Contracte

Modele contracte

Modele contracte, model contract vanzare cumparare , modele contracte inchiriere, model contract comodat , model prestari servicii

Contract de asistenta juridica

CONTRACT DE ASISTENTA JURIDICA

Nr. ....... Data .............

Incheiat intre:

1. Cabinetul individual de avocatura-avocat .........................

2. ............................ domiciliat ........................... in calitate de ..........................................

In conformitate cu prevederile Legii nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat si ale STATUTULUI profesiei, partile convin urmatoarele:

Art. 1. OBIECTUL CONTRACTULUI


Contract de asistenta economico-financiara

CONTRACT DE ASISTENTA ECONOMICO-FINANCIARA

1. PARTILE CONTRACTANTE

Art.1

S.C. ............. cu sediul in ................ inregistrata la Registrul Comertului ................ cod fiscal nr. ....., cont curent nr. ..... deschis la Banca ........................., reprezentata prin .............. in calitate de ....., denumita in continuare SOCIETATEA,

si


Contract de arenda (model 2)

CONTRACT DE ARENDA (model 2)

Incheiat astazi, ..................

INTRE:

Societatea Comerciala ...................., înmatriculata la nr. .........., în Registrul Comertului ............., cu sediul în ................., str. ..............., nr. ..., bl. ..., ap. ..., cod postal ............, tel/fax ............, cont nr. ........., deschis la Banca .................., reprezentata de ..............., în calitate de arendator

si


Contract de antrepriza

CONTRACT DE ANTREPRIZA

 

 

Incheiat astazi......

 

 

I. PARTILE CONTRACTANTE

 

 

l. Societatea Comerciala ..........................................., cu sediul in

.............................. telefon ............. fax ............, inmatriculata in

Registrul comertului ...................... sub nr. .........., avand cont curent nr. ............... deschis la Banca ................. si codul fiscal nr. ............ prin reprezentantul legal ....................., in calitate de ANTREPRENOR

si


Contract de amanet

CONTRACT DE AMANET

Incheiat astazi ............., in ................

I. PARTILE CONTRACTANTE

1. S.C. ............................., cu sediul in ................, tel/fax .........., inmatriculata la Registrul Comertului ............... sub nr. ......., avand cont curent nr. ............ la Banca ..................... si codul fiscal nr. ......... reprezentata prin ....................., denumita in continuare CREDITOR

si

2. S.C. ............................., cu sediul in ................., tel/fax .........,


Contract de agentie comerciala

CONTRACT DE AGENTIE COMERCIALA

 

S.C. ............................, avand sediul in .................., inregistrata la Registrul Comertului sub nr. ........., reprezentata prin ....................., denumita in cele ce urmeaza PRINCIPAL

 

 

si

S.C. ............................, avand sediul in .................., inregistrata la Registrul Comertului sub nr. ........., reprezentata prin ....................., denumita in cele ce urmeaza AGENT, unde:


Contract de administrare SRL SA

CONTRACT DE ADMINISTRARE SOCIETATE

Parti contract de administrare

Intre:

SC _________SRL, cu sediul in __________, inregistrata la ORC sub nr.____, CUI, cont bancar ____ deschis la banca _________________

in calitate de Societate

si

SC ___ SRL (date de identificare) sau dl./d-na________________________ cetatean ________________________ domiciliat in ________________________ ,

in calitate de Administrator,

 

a intervenit prezentul contract de administrare:

 


Contract civil de angajare

CONTRACT DE ANGAJARE

 

1. PARTI CONTRACTANTE

 

S.C. ................................., cu sediul in localitatea ................., str. ..........................., nr. ..., jud. ................, cod fiscal ................, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. ........., reprezentata de ......................., in calitate de ....................,

si


Contract cadru pentru acordarea de stimulente financiare in vederea angajarii si instruirii persoanelor fara loc de munca

CONTRACT - CADRU

pentru acordarea de stimulente financiare in vederea angajarii si instruirii persoanelor fara loc de munca provenite din activitatea miniera si din activitati conexe acesteia

Nr. ............ din ...............

I. Partile contractului


Antecontract de vanzare-cumparare

ANTECONTRACT DE VANZARE - CUMPARARE

I. PARTILE

Subsemnatul ................., cu domiciliul in ...................., str. ..............., nr. ..., bl. ..., ap. ..., posesor al B.I./C.I. seria ..., nr. ......, eliberat de ................., in calitate de promitent-vanzator;

Subsemnatul ................., cu domiciliul in ...................., str. ..............., nr. ..., bl. ..., ap. ..., posesor al B.I./C.I. seria ..., nr. ......, eliberat de ................., in calitate de promitent-cumparator.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI