Cauta in site

Acte necesare Pasaport simplu electronic

Acte necesare pentru pasaportului electronic

 
    Conditii eliberare pasaport electronic.

            Paşaportul simplu  electronic se eliberează, la cerere, cetăţenilor români care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 248/2005 şi nu se află în una dintre situaţiile de suspendare a dreptului de a călători în străinătate (art. 15 alin. 1 şi 8 din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate).
            Cetăţenii români nu pot deţine decât un paşaport simplu sau un paşaport simplu electronic valabil şi, doar în situaţiile prevãzute la art. 17^1 alin. (1) lit. b)-d) din Legea nr. 248/2005, pot deţine, concomitent, şi un paşaport simplu temporar.
Minorilor cetăţeni români care nu se află în una dintre situaţiile de suspendare a exercitării dreptului la libera circulaţie în strãinãtate li se elibereazã paşapoarte simple electronice în urmãtoarele condiţii:
          a) în cazul minorului care nu a împlinit vârsta de 14 ani, numai la cererea ambilor pãrinţi, a pãrintelui supravieţuitor, a pãrintelui cãruia i-a fost încredinţat prin hotãrâre judecãtoreascã rãmasã definitivã şi irevocabilã sau, dupã caz, a reprezentantului legal;
          b) în cazul minorului care a împlinit vârsta de 14 ani, la cererea acestuia, numai cu acordul ambilor pãrinţi, a pãrintelui supravieţuitor, a pãrintelui cãruia i-a fost încredinţat prin hotãrâre judecãtoreascã rãmasã definitivã şi irevocabilã sau, dupã caz, a reprezentantului legal.

          Emiterea paşaportului simplu electronic pentru minor, în situaţia în care existã neînţelegeri între pãrinţi cu privire la exprimarea acordului ori unul dintre pãrinţi se aflã în imposibilitatea de a-şi exprima voinţa, cu excepţia situaţiilor prevãzute la art. 17^1 alin. (1) lit. e), se efectueazã numai dupã soluţionarea acestor situaţii de cãtre instanţa de judecatã, care se pronunţã în condiţiile legii.
Pe durata suspendarii exercitării dreptului la libera circulaţie în străinătate, cetăţeanului român i se refuză temporar eliberarea documentul de călătorie de către autoritatea competentă să elibereze acest document, iar dacă i-a fost eliberat, îi poate fi retras de către autorităţile competente să pună în executare măsura.

NOTĂ: Potrivit art. 20 alin. 5 din Legea nr. 248/2005, “în termen de 5 zile de la data pierderii
cetăţeniei române în condiţiile legii, titularul paşaportului simplu, al paşaportului simplu electronic ori al paşaportului simplu temporar sau, după caz, părinţii ori reprezentantul legal al minorului sunt obligaţi să predea documentul de călătorie, în ţară, la oricare dintre serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple sau la sediul Direcţiei Generale de Paşapoarte, iar în străinătate, la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României”.

 
DEPUNEREA CERERII PENTRU ELIBERAREA PAŞAPORTULUI SIMPLU ELECTRONIC.

        Cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple electronice se depun personal de cãtre solicitanţi, în ţarã, la serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple în a cãror razã de competenţã au domiciliul sau, dupã caz, reşedinţa, iar în strãinãtate, la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României (art. 15 alin. 8 coroborat cu alin. 2 din Legea nr. 248/2005).
        În cazul în care, din motive obiective, solicitantul paşaportului simplu electronic nu se poate prezenta la serviciul public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple de la domiciliu sau reşedinţã, cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple electronice pot fi depuse la cel mai apropiat serviciu public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple. (art. 15 alin. 9 coroborat cu alin. 3 din Legea nr. 248/2005).

TERMEN DE ELIBERARE A PAŞAPORTULUI SIMPLU ELECTRONIC.

Cererile se soluţioneazã de autoritãţile competente, în termene care curg de la data depunerii acestora şi care nu pot depãşi:
- 30 de zile lucrãtoare, în cazul cererilor privind eliberarea paşapoartelor simple electronice depuse în ţarã;
- 90 de zile lucrãtoare, în cazul cererilor privind eliberarea paşapoartelor simple electronice depuse în strãinãtate.

NOTĂ: În prezent s-a reuşit reducerea termenului de eliberare la 14 zile calendaristice pentru cererile depuse în ţară.

 DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA PAŞAPORTULUI SIMPLU ELECTRONIC:

Documentele necesare pentru eliberarea pasaportului simplu electronic sunt:

  a) ÎN CAZUL PERSOANELOR MAJORE CU DOMICILIUL ÎN ROMÂNIA.

 1.     cartea de identitate, cartea de identitate provizorie sau, dupã caz, buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate, în original. Cartea de identitate provizorie trebuie însoţită de certificatul de naştere, în original;
 2.     dovada achitării taxelor pentru emiterea paşaportului, în original;
 3.     paşaportul anterior, în original, dacã este cazul.

 NOTĂ:
- documentele se  depun personal, de catre solicitanti;
- la depunerea cererii, solicitantului i se preiau impresiunile digitale şi imaginea facialã (sunt exceptate de la obligaţia de furnizare a impresiunilor digitale persoanele pentru care prelevarea amprentelor digitale este fizic imposibilã).

b) DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA PAŞAPORTULUI SIMPLU ELECTRONIC ÎN CAZUL MINORILOR  CU DOMICILIUL ÎN ROMÂNIA, CARE NU AU ÎMPLINIT VÂRSTA DE 14 ANI.

 Documentele necesare pentru eliberarea pasaportului simplu electronic in cazul minorilor care nu au implinit 14 ani sunt:

 1.     certificatul de naştere al minorului, în original;
 2.     document(e) de identitate ale pãrinţilor sau al unuia dintre pãrinţi, al reprezentantului legal sau, dupã caz, al persoanei împuternicite, aflate în termen de valabilitate, în original;
 3.     dovada achitării taxelor pentru emiterea paşaportului, în original;
 4.     după caz, procură specială sau declaraţia de acord a celuilalt părinte în original, hotărârea judecătorească de încredinţare a minorului, rămasă definitivă şi irevocabilă, hotărârea judecătorească prin care instanţa a suplinit acordul celuilalt părinte, rămasă definitivă şi irevocabilă sau, pentru cererile formulate de părintele supravieţuitor sau persoana împuternicită de acesta, actul de deces al celuilalt părinte, în original;
 5.     documente emise de instituţia care organizează studiile sau concursul, documente emise ori avizate de o autoritate administrativă română cu competenţe în domeniu sau, după caz, documente emise ori avizate de o autoritate medicală română, din care să rezulte perioada şi statul sau statele în care se vor desfãşura studiile, concursurile oficiale ori tratamentul medical, numai pentru cererile formulate de părintele prevãzut la art. 7 alin. 1 lit. e) din H.G. nr. 94/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005, cu modificările şi completatările ulterioare ori pentru cele formulate de persoana împuternicitã de acesta, potrivit art. 7 alin. 1 lit. h) din acelaşi act normativ, în original;
 6.     paşaportul anterior al minorului, dacã este cazul.

NOTĂ:

 •     la depunerea documentelor, prezenta minorului este obligatorie;
 •     documentele se depun de către părinţi/părinte/reprezentant legal/persoana împuternicită;
 •     la depunerea cererii, minorului i se preiau impresiunile digitale şi imaginea facialã (minorii cu vârsta sub 6 ani sunt exceptati de la obligaţia de furnizare a impresiunilor digitale);

    Declaraţiile sau după caz procurile speciale autentificate de autorităţile străine vor fi însoţite de o traducere legalizată şi trebuie să îndeplinească  următoarele  condiţii pentru a putea fi utilizate în faţa autorităţilor străine

        - documentele eliberate de autorităţile statelor semnatare ale Convenţiei cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizãrii actelor oficiale străine, adoptatã la Haga la 5 octombrie 1961, la care România a aderat prin Ordonanţa Guvernului nr. 66/1999 aprobatã prin Legea nr. 52/2000 cu modificãrile ulterioare, se apostileazã;
        -  documentele eliberate de autoritãţile statelor cu care România a încheiat tratate de asistenţã judiciară sunt scutite de supralegalizare, apostilare sau de orice altã formalitate, potrivit prevederilor cuprinse în tratatele respective;
        -  documentele care nu se încadreazã în categoriile prevãzute mai sus se supralegalizeazã în condiţiile prevãzute de 62 din Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat.

    Hotãrârile judecãtoreşti pronunţate în strãinãtate trebuie sã îndeplineascã condiţiile prevãzute de lege pentru recunoaştere şi punere în executare

c)  DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA PAŞAPORTULUI  SIMPLU ELECTRONIC ÎN CAZUL MINORILOR CU DOMICILIUL ÎN ROMÂNIA, CARE AU ÎMPLINIT VÂRSTA DE 14 ANI:

 Documentele necesare pentru eliberarea pasaportului simplu electronic in cazul minorilor care au implinit 14 ani sunt:

 

 1.     cartea de identitate sau, dupã caz, cartea de identitate provizorie a minorului, aflate în termen de valabilitate, în original. Cartea de identitate provizorie, precum si cartea de identitate model nou (fără prenumele părinţilor) trebuie însoţite de certificatul de naştere, în original;
 2.     declaraţii de acord ale parintilor/parintelui/ reprezentantului legal (pentru minorii casatoriti in conditiile legii, nu mai sunt necesare aceste declaratii); În situaţia prezentării doar a declaraţiei unuia dintre părinţi, cererea trebuie să fie însoţită şi de: a) hotărârea judecătorească de încredinţare a minorului sau de suplinire a acordului celuilalt părinte, ambele rămase definitive şi irevocabile, b) actul de deces al celuilalt părinte sau c) documentele emise de instituţia care organizează studiile sau concursul, documente emise ori avizate de o autoritate administrativã românã cu competenţe în domeniu sau, dupã caz, documente emise ori avizate de o autoritate medicalã românã, din care sã rezulte perioada şi statul sau statele în care se vor desfãşura studiile, concursurile oficiale ori tratamentul medical, în original;
 3.     dovada achitării taxelor pentru emiterea paşaportului, în original;
 4.     paşaportul anterior al minorului, în original,dacã este cazul.

NOTĂ:

 •     documentele se depun personal de catre minor, prezenţa acestuia la ghişeu fiind obligatorie;
 •     la depunerea cererii, solicitantului i se preiau impresiunile digitale şi imaginea facialã (sunt exceptate de la obligaţia de furnizare a impresiunilor digitale persoanele pentru care prelevarea amprentelor digitale este fizic imposibilã);
 •     paşaportul simplu electronic se eliberează la cererea minorului numai cu acordul ambilor pãrinţi, a pãrintelui supravieţuitor, a pãrintelui cãruia i-a fost încredinţat prin hotãrâre judecãtoreascã rãmasã definitivã şi irevocabilã sau, dupã caz, a reprezentantului legal.
 •     declaraţiile privind acordul de eliberare a paşaportului pentru minor se formulează în faţa funcţionarului care primeşte cererea, caz în care este obligatorie prezentarea documentelor de identitate ale pãrinţilor, al unuia dintre pãrinţi, al reprezentantului legal, aflate în termen de valabilitate, în original.
 •     declaraţiile privind acordul de eliberare a paşaportului pentru minor, date în alte condiţii decât cele prevãzute mai sus, trebuie sã fie autentificate, în ţarã de notarul public, iar în strãinãtate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României ori de autoritãţile strãine, caz în care este necesară respectarea prevederilor art. 9 alin. 7 din H.G. nr. 94/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005, cu modificările şi completatările ulterioare;
 •     Hotãrârile judecãtoreşti pronunţate în strãinãtate trebuie sã îndeplineascã condiţiile prevãzute de lege pentru recunoaştere şi punere în executare.

 RIDICAREA PASAPORTULUI SIMPLU ELECTRONIC.

Paşaportul simplu electronic se ridicã de la serviciul public comunitar sau, dupã caz, de la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în strãinãtate, de titular sau de persoana care a formulat cererea ori de persoana împuternicitã de acesta/aceasta printr-o procurã specialã care respectã condiţiile prevãzute la art. 9 din H.G. nr. 94/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005  privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in străinătate, cu modificările şi completările ulterioare.

NOTĂ: în momentul preluării cererii, solicitantul va trebui să menţioneze serviciul public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple ori misiunea diplomatică sau oficiul consular de unde doreşte să ridice paşaportul.

 

sursa: pasapoarte.mai.gov.ro

Atentie !!!

Informatiile privind Pasaport simplu electronic au un caracter informativ. Nu suntem raspunzatori daca actele necesare sau modele de documente s-au modificat sau nu sunt prezentate corect.

Daca aveti dv. informatii suplimentare despre Pasaport simplu electronic va rugam sa ni le trimiteti pentru a putea fi de ajutor altor persoane.

Va multumim !

Adauga comentariu

CAPTCHA
Aceasta intrebare este pentru a preveni trimiterea de spam

Comentarii

dice am nevoie de act de casatorie si nu alte documente pentru a lua passaport roman pa baza perintilor mei si cu acte ca mi se cuvine cetete

- miri hirsch (neverificat) - 10 ani ago.

La tecuci pot face buletin pentru copil de 1 an si 8 luni, pentru a traversa frontiera in republica moldova si in cite zile se elibereaza, si pretul va rog.
Multumesc

- Anastasia (neverificat) - 3 ani ago.