Contracte

Modele contracte

Modele contracte, model contract vanzare cumparare , modele contracte inchiriere, model contract comodat , model prestari servicii

Contract de inchiriere locuinta

CONTRACT DE INCHIRIERE

I. PARTILE

Art.1

Subsemnatul(a)........................., cu domiciliul in localitatea ............, str. .................., nr. ..., bl. ..., ap. ..., jud. .................., identificat cu B.I./C.I. seria ..., nr. ........, eliberat de Politia .................., la data de ..............., in calitate de PROPRIETAR


Contract de inchiriere spatiu comercial

inchiriere spatiu comercial
II. OBIECTUL CONTRACTULUI

1. Obiectul contractului este folosinta spatiului comercial (bunului imobil constructie sau/si teren) in suprafata de.............mp.............situat in......................., str............., et...apartament....(cu precizarea numarului de camere, dependinte, curte, gradina etc si a suprafetelor dar si al modulului de folosinta: birouri, magazine, depozite etc.


Contract de imprumut cu garantie mobiliara

CONTRACT DE IMPRUMUT CU GARANTIE MOBILIARA

I. PARTILE

Art. 1

Subsemnatul ............................, cu domiciliul in localitatea ............, str. .................., nr........., bl. ....., ap........., jud. .................., identificat cu B.I. seria..., nr.., eliberat de Politia .................., la data de .................., in calitate de IMPRUMUTATOR


Contract de imprumut cu garantie imobiliara

CONTRACT DE IMPRUMUT CU GARANTIE IMOBILIARA

I. PARTILE

Art. 1

Subsemnatul(a)...................., cu domiciliul in localitatea ............, str. .................., nr........., bl. ....., ap........., jud. .................., identificat cu B.I. seria..., nr.., eliberat de Politia .................., la data de .................., in calitate de IMPRUMUTATOR


Contract de gaj

CONTRACT DE GAJ

Incheiat astazi, .................

I. PARTILE CONTRACTANTE

1. S.C. ........................... cu sediul in .............. telefon........fax

............. inmatriculata in Registrul comertului ............... sub nr.......avand

cont curent nr.................. la Banca................... si codul fiscal nr.......

prin reprezentantii legali ............................................ in calitate de CREDITOR GAJIST si


Contract de furnizare de servicii medicale stomatologice

CONTRACT de furnizare de servicii medicale stomatologice

I. Partile contractante

Casa de asigurari de sanatate .............., cu sediul in municipiul/orasul ......................, str. ............ nr. ......., judetul/sectorul ............................., tel/fax ..............., reprezentata prin director general .......................,

si

Cabinetul medical .........................., organizat:


Contract de furnizare de servicii farmaceutice

CONTRACT de furnizare de servicii farmaceutice

I. Partile contractante

Casa de asigurari de sanatate ..................................., cu sediul in municipiul/orasul ......................................, str. .................................................. nr. ......., judetul/sectorul ........................., tel/fax .................., reprezentata prin director general ..............................,

si


Contract de furnizare de servicii de medicina dentara in asistenta medicala de ambulatoriu

CONTRACT DE FURNIZARE DE SERVICII DE MEDICINA DENTARA IN ASISTENTA MEDICALA DE AMBULATORIU PENTRU SPECIALITATEA MEDICINA DENTARA

 

I. Partile contractante

Casa de asigurari de sanatate ........., cu sediul in municipiul/orasul ......., str. ........ nr. ...., judetul/sectorul ......., telefon/fax ....., reprezentata prin presedinte - director general ..........,

si


Contract de furnizare de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu

CONTRACT DE FURNIZARE DE SERVICII DE INGRIJIRI MEDICALE LA DOMICILIU

 

 

I. Partile contractante

Casa de asigurari de sanatate....................., cu sediul in municipiul/orasul............, str............. nr. ....... Judetul/sectorul............, telefon........., fax........, reprezentata prin presedinte - director general ..........................

si furnizorul de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu:


Contract de furnizare

Contract de furnizare

nr. _______ data ___________

 

 

I.1. Parti contractante

 

 

Intre

autoritatea contractanta ........................ adresa sediu ......................

telefon/fax .............. numar de inmatriculare .............. cod fiscal ........... cont trezorerie ................ reprezentata prin ................ (denumirea conducatorului), functie .....................

in calitate de achizitor.

si intre


Contract de franchising

CONTRACT DE FRANCHISING

I. PARTILE CONTRACTANTE

Art.1

Societatea comerciala ......................, cu sediul in ..................., jud.............., inregistrata la ...............avand cont numarul ................, deschis la .........., reprezentata legal prin domnul/doamna ......................, cu functia ................, posesor buletin de identitate seria..........., nr..................., eliberat de Politia ...................., la data de .................., in calitate de FRANCHISOR

si


Contract de fidejusiune

Model contract fidejusiune
 

CONTRACT DE FIDEJUSIUNE

I. PARTILE

Art.1

Subsemnatul(a)............................., domiciliat in..................., str...... nr..., bl.., ap.., jud..................., posesor al B.I. cu seria..., nr.............., eliberat de Politia ................., la data de ....................., in calitate de proprietar - debitor al obligatiei principale.