contracte

Contract de administrare SRL SA

CONTRACT DE ADMINISTRARE SOCIETATE

Parti contract de administrare

Intre:

SC _________SRL, cu sediul in __________, inregistrata la ORC sub nr.____, CUI, cont bancar ____ deschis la banca _________________

in calitate de Societate

si

SC ___ SRL (date de identificare) sau dl./d-na________________________ cetatean ________________________ domiciliat in ________________________ ,

in calitate de Administrator,

 

a intervenit prezentul contract de administrare: