Formulare Acte - Model download gratuit Contract de garantie materiala Modele Contracte - Modele Statute Acte constitutive - Modele Plangeri - Contracte Cadru - Download - oficial.ro

Cauta in site

Contract de garantie materiala

Taburi primare

Download Model de Contract de garantie materiala

Download formular Model de Contract de garantie materiala in format pdf, word, doc,. Descarcati gratuit cea mai buna varianta de statute, procuri ,contracte , imputerniciri, cereri , decizii,autorizatii,coduri, legi, ordonante 2015

Formular Contract de garantie materiala download gratis in format pdf, word, doc

Download gratuit formular Model Contract de garantie materiala in format pdf, word, doc

CONTRACT DE GARANTIE MATERIALA

Incheiat astazi ............

la .........................

I. PARTILE CONTRACTANTE

1.1. S.C. ...................................... S.N.C/S.C.S/S.A./S.C.A./S.T.L., cu sediul social in ................, str. ....................... nr. ...., bloc. ...., scara ....., etaj ...., apartament ...., judetul/sectorul .................., avand codul unic de inregistrare nr. ................, atribut fiscal ........... si numar de ordine in registrul comertului ...../...../....., contul nr. ............., deschis la ..............., telefon ............., fax ............, reprezentata prin .................., cu functia de ............... in calitate de angajator si sau

1.1. Asociatia/Fundatia/Uniunea/Federatia .............................................., cu sediul in ................., str. .................., nr. ...., bloc ...., scara ...., etaj ...., apartament ...., judetul/sectorul ....., inscrisa la ............., in registrul ............., sub nr. ..........., pe baza certificatului de inscriere nr. .............., din .................... avand contul nr. .................., deschis la ................, telefon .........., fax ............, reprezentata de .............., cu functia de ............., in calitate de angajator si sau

1.1. Asociatia familiala ....................., cu sediul in ......................, str. ................ nr. ...., bloc ...., etaj ...., apartament ...., judetul/sectorul ............., posesoarea autorizatiei nr. ........, din ....... eliberata de ..........., avand contul nr. ............., deschis la ................, telefon .........., fax .............., reprezentata de ................., cu functia de ....................., in calitate de angajator si sau

1.1. ................................, cu domiciliul in ........................., str. ................ nr. ...., bloc ...., scara ...., etaj ...., apartament ...., judetul/sectorul ............., posesorul/posesoarea autorizatiei nr. .........., din ............., eliberata de ..........., persoana fizica care isi desfasoara activitate economica in mod independent, in calitate de angajator si

1.2. ................................, cu domiciliul in ........................., str. ................ nr. ...., bloc ...., scara ...., etaj ...., apartament ...., judetul/sectorul ................, nascut (a) la data de ............ in ............. judetul/sectorul ................, fiul/fiica lui ............ si al/a ............., avand actul de identitate seria .............., nr. ........, eliberat de ................, la data de .................., codul numeric personal ..................., in calitate de salariat-gestionar

au convenit sa incheie prezentul contract, accesoriu al contractului individual de munca nr. ...... din ............ incheiat intre angajator si salariatul- gestionar, privind constituirea de garantiei materiale prevazute de Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritatilor si institutiilor publice, modificata prin Legea nr. 54/1994, cu respectarea urmatoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Obiectul contractului este constituirea unei garantii materiale formate din:

a) numerar .......... lei

b) in natura compusa din: ............

in vederea acoperirii eventualelor pagube cauzate in gestiunea .................... ce i-a fost incredintata, pentru valoarea bunurilor gestionate de ............. RON.

2.2. Salariatul-gestionar are un salariu net de ................. RON, iar grantia in numerar sus-mentionata i se va retine in ........................ rate lunare de .......... lei fiecare, al primirea salariu/chenzinei a II-a, cu respectarea prevederilor art. 164 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii.

III. OBLIGATIILE PARTILOR

3.1. In cazul in care, in perioada constituirii grantiei materiale convenite, exista mai multe retineri din salariu care, cumulate, depasesc o jumatate din salariul net, salariatul-gestionar se obliga ca, din veniturile sale, sa depuna la data la care se efectueaza plata salariului/chenzinei a II-a ratele datorate, devenite scadente.

3.2. Angajatorul va retine/primi sumele aferente de la salariatul-gestionar si e obliga sa le depuna in cont la CEC, evidentiind operatiunea respectiva in mod corespunzator in contabilitatea sa.

3.3. Angajatorul se obliga, de asemenea, sa restituie sumele retinute in contul garantiei materiale de la salariatul-gestionar, impreuna cu dobanzile aferente, numai in cazul incetarii contractului individual de munca sau la trecerea sa intr-o functie pentru care nu este necesara constituirea garantiei materiale si numai daca nu are debite din pagube materiale pe care le-a produs, in limita acestora.

3.4. Salariatul-gestionar consimte ca garantia in numerar sa fie folosita de angajator pentru acoperirea eventualelor pagube produse in gestiunea ce i s-a incredintat.

In acest scop, salariatul-gestionar imputerniceste societatea ca, intr-o asemenea eventualitate, sa ridice din cont suma aferenta, pana la echivalentul pagubei produse, pe baza cererii acesteia si a unei copii certificate de pe titlul executoriu definitiv obtinut impotriva salariatului-gestionar.

Totodata, salariatul-gestionar se obliga sa reintregeasca garantia in numerar, in conditiile prevazute pentru constituirea ei.

IV. CLAUZE FINALE

4.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante.

4.2. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale, care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.

4.3. Prezentul contract s-a incheiat intr-un numar de trei exemplare, cate unul pentru fiecare parte, iar unul pentru Inspectoratul Teritorial de Munca ............... .

ANGAJATOR SALARIAT-GESTIONAR

 
 
 

Adauga comentarii, informatii despre model , formular

CAPTCHA
Aceasta intrebare este pentru a preveni trimiterea de spam

Comentarii, informatii suplimentare despre model , formular, download

Acest model de contract este mai complet decat ce aveam anterior si ma ajuta in activitatea profesionala.

- Carmen Ioan (neverificat) - 9 ani ago.

Atentie !!!

Informatiile privind Contract de garantie materiala au un caracter informativ. Nu suntem raspunzatori daca actele necesare sau modele de documente s-au modificat sau nu sunt prezentate corect.

Daca aveti dv. informatii suplimentare despre Contract de garantie materiala va rugam sa ni le trimiteti pentru a putea fi de ajutor altor persoane.

Va multumim !