Formulare Acte - Model download gratuit Contract pentru acordarea fondului de microcredite Modele Contracte - Modele Statute Acte constitutive - Modele Plangeri - Contracte Cadru - Download - oficial.ro

Cauta in site

Contract pentru acordarea fondului de microcredite

Taburi primare

Download Model de Contract pentru acordarea fondului de microcredite

Download formular Model de Contract pentru acordarea fondului de microcredite in format pdf, word, doc,. Descarcati gratuit cea mai buna varianta de statute, procuri ,contracte , imputerniciri, cereri , decizii,autorizatii,coduri, legi, ordonante 2015

Formular Contract pentru acordarea fondului de microcredite download gratis in format pdf, word, doc

Download gratuit formular Model Contract pentru acordarea fondului de microcredite in format pdf, word, doc

CONTRACT-CADRU

pentru acordarea fondului de microcredite

Nr. .......... din .......

 

Intre

 

 

Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, cu sediul in municipiul Bucuresti, str. Dem. I. Dobrescu nr. 2, sectorul 1, avand contul nr. ............., deschis la ......................., in conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 118/1999 privind infiintarea si utilizarea Fondului national de solidaritate, cu modificarile si completarile ulterioare, reprezentat de ministrul muncii si protectiei sociale,

si

organizatia neguvernamentala acreditata, ............................, avand calitatea de persoana juridica, dobandita potrivit Legii nr. 21/1924 sau Ordonantei Guvernului nr. 26/2000, prin Sentinta civila nr. .................., emisa de Judecatoria ..., desemnata in continuare administrator, cu sediul in ......................., telefon ................, codul fiscal ............., avand contul nr. ..........., deschis la .........................., reprezentata prin .................................................................... ,

sau

institutia financiara acreditata ............................., denumita administrator, inregistrata la oficiul registrului comertului cu nr. .........., cu sediul in ................., telefon ............., codul fiscal ........, avand contul nr. ...................., deschis la ................., reprezentata prin ........................................ .

 

 

1. Obiectul contractului pentru acordarea microcreditelor

 

 

1.1. Ministerul Muncii si Protectiei Sociale acorda administratorului un fond de pana la ... din Fondul national de solidaritate, in termenii si in conditiile prezentului contract, fond care urmeaza sa fie utilizat exclusiv in vederea acordarii de microcredite pentru finantarea proiectelor prevazute in listele aprobate prin ordin al ministrului muncii si protectiei sociale.

1.2. Administratorul are obligatia rambursarii acestui fond catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, conform graficului stabilit impreuna cu Comisia de avizare a microcreditelor, independent de gradul de rambursare a microcreditelor de catre beneficiari.

1.3. Administratorul se angajeaza sa cofinanteze fondul de microcredite cu suma de ................ lei.

1.4. Pentru activitatea de microcreditare administratorul percepe un comision de ... %. Comisionul se suporta din cheltuielile de administrare a Fondului national de solidaritate.

Administratorul primeste o suma de ... % din comision pentru finantarea activitatilor preliminare.

Restul comisionului se vireaza proportional cu valoarea transelor microcreditelor acordate, pe baza contractelor incheiate cu beneficiarii si a ordinelor de plata, prezentate la directiile generale de munca si protectie sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

1.5. Eliberarea transelor pentru microcredite de catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale se face in limita disponibilitatilor, pe baza listei de proiecte de microcredite aprobate, a graficelor stabilite de Comisia de avizare a microcreditelor si de administrator.

1.6. La solicitarea urmatoarei transe administratorul trebuie sa justifice directiilor generale de munca si protectie sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, utilizarea a cel putin 75% din transa anterioara.

1.7. Diferenta dintre suma acordata de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si microcreditele efectiv acordate de catre administrator este purtatoare de dobanda.

Nivelul dobanzii bonificate catre minister se face venit la bugetul Fondului national de solidaritate.

1.8. Fondul national de solidaritate dat in administrare se restituie Ministerului Muncii si Protectiei Sociale potrivit graficelor stabilite sau poate fi utilizat de administrator pentru acordarea de noi microcredite, pe baza aprobarii Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, fara ca mentinerea sumelor in contul administratorului sa depaseasca termenul de 5 zile lucratoare.

1.9. Celelalte conditii de acordare, utilizare si retragere a sumei acordate de minister sunt urmatoarele: ................................................

N.B.: Conditiile se stabilesc cu ocazia incheierii fiecarui contract.

2. Drepturile si obligatiile partilor

2.1. Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si directiile generale de munca si protectie sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, au dreptul sa verifice datele si documentele de justificare a platilor facute de administrator.

2.2. Ministerul Muncii si Protectiei Sociale poate in orice moment, prin notificare catre administrator, sa suspende eliberarea transelor ulterioare, daca unul dintre urmatoarele evenimente a avut loc:

a) activitatile nu au fost realizate in conformitate cu procedurile stabilite in Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 118/1999;

b) bugetul Fondului national de solidaritate nu mai poate sustine plata microcreditelor prevazute la art. 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 118/1999;

c) administratorul nu si-a indeplinit obligatiile la care s-a angajat.

2.3. Administratorul se obliga:

a) sa cunoasca si sa respecte prevederile legislatiei care reglementeaza functionarea Fondului national de solidaritate, precum si legislatia conexa;

b) sa indeplineasca toate obiectivele contractului-cadru si ale graficelor stabilite;

c) sa utilizeze sumele acordate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, precum si sumele reprezentand confinantarea sa, numai pentru realizarea obiectivelor contractului-cadru;

d) sa verifice utilizarea microcreditelor in scopurile prevazute in contractele incheiate cu beneficiarii;

e) sa urmareasca rambursarea de catre beneficiari a microcreditelor acordate.

2.4. Administratorul, in calitate de unitate de gestiune si de conducere a proiectelor, organizeaza si conduce contabilitatea drepturilor si a obligatiilor patrimoniale in conformitate cu legislatia in vigoare.

2.5. Administratorul se obliga sa permita neconditionat Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, precum si directiilor generale de munca si protectie sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, urmarirea si controlul realizarii proiectelor.

2.6. Pentru buna executie a contractului administratorul constituie garantii asiguratorii in favoarea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, constand in ................., inregistrata la Judecatoria ..................... cu nr. ................. .

2.7. Un exemplar original al contractelor incheiate de administrator cu beneficiarii se transmite in termen de 5 zile de la semnare si se pastreaza la directiile generale de munca si protectie sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

3. Forta majora

3.1. Ministerul Muncii si Protectiei Sociale nu raspunde pentru prejudiciul cauzat administratorului, in situatia in care bugetul Fondului national de solidaritate nu mai poate asigura finantarea proiectelor aprobate.

3.2. Administratorul este exonerat de raspundere in cazul in care nu poate executa total sau partial proiectele din cauza unei situatii de forta majora, definita conform legii.

4. Valabilitatea si modificarea contractului

4.1. Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii lui de catre ambele parti si este valabil pana la data de ..., daca partile nu vor conveni altfel.

Contractul poate inceta numai dupa rambursarea fondurilor datorate de catre administrator.

4.2. Daca in cursul executarii contractului se constata incalcari ale prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 118/1999, precum si ale normelor metodologice de aplicare a acesteia, Ministerul Muncii si Protectiei Sociale poate proceda la rezilierea contractului, fara interventia instantei judecatoresti.

4.3. Modificarea prezentului contract se poate face numai cu acordul partilor.

4.4. Partea care are initiativa modificarii va notifica in scris celeilalte parti propria propunere. Partea care primeste notificarea se obliga sa raspunda in termen de 30 de zile lucratoare de la primirea acesteia.

5. Incheierea proiectelor de microcreditare

5.1. Inaintea eliberarii ultimei transe a microcreditului administratorul va prezenta un plan definitiv privind realizarea obiectivului proiectului, acceptat de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale prin Comisia de avizare a microcreditelor.

5.2. Proiectul se considera incheiat dupa aprobarea de catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, prin Comisia de avizare a microcreditelor, a raportului final al administratorului, in care se va consemna daca obiectivele proiectului au fost indeplinite si daca au fost justificate toate sumele acordate.

5.3. Situatia juridica a obiectivelor rezultate prin realizarea proiectului se stabileste la data inchiderii proiectului, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

6. Solutionarea neintelegerilor

6.1. Orice neintelegere care decurge din interpretarea si aplicarea prezentului contract va fi solutionata de parti pe cale amiabila, in termen de 30 de zile lucratoare.

6.2. In cazul in care partile nu ajung la un consens pe cale amiabila, neintelegerile vor fi solutionate potrivit prevederilor legale in vigoare.

6.3. In cazul nerespectarii obligatiilor asumate de catre administrator, Ministerul Muncii si Protectiei Sociale poate intrerupe finantarea acestuia pana la recuperarea integrala a sumelor datorate sau poate rezilia contractul.

6.4. Nerespectarea obligatiilor contractuale ale administratorului atrage raspunderea civila sau penala, dupa caz.

Eventualele litigii se judeca la instantele competente din Bucuresti.

6.5. Utilizarea microcreditelor in alte scopuri decat cele prevazute in legislatie si in contract este interzisa si atrage rezilierea acestuia fara interventia instantei judecatoresti.

6.6. Contractul dintre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si administrator, precum si garantiile reale si personale constituie titluri executorii.

Fondul dat de catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale in administrare are regim de creante bugetare.

7. Dispozitii finale

7.1. Prezentul contract-cadru a fost incheiat in doua exemplare, ambele avand valoare de original.

 

 

MINISTERUL MUNCII SI PROTECTIEI SOCIALE ADMINISTRATOR

 

 

.......................................

 

Comitetul de coordonarea microcreditelor

........................

 

 

 
     
 
 
 

 

 

Adauga comentarii, informatii despre model , formular

CAPTCHA
Aceasta intrebare este pentru a preveni trimiterea de spam

Atentie !!!

Informatiile privind Contract pentru acordarea fondului de microcredite au un caracter informativ. Nu suntem raspunzatori daca actele necesare sau modele de documente s-au modificat sau nu sunt prezentate corect.

Daca aveti dv. informatii suplimentare despre Contract pentru acordarea fondului de microcredite va rugam sa ni le trimiteti pentru a putea fi de ajutor altor persoane.

Va multumim !