acte locuinta

Contract de inchiriere locuinta

CONTRACT DE INCHIRIERE

I. PARTILE

Art.1

Subsemnatul(a)........................., cu domiciliul in localitatea ............, str. .................., nr. ..., bl. ..., ap. ..., jud. .................., identificat cu B.I./C.I. seria ..., nr. ........, eliberat de Politia .................., la data de ..............., in calitate de PROPRIETAR