Formulare Acte - Model download gratuit Hotarare AGA privind diverse operatiuni Modele Contracte - Modele Statute Acte constitutive - Modele Plangeri - Contracte Cadru - Download - oficial.ro

Cauta in site

Hotarare AGA privind diverse operatiuni

Taburi primare

Download Model de Hotarare AGA privind diverse operatiuni

Download formular Model de Hotarare AGA privind diverse operatiuni in format pdf, word, doc,. Descarcati gratuit cea mai buna varianta de statute, procuri ,contracte , imputerniciri, cereri , decizii,autorizatii,coduri, legi, ordonante 2015

Formular Hotarare AGA privind diverse operatiuni download gratis in format pdf, word, doc

Download gratuit formular Model Hotarare AGA privind diverse operatiuni in format pdf, word, doc

Hotarare AGA pentru diverse operatiuni hotarare AGA activitate de creditare bancara

 

HOTARAREA ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR/ACTIONARILOR
S.C. _____________ S.R.L./S.A. („SOCIETATEA”)
J_____________, CUI _____________
NR. _____________ din data de ___/___/_____

In sedinta Adunarii Generale a Asociatilor Societatii din data de ___/___/_____, legal convocata conform prevederilor statutare si ale Legii nr.31/1990, republicata, cu modificiarile si completarile ulterioare, asociatii/actionarii:

_____________, CNP _____________,  cetatean _____________, nascut in data de ___/___/_____ in _____________, domiciliat in _____________, str. _____________, identificat cu CI/Pasaport seria _____________ nr. _____________, eliberat de _____________ in data de ___/___/_____, cu valabilitate pana la data de ___/___/_____, in calitate de asociat/actionar al Societatii detinand un numar de _____________ parti sociale/actiuni, fiecare cu o valoare nominala de _____________ RON, reprezentand _____________% din capitalul social al Societatii;

_____________, CNP _____________,  cetatean _____________, nascut in data de ___/___/_____ in _____________, domiciliat in _____________, str. _____________, identificat cu CI/Pasaport seria _____________ nr. _____________, eliberat de _____________ in data de ___/___/_____, cu valabilitate pana la data de ___/___/_____, in calitate de asociat/actionar al Societatii detinand un numar de _____________ parti sociale/actiuni, fiecare cu o valoare nominala de _____________ RON, reprezentand _____________% din capitalul social al Societatii;

_____________, persoana juridica _____________, avand sediul social in _____________, inregistrata la Registrul Societatilor din _____________ sub nr. _____________, detinand un numar de _____________ parti sociale/actiuni, fiecare cu o valoare nominala de _____________ RON, reprezentand _____________% din capitalul social al Societatii, reprezentata legal de Dl./Dna. _____________, cetatean _____________, CNP _____________, identificat cu CI/Pasaport Seria _____________ Nr. _____________, eliberat de autoritatile _____________ la data de ___/___/_____, cu valabilitate pana la data de ___/___/_____, in baza Deciziei Consiliului de Administratie/Director al _____________  nr. _____________ din data de ___/___/_____,

reprezentand 100% din capitalul social, au hotarat in unanimitate urmatoarele:

[NOTA: Pentru situatia in care se doreste contractarea unei facilitati de credit]
Contractarea unei facilitati de credit [linie de credit / credit la termen] in suma maxima de _____________ de la ..... („Banca”), in vederea _____________. Creditul va fi garantat cu:
ipoteca mobiliara asupra conturilor S.C. _____________; [NOTA: Daca este cazul]
ipoteca imobiliara asupra imobilului/imobilelor proprietatea S.C. _____________ situat in strada _____________, nr. _____________, bl. _____________, sc. _____________, et. _____________, ap. _____________, sector _____________/judet _____________, cu numar cadastral/numar topo _____________, inscris in CF nr. _____________ a localitatii _____________; [NOTA: Daca este cazul]
ipoteca asupra bunului mobil _____________ proprietatea S.C. _____________; [NOTA: Daca este cazul]
depozit colateral asupra contului de depozit al S.C. _____________;[NOTA: Daca este cazul]
[alte situatii];[NOTA: Daca este cazul]

