Formulare Acte - Model download gratuit Contract de furnizare de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu Modele Contracte - Modele Statute Acte constitutive - Modele Plangeri - Contracte Cadru - Download - oficial.ro

Cauta in site

Contract de furnizare de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu

Taburi primare

Download Model de Contract de furnizare de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu

Download formular Model de Contract de furnizare de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu in format pdf, word, doc,. Descarcati gratuit cea mai buna varianta de statute, procuri ,contracte , imputerniciri, cereri , decizii,autorizatii,coduri, legi, ordonante 2015

Formular Contract de furnizare de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu download gratis in format pdf, word, doc

Download gratuit formular Model Contract de furnizare de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu in format pdf, word, doc

CONTRACT DE FURNIZARE DE SERVICII DE INGRIJIRI MEDICALE LA DOMICILIU

 

 

I. Partile contractante

Casa de asigurari de sanatate....................., cu sediul in municipiul/orasul............, str............. nr. ....... Judetul/sectorul............, telefon........., fax........, reprezentata prin presedinte - director general ..........................

si furnizorul de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu:

Unitatea specializata/cabinet medic de familie pentru servicii de ingrijiri medicale la domiciliu:.................... reprezentata prin:...................

Certificatul de inregistrare in registrul unic al cabinetelor medicale/actul de infiintare sau organizare nr. ........, cu autorizatie sanitara de functionare nr. ......., dovada de acreditare nr. ......, autorizatia de libera practica pentru personalul angajat ...... .

Persoana fizica .................. cu dovada de acreditare nr. ...... si autorizatie de libera practica in domeniul ingrijirilor medicale la domiciliu nr. ......... avand sediul in municipiul/orasul ............., str. ............. nr. ...., bl..., sc..., et..., ap..., judetul/sectorul ..........., telefon ........, cont nr..........., deschis la Trezoreria statului sau cont nr. ............., deschis la Banca ..................., cod fiscal/autorizatie de liber profesionist ..........., dovada asigurarii de raspundere civila in domeniul medical ......................... .

 

II. Obiectul contractului

ART. 1

Obiectul prezentului contract il constituie furnizarea serviciilor de ingrijiri medicale la domiciliu, conform Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2005 aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 52/2005 si a normelor metodologice de aplicare a acestuia.

III. Serviciile de ingrijiri medicale la domiciliu furnizate

ART. 2

Furnizorul presteaza servicii de ingrijiri medicale la domiciliul asiguratilor, cuprinse in anexa nr. 26 la Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2005 aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 52/2005.

ART. 3

(1) Furnizarea serviciilor de ingrijiri medicale la domiciliu se face de catre urmatorii furnizori:

1. .........................................,

2. .........................................,

3. .........................................,

(2) Serviciile de ingrijiri medicale la domiciliu furnizate sunt cele aprobate de casa de asigurari de sanatate.

IV. Durata contractului

ART. 4

Prezentul contract este valabil de la data incheierii pana la data de 31 decembrie 2005.

ART. 5

Durata prezentului contract se poate prelungi prin acordul partilor pe toata durata de aplicabilitate a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2005 aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 52/2005.

V. Obligatiile partilor

A. Obligatiile casei de asigurari de sanatate

ART. 6

Casa de asigurari de sanatate are urmatoarele obligatii:

a) sa incheie contracte numai cu furnizorii de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu, autorizati si acreditati si sa faca publica lista acestora pentru informarea asiguratilor;

b) sa controleze furnizarea serviciilor de ingrijiri medicale la domiciliu care fac obiectul contractelor incheiate pe baza documentelor justificative corespunzatoare;

c) sa deconteze furnizorilor de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu, la termenele prevazute in contract, contravaloarea serviciilor de ingrijiri medicale la domiciliu contractate efectuate si raportate, pe baza facturii insotita de copiile fiselor de ingrijiri medicale la domiciliu si de desfasuratoarele privind activitatea realizata, prezentate atat pe suport de hartie cat si pe suport magnetic, in formatul solicitat de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate;

d) sa utilizeze un sistem informatic unitar si confidential corespunzator asigurarii cel putin a unei evidente primare privind diagnosticul si tratamentul aplicat fiecarui asigurat;

e) sa monitorizeze numarul serviciilor de ingrijiri medicale la domiciliu acordate de catre furnizorii cu care se afla in relatii contractuale.

f) sa informeze permanent furnizorii de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu, asupra conditiilor de contractare.

g) sa verifice daca serviciile de ingrijiri medicale la domiciliu furnizate au fost conform recomandarilor medicilor de specialitate din ambulatoriul de specialitate si din spital, aprobate in conformitate cu reglementarile in vigoare.

h) sa deconteze furnizorilor de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu serviciile medicale acordate asiguratilor, indiferent de casa de asigurari de sanatate la care este luat in evidenta asiguratul.

B. Obligatiile furnizorului de servicii de ingrijiri la domiciliu

ART. 7

Furnizorul de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu are urmatoarele obligatii:

a) sa respecte criteriile de calitate a serviciilor de ingrijiri medicale la domiciliu furnizate si a activitatii desfasurate;

b) sa informeze asiguratii despre serviciile de ingrijiri medicale la domiciliu cuprinse in pachetul de servicii de baza, obligatiile furnizorului de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu in relatie contractuala cu casa de asigurari de sanatate precum si obligatiile asiguratului;

c) sa respecte confidentialitatea tuturor datelor si informatiilor privitoare la asigurati precum si intimitatea si demnitatea acestora;

d) sa factureze lunar, in vederea decontarii de catre casele de asigurari de sanatate, activitatea realizata conform contractului de furnizare de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu; factura va fi insotita de copiile fiselor de ingrijiri medicale la domiciliu si de desfasuratoarele privind activitatile realizate, care cuprind si codul numeric personal al asiguratilor care au beneficiat de serviciile de ingrijiri medicale la domiciliu raportate, atat pe suport de hartie cat si pe suport magnetic, in formatul solicitat de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate. Desfasuratoarele se stabilesc prin decizie a presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si se pun la dispozitia furnizorilor de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu de catre casele de asigurari de sanatate. Nerespectarea termenelor de depunere a facturii pentru o perioada de maximum doua luni consecutive in cadrul unui trimestru conduce la masuri mergand pana la rezilierea contractului de furnizare de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu;

e) sa respecte programul conform planului de ingrijiri medicale la domiciliu conform recomandarilor facute de catre medicii de specialitate din ambulatoriul de specialitate si din spital, zilnic, inclusiv sambata, duminica si in timpul sarbatorilor legale;

f) sa anunte casa de asigurari de sanatate despre orice modificare privind conditiile obligatorii care au stat la baza incheierii contractului si sa indeplineasca in permanenta aceste conditii pe durata derularii contractelor;

g) sa respecte prevederile actelor normative referitoare la sistemul asigurarilor sociale de sanatate; furnizorilor li se recomanda participarea la actiunile de instruire organizate de casele de asigurari de sanatate si de directiile de sanatate publica.

h) sa acorde servicii de ingrijiri medicale la domiciliu tuturor asiguratilor fara nici o discriminare;

i) sa afiseze intr-un loc vizibil numele casei de asigurari de sanatate cu care se afla in relatie contractuala;

j) sa acorde asiguratilor servicii de ingrijiri medicale la domiciliu numai pe baza biletelor de recomandare eliberate de medicii din unitatile sanitare - furnizori de servicii medicale, aflate in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate; medicii de specialitate care recomanda servicii de ingrijiri medicale la domiciliu nu pot fi reprezentanti legali, angajati, asociati sau administratori ai unui furnizor de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu;

k) sa nu modifice sau sa nu intrerupa din proprie initiativa schema de ingrijire recomandata;

l) sa comunice direct atat medicului care a recomandat ingrijirile medicale la domiciliu cat si medicului de familie al asiguratului evolutia starii de sanatate a acestuia;

m) sa tina evidenta serviciilor de ingrijiri medicale furnizate la domiciliul asiguratului, privind tipul serviciului acordat, data si ora acordarii, durata, evolutia starii de sanatate;

n) sa urmareasca prezentarea la controlul medical a asiguratului pe care l-a ingrijit, atunci cand acest lucru a fost solicitat de medicul care a facut recomandarea ingrijirii medicale la domiciliu si sa nu depaseasca din proprie initiativa perioada de ingrijire la domiciliu, care nu poate fi mai mare decat cea stabilita prin norme.

o) sa acorde servicii de ingrijiri medicale la domiciliu asiguratilor, indiferent de casa de asigurari de sanatate la care este luat in evidenta asiguratul.

VI. Modalitati de plata

ART. 8

(1) Plata serviciilor de ingrijiri medicale la domiciliu se face prin tarif pe serviciu de ingrijiri la domiciliu prevazut in anexa nr. 26 la Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2005 aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 52/2005.

(2) Tariful pe serviciu de ingrijire medicala la domiciliu decontat de casa de asigurari de sanatate este prevazut in anexa nr. 26 la Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2005 aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 52/2005 si nu este element de negociere intre parti.

ART. 9

Documentele pe baza carora se face decontarea se depun la casa de asigurari de sanatate pana la data de ....... a fiecarei luni urmatoare celei pentru care se face decontarea.

Clauze speciale - se completeaza pentru fiecare persoana fizica sau juridica, cu care s-a incheiat contractul:

...............................................................................................

VII. Calitatea serviciilor de ingrijiri la domiciliu

ART. 10

Serviciile de ingrijiri medicale la domiciliu furnizate in baza prezentului contract trebuie sa respecte criteriile de calitate elaborate de organismele abilitate de lege.

VIII. Raspunderea contractuala

ART. 11

Pentru neindeplinirea obligatiilor contractuale partea in culpa datoreaza daune-interese.

ART. 12

Reprezentantul legal al unitatii specializate pentru servicii de ingrijiri medicale la domiciliu sau persoana fizica furnizor de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu este direct raspunzator de corectitudinea datelor raportate, in caz contrar se aplica prevederile legislatiei in vigoare.

IX. Clauza speciala

ART. 13

Orice imprejurare independenta de vointa partilor, intervenita dupa data semnarii contractului si care impiedica executarea acestuia, este considerata forta majora si exonereaza de raspundere partea care o invoca. Sunt considerate forta majora, in sensul acestei clauze, imprejurari ca: razboi, revolutie, cutremur, marile inundatii, embargo.

Partea care invoca forta majora trebuie sa anunte cealalta parte in termen de 5 zile calendaristice de la data aparitiei respectivului caz de forta majora si, de asemenea, de la incetarea acestui caz. Daca nu procedeaza la anuntarea in termenele prevazute mai sus a inceperii si incetarii cazului de forta majora, partea care il invoca suporta toate daunele provocate celeilalte parti prin neanuntarea in termen.

In cazul in care imprejurarile care obliga la suspendarea executarii prezentului contract se prelungesc pe o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte poate cere rezolutiunea contractului.

X. Incetarea si rezilierea contractului

ART. 14

Contractul de furnizare de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu se reziliaza de plin drept printr-o notificare scrisa a caselor de asigurari de sanatate in termen de 10 zile calendaristice de la data constatarii, in urmatoarele situatii:

a) daca furnizorul de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu nu incepe activitatea in termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data semnarii contractului de furnizare de servicii medicale;

b) daca din motive imputabile furnizorului acesta isi intrerupe activitatea pe o perioada mai mare de 30 de zile calendaristice;

c) ridicarea de catre organele in drept a autorizatiei sanitare de functionare, expirarea termenului de valabilitate a acesteia sau incetarea acreditarii furnizorului;

d) nerespectarea termenelor de raportare, in vederea decontarii de catre casele de asigurari de sanatate a activitatii realizate, pe baza documentelor de raportare, pentru o perioada de maximum doua luni consecutive in cadrul unui trimestru;

e) nerespectarea obligatiilor contractuale, constatata cu ocazia controlului efectuat de institutiile abilitate sa efectueze acest control;

f) neanuntarea casei de asigurari de sanatate cu privire la orice modificare in legatura cu conditiile care au stat la baza incheierii contractului de furnizare de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu in termen de 10 zile lucratoare.

g) refuzul furnizorului de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu de a pune la dispozitia organelor de control actele de evidenta a serviciilor furnizate si documentele justificative in baza carora se deconteaza serviciile raportate.

ART. 15

Contractul de furnizare de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu inceteaza cu data la care a intervenit una dintre situatiile urmatoare:

a) furnizorul de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu se muta din teritoriul de functionare;

b) incetare prin faliment, dizolvare, lichidare, desfiintare sau reprofilare, dupa caz;

c) incetarea definitiva a activitatii casei de asigurari de sanatate;

d) acordul de vointa al partilor;

e) denuntarea unilaterala a contractului de catre reprezentantul legal al furnizorului de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu sau al casei de asigurari de sanatate, printr-o notificare scrisa, cu 30 de zile calendaristice anterior datei de la care se doreste incetarea contractului;

ART. 16

Situatiile prevazute la art. 14 si la art. 15 lit. b)-c) se constata de casa de asigurari de sanatate din oficiu, prin organele sale abilitate, sau la sesizarea oricarei persoane interesate.

Situatiile prevazute la art. 15 lit. a) se notifica casei de asigurari de sanatate cu cel putin 30 de zile calendaristice inaintea datei de la care se doreste incetarea contractului.

 

 

 

XI. Corespondenta

ART. 17

Corespondenta legata de derularea prezentului contract se efectueaza in scris prin scrisori recomandate cu confirmare de primire, prin fax sau direct la sediul partilor.

Fiecare parte contractanta este obligata ca in termen de 3 zile calendaristice din momentul in care intervin modificari ale datelor ce figureaza in prezentul contract sa notifice celeilalte parti contractante modificarile survenite.

XII. Modificarea contractului

ART. 18

Prezentul contract se poate modifica prin negociere si acord bilateral, la initiativa oricarei parti contractante, sub rezerva notificarii scrise a intentiei de modificare si a propunerilor de modificare cu cel putin .... zile calendaristice inaintea datei la care se doreste modificarea.

Modificarea se face printr-un act aditional semnat de ambele parti si este anexa a acestui contract.

ART. 19

In conditiile aparitiei unor noi acte normative in materie, care intra in vigoare pe durata derularii prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica si se vor completa in mod corespunzator.

ART. 20

Daca o clauza a acestui contract ar fi declarata nula, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de aceasta nulitate. Partile convin ca orice clauza declarata nula sa fie inlocuita printr-o alta clauza care sa corespunda cat mai cu putinta spiritului contractului.

XIII. Solutionarea litigiilor

ART. 21

(1) Litigiile nascute in legatura cu incheierea, executarea, modificarea si incetarea ori alte pretentii decurgand din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de solutionare pe cale amiabila.

(2) Litigiile nesolutionate conform alin. (1) sunt de competenta Comisiei Centrale de Arbitraj, care le va solutiona potrivit legii.

ART. 22

Hotararile Comisiei Centrale de Arbitraj pot fi atacate la instantele judecatoresti competente.

XIV. Alte clauze

............................................................................

............................................................................

Prezentul contract de furnizare a serviciilor de ingrijiri medicale la domiciliu in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate a fost incheiat azi ............, in doua exemplare a cate .... pagini fiecare, cate unul pentru fiecare parte contractanta.

 

 

CASA DE ASIGURARI DE SANATATE FURNIZOR DE SERVICII DE

INGRIJIRI MEDICALE LA DOMICILIU

Presedinte - Director general, Reprezentant legal,

................................ ...........................

Director general adjunct economic,

.................................

Director general adjunct contractare,

.....................................

Vizat

Oficiul juridic

 

 

 

 

 

 

model contract servicii medicale
 
 
 

 

 

 

 

Etichete

Adauga comentarii, informatii despre model , formular

CAPTCHA
Aceasta intrebare este pentru a preveni trimiterea de spam

Comentarii, informatii suplimentare despre model , formular, download

este ok.

- irimia dumitru (neverificat) - 9 ani ago.

ok

- postelnicu kinga (neverificat) - 5 ani ago.

Atentie !!!

Informatiile privind Contract de furnizare de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu au un caracter informativ. Nu suntem raspunzatori daca actele necesare sau modele de documente s-au modificat sau nu sunt prezentate corect.

Daca aveti dv. informatii suplimentare despre Contract de furnizare de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu va rugam sa ni le trimiteti pentru a putea fi de ajutor altor persoane.

Va multumim !