Formulare Acte - Model download gratuit Contract de prestari servicii (model 2) Modele Contracte - Modele Statute Acte constitutive - Modele Plangeri - Contracte Cadru - Download - oficial.ro

Cauta in site

Contract de prestari servicii (model 2)

Taburi primare

Download Model de Contract de prestari servicii (model 2)

Download formular Model de Contract de prestari servicii (model 2) in format pdf, word, doc,. Descarcati gratuit cea mai buna varianta de statute, procuri ,contracte , imputerniciri, cereri , decizii,autorizatii,coduri, legi, ordonante 2015

Formular Contract de prestari servicii (model 2) download gratis in format pdf, word, doc

Download gratuit formular Model Contract de prestari servicii (model 2) in format pdf, word, doc

CONTRACT

de prestari de servicii pentru participarea la masuri active de acompaniament social

nr. ..... din .....

 

 

I. Partile contractului

 

 

A. Uniunea Nationala de Reconversie a Metalurgiei prin Centrul de Reconversie a Personalului din Metalurgie (CRPM) din ................, denumita in continuare furnizor, reprezentata prin ................, avand functia de .................., si prin ................, avand functia de ....................... (conducatorul compartimentului economic), cu sediul in ........................., str. ............... nr. .........., telefon ..............., fax ......................., codul postal ................, contul bancar .................. .

B. Domnul/Doamna.........................., denumit(a) in continuare beneficiar, disponibilizat(a) de la unitatea ........................, cu domiciliul in ...................., str. .............. nr. ......, telefon ...................., nascut(a) in ......................., judetul ........................, la data de ...................... .

II. Obiectul contractului

Obiectul acestui contract este realizarea*): .....................

-------------

*) Se va mentiona masura aleasa dintre masurile active prevazute in programul de acompaniament social:

a) reconversia profesionala;

b) participarea la lucrari de utilitate publica;

c) consultanta in vederea infiintarii de societati comerciale;

d) stimularea mobilitatii ocupationale;

e) alte masuri active ................................. .

(se va mentiona masura activa)

III. Durata contractului

Durata contractului este de ............ luni.

Furnizorul va incepe derularea acestui contract cel mai tarziu la ........... zile de la data semnarii lui si inregistrarii la CRPM.

IV. Valoarea contractului

Valoarea contractului este in suma de .............. lei, suportata din FONDMET, din care:

a) cheltuieli pentru realizarea masurii active ............... lei;

b) prime de incurajare............................... lei;

c) alte sume .......................... lei.

V. Obligatiile partilor

Obligatiile beneficiarului:

---------------------------

a) sa respecte conditiile si etapele realizarii masurii active pentru care a optat;

b) sa se incadreze in normele privind disciplina muncii in cadrul CRPM si al locului in care se realizeaza masura activa;

c) alte obligatii ale beneficiarului se stabilesc in functie de specificul serviciilor.

Obligatiile furnizorului:

-------------------------

a) sa asigure beneficiarului o pregatire profesionala alternativa, gratuita, urmata de posibilitatea acordarii unui loc de munca, in cazul programului de reconversie profesionala;

b) sa caute un loc de munca pentru persoana disponibilizata si, in acest interval, sa ii asigure posibilitatea unei ocupatii in folos public, in cazul programului de participare la lucrari de utilitate publica;

c) sa acorde asistenta gratuita pentru intocmirea documentelor si obtinerea avizelor necesare, in cazul infiintarii unei societati comerciale;

d) sa asigure persoanei disponibilizate schimbarea locului de munca prin incadrarea cu contract individual de munca pe durata nedeterminata intr-o unitate aflata in alta zona geografica;

e) alte obligatii ale furnizorului se stabilesc in functie de specificul serviciilor.

VI. Modificarea, suspendarea si incetarea contractului

Modificarea

Modificarea clauzelor contractului poate fi facuta numai prin acordul de vointa al partilor, prin act aditional la contract, incheiat in forma scrisa.

Suspendarea

Partile, de comun acord, pot hotari suspendarea contractului in cazuri justificate, pe o durata limitata, facuta in scris cu 30 de zile inainte de data stabilita pentru suspendare.

Incetarea

Prezentul contract poate inceta:

a) prin acordul de vointa al partilor;

b) in conditiile prevazute la art. 11 alin. (2) si la art. 12 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 146/1999.

Incetarea contractului are efecte numai pentru viitor, lasand neatinse prestatiile succesive care au fost facute anterior incetarii lui.

In cazul in care una dintre parti nu isi respecta obligatiile asumate prin contract, partea lezata va notifica partii in culpa sa depuna toate diligentele pentru executarea corespunzatoare a clauzelor contractuale.

Daca partea in culpa, in termen de 5 zile de la primirea notificarii, nu se conformeaza, partea lezata poate rezilia in mod unilateral contractul.

In cazul rezilierii unilaterale a contractului, partea lezata poate solicita despagubiri potrivit legii.

VII. Posibilitati de prelungire a contractului

Contractul va putea fi prelungit prin incheierea unui act aditional, pe o perioada de maximum 3 luni.

VIII. Alte clauze*)

------------

*) Conform intelegerii dintre furnizor si beneficiar.

IX. Litigii

In caz de litigiu partile vor incerca solutionarea in mod amiabil a acestuia.

In cazul in care nu se reuseste solutionarea in mod amiabil a litigiului, partile convin ca acesta sa fie solutionat de instantele judecatoresti competente.

X. Dispozitii finale

Contractul intra in vigoare la data semnarii lui de catre parti.

Prezentul contract s-a incheiat in doua exemplare, unul pentru furnizor si unul pentru beneficiar.

 

Furnizor,                         Beneficiar,

 

 

 

Data ...........             Data ..............

 

 

 
 
 

 

 

Adauga comentarii, informatii despre model , formular

CAPTCHA
Aceasta intrebare este pentru a preveni trimiterea de spam

Atentie !!!

Informatiile privind Contract de prestari servicii (model 2) au un caracter informativ. Nu suntem raspunzatori daca actele necesare sau modele de documente s-au modificat sau nu sunt prezentate corect.

Daca aveti dv. informatii suplimentare despre Contract de prestari servicii (model 2) va rugam sa ni le trimiteti pentru a putea fi de ajutor altor persoane.

Va multumim !