Formulare Acte - Model download gratuit Statut asociatie non-guvernamentala Modele Contracte - Modele Statute Acte constitutive - Modele Plangeri - Contracte Cadru - Download - oficial.ro

Cauta in site

Statut asociatie non-guvernamentala

Taburi primare

Download Model de Statut asociatie non-guvernamentala

Download formular Model de Statut asociatie non-guvernamentala in format pdf, word, doc,. Descarcati gratuit cea mai buna varianta de statute, procuri ,contracte , imputerniciri, cereri , decizii,autorizatii,coduri, legi, ordonante 2015

Formular Statut asociatie non-guvernamentala download gratis in format pdf, word, doc

Download gratuit formular Model Statut asociatie non-guvernamentala in format pdf, word, doc

STATUT ASOCIATIE NON-GUVERNAMENTALA

 

Capitolul I

Dispozitii generale

Art.1

Se constituie Asociatia cu denumirea............ potrivit Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu modificarile ulterioare, de catre urmatoarele persoane, membri fondatori:

.....................................

.....................................

.....................................

Aceasta denumire va fi respectata in toate documentele, anunturile si relatiile cu alte institutii.

Art. 2

Asociatia................este o organizatie nonguvermanentala, fara scop lucrativ, cu personalitate juridica, ce reuneste prin libera adeziune persoane care ofera prin contributia lor materiala, cunostintele si activitatea lor proprie in folosul comunitatii locale. Ea desfasoara activitatea in conformitate cu legile tarii si prezentul statut.

Art. 3

...............are personalitate juridica in temeiul O.G. 26/2000 cu modificarile ulterioare si in urma inregistrarii sale ca persoana juridica la judecatoria .............in Registrul fundatiilor si asociatiilor.

Art. 4

...............este persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial, fiind deplin autonoma din punct de vedere structural, functional si economic.

Art. 5

Organele sale de conducere au, de la data dobandirii personalitatii juridice, autonomie fata de orice organizatie, societate, asociatie, fundatie din tara sau strainatate cu care intra in raporturi, precum si fata de organele puterii si administratiei publice si fata de orice organe sau autoritati politice sau apolitice . Autonomia ................ este garantata de lege ca persoana juridica drept privat autorizata.

Art. 6

Sediul principal al Asociatiei este.......................

Sediul Asociatiei se va putea schimba in raport cu necesitatile unei mai bune activitati. Orice schimbare a sediului se va face prin hotararea Consiliului Director si se va comunica instantei judecatoresti de care Asociatia apartine, atat la vechiul sediu cat si la cel nou.

Art.7

Durata de functionare a ............este nelimitata, incepand cu data inscrierii in Registrul asociatiilor.

Capitolul II

Scopul si obiectivele

Art. 8

Asociatia are drept scop promovarea, sprijinirea, realizarea si coordonarea de activitati care sa contribuie la dezvoltarea regiunii ..............din punct de vedere economic, social, educational, cultural, ecologic, turistic.

Pentru realizarea acestui scop Asociatia va avea urmatoarele obiective:

in domeniul turismului:

- va promova campanii in mass-media, va organiza sau va participa la simpozioane, expozitii, va sustine si va realiza materiale de specialitate (publicatii, brosuri, pagini web, etc.) in vederea promovarii turistice a imaginii orasului si zonei adiacente in tara si strainatate;

- va initia, si va derula proiecte de dezvoltare turistica locala si regionala, cu finantari proprii, sau va actiona pentru accesarea de fonduri publice sau private, din tara sau din strainatate;

- va initia activitati legate de dezvoltarea turismului.

in domeniul sprijinirii si dezvoltarii locale si regionale:

- va initia si implementa programe legate de promovarea imaginii regiunii in Europa;

- va sprijini planurile de dezvoltare ale comunitatii locale;

- va initia, si va derula proiecte de dezvoltare locala si regionala in domeniul economico-social, cu finantari proprii, sau prin accesarea de fonduri publice sau private, din tara sau din strainatate;

- va acorda consultanta in domeniul managerial, marketing, economic si turistic in scopul ridicarii gradului de profesionalism si competenta al localnicilor.

in domeniul protectiei mediului

- sa initieze si realizeze proiecte legate de protectia mediului in zona;

- sa coordoneze actiuni de ecologizare;

- instruieste membrii activi, simpatizantii si populatia in sprijinul protejarii si conservarii mediului ambiant.

in domeniul sprijinirii tineretului

- sa desfasoare activitati de promovare si educare a tinerilor;

- sa realizeze activitati de consiliere profesionala si indrumare vocationala in favoarea tinerilor, absolventilor.

In vederea atingerii scopurilor si obiectivelor propuse mai sus Asociatia va desfasura programe si activitati de informare, consiliere, educatie, monitorizare.

Art.9

Forme de activitate

Principalele activitati desfasurate de asociati sunt:

- sa colaboreze cu organismele publice, precum si cu persoane fizice si juridice romane sau straine care sunt interesate si pot oferi sprijin in vederea implementarii scopului propus. Asociatia poate promova si organiza schimburi de experienta cu alte asociatii similare din tara si strainatate.

- formarea de personal de specialitate care sa asigure punerea in practica a elementelor de mai sus;

- organizarea de manifestari(conferinte, expozitii, cursuri, simpozioane, manifestari cultural stiintifice)

- realizarea de documente audio-vizuale, tiparirea de buletine informative, publicarea de reviste precum si alte mijloace de informare;

- sa initieze si sa desfasoare schimburi culturale, educative cu persoane si institutii cu caracter similar din tara si din strainatate.

Capitolul III

Calitatea de membru

Art. 10

Pot fi membri ai Asociatiei........... persoanele fizice sau juridice care depun o adeziune scrisa in care declara ca sunt de acord cu prevederile statutare si alte reglementari specifice si doresc sa contribuie la realizarea scopurilor si obiectivelor propuse.

Pot fi membri persoane fizice indiferent de varsta, profesie, sex, cetatenie, nationalitate, apartenenta politica sau religie, origine sociala sau avere, care conform cererii de asociere respecta atat statutul Asociatiei cat si regulamentul intern de functionare.

Pot fi asociati: asociatiile sau societatile cu personalitate juridica, cu domiciliul in tara sau strainatate, urmand ca reprezentarea acestora in Adunarea Generala sa fie nominala (un vot pentru fiecare persoana juridica).

Art. 11

Poate avea calitatea de "membru de onoare" al Asociatiei ...........persoana care indeplineste urmatoarele conditii:

- sa fie membru al Asociatiei;

- sa fie o personalitate recunoscuta de comunitate;

- sa se fi evidentiat prin activitati de promovare a valorilor comunitatii locale;

- sa obtina votul a 2/3 din membrii Adunarii generale.

Capitolul IV

Drepturile si obligatiile membrilor

Art. 12

Membrii, membrii fondatori si membrii de onoare ai Asociatiei au urmatoarele drepturi:

- sa participe la luarea hotararilor legate de activitatea Asociatiei;

- sa aleaga conducerea Asociatiei si sa fie alesi in aceasta;

- sa primeasca gratuit publicatiile si alte materiale editate de Asociatie;

- sa aiba acces la baza de date creata de Asociatie;

- sa primesca la cerere toate informatiile disponibile in domeniu;

- sa recomande primirea de noi membri, sa participe la actiunile desfasurate de Asociatie;

- sa fie de acord sau nu cu unele actiuni intreprinse de Asociatie;

- sa formuleze propuneri si critici constructive cu privire la activitatea si programele Asociatei.

Membrii fondatori si membrii de onoare sunt scutiti de taxa cotizatiei.

Art.13

Membrii Asociatiei au urmatoarele obligatii:

- sa respecte prevederile statutare;

- sa plateasca la termen cotizatia stabilita;

- sa contribuie la cresterea prestigiului Asociatiei si la popularizarea actiunilor sale;

- sa sprijine moral si material desfasurarea actiunilor Asociatiei;

- sa raspunda penal, civil sau disciplinar, dupa caz, pentru faptele ce aduc atingere scopului Asociatiei.

Art. 14

Pierderea calitatii de membru se realizeaza prin:

- retragere;

- deces;

- declararea judecatoreasca a disparitiei;

- excludere;

- abateri de la statutul Asociatiei si de la regulamentul intern;

- neparticiparea voita la mai mult de 80% din actiunile la care a solicitat sa participe;

- inceperea urmaririi penale sau condamnarea, care aduc prejudicii morale si materiale Asociatiei sau activitatilor acesteia ;

- defaimarilor aduse de membru la adresa activitatilor Asociatiei;

- dizolvarea sau lichidarea Asociatiei.

Excluderea se decide de catre Adunarea Generala, cu o majoritate de 2/3 din voturi, pentru incalcarea grava a prevederilor statutare.

Art. 15

Sanctiuni

Pentru incalcarea prevederilor prezentului Statut sau pentru actiuni ce lezeaza ............ se va putea aplica dupa caz :

- mustrarea de catre Consiliul Director al Asociatiei;

- avertismentul;

- suspendarea calitatii de membru de la o luna pana la 12 luni;

- excluderea din Asociatie ;

- promovarea dupa caz de actiuni civile sau plangeri penale la organele competente;

- stabilirea masurilor se va face Ia propunerea Consiliului Director si in cadrul Adunarilor Generale ordinare sau extraordinare ca urmare a votului.

Art. 16

Membrii care se retrag sau sunt exclusi nu au nici un drept asupra avutului social.

Capitolul V

Patrimoniu Asociatiei

Art.17

Patrimoiul initial al Asociatiei.............este de .............. lei in numerar. El urmeaza sa fie suplimentat prin:

- taxe de inscriere;

- cotizatiile membrilor (stabilite de Consiliul Director, cu aprobarea Adunarii Generale);

- dobanzile si dividentele rezultate din plasarea sumelor disponibile in conditiile legale;

- venituri realizate din activitati economice directe (conform art. 48 din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu modificarile ulterioare) ale Asociatiei sau ale filialelor acesteia;

- donatii, sponsorizari sau legate;

- donatii si alte contributii banesti sau in natura din partea unor persoane fizice sau juridice;

- sponsorizari din tara si strainatate destinate scopurilor Asociatiei;

- din resurse obtinute de la bugetul de stat si /sau de la bugetele locale si/sau de la terte persoane, fizice si/sau juridice care intentioneaza sa sustina activitatile de baza ale Asociatiei;

- finantari;

- alte venituri prevazute de lege.

Art. 18

Evidenta si operatiile cu bunuri din patrimoniu si financiare vor fi tinute in conformitate cu prevederile legale si normele metodologice.

Patrimoniul nu poate fi instrainat sau grevat de datorii sau alte obligatii personale ale membrilor Asociatiei.

Responsabilitatea cu privire la gestionarea bunurilor din patrimoniu si gestiunea financiara apartin persoanelor desemnate prin decizia Consiliului Director si contabilului Asociatiei.

Succesiunile se pot accepta numai sub beneficiul de inventar.

Evidenta bunurilor din patrimoniu se va tine in conformitate cu prevederile legilor si normelor metodologice in vigoare.

Rezultatul inventarierii efectuate anual de o comisie desemnata va fi supus analizei si aprobarii Consiliului Director.

Art. 19

In scopul asigurarii resurselor financiare necesare, Asociatia desfasoara activitati constand in:

- manifestari cultural stiintifice, sportive, expozitii;

- organizarea de cursuri;

- editarea si comercializarea de reviste.

Capitolul VI

Organe de conducere, administrare si control

Art. 20

Asociatia functioneaza prin urmatoarele organisme :

- Adunarea generala;

- Consiliul director;

- Cenzor.

Art. 21

Adunarea Generala este organul de conducere al Asociatiei, alcatuit din totalitatea membrilor.

Atributiile Adunarii Generale sunt:

- stabileste strategia si obiectvele generale ale Asociatei;

- aproba bugetul de venituri, cheltuieli si bilantul contabil;

- alege si revoca membrii Consiliului director;

- alege si revoca cenzorul;

- stabileste nivelul cotizatiei si al modalitatii de plata a acesteia;

- admite sau exclude membrii;

- aproba asocierea sau colaborarea cu alte organisme similare;

- decide infiintarea de filiale si alte structuri teritoriale;

- decide modificarea actului constitutiv si al statutului;

- decide dizolvarea si lichidarea Asociatiei.