[NOTA: Pentru situatia in care se doreste majorarea unei linii de credit]
Majorarea liniei de credit contractata de la..... („Banca”) in baza contractului de credit nr. _____________ din data de ___/___/_____, cu toate modificarile si completarile ulterioare cu suma de _____________. Majorarea liniei de credit va fi garantata cu:
ipoteca mobiliara asupra conturilor S.C. _____________; [NOTA: Daca este cazul]
ipoteca imobiliara asupra imobilului/imobilelor proprietatea S.C. _____________ situat in strada _____________, nr. _____________, bl. _____________, sc. _____________, et. _____________, ap. _____________, sector _____________/judet _____________, cu numar cadastral/numar topo _____________, inscris in CF nr. _____________ a localitatii _____________; [NOTA: Daca este cazul]
ipoteca asupra bunului mobil _____________ proprietatea S.C. _____________; [NOTA: Daca este cazul]
depozit colateral asupra contului de depozit al S.C. _____________;[NOTA: Daca este cazul]
[alte situatii];[NOTA: Daca este cazul]

[NOTA: Pentru situatia in care se doresc modificari la credit]
Prelungirea/reinnoirea liniei de credit / sau / restructurarea/rescadentarea in orice modalitate a creditului / sau / modificarea/conversia de valuta a creditului / sau / modificari ale partilor contractuale / sau / modificari ale garantiilor creditului / sau /  contractat de la .........(„Banca”) in baza contractului de credit nr. _____________ din data de ___/___/_____, cu toate modificarile si completarile ulterioare. Creditul va fi garantat cu urmatoarele garantii noi:
ipoteca mobiliara asupra conturilor S.C. _____________; [NOTA: Daca este cazul]
ipoteca imobiliara asupra imobilului/imobilelor proprietatea S.C. _____________ situat in strada _____________, nr. _____________, bl. _____________, sc. _____________, et. _____________, ap. _____________, sector _____________/judet _____________, cu numar cadastral/numar topo _____________, inscris in CF nr. _____________ a localitatii _____________; [NOTA: Daca este cazul]
ipoteca asupra bunului mobil _____________ proprietatea S.C. _____________; [NOTA: Daca este cazul]
depozit colateral asupra contului de depozit al S.C. _____________;[NOTA: Daca este cazul]
[alte situatii];[NOTA: Daca este cazul]

[NOTA: Pentru situatia suplimentarii structurii de garantii cu care se garanteaza un credit]  
Suplimentarea structurii de garantii aferente creditului in suma de _____________, pe care Societatea l-a contractat de la .......(„Banca”), conform Contractului de credit nr. _____________ din data de ___/___/_____, cu toate modificarile si completarile ulterioare, cu urmatoarea garantie:
ipoteca mobiliara asupra conturilor S.C. _____________; [NOTA: Daca este cazul]
ipoteca imobiliara asupra imobilului/imobilelor proprietatea S.C. _____________ situat in strada _____________, nr. _____________, bl. _____________, sc. _____________, et. _____________, ap. _____________, sector _____________/judet _____________, cu numar cadastral/numar topo _____________, inscris in CF nr. _____________ a localitatii _____________; [NOTA: Daca este cazul]
ipoteca asupra bunului mobil _____________ proprietatea S.C. _____________; [NOTA: Daca este cazul]
depozit colateral asupra contului de depozit al S.C. _____________;[NOTA: Daca este cazul]
[alte situatii];[NOTA: Daca este cazul]

[NOTA: Pentru situatia mentinerii garantiilor constituite anterior]  
Garantiile mobiliare/imobiliare constituite pana in prezent raman nemodificate.

[NOTA: Pentru situatia incheierii unui contract de novatie a creditului.]
Preluarea/cedarea [NOTA: Dupa caz] prin contract de novatie, respectiv „transformarea” raportului juridic obligational rezultat din contractul de credit nr. _____________ din data de ___/___/_____ incheiat intre S.C. _____________ si ......(„Banca”) si asumarea tuturor drepturilor si obligatiilor rezultate din contractul de credit mentionat.
    Garantarea noii obligatii nascute prin incheierea contractului de novatie cu urmatoarele garantii:
ipoteca mobiliara asupra conturilor S.C. _____________; [NOTA: Daca este cazul]
ipoteca imobiliara asupra imobilului/imobilelor proprietatea S.C. _____________ situat in strada _____________, nr. _____________, bl. _____________, sc. _____________, et. _____________, ap. _____________, sector _____________/judet _____________, cu numar cadastral/numar topo _____________, inscris in CF nr. _____________ a localitatii _____________; [NOTA: Daca este cazul]
ipoteca asupra bunului mobil _____________ proprietatea S.C. _____________; [NOTA: Daca este cazul]
depozit colateral asupra contului de depozit al S.C. _____________;[NOTA: Daca este cazul]
[alte situatii];[NOTA: Daca este cazul]

[NOTA: Mandat pentru semnarea tuturor actelor necesare in scopul indeplinirii mandatului]
Imputernicirea Dlui. _____________, CNP _____________, in calitate de Asociat/Administrator al Societatii, sa negocieze/sa asume si sa decida in numele si pe seama Societatii orice clauza contractuala (inclusiv, dar fara a se limita la: modalitatile de rambursare si a datelor de rambursare a creditului, prelungirea duratei creditului, conversia/transformarea creditului in orice alta moneda, modificarea structurii garantiilor creditului, stabilirea costurilor aferente creditului, precum si asumarea oricarei clauze ce tine de competenta asociatilor, etc.) si sa semneze in numele si pe seama Societatii: (i) Contractul de credit si/sau Contractele de ipoteca; (ii) orice act aditional la Contractul de credit sau orice act aditional la Contractele de ipoteca mobiliara/imobiliara; (ii) orice contract nou de ipoteca mobiliara/imobiliara, precum si (iii) Biletele la ordin emise de Societate, daca este cazul.

[NOTA: Daca e necesar - Mandat pentru deschidere de cont si operatiuni fara limita de suma]
Imputernicirea Dlui. _____________, CNP _____________, in calitate de Asociat/Administrator al Societatii, sa deschida sau sa inchida orice fel de conturi la Banca, sa emita si sa semneze orice fel de cereri si/sau declaratii in acest sens in numele si pe seama Societatii. De asemenea, D-l _____________ este imputernicit sa efectueze orice operatiuni pe conturi, fara limita de suma, avand drept de semnatura unica pentru Societate.

Prin prezenta hotarare se completeaza prevederile anterioare ale hotararilor AGA ale Societatii, ale caror prevederi se vor aplica in continuare, in masura in care nu sunt abrogate expres sau tacit (abrogarea va trebui comunicata Bancii) si nu sunt incompatibile cu prevederile prezentei hotarari (aceste conditii urmand a fi indeplinite cumulativ).

Orice revocare a prezentului mandat sau a administratorilor imputerniciti va fi comunicata expres Bancii, printr-o notificare transmisa in acest sens, prin posta insotita de o confirmare de primire, documentul de instiintare a revocarii trebuind sa poarte numar de inregistrare in evidentele Bancii. Pana la comunicarea revocarii semnatura Dlui. _____________ este pe deplin opozabila Societatii pentru operatiunile conferite prin prezentul mandat.

Numele si semnatura asociatilor/actionarilor:

__________________________

__________________________

__________________________

Data: _______________________________________

Model hotarare AGA creditare bancara

Creditare SRL, Creditare SA

Adauga comentarii, informatii despre model , formular

CAPTCHA
Aceasta intrebare este pentru a preveni trimiterea de spam

Comentarii, informatii suplimentare despre model , formular, download

Model

- Rosioru Ionut (neverificat) - 9 ani ago.

ok

- Anonymous (neverificat) - 8 ani ago.

dap

- Anonymous (neverificat) - 8 ani ago.

OK

- Lucian (neverificat) - 8 ani ago.

..

- Anonymous (neverificat) - 8 ani ago.

,,

- Anonymous (neverificat) - 8 ani ago.

E ok

- Anonymous (neverificat) - 4 ani ago.

ok

- eugen (neverificat) - 3 ani ago.

ok

- eugen (neverificat) - 3 ani ago.

ok

- Anonymous (neverificat) - 3 ani ago.

ok

- Anonymous (neverificat) - 3 ani ago.

Ok

- Leo (neverificat) - 3 ani ago.

Азия-Трейдинг - предоставляет свои услуги по доставке товаров из Китая в Москву с таможенным оформлением во Владивостоке.

- MSCkarp (neverificat) - 3 ani ago.

В поддержку бизнеса в России, логистическая компания "Азия-Трейдинг" предлагает лучшие условия обработки импортных товаров в морских портах Владивостока.

- MSCkarp (neverificat) - 3 ani ago.

ok

- Eremia Mihai (neverificat) - 2 ani ago.

ok

- Anonymous (neverificat) - 2 ani ago.

Am descarcat model contract de administrare SRL
Multumesc frumos !

- GILCEAVA VERONICA (neverificat) - 1 an ago.

HOTARARE AGA

- DIACONU MADALINA (neverificat) - 8 luni ago.

SA

- Alex (neverificat) - 7 luni ago.

Atentie !!!

Informatiile privind Hotarare AGA privind diverse operatiuni au un caracter informativ. Nu suntem raspunzatori daca actele necesare sau modele de documente s-au modificat sau nu sunt prezentate corect.

Daca aveti dv. informatii suplimentare despre Hotarare AGA privind diverse operatiuni va rugam sa ni le trimiteti pentru a putea fi de ajutor altor persoane.

Va multumim !