Contracte de munca anexe

Cerere Demisie cu Preaviz

Model Cerere Demisie cu Preaviz Demisie Catre, S.C. _____  Domnule Administrator, Subsemnatul(a) _________ angajat(a) in functia / meseria _________ la  ____ , prin prezenta notificare va comunic incetarea contractului individual de munca prin demisie, conf. art. 79 (1) din Codul muncii. Perioada de preaviz de ____ zile calendaristice va decurge da la data prezentei pana la data de ___________ , iar cu data de ________ inceteaza activitatea mea la S.C. _______________________________ . Va rog sa procedati la intocmirea documentelor necesare pentru incetarea contractului individual de munca! Formular Cerere Demisie cu Preaviz - contracte munca


Decizie de incetare a CIM prin demisie

Model Decizie de incetare a CIM prin demisie

SC ...................................................

Sediul .............................................

Reg.Com. ......................................

DECIZIA nr..... /  ___/___/_______

Administratorul SC ............................................. dl/d-na...........................................


Contract de confidentialitate anexa contract munca

CONTRACT DE CONFIDENTIALITATE
ANEXA LA CONTRACTUL DE MUNCA

NR_________ DIN_______________

Incheiat intre:

S.C. .............................................................................. inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J...../.........../.............., Cod Fiscal R..........................., denumita in continuare Societate

 si


Contract de confidentialitate

Contract de confidentialitate^1)

Incheiat astazi..........

la.......................

Intre:

- S.C. ..............S.N.C./S.C.S./S.A./S.C.A./S.R.L., cu sediul social in................. str................. nr...., bloc...., scara....., etaj...., apartament...., judetul/sectorul.........., avand codul unic de inregistrare nr....., atribut fiscal............. si numar de ordine in registrul comertului ....../....../......, reprezentata prin.........., cu functia de............in calitatea de angajator si

sau


Act aditional contract individual munca

Model Act aditional contract individual munca 2011 - 2013

S.C. ______________________________
CUI ______________________________
Nr. ______ / __/__/__

 

 

ACT ADIŢIONAL nr. ________
din  __/__/__

la contractul individual de muncă încheiat şi înregistrat sub nr. ___/___.___._______ în registrul general de evidenţă a salariaţilor

  

 

 

 PĂRŢILE: