17

Hotararile Comisiei Centrale de Arbitraj pot fi atacate la instantele judecatoresti competente.

XIV. Alte clauze

.....................................

.....................................

Prezenta conventie de furnizare a serviciilor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate a fost incheiat astazi, .............., in doua exemplare a cate ....... pagini fiecare, cate unul pentru fiecare parte contractanta.

CASA DE ASIGURARI DE SANATATE FURNIZOR DE SERVICII MEDICALE

Presedinte - Director general, Reprezentant legal,

......................... .............................

Director adjunct economic,

.............................

Director adjunct relatii contractuale,

......................................

Vizat

Oficiul juridic

Adauga comentarii, informatii despre model , formular

CAPTCHA
Aceasta intrebare este pentru a preveni trimiterea de spam

Atentie !!!

Informatiile privind Conventie de furnizare de servicii medicale in asistenta medicala primara au un caracter informativ. Nu suntem raspunzatori daca actele necesare sau modele de documente s-au modificat sau nu sunt prezentate corect.

Daca aveti dv. informatii suplimentare despre Conventie de furnizare de servicii medicale in asistenta medicala primara va rugam sa ni le trimiteti pentru a putea fi de ajutor altor persoane.

Va multumim !