Formulare Acte - Model download gratuit Contract de inchiriere locuinta Modele Contracte - Modele Statute Acte constitutive - Modele Plangeri - Contracte Cadru - Download - oficial.ro

Cauta in site

Contract de inchiriere locuinta

Taburi primare

Download Model de Contract de inchiriere locuinta

Download formular Model de Contract de inchiriere locuinta in format pdf, word, doc,. Descarcati gratuit cea mai buna varianta de statute, procuri ,contracte , imputerniciri, cereri , decizii,autorizatii,coduri, legi, ordonante 2015

Formular Contract de inchiriere locuinta download gratis in format pdf, word, doc

Download gratuit formular Model Contract de inchiriere locuinta in format pdf, word, doc

CONTRACT DE INCHIRIERE

I. PARTILE

Art.1

Subsemnatul(a)........................., cu domiciliul in localitatea ............, str. .................., nr. ..., bl. ..., ap. ..., jud. .................., identificat cu B.I./C.I. seria ..., nr. ........, eliberat de Politia .................., la data de ..............., in calitate de PROPRIETAR

Subsemnatul(a)........................., cu domiciliul in localitatea ............, str. .................., nr. ..., bl. ..., ap. ..., jud. .................., identificat cu B.I./C.I. seria ..., nr. ........, eliberat de Politia .................., la data de ..............., in calitate CHIRIAS,

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 2

Inchirierea apartamentului/imobilului, situat in ..............., str................, nr. ............., compus din ...........................

Folosinta efectiva a imobilului inchiriat incepand cu ..................., pe baza procesului verbal de predare-primire, anexa la prezentul contract.

III. DESTINATIA BUNULUI INCHIRIAT

Art. 3

Spatiul inchiriat va fi folosit de chirias ca ...................

Destinatia spatiului locativ inchiriat si a fiecarei camere in parte, nu va putea fi schimbata fara consimtamantul scris al proprietarului.

IV. DURATA

Art. 4

Termenul de inchiriere este de ............... ani / luni, cu incepere de la ............. pana la ..................

Proprietarul poate prelungi contractul pentru aceeasi perioada de timp, sau perioade mai mici, la cererea chiriasului cu minimum ............. luni inainte de expirarea contractului.convenite intre parti.

V. CHIRIA

Art. 5

Chiria lunara este de ................ Lei/Euro/USD si se plateste lunar in ziua de ............ a lunii, la domiciliul locatarului.

VI. OBLIGATII SI DREPTURI

Art. 6

a) Obligatiile chiriasului:

- sa achite chiria oi cheltuielile comune de intretinere la termenele convenite;

- sa foloseasca spatiul numai conform destinatiei sale;

- sa exploateze imobilul inchiriat ca un bun proprietar, evitand distrugerea, degradarea sau deteriorarea constructiilor si accesoriilor aferente;

- sa suporte costul lucrarilor de reparatie interioare si exterioare la partea de constructii si accesoriile aferente;

- sa permita proprietarului sa execute, intr-o perioada stabilita de comun acord, lucrarile de reparatie si intretinere care-i cad in sarcina;

- sa nu execute nici un fel de reparatii sau modificari in spatiul inchiriat sau la instalatiile aferente, fara acordul proprietarului;

- sa restituie proprietarului spatiul inchiriat la termenul stabilit pentru incetarea contractului;

b) Obligatiile proprietarului:

- sa predea spatiul, pe baza de proces verbal, la data de .............

- sa asigure folosinta spatiului inchiriat pe toata durata prezentului contract

- sa execute pe cheltuiala sa lucrarile de intretinere la elementele de constructii si la instalatii, devenite necesare ca urmare a uzurii normale a acestora, pe toata durata contractului;

VII. RASPUNDEREA CONTRACTUALA

Art. 7

In cazul in care chiriasul nu achita proprietarului chiria datorata la termenele prevazute in prezentul contract, datoreaza suma de.......... Lei/Euro/USD, cu titlul de penalitati de intarziere.

Art. 8

In cazul in care chiriasul nu-si executa obligatia privind efectuarea reparatiilor care-i cad in sarcina, producand astfel deteriorarea spatiului inchiriat, datoreaza suma de .......................... Lei/Euro/USD , cu titlu de daune interese.

Art. 9

In cazul in care chiriasul foloseste spatiul contrar destinatiei stabilite, datoreaza suma de .......... Lei/Euro/USD , cu titlu de daune interese.

Art. 10

Daca proprietarul nu-si executa obligatia de a efectua lucrarile de reparatie care-i cad in sarcina, va datora chiriasului suma de ............ Lei/Euro/USD , cu titlu de daune interese.

Art. 11

Riscul pieirii fortuite a bunului este suportat in toate cazurile de proprietar.

Art. 12

Neindeplinirea, in parte sau in totalitate, a conditiilor stabilite prin prezentul contract si la termenele fixate, da dreptul proprietarului, ca fara somatie sa considere contractul reziliat.

VIII. INTERDICTIA SUBINCHIRIERII SAU CEDARII SPATIULUI

Art. 13

Este absolut interzisa subinchirierea sau cedarea sub orice forma, totala sau partiala a imobilului inchiriat, fara aprobarea scrisa a proprietarului.

Art. 14

Imobilul este destinat exclusiv uzului titularului de contract si membrilor familiei sale. Introducerea unei terte persoane in spatiul inchiriat, sub forma de asociere, colaborare, etc., se considera ca o subinchiriere si atrage dupa sine rezilierea contractului si plata de daune interese in valoare de ............ Lei/Euro/USD

IX. IMBUNATATIRI

Art. 15

Orice imbunatatiri, transformari sau instalatii s-ar face de chiriasi, raman bunuri castigate spatiului inchiriat din momentul executarii lor, fara ca prin aceasta sa le poata opune drept compensatie pentru stricaciunile facute sau pentru alte sume datorate de el proprietarului ca daune interese pentru violarea dispozitiunilor din acest contract. Ele nu se vor putea face decat cu autorizatia scrisa a proprietarului

Art. 16

Instalarea de antene pentru receptionarea de semnale audio-vizuale, altele decat cele cu care au fost dotate imobilele din constructie, se va face numai cu acordul proprietarului, pe cheltuiala chiriasului, acesta din urma avand obligatia sa obtina si celelalte avize necesare si sa plateasca taxele si costul abonamentelor conform reglementarilor legale.

Art. 17

Chiriasul va putea monta firme sau reclame numai cu acordul proprietarului, in locurile acceptate de acesta si dupa obtinerea avizului organelor locale.

X. FORTA MAJORA

Art. 18

Forta majora exonereaza partile de raspundere in cazul executarii necorespunzatoare sau cu intarziere a obligatiilor asumate prin prezentul contract. Prin forta majora se intelege un eveniment independent de vointa partilor, imprevizibil si insurmontabil, aparut dupa incheierea contractului care impiedica partile sa-si execute obligatiile asumate.

XI. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

Art. 19

Orice litigiu decurgand din sau in legatura cu acest contract, se va solutiona de catre instantele judecatoresti competente.

 

Prezentul contract s-a incheiat astazi .................. in ... exemplare.

 

PROPRIETAR                                        CHIRIAS
 

Etichete

Adauga comentarii, informatii despre model , formular

CAPTCHA
Aceasta intrebare este pentru a preveni trimiterea de spam

Comentarii, informatii suplimentare despre model , formular, download

ok

- alexe catalin (neverificat) - 8 ani ago.

ok

- Anonymous (neverificat) - 8 ani ago.

ok

- misu (neverificat) - 8 ani ago.

formularul de contract este ok

- Anonymous (neverificat) - 7 ani ago.

ok

- Anonymous (neverificat) - 7 ani ago.

Ciorna de contract

- Anonymous (neverificat) - 7 ani ago.

ok

- ovidiu (neverificat) - 7 ani ago.

OK

- Nelu (neverificat) - 7 ani ago.

FORMULAR UTIL

- BIRO IOAN (neverificat) - 7 ani ago.

ok

- ioan (neverificat) - 7 ani ago.

interesant

- Anonymous (neverificat) - 7 ani ago.

ok

- Cosmin (neverificat) - 7 ani ago.

ok

- Anonymous (neverificat) - 7 ani ago.

este perfect

- daniel cosma (neverificat) - 7 ani ago.

multumesc

- Anonymous (neverificat) - 7 ani ago.

multumesc

- Anonymous (neverificat) - 7 ani ago.

Foarte util

- Sara (neverificat) - 7 ani ago.

ok

- Anonymous (neverificat) - 7 ani ago.

bun

- Anonymous (neverificat) - 7 ani ago.

multumesc

- Anonymous (neverificat) - 7 ani ago.

perfect

- Anonymous (neverificat) - 7 ani ago.

ok

- Anonymous (neverificat) - 7 ani ago.

ok

- Anonymous (neverificat) - 7 ani ago.

pare a fi ok

- Liviu (neverificat) - 7 ani ago.

pentru incheierea unui contract

- dragos (neverificat) - 7 ani ago.

pentru mot. pers.

- dragos (neverificat) - 7 ani ago.

util

- andreia (neverificat) - 7 ani ago.

Bun

- Anonymous (neverificat) - 7 ani ago.

bun

- Anonymous (neverificat) - 7 ani ago.

Multumesc, e foarte util.

- Aty (neverificat) - 7 ani ago.

ok

- Eu (neverificat) - 7 ani ago.

ok

- Cristi (neverificat) - 7 ani ago.

un sit bun

- Anonymous (neverificat) - 7 ani ago.

excelent

- Anonymous (neverificat) - 7 ani ago.

excelent

- Anonymous (neverificat) - 7 ani ago.

excelent

- Anonymous (neverificat) - 7 ani ago.

excelent

- anna (neverificat) - 7 ani ago.

foarte interesant si util. va multumesc

- cristian (neverificat) - 7 ani ago.

ok

- Anonymous (neverificat) - 7 ani ago.

f.bine facut

- adina (neverificat) - 7 ani ago.

ok

- cornel (neverificat) - 6 ani ago.

Ok

- Dragos (neverificat) - 6 ani ago.

Ok

- Dragos (neverificat) - 6 ani ago.

ok

- otto (neverificat) - 6 ani ago.

ok

- eu (neverificat) - 6 ani ago.

ok

- Anonymous (neverificat) - 5 ani ago.

ok

- andrei pop (neverificat) - 5 ani ago.

foarte bun

- gibilan (neverificat) - 5 ani ago.

bun

- gibilan (neverificat) - 5 ani ago.

ok

- Dragos (neverificat) - 5 ani ago.

Atentie !!!

Informatiile privind Contract de inchiriere locuinta au un caracter informativ. Nu suntem raspunzatori daca actele necesare sau modele de documente s-au modificat sau nu sunt prezentate corect.

Daca aveti dv. informatii suplimentare despre Contract de inchiriere locuinta va rugam sa ni le trimiteti pentru a putea fi de ajutor altor persoane.

Va multumim !