Adunarea Generala ordinara are loc anual. Adunarea Generala extraordinara poate fi convocata de catre Consiliul Director ori de cate ori este cazul.

Art. 22

Adunarea Generala se convoaca, prin anuntare cu 15 zile lucratoare inainte.

Hotararile Adunarii Generale se iau prin majoritate simpla de voturi in prezenta a cel putin 2/3 din membrii ei.

Art. 23

Intre sedintele Adunarii Generale, activitatea Asociatei este condusa de Consiliul Director, compus din:

- un presedinte;

- 2 vicepresedinti;

- 1 secretar;

- 1 trezorier.

Membrii Consiliului Director sunt alesi prin vot secret de catre Membrii Adunarii Generale.

Cel putin 2 dintre membrii Consiliului Director se recruteaza dintre membrii fondatori ai Asociatiei.

Art. 24

Consiliul Director are urmatoarele atributii:

a) prezinta Adunarii Generale raportul de activitate pe perioada anterioara, executarea bugetului de venituri si cheltuieli, situatiile financiare anuale, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si proiectul programelor Asociatiei;

b) incheie acte juridice in numele si pe seama Asociatiei;

c) aproba organigrama si politica de personal a Asociatiei;

d) hotaraste infiintarea de noi filiale;

e) decide modificarea Actului Constitutiv si a Statutului;

Discutiile si deciziile se consemneaza intr-un Registru de Procese Verbale.

Procesul Verbal se va semna de toti membrii participanti. In intervalul dintre sedinte, presedintele Consiliului asigura realizarea masurilor stabilite de Adunare si Consiliu.

Art. 25

Controlul finaciar intern al Asociatiei este asigurat de un cenzor ales prin vot secret de catre membrii Adunarii Generale a Asociatiei. Cenzorul are urmatoarele atributii:

a) verifica modul in care este adminstrat patrimoniul asociatiei;

b) intocmeste rapoarte si le prezinta Adunarii Generale;

c) poate participa la sedintele Consiliului Director, fara drept de vot;

d) indeplineste orice alte atributii la hotararea Adunarii Generale. .

Capitolul VII

Atributiile membrilor de conducere

Art. 26

PRESEDINTELE:

- coordoneaza activitatea Consiliului Director pe perioada mandatului incredintat;

- asigura continuitatea si permanenta activitatii Asociatiei;

- reprezinta Asociatia.......... in toate ocaziile ce necesita angajarea acesteia prin prezenta si semnatura;

- informeaza si colaboreaza cu vicepresedintii asupra activitatii Asociatiei si semneaza toate actele care angajeaza Asociatia.

- va lua parte sau va delega un membru al Consiliului Director la toate tranzactiile comerciale care se efectueaza pentru Asociatie;

- urmareste buna gospodarire a fondurilor si mijloacelor din dotare;

- aproba evidenta membrilor Asociatiei si semneaza legitimatiile membrilor;

- aproba proiectele de programe trimestriale de activitate ale Asociatiei.

VICEPRESEDINTII

Se stabileste un numar de doi vicepresedinti.

Vicepresedintii sprijina presedintele si colaboreaza cu acesta in indeplinirea sarcinilor si obiectivelor statutare si cele derivand din programele de activitate ale Consiliului.

Vicepresedintii supravegheaza activitatea de relatii cu organismele guvernamentale, organizatii neguvernamentale, activitatea de sponsorizare, etc.;

SECRETARUL

- planifica activitatea Consiliului Director, pregateste materialele de sedinta si asigura prezenta la sedinta a Consiliului;

- tine evidenta actelor si documentelor activitatii Consiliului si Asociatiei;

- intocmeste procesele verbale de sedinta de Consiliu si urmareste indeplinirea la termen a hotararilor acestora;

- asigura corespondenta Consiliului;

- tine evidenta la zi a membrilor Asociatiei;

- coordoneaza activitatea secretariatului Asociatiei.

TREZORIERUL

- urmareste incasarea cotizatiilor, a costului abonamentelor la revista Asociatiei, a costului altor publicatii;

- incaseaza taxele de participare la diverse manifestari;

- plateste cheltuielile aprobate de catre presedinte sau Consiliul Director,

- urmareste exercitiul financiar si se preocupa de intocmirea bilantului;

- inregistreaza sumele banesti provenite din donatii si alte surse in beneficiul Asociatiei;

- informeaza lunar situatia casei, iar in Adunarea Generala prezinta un raport detaliat asupra fondurilor si patrimoniului Asociatiei.

Capitolul VIII

Dispozitii finale

Art. 27

Asociatia are insemne proprii(stampila si sigla).

Art. 28

Dizolvarea si lichidarea Asociatiei. Transmiterea patrimoniului.

Dizolvarea asociatiei:

Asociatia se poate dizolva:

a) de drept;

b) prin hotararea judecatoriei sau a tribunalului, dupa caz;

c) prin hotararea Adunarii Generale.

Art. 29

Asociatia se dizolva de drept prin:

a) realizarea sau, dupa caz, imposibilitatea realizarii scopului pentru care a fost constituita, daca in termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;

b) imposibilitatea constituirii Adunarii Generale sau a constituirii Consiliului Director in conformitate cu statutul Asociatiei, daca aceasta situatie dureaza mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului, Adunarea Generala sau, dupa caz, Consiliul Director trebuia constituit;

c) reducerea numarului de asociati sub limita fixata de lege, daca acesta nu a fost complinit timp de 3 luni.

Constatarea dizolvarii se realizeaza prin hotararea judecatoriei in a carei circumscriptie se afla sediul Asociatiei, la cererea oricarei persoane interesate.

Art. 30

Asociatia se dizolva, prin hotarare judecatoreasca, la cererea oricarei persoane interesate:

a) cand scopul sau activitatea Asociatiei a devenit ilicita sau contrara ordinii publice;

b) cand realizarea scopului este urmarita prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;

c) cand Asociatia urmareste un alt scop decat cel pentru care s-a constituit;

d) cand Asociatia a devenit insolvabila;

Instanta competenta sa hotarasca dizolvarea este judecatoria in circumscriptia careia Asociatia isi are sediul.

Art. 31

Lichidarea Asociatiei se va realiza cu repectarea prevederilor legale cuprinse in Ordonanta Guvernului nr. 26/2000.

Art. 32

In cazul dizolvarii Asociatiei, bunurile cuprinse in patrimoniul acesteia si ramase ca urmare a lichidarii nu se pot transmite catre persoane fizice.

Aceste bunuri pot fi transmise catre persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemanator, conform dispozitiilor art. 60 din Ordonanta Guvernului.

Art. 33

Prezentul statut a fost adoptat de Adunarea Generala a Asociatiei, la data de .........., si redactat in ........ exemplare originale.

 

STATUT ASOCIATIE NON GUVERNAMENTALA
Formular ASOCIATIE NON GUVERNAMENTALA

Adauga comentarii, informatii despre model , formular

CAPTCHA
Aceasta intrebare este pentru a preveni trimiterea de spam

Comentarii, informatii suplimentare despre model , formular, download

excelent

- Anonymous (neverificat) - 10 ani ago.

foarte util

- valentin (neverificat) - 10 ani ago.

ok, vreau sa salvez.

- Anonymous (neverificat) - 9 ani ago.

super

- ionel (neverificat) - 9 ani ago.

Foarte utila

- Anonymous (neverificat) - 8 ani ago.

vreau sa l copiez

- Anonymous (neverificat) - 7 ani ago.

Doresc sa salvez

- Miki (neverificat) - 7 ani ago.

Util

- Anonymous (neverificat) - 6 ani ago.

jhkh

- Anonymous (neverificat) - 2 ani ago.

Foarte util! Multumesc!

- Anonymous (neverificat) - 7 luni ago.

Atentie !!!

Informatiile privind Statut asociatie non-guvernamentala au un caracter informativ. Nu suntem raspunzatori daca actele necesare sau modele de documente s-au modificat sau nu sunt prezentate corect.

Daca aveti dv. informatii suplimentare despre Statut asociatie non-guvernamentala va rugam sa ni le trimiteti pentru a putea fi de ajutor altor persoane.

Va multumim !