vanzare cumparare

Cerere de inmatriculare - transcriere in cazul vanzarii cumpararii

MODEL CERERE DE ÎNMATRICULARE sau TRANSCRIERE

(IN CAZUL VANZARII - CUMPĂRĂRII) utilizat la inscrierea autovehiculului

 

 

Domnule Comandant,

Subsemnatul(a)_______               cu domiciliul /sediul în localitatea ___________,               strada _________________________, nr._____                , bloc_____ , scara , apart. , sector__________,judet            _______________________, detinator al  vehiculului:


Contract de vanzare-cumparare de actiuni/parti sociale

Contract de vanzare-cumparare de actiuni/parti sociale*1) (continut cadru)

Nr. ..... din ..../..../....

I. Partile contractante

Intre Fondul Proprietatii de Stat (sau sucursala teritoriala), cu sediul in..........., sectorul..........., Romania, tel.........., fax:........., contul nr. ..............., deschis la Banca ..........., Sucursala ..........., codul fiscal nr. .........., reprezentata legal prin ............, denumit in continuare vanzator, si


Contract de vanzare-cumparare comerciala cu livrare succesiva si rezerva proprietatii

CONTRACT DE VANZARE - CUMPARARE COMERCIALA CU LIVRARE SUCCESIVA SI REZERVA PROPRIETATII

Nr........... data ................

I. PARTILE CONTRACTULUI

1. Societatea Comerciala ....................... cu sediul social in ................

str..................... nr.....bl..... et..... ap..... telefon ......... fax...........


Antecontract de vanzare-cumparare

ANTECONTRACT DE VANZARE - CUMPARARE

I. PARTILE

Subsemnatul ................., cu domiciliul in ...................., str. ..............., nr. ..., bl. ..., ap. ..., posesor al B.I./C.I. seria ..., nr. ......, eliberat de ................., in calitate de promitent-vanzator;

Subsemnatul ................., cu domiciliul in ...................., str. ..............., nr. ..., bl. ..., ap. ..., posesor al B.I./C.I. seria ..., nr. ......, eliberat de ................., in calitate de promitent-cumparator.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